Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 26 от 01-ви април 2022 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
(обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.; изм., бр. 48 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава изречение трето: „Членовете на комисията не извършват оценка сами на себе си.“

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително дали управителният и контролният орган са действали в най-добрия интерес на инвестиционния посредник, както и във връзка с противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма“;
б) създава се т. 12:
„12. основателни причини за съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма или други финансови престъпления, или че съществува повишен риск от тези действия, включително вследствие на неблагоприятни констатации, направени от вътрешните или външните одитори или от компетентни органи по отношение на адекватността на системите и контролите на инвестиционния посредник за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При извършване на последваща оценка по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ се вземат предвид и:
1. възложените задължения и отчетните процеси в рамките на инвестиционния посредник, включително ако е приложимо в рамките на групата, за да се установи дали е необходима промяна в разпределението на задълженията между членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, като се отчита цялата относима документация;
2. достоверността и надеждността на всяка информация, която е довела до последващата оценка, и сериозността на всички твърдения или действителни нарушения от страна на един или повече членове на управителния или контролния орган.“

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думите „собствена преценка“ се добавя „и оспорване, когато е необходимо“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. когато са налице основателни причини за съмнение, че е извършено, се извършва или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или че е налице повишен риск от такива действия, свързан с инвестиционния посредник, и по-специално в случаите, в които наличната информация предполага, че инвестиционният посредник:
а) не е въвел подходящи механизми за вътрешен контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари или финансиране на тероризма, което е установено при текущия надзор;
б) е установено, че е нарушил задълженията си за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма в държавата членка по произход или в приемащата държава членка, или в трета държава;
в) е променил съществено своята дейност или бизнес модел по начин, който показва, че излагането му на риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма се е повишило значително;“.
3. В ал. 5:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително се преценява дали са налице основателни причини за съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или че рискът от тези действия може да се повиши;“
б) създава се нова т. 3:
„3. преценява независимостта на оценяваното лице;“
в) досегашните т. 3 – 5 стават съответно т. 4 – 6.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Когато е налице обстоятелство, което поражда съмнение относно пригодността на член на управителния или на контролния орган, следва да се извърши оценка по какъв начин това съмнение засяга пригодността на това лице. При извършването на тази оценка се взема предвид дали са налице основателни причини за съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или че рискът от тези действия може да се повиши.“

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. когато са налице основателни причини за съмнение, че е извършено, се извършва или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или че е налице повишен риск от такива действия, свързан с инвестиционния посредник, и по-специално в случаите, в които наличната информация предполага, че инвестиционният посредник:
а) не е въвел подходящи механизми за вътрешен контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари или финансиране на тероризма, което е установено при текущия надзор;
б) е установено, че е нарушил задълженията си за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма в държавата членка по произход или в приемащата държава членка, или в трета държава;
в) е променил съществено своята дейност или бизнес модел по начин, който показва, че излагането му на риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма се е повишило значително;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 5 се създава изречение трето: „В случаите по изречения първо и второ се извършва оценка относно знанията, уменията и опита, с които дадено лице допринася за колективната пригодност на управителния, съответно на контролния орган, и дали пълният състав на съответния орган показва достатъчно широк набор от знания, умения и опит по отношение на дейността на инвестиционния посредник и на основните рискове.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато оценява колективната пригодност на управителния или на контролния орган, инвестиционният посредник преценява дали чрез своите решения съответният орган е показал достатъчно разбиране по отношение на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма и на начина, по който те засягат дейността на инвестиционния посредник, и дали съответният орган е показал подходящо управление на тези рискове, включително чрез коригиращи мерки, ако е необходимо.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „EBA/GL/2017/12“ се заменят с „EBA/GL/2021/06; ЕОЦКП35-36-2319“.

§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Член на управителен или контролен орган, който е определен като отговорен за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари, правилника за прилагането му и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, следва да има познания, умения и опит по отношение на идентифицирането и оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и по отношение на политиките, контрола и процедурите в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Той следва да има познания относно степента, в която бизнес моделът на инвестиционния посредник го излага на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 6. В чл. 16, ал. 5, т. 3 след думата „ликвидност“ се поставя запетая и се добавя „екологичните, управленските и социалните рискове и рискови фактори“.

§ 7. В чл. 17, ал. 2 се създава т. 5:
„5. има налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, правилника за прилагането му или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.“

§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Инвестиционният посредник следва да осигури подходящо съотношение на половете в рамките на управителния и на контролния орган и да гарантира спазването на принципа на равните възможности при подбора на членовете на управителния и на контролния орган.“

§ 9. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. С цел поддържане на разнообразието в състава на управителния и на контролния орган инвестиционният посредник следва да има политики за осигуряване на недопускане на дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, религия или убеждения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.“

§ 10. В чл. 28 накрая се поставя запетая и се добавя „включително когато те са установени в трети държави, както и в офшорни финансови центрове.“

§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При вземането на решение за назначаване следва да се отчита фактът, че по-голямото многообразие в управителния орган, съответно в контролния орган, способства за предоставянето на конструктивна критика и за обсъждането на различни гледни точки. Инвестиционният посредник не следва да назначава членове на управителния или на контролния орган единствено с цел повишаване на многообразието за сметка на функционирането и колективната или индивидуалната пригодност на съответния орган и на отделните му членове.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 12. В чл. 31, ал. 1 основният текст се изменя така: „Оценка на пригодността на лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ се извършва в инвестиционен посредник, който не отговаря на условията за малки и невзаимосвързани инвестиционни посредници, определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033“, в следните случаи:“.

§ 13. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Комисията извършва оценките по чл. 15, ал. 9 от ЗПФИ въз основа на:
1. документите и информацията, предоставена от инвестиционния посредник и от оценяваните членове;
2. информацията, която се съдържа в базите данни на ЕОЦКП и Европейския банков орган, относно административните наказания и принудителните административни мерки, като установи всички санкции през последните 10 години срещу институциите, в които оценяваното лице е било член на техен управителен или контролен орган или лице, заемащо ключова позиция, и взема предвид тежестта на нарушението и размера на санкцията, съответно естеството на принудителната административна мярка.
(2) Комисията може да вземе предвид резултатите от оценката на пригодността, извършена от други компетентни органи, или друга информация, която е от значение за оценката на пригодността. Комисията може да се свърже с надзорния орган в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответната държава членка, за да получи допълнителна информация, необходима за оценка на почтеността, честността, добрата репутация и пригодността на съответното лице.
(3) В случаите, в които рискът от изпиране на пари или финансиране на тероризма, свързан с инвестиционния посредник или с даден член на управителния или контролния орган, е повишен, Комисията може да потърси информация от други съответни заинтересовани страни, включително от звената за финансово разузнаване и от правоприлагащите органи, за да получи информация за целите на оценката на пригодността, която извършва.“

§ 14. В чл. 38, ал. 2 накрая се добавя „и чл. 34, ал. 1, т. 2.“ и се създава изречение второ: „Член 34, ал. 2 се прилага съответно.“

§ 15. В чл. 39, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „включително при случаи, пораждащи съществени и основаващи се на факти съмнения относно спазването на изискванията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

§ 16. В глава втора се създават раздел III с чл. 39а и раздел IV с чл. 39б и 39в:
„Раздел III
Оценка на пригодността от Комисията в процедура, свързана с преструктуриране на инвестиционен посредник
Чл. 39а. (1) Комисията извършва оценки на пригодността на новоназначените членове на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, поотделно и колективно при освобождаване или смяна на един или повече от тях в случаите по чл. 44, ал. 3, т. 4, чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 1, т. 3 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП).
(2) При назначаване на нов член на управителния или на контролния орган на инвестиционен посредник в случаите по чл. 44, ал. 3, т. 4, чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 1, т. 3 от ЗВПКИИП Комисията извършва оценката на пригодността, след като съответният член е встъпил в длъжност предвид извънредната ситуация и взема решение относно пригодността, в срок до един месец от датата, на която е получила уведомление за назначението.
Раздел IV
Други изисквания
Чл. 39б. По смисъла на тази глава „рисковете“ включват и рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и екологичните, социалните и управленските рискове.
Чл. 39в. Инвестиционният посредник при разработване и прилагане на вътрешните правила, политиките и процедурите по тази глава отчита, че големината или системното му значение сами по себе си не са показателни за степента, в която той е изложен на рискове.“

§ 17. В чл. 50, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „категориите клиенти на посредника, каналите за разпространение и когато инвестиционният посредник е част от група – вътрешната организация на групата.“

§ 18. В приложение № 1 се правят следните допълнения:
1. В т. II, т. 1 след думите „оценка на пригодност“ се поставя запетая и се добавя „включително обосновка на резултатите“.
2. В т. VII, т. 2 след думите „методиката по чл. 9, ал. 6“ се добавя „включително описание на начина, по който управителният орган, съответно контролният орган, притежава достатъчно широкообхватен опит“.

§ 19. Досегашното приложение № 2 към чл. 15, ал. 5 става приложение № 2 към чл. 15, ал. 6.

Заключителна разпоредба

§ 20. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

Председател: Бойко Атанасов
 
източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводна практика - 9 експертни решения на казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводна практика - 9 експертни решения на казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x