Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 14 от 16 февруари 2024 г. на Държавен вестник е обнародван:
   
  Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари


  Раздел I
  Общи положения

  Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за вписване и заличаване в публичния електронен регистър към министъра на правосъдието по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

  Чл. 2. (1) Публичният електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП (Регистърът) е структурирана база данни, съдържаща обстоятелства относно лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, които по занятие предоставят:
  1. адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
  2. услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;
  3. услуги по доверително управление на имущество или на лице по т. 2, включително:
  а) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;
  б) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
  в) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти.
  (2) Вписването в Регистъра е условие за извършване на дейност по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.
  (3) За вписването в Регистъра се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.

  Чл. 3. (1) Регистърът се води от министъра на правосъдието по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация.
  (2) Регистърът осъществява обмен на данни с регистър БУЛСТАТ и търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при спазване на принципите на оперативна съвместимост.
  (3) За осигуряването на условия за функционирането на Регистъра служителите по ал. 5 имат право на безплатен достъп до следните данни в регистъра на населението – Национална база данни „Население“: име, ЕГН, дата на смърт на лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.
  (4) Министърът на правосъдието изисква информацията по чл. 6, ал. 1, т. 3 служебно от административнонаказващите органи по чл. 123, ал. 1 от ЗМИП по електронен път.
  (5) Заявленията и документите относно подлежащите на вписване обстоятелства се подават по електронен път посредством електронна административна услуга, достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за електронно управление. Заявлението се подписва с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис или средство за електронна идентификация по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.
  (6) Вписванията в Регистъра се извършват от служители по регистрацията, определени със заповед на министъра на правосъдието.

  Чл. 4. (1) За всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание се открива електронна партида, съдържаща обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра, включително история на вписаните обстоятелства в хронологичен ред.
  (2) Към електронната партида се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията и документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства.

  Чл. 5. (1) В Регистъра се вписват следните обстоятелства:
  1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
  2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, имена на законния представител;
  3. дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, които лицето извършва по занятие;
  4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
  5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.
  (2) Достъпът до вписаните обстоятелства по ал. 1 и по чл. 4, ал. 1 е публичен и безплатен при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

  Раздел II
  Вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП

  Чл. 6. (1) В Регистъра се вписва лице, което съгласно чл. 9г, ал. 1 от ЗМИП:
  1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
  2. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; ако е изминал 5-годишен срок от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност, конкретните обстоятелства и отпадането на ограниченията се посочват изрично;
  3. не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП или чл. 15 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ);
  4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
  5. въз основа на събраните по-горе за него данни не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.
  (2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и по отношение на лице, което е прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, съдружник, действителен собственик на юридическото лице или друго правно образувание, извършващо дейност по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

  Чл. 7. (1) Вписването в Регистъра се извършва въз основа на заявление до министъра на правосъдието по образец съгласно приложение № 1, което съдържа:
  1. наименование и правноорганизационна форма на юридическото лице, едноличния търговец или другото правно образувание, съответно имена на физическото лице;
  2. имена на законните представители на юридическото лице или другото правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията;
  3. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица – код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица – дата на раждане и личен номер на чужденец;
  4. седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание; за физическите лица – държава на постоянно пребиваване;
  5. електронен адрес;
  6. лице за контакти с посочени имена, длъжност, телефон и електронен адрес;
  7. описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва, и адрес на извършването й;
  8. декларация за установяване истинността на декларираните факти;
  9. декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 4.
  (2) Лицата, които не са български граждани, прилагат към заявлението свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, както и официален документ, издаден от компетентен орган на съответната държава според гражданството на лицето или неговото постоянно пребиваване, че лицето не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).
  (3) Всяко заявление получава уникален регистров идентификатор от Регистъра.

  Чл. 8. (1) Служителят по регистрацията извършва вписване в Регистъра в срок 14 работни дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи, когато заявлението отговаря на условията по чл. 6 и 7. Обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 3 относно физическите лица, които са български граждани, се проверяват по служебен път от служителя по регистрация.
  (2) Въз основа на вписването в Регистъра министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване съгласно приложение № 2.
  (3) Удостоверението за вписване се съставя като електронен документ, подписан с квалифициран електронен печат на Министерството на правосъдието. Удостоверението съдържа номер, който се формира от датата на вписване и пореден номер на вписване в регистъра за съответната година. Номерацията за всяка година започва от № 1.
  (4) За издаденото удостоверение се изпраща уведомление до вписаното лице на посочения от него електронен адрес. Удостоверението се прилага към електронната партида на вписаното лице.

  Чл. 9. В случай че заявлението за вписване не отговаря на изискванията по чл. 7, служителят по регистрацията дава указания на заявителя да отстрани установените недостатъци в срок 10 работни дни, които се изпращат на посочения от него електронен адрес.

  Чл. 10. (1) Служителят по регистрацията постановява мотивиран отказ за вписване в Регистъра, когато:
  1. заявителят нe отговаря на условията по чл. 6;
  2. в срока по чл. 9 не са отстранени установените недостатъци.
  (2) За постановения отказ на заявителя се изпраща уведомление на посочения от него електронен адрес.
  (3) Отказът за вписване може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Чл. 11. (1) Вписаните в Регистъра лица подават заявление за промяна на данните или обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 по образец съгласно приложение № 3 до министъра на правосъдието в срок до 14 дни от настъпване на промяната.
  (2) Промяната на обстоятелство относно наименованието, правноорганизационната форма, седалището или адреса на управление или на законните представители на лице, което е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, се отразява служебно в Регистъра.

  Раздел III
  Заличаване от регистъра по чл. 9б от ЗМИП

  Чл. 12. (1) Вписването в Регистъра се заличава при настъпване на някое от следните основания:
  1. при прекратяване на дейността по чл. 4, т. 16 от ЗМИП;
  2. при заличаване на лице, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, съответно при смърт на физическото лице;
  3. в случаите по чл. 125 от ЗМИП;
  4. в случаите по чл. 15, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
  5. при възникване на обстоятелство по чл. 6, ал. 1;
  6. при поставяне под запрещение на физическото лице.
  (2) Заличаването на основание ал. 1, т. 1, 5 и 6 се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 4. За обстоятелството по ал. 1, т. 6 заявлението се подава от законен представител на физическото лице в срок 7 работни дни от връчване на решението за поставяне под запрещение на законния представител.
  (3) Заличаването на основание ал. 1, т. 2 – 4 се извършва служебно. Заличаването на основание ал. 1, т. 5 може да се извърши и служебно, независимо дали е подадено заявление за това.

  Чл. 13. Създаването на резервни копия и архивиране на данните от Регистъра се извършва съгласно действащото законодателство.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. Лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, подават заявление за вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

  § 2. Наредбата се издава на основание чл. 9б, ал. 8 от ЗМИП.

  § 3. Наредбата влиза в сила на 20 март 2024 г.

  Министър: Атанас Славов

  Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

  ДО
  МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  за вписване в публичния електронен регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
  1. Наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание, правноорганизационна форма/имена на физическото лице:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  2. Имена и ЕГН на лицата, а за чуждестранните физически лица – дата на раждане и личен номер на чужденец, които са законни представители, прокуристи, управители, членове на управителен или контролен орган, съдружници и действителни собственици на юридическото лице или другото правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  3. Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица – код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица – дата на раждане и личен номер на чужденец:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  4. Седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание/държава на постоянно пребиваване на физическото лице:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  5. Адрес за кореспонденция на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  6. Електронен адрес за кореспонденция:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  7. Лице за контакти с посочени имена, длъжност, телефон и електронен адрес:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  8. Описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва, и адрес на извършване на дейността:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  9. Декларирам, че не съм бил член на управителен или контролен орган или съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
  ИЛИ
  Декларирам, че съм бил ................ (член на управителен или контролен орган или съдружник) в дружеството ........................., ЕИК ...................., за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Към настоящия момент е изминал 5-годишен срок от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност на дата ................, поради което ограниченията по чл. 9г, ал. 4 ЗМИП са отпаднали.
  10. Декларирам, че не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност.
  11. Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и представени документи.
  Дата: …………. Заявител:……….

  Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

  МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 4, Т. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
  № .................................
  ......................................
  (дата на издаване)
  МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  (наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание, правноорганизационна форма/имена на физическото лице)
  със седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание/държава на постоянно пребиваване на физическото лице:
  ................................................................................................
  ................................................................................................ ,
  законни представители на юридическото лице или другото правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията:
  ................................................................................................
  ................................................................................................ ,
  адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари:
  ................................................................................................
  ................................................................................................ ,
  е вписан/о на основание чл. 9б, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в публичния електронен регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
  .....................................................................
  Забележка. Удостоверението за вписване се съставя само като електронен документ, подписан с електронен печат на Министерството на правосъдието.

  Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1

  ДО
  МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  за промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1
  1. Наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание, правноорганизационна форма/имена на физическото лице:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  2. Имена на законните представители на юридическото лице или другото правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  3. Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица – код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица – дата на раждане и личен номер на чужденец:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  4. Седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание/държава на постоянно пребиваване на физическото лице:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  5. Номер и дата на издаденото удостоверение от публичния електронен регистър:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
  На основание чл. 9б, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Ви уведомявам, че след издаване на Удостоверение №...................../.................... г. са настъпили следните промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверението:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
               (точно описание на промените)
  6. Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и представени документи.
  Прилагам следните документи, установяващи промените:
  1. ....................................................................................
  2. ....................................................................................
  Дата: …………   Заявител: ………….

  Приложение № 4 към чл. 12, ал. 2

  ДО
  МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  за заличаване от публичния електронен регистър по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари
  1. Наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание, правноорганизационна форма/имена на физическото лице:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  2. Имена на законните представители на юридическото лице или другото правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  3. Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица – код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица – дата на раждане и личен номер на чужденец:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  4. Седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание/държава на постоянно пребиваване на физическото лице:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  5. Номер и дата на издаденото удостоверение от публичния електронен регистър:
  ................................................................................................
  ................................................................................................

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

  На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари заявявам, че желая да бъда заличен от електронния публичен регистър по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари поради прекратяване на дейността по предоставяне на:
  а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
  б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;
  в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква „б“, включително:
  аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;
  бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
  вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти.
      На основание чл. 12, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари Ви уведомявам, че след вписване в Регистъра възникна следното обстоятелство по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 4:
  ................................................................................................
  ................................................................................................

  На основание чл. 12, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари в качеството ми на законен представител на лицето .............. Ви уведомявам, че .................. е поставен под запрещение.
  Приложение: Решение №.................................. от................... г. за поставяне под запрещение.
  Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и представени документи.
  За извършеното заличаване моля да ме уведомите на електронен адрес:...................................

  Дата: …………. Заявител: ……….
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 14-ти брой вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателство  14Май2024

  Промени в ЗКПО и ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 14 Май 2024
  x