Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 89 от 24 октомври 2023 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 204 от 19 октомври 2023 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

  (обн., ДВ, бр. 3 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 12 и 21 от 2020 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 38 думите „чл. 63, ал. 5 и 6“ се заменят с „чл. 63, ал. 6 и 7“.

  § 2. Приложение № 3 към чл. 38 се изменя така:

  „Приложение № 3 към чл. 38
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

  Долуподписаният/те:
  1. ................................................................................................................................................................... ,
                                                              (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                    (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: .................................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ............................................................................................................................................................
                           (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
  2. ................................................................................................................................................................... ,
  (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                    (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: .................................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ............................................................................................................................................................
                                 (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
  3. ................................................................................................................................................................... ,
                                                            (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                  (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: .................................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ........................................................................................................................................................... ,
                         (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
  в качеството ми/ни на представляващ/представляващи:
  ...............................................................................................................................................................................
  (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
  с ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................................. .

  ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:
  І. Действителни собственици на представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:
  1. ................................................................................................................................................................... ,
                                                            (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
  (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: ...................................................................................................................................................
  Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
  по гражданството: ............................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ........................................................................................................................................................... ,
  (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
  което е:
      лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
      лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
      лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
      друго (посочва се) ....................................................................................................................................
  Вид на притежаваните права (избира се приложимото според вида на юридическото лице или друго правно образувание)
  Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:
  (избира се една или повече от следните опции)
      физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове;
      физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас;
      физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)  ........................;
      физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.
  Вид на притежаваните права по отношение на фондации, доверителна собственост или правни форми, подобни на доверителна собственост:
  (избира се една или повече от следните опции)
      физическо лице – учредител;
      физическо лице – доверителен собственик;
      физическо лице – пазител;
      физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се управлява фондацията или доверителната собственост;
      всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин (посочва се описание на начина)    
  ...............................................................................................................................................................................
  Обем на притежаваните права (посочва се): ...........................................................................................
  Описание на притежаваните права: ..........................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

  2. ................................................................................................................................................................... ,
                                                      (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                   (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: ...................................................................................................................................................
  Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
  по гражданството: ............................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес:............................................................................................................................................................ ,
                            (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
  което е:
      лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
      лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
       (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
       лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
       лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
       друго (посочва се) ....................................................................................................................................
  Вид на притежаваните права (избира се приложимото според вида на юридическото лице или друго правно образувание)
  Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:
  (избира се една или повече от следните опции)
      физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове;
      физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас;
      физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание
  на начина) .......................................................................................................................................................... ;
      физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.
  Вид на притежаваните права по отношение на фондации, доверителна собственост или правни форми, подобни на доверителна собственост:
  (избира се една или повече от следните опции)
      физическо лице – учредител;
      физическо лице – доверителен собственик;
      физическо лице – пазител;
      физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се управлява фондацията или доверителната собственост;
      всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин (посочва се описание на начина)    
  ...............................................................................................................................................................................
  Обем на притежаваните права (посочва се): ...........................................................................................
  Описание на притежаваните права: ..........................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

  3. ................................................................................................................................................................... ,
                                                          (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                   (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: ...................................................................................................................................................
  Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
  по гражданството: ............................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ........................................................................................................................................................... ,
                          (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
  което е:
      лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
      лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
      лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
      лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
      друго (посочва се) ....................................................................................................................................
  Вид на притежаваните права (избира се приложимото според вида на юридическото лице или друго правно образувание)
  Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:
  (избира се една или повече от следните опции)
      физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове;
      физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас;
      физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина) ..................;
      физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.
  Вид на притежаваните права по отношение на фондации, доверителна собственост или правни форми, подобни на доверителна собственост:
  (избира се една или повече от следните опции)
      физическо лице – учредител;
      физическо лице – доверителен собственик;
      физическо лице – пазител;
      физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се управлява фондацията или доверителната собственост;
      всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин (посочва се описание на начина)    
  ...............................................................................................................................................................................
  Обем на притежаваните права (посочва се): ...........................................................................................
  Описание на притежаваните права: ..........................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

  ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание, са:

  А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
  ...............................................................................................................................................................................
  (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
  седалище: ............................................................................................................................................................ ,
                                                                        (държава, град, община)
  адрес: .................................................................................................................................................................. ,
  вписано в регистър ............................................................................................................................................ ,
  ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................................................

  Представители:

  1. ................................................................................................................................................................... ,
                                                        (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                        (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: ...................................................................................................................................................
  Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
  по гражданството: ............................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ............................................................................................................................................................
                               (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

  2. ................................................................................................................................................................... ,
                                                          (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                     (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: ...................................................................................................................................................
  Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
  по гражданството: ............................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ............................................................................................................................................................
                           (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
  Начин на представляване: ................................................................................................................................
                                                                (заедно, поотделно или по друг начин)
  3. ................................................................................................................................................................... ,
                                                                (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                    (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: ...................................................................................................................................................
  Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
  по гражданството: ............................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ............................................................................................................................................................
                           (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

  Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
  .............................................................................................................................................................................. ,
  (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
  седалище: ............................................................................................................................................................ ,
                                                                       (държава, град, община)
  адрес: .................................................................................................................................................................. ,
  вписано в регистър ............................................................................................................................................ ,
  ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................................................

  Представители:

  1. ................................................................................................................................................................... ,
                                                                       (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                      (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: ...................................................................................................................................................
  Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
  по гражданството: ............................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ............................................................................................................................................................
                                (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

  2. ................................................................................................................................................................... ,
                                                               (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане: ............................................................................................. ,
                                                                                         (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: ...................................................................................................................................................
  Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
  по гражданството: ............................................................................................................................................. ,
  постоянен адрес: ................................................................................................................................................ ,
  или адрес: ............................................................................................................................................................
                                    (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
  Начин на представляване: ................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
                                                (заедно, поотделно или по друг начин)

  III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: ....................................................................................
  .............................................................................................................................................................................. ,
                                                                  (име, презиме, фамилия)
  ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане:  ............................................................................................ ,
                                                                                            (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
  гражданство/а: .................................................................................................................................................. ,
  адрес за контакт на територията на Република България:
  ...............................................................................................................................................................................
  Приложения (посочват се относимите):
      Заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции (по отношение на учредени в Република България акционерни дружества и командитни дружества с акции);
      Актуални документи, установяващи съществуването на чуждестранните юридически лица или правните образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които имат право да ги представляват по националния им закон;
      Документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или правни образувания, както и техния размер – заверени актуални устави/дружествени договори/учредителни актове; акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне на акции, в случай че има такива; заверено актуално извлечение от книгата на поименните акционери и други;
      Протоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събрания;
      Документи, удостоверяващи упражняването на пряк или косвен контрол по друг начин, различен от собственост – заверени актуални устави/дружествени договори/учредителни актове; договори; пълномощни и други;
      Актуални документи, удостоверяващи вписаните действителни собственици на чуждестранни юридически лица или правни образувания;
  Други .....................................................................................................................................  (посочват се)
  Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
  Подписът на декларатора се заверява нотариално.

  ДАТА: ………………….. ДЕКЛАРАТОР:
  ..............................
  (име и подпис)
  ДАТА: ………………….. ДЕКЛАРАТОР:
  ..............................
  (име и подпис)
  ДАТА: ………………….. ДЕКЛАРАТОР:
  ..............................
  (име и подпис)

  Указания за попълване:
  І. Съгласно чл. 63, ал. 6 от ЗМИП данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Съгласно същата разпоредба, когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър. Съгласно чл. 63, ал. 7 от ЗМИП данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Съгласно същата разпоредба, когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по предходното изречение и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се вписват в съответния регистър.
  ІІ. Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
  „§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:
  1. По отношение на юридическите лица и другите правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или другото правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
  Индикация за косвено притежаване е налице, когато акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
  2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:
  а) учредителят;
  б) доверителният собственик;
  в) пазителят, ако има такъв;
  г) бенефициерът или класът бенефициери, или
  д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
  е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
  3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.
  (2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
  (3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.
  (4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
  (5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“
  III. При попълване на „Вид на притежаваните права“ се избира приложимото според вида на юридическото лице или друго правно образувание – дали е корпоративно или доверителна собственост/фондация/правна форма, подобна на доверителна собственост.
  За корпоративни образувания се приемат: събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации, сдружения, народни читалища, граждански дружества, както и всички други юридически лица или правни образувания, които имат членски състав.
  IV. Съгласно чл. 63, ал. 5 от ЗМИП към декларацията се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби. Посочените в настоящата декларация приложения са примерни, като към декларацията се прилагат относимите към конкретния случай документи. Деклараторът може да приложи и други относими документи, които не са изброени изрично в приложенията.“

  Министър-председател: Николай Денков

  За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров

  източник: dv.parliament.bg 

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателство  14Май2024

  Промени в ЗКПО и ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 14 Май 2024
  x