Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 84 от 6 октомври 2023 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
  (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 21 от 2021 г., бр. 25 и 32 от 2022 г. и бр. 60 от 2023 г.)

  (Забележка: В преходните и заключителните разпоредби на закона са обнародвани промени в Закона за търговския регистър, Закона за регистър БУЛСТАТ и други. - бел. ред.)

  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 след думите „Закона за пощенските услуги“ се добавя „и техните представители по чл. 22 от същия закон, на които е възложено изпълнението на отделни дейности от пощенската услуга, свързани с осъществяването на пощенски парични преводи“.
  2. Точка 28 се изменя така:
  „28. юридическите лица с нестопанска цел с изключение на тези, които не извършват благотворителни, религиозни, културни, образователни, социални или полезни за обществото дейности и попадат в някоя от следните категории, уредени в специален закон:
  а) творчески съюзи, обединяващи лица, извършващи сродна творческа дейност в областта на културата, създадени по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в защита на интересите на своите членове и имащи характер на съсловна организация;
  б) съсловни и браншови организации и съюзи, работодателски и синдикални организации, стопанските камари и други сдружения в отделни стопански отрасли;“.
  3. Точка 38 се изменя така:
  „38. лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи;“.
  4. Създава се т. 40:
  „40. лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори, с изключение на лицата по т. 1.“

  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата по чл. 4 са длъжни да осигурят прилагането на мерките по този закон и на правилника за прилагането му, включително обмен на информация за целите на чл. 57 и чл. 80, ал. 3, от техните клонове и мажоритарно притежавани от тях дъщерни дружества в други държави членки и в трети държави, когато минималните изисквания за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в приемащата държава не са толкова високи, доколкото законодателството на приемащата държава позволява това.“
  2. В ал. 2 навсякъде думите „третата държава“ се заменят с „приемащата държава“.

  § 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „третата държава“ се заменят с „приемащата държава“.
  2. В ал. 3, изречение трето след думите „трети държави“ се добавя „или други държави членки“.

  § 4. Член 9а се изменя така:
  „Чл. 9а. (1) За извършване по занятие на дейности по чл. 4, т. 38 и 39 е необходимо лицето да бъде вписано в електронен публичен регистър към Националната агенция за приходите.
  (2) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, извършващи по занятие дейности по чл. 4, т. 38 и 39, или упълномощени от тях лица подават писмено заявление до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по образец, определен в наредбата по ал. 8.
  (3) В регистъра по ал. 1 се вписват:
  1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
  2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 38 и 39, имена на законния представител;
  3. дейностите по чл. 4, т. 38 и 39, които лицето извършва по занятие;
  4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
  5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 38 и 39.
  (4) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, заявява писмено до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 в 14-дневен срок от настъпването им.
  (5) Регистрацията в регистъра по ал. 1 се заличава по искане на лицето при прекратяване на дейността, която е основание за вписването.
  (6) Вписването, издаването на удостоверение за регистрация и заличаването на вписването се извършват в срок до 14 работни дни от подаване на съответното заявление и придружаващите го документи.
  (7) При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация заявленията и исканията по този член се връщат на заявителя с конкретни указания, за чието изпълнение органът по ал. 2 предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.
  (8) Условията и редът за вписване и заличаване в регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на финансите.
  (9) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (10) Вписването и заличаването на обстоятелства по този член се предоставят като електронна административна услуга.“

  § 5. Досегашният чл. 9б става чл. 9г и в него се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде в ал. 1 думите „т. 15, 16 или 18“ и „т. 15, 16 и 18“ се заменят с „т. 15, 16, 18, 38, 39 или 40“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Липсата на обстоятелства по ал. 1 е условие за вписване в регистрите по чл. 9а – 9в.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея т. 2 се изменя така:
  „2. по т. 3 – с представяне на документ от независим официален източник от съответната държава според гражданството на лицето или неговото постоянно пребиваване, или друг еквивалентен документ за липса на обстоятелството по ал. 1, т. 3 за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани – служебно;“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Лицата по чл. 4, т. 15, 16, 18, 38 – 40 предоставят декларациите по ал. 3, т. 3, а гражданите на други държави членки или на трети държави – и документите по ал. 3, т. 1, и при извършване на проверки по чл. 108, ал. 3 и 8.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) В срок до 14 дни от настъпването на промяна в някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 4 лицата по ал. 1 уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност.“
  7. Създава се ал. 7:
  „(7) При наличието на обстоятелства по ал. 1, възникнали или установени след вписването в регистрите по чл. 9а – 9в, съответното вписване се заличава.“

  § 6. Досегашният чл. 9в става чл. 9б и в него се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „или до определено от него длъжностно лице от състава на министерството“ се заличават, а думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В регистъра по ал. 1 се вписват:
  1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
  2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16, имена на законния представител;
  3. дейностите по чл. 4, т. 16, които лицето извършва по занятие;
  4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
  5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, заявява писмено до министъра на правосъдието настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 в срок до 14 дни от настъпването им.“
  4. Създават се нови ал. 6 и 7:
  „(6) Вписването, издаването на удостоверение за регистрация и заличаването на вписването се извършват в срок до 14 работни дни от подаване на съответното заявление и придружаващите го документи.
  (7) При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация заявленията и исканията по този член се връщат на заявителя с конкретни указания, за чието изпълнение органът по ал. 2 предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.“
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Условията и редът за вписване и заличаване в регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на правосъдието.“
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея изречение второ се заличава.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „този член“.

  § 7. Създава се нов чл. 9в:
  „Чл. 9в. (1) За извършване на дейността по чл. 4, т. 40 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в електронен публичен регистър към Министерството на вътрешните работи.
  (2) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 40 по занятие, или упълномощени от тях лица подават писмено заявление до министъра на вътрешните работи по образец, определен в наредбата по ал. 8.
  (3) В регистъра по ал. 1 се вписват:
  1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
  2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 40, имена на законния представител;
  3. дейностите по чл. 4, т. 40, които лицето извършва по занятие;
  4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
  5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 40.
  (4) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, заявява писмено до министъра на вътрешните работи настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 в 14-дневен срок от настъпването им.
  (5) Регистрацията в регистъра по ал. 1 се заличава по искане на лицето при прекратяване на дейността, която е основание за вписването.
  (6) Вписването, издаването на удостоверение за регистрация и заличаването на вписването се извършват в срок до 14 работни дни от подаване на съответното заявление и придружаващите го документи.
  (7) При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация заявленията и исканията по този член се връщат на заявителя с конкретни указания, за чието изпълнение органът по ал. 2 предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.
  (8) Условията и редът за вписване и заличаване в регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
  (9) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (10) Вписването и заличаването на обстоятелства по този член се предоставят като електронна административна услуга.“

  § 8. В глава първа, раздел ІІ се създава чл. 9д:
  „Чл. 9д. Лицата по чл. 4 спазват приложимите насоки в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети от Европейския банков орган, когато са техен адресат и за които съответният орган за надзор е взел решение за тяхното прилагане. Когато няма орган за надзор върху дейността на лицата по чл. 4, решението се взема от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответният орган за надзор се уведомяват взаимно при вземане на решение за прилагане на насоки в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

  § 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В т. 4 думите „в предвидените в закона случаи“ се заличават.
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения, задълбочена проверка и анализ на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, за да се установи доколко те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 – 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и да поддържат и своевременно да актуализират относимите документи, данни и информация.“

  § 10. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думите „една операция“ се добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или сделки“;
  б) в т. 3 накрая се добавя „или сделки“;
  в) в т. 5 след думите „златно покритие“ се поставя запетая и се добавя „обмяна или прехвърляне на виртуални активи“;
  г) създават се т. 6 и 7:
  „6. всеки случай на съмнение за изпиране на пари, съмнение за финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, другите условия за прилагане на мерките за комплексна проверка или други изключения, предвидени в този закон или в правилника за прилагането му;
  7. всеки случай на съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици, или когато бъде получена информация за промяна в тях, независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, другите условия за прилагане на мерките за комплексна проверка или други изключения, предвидени в този закон или в правилника за прилагането му.“
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думите „една операция“ се добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или сделки“;
  б) в т. 2 след думите „една операция“ се добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или сделки“.

  § 11. В чл. 12 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думите „една операция“ се добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или сделки“;
  б) в т. 3 след думите „една операция“ се добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или сделки“.
  2. В ал. 2 след думите „една операция“ се добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или сделки“.

  § 12. Член 14 се отменя.

  § 13. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Базите от данни и клиентските досиета за клиентите и бизнес отношенията се актуализират периодично, като периодите за актуализация се определят съобразно установения риск и се посочват във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети по реда на глава осма, раздел І. Базите от данни и клиентските досиета за клиентите и бизнес отношенията с потенциално по-висок риск се преглеждат и актуализират на по-кратки периоди.“

  § 14. В чл. 17, ал. 5 накрая се добавя „от този закон или чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.

  § 15. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „т. 8 – 10“ се заменят с „т. 8 – 11“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За целите на ал. 1 кредитните институции и лицата по чл. 4, т. 8 – 11 приемат подходящи процедури за управление на риска по отношение на действията, които клиентът може да извършва при установените делови взаимоотношения преди приключване на проверката на идентификацията на клиента.“

  § 16. Създава се чл. 22а:
  „Чл. 22а. В случай на съмнение за изпиране на пари, съмнение за финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход, когато са налице основателни причини да се счита, че приключването на комплексната проверка би довело до предупреждаване или разкриване на информация пред съществуващ или потенциален клиент за възникналото съмнение и/или за предстоящо или извършено уведомяване по реда на чл. 72 от този закон или чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, лицата по чл. 4 могат да не приключват комплексната проверка.“
  § 17. В чл. 25, ал. 3, т. 6 думите „на установен“ се заменят със „за изяснен“.

  § 18. В чл. 39 ал. 1 се отменя.

  § 19. В чл. 42 се създава ал. 3:
  „(3) Установяването дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 не може да се основава единствено на информация, получена по ал. 2, т. 2.“

  § 20. В чл. 43, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и осъществява задълбочена проверка и анализ на деловото взаимоотношение преди пристъпване към изплащане на суми по полицата“.

  § 21. Член 44 се изменя така:
  „Чл. 44. (1) Преди установяване на кореспондентски отношения от лицата по чл. 4 с институция-респондент от друга държава се:
  1. прилагат мерките по чл. 10, т. 1 – 3 и 5, като се отчита рискът, свързан с отношенията, и се поддържа актуална информацията, събрана чрез тези мерки;
  2. изисква одобрение от служител на висша ръководна длъжност за установяване на кореспондентските отношения;
  3. събира достатъчно информация за институцията-респондент, позволяваща разбирането напълно на характера на дейността й.
  (2) При установяване на кореспондентски отношения, включващи плащания с институции-респонденти от трета държава, в допълнение към мерките по ал. 1 лицата по чл. 4:
  1. събират достатъчно информация за институцията-респондент, позволяваща им да разберат напълно характера на дейността, както и определят репутацията на институцията и качеството на извършвания по отношение на същата надзор, включително дали е била обект на разследвания за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, или на надзорни мерки въз основа на публично достъпна информация;
  2. оценяват вътрешните механизми за контрол срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм, прилагани от институцията-респондент;
  3. създават организация, според която установяването на нови кореспондентски отношения да се извършва само след предварително одобряване от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4;
  4. определят и документират отговорностите на всяка от двете кореспондиращи си институции по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
  (3) В случаите по ал. 1, когато достъп до кореспондентската сметка на лицето по чл. 4 имат и трети лица – клиенти на институцията-респондент, лицето по чл. 4 е длъжно да се увери, че институцията-респондент е проверила идентификацията и извършва постоянна комплексна проверка на клиентите, които имат пряк достъп до сметките на лицето по чл. 4, и че при поискване институцията-респондент може незабавно да предостави на лицето по чл. 4 съответните данни от комплексната проверка на клиента.
  (4) При установен по-висок риск при кореспондентски отношения с институции-респонденти от държави членки в допълнение на мерките по ал. 1 лицата по чл. 4 прилагат мерките по ал. 2, като коригират степента на тези мерки въз основа на отчитане на риска.“

  § 22. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При установяване на кореспондентски отношения с институции извън страната лицата по чл. 4 събират достатъчно информация за институцията-респондент, за да се уверят, че институцията-респондент не позволява нейни сметки да бъдат използвани от банки фантоми.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  § 23. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думите „Лицата по чл. 4 прилагат“ се добавя „съобразно установения риск“;
  б) в т. 3 думите „произхода на средствата, използвани в деловите взаимоотношения, сделките и операциите, както и за“ се заличават.
  2. В ал. 3, изречение второ думите „Списъкът с“ се заменят с „Информация за“, а след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая и се добавя „Комисията за регулиране на съобщенията“.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Лицата по чл. 4 прилагат ал. 1 и 2 и по отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от държави, определени от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) като високорискови. В тези случаи лицата по чл. 4 прилагат ал. 1 и 2 съобразно установения риск. Информация за тези държави се публикува на интернет страниците на Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната агенция за приходите и на Министерството на финансите.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  § 24. В чл. 48 ал. 2 и 3 се отменят.

  § 25. Създава се чл. 48а:
  „Чл. 48а. (1) Лицата по чл. 4 предприемат подходящи действия, за да идентифицират и оценят потенциалните рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, произтичащи от въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и от използването на нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка.
  (2) Лицата по чл. 4 предприемат действията по ал. 1 преди въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и преди използването на нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка.“

  § 26. Създава се чл. 49а:
  „Чл. 49а. (1) Лицата по чл. 4, т. 5 при идентифицирането и оценката на рисковете по отношение на своите клиенти отчитат категориите рискови фактори, свързани и с бенефициерите по застрахователни договори по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането и/или действителните собственици на бенефициерите по такива договори, непосредствено след като бъдат установени или посочени.
  (2) Когато в случаите по ал. 1 е установен по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, лицата по чл. 4, т. 5 прилагат мерки за разширена комплексна проверка.“

  § 27. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Идентифицирането на юридически лица и други правни образувания, които са регистрирани в официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка или в трета държава по чл. 27, се осъществява чрез извършване на справка в съответния регистър по партидата на юридическото лице и другото правно образувание, изискване и съхраняване на заверено от законен представител или пълномощник на идентифицираното лице копие от учредителен договор, акт или други документи, необходими за проверка на данните по ал. 4, както и документиране на предприетите действия по идентифицирането. Документите по изречение първо могат да бъдат предоставени по електронен път, като във вътрешните правила по чл. 101 лицето по чл. 4 определя правилата за приемането им при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
  2. В ал. 4:
  а) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „позволяващи разбирането на характера на дейността им“;
  б) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и имената на членовете им, а когато някои от последните са юридически лица или други правни образувания – имената на физическите лица, осъществяващи контрола, управлението или представителството“;
  в) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и имената на членовете му, а в случай че последните са юридически лица или други правни образувания – и имената на физическите лица, осъществяващи участието в контролния орган“.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) При встъпване в делови взаимоотношения или извършване на сделки или операции с лица, чиято дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицето по чл. 4 извършва проверка за наличието на лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация в съответния публичен регистър и документира тези действия. Ако наличието на съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация не може да се установи при извършената проверка в съответния публичен регистър безплатно или такъв не е наличен, клиентът представя заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.“
  4. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Когато от документите по ал. 1 и 2 не може да бъде определена безспорно представителната власт на лицето, което действа от името и/или за сметка на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, лицата по чл. 4 изискват доказателства за представителната власт.“
  5. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
  6. Създават се ал. 10 и 11:
  „(10) Условията и редът за документиране на предприетите действия по ал. 1 – 8 се определят с правилника за прилагане на закона. Когато данните, необходими за идентифицирането на юридическо лице, не попадат в обхвата на подлежащите на вписване в търговския регистър или в съответния публичен регистър обстоятелства, не са публично достъпни или предприетите действия не бъдат документирани, събирането им се извършва по реда на този раздел и правилника за прилагане на закона.
  (11) Задължението за изискване на документи по ал. 2 не се прилага при идентифициране на лица, вписани в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за проверка на обстоятелствата по ал. 4, т. 1 – 4 и т. 7 – 9.“
  § 28. В чл. 56, ал. 1, т. 2 думите „и 5 – 7“ се заменят с „и 5 – 8“, а думите „чл. 54, ал. 8“ се заменят с „чл. 54, ал. 9“.

  § 29. В чл. 59, ал. 2 след думата „събират“ се добавя „и документират“.

  § 30. В чл. 61, ал. 3 накрая се добавя „и оказват допълнително съдействие при необходимост“.

  § 31. В чл. 63, ал. 4, т. 3 след думите „данните по т. 1, букви „а“ – „г“ се добавя „и адрес за кореспонденция на територията на Република България“.

  § 32. В чл. 65 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато операцията или сделката се извършва от името и/или за сметка на трето лице, лицата по чл. 4 идентифицират и извършват проверка на идентификацията на третото лице, от името и/или за сметка на което е извършена операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката.“

  § 33. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 54, ал. 8“ се заменят с „чл. 54, ал. 9“.

  § 34. В чл. 71 се създава ал. 6:
  „(6) Данните по ал. 2 се поддържат и използват и за оценка на ефективността и ефикасността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и/или финансирането на тероризма.“

  § 35. В чл. 78 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Критериите за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласувано с Комисията за финансов надзор.“

  § 36. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 110, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 110, ал. 4 и 5“.

  § 37. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „финансови институции“ се добавя „по смисъла на чл. 3, т. 2 от Директива (ЕС) 2015/849“.
  2. В ал. 4 думите „лица по чл. 4, т. 12, 14 и 15“ се заменят с „лица по чл. 4, т. 12 – 16“.
  3. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „12, 14 и 15“ се заменят с „12 – 16“, а след думата „повече“ се добавя „задължени“.

  § 38. В чл. 95, ал. 1 думите „2 години“ се заменят с „три години“.

  § 39. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 2:
  „2. изготвя и актуализира оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с различните видове юридически лица и други правни образувания, учредявани на територията на Република България, оценка на потенциалните рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, произтичащи от въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и от използването на нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, и оценка на рисковете от финансиране на тероризма в сектора на юридическите лица с нестопанска цел;“
  б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма“ се заменят с „оценките по т. 1 и 2“;
  в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „както и план за действие за ограничаване на идентифицираните в националната оценка рискове от изпирането на пари и финансирането на тероризма“ и запетаята пред тях се заменят със „за ограничаване на установените рискове, включително мерки, свързани с разпределянето на ресурси, както и план за действие за предотвратяване и/или ограничаване на идентифицираните в оценките по т. 1 и 2 рискове“;
  г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след думата „изготвя“ се добавя „и актуализира“;
  д) досегашната т. 5 става т. 6.
  2. В ал. 3 след думите „Агенция „Митници“ се поставя запетая и се добавя „Агенцията по вписванията“.
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Оценките по ал. 1, т. 2 се актуализират в срока по чл. 95, ал. 1 и могат да бъдат включени в оценката по ал. 1, т. 1.“

  § 40. В чл. 98, ал. 4 думите „20 000 лв.“ се заменят с „50 000 лв.“.

  § 41. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 4 се изменя така:
  „4. реда за извършване на преглед, проверка и оценка на правилата, процедурите и изискванията по тази алинея, от вътрешния контрол върху изпълнението на задълженията по т. 3;“
  б) в т. 17 думите „ал. 4“ се заличават;
  в) точка 18 се изменя така:
  „18. когато лицето по чл. 4 е част от група, политики и процедури за:
  а) обмен на информация в рамките на групата за целите на изпълнение на задълженията за комплексна проверка и управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  б) обмен на информация в рамките на групата за целите на чл. 46, ал. 4, чл. 57, чл. 66, ал. 1, т. 4, чл. 72, ал. 6 и 7 и чл. 80, ал. 3, както и на чл. 9, ал. 13 – 15 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
  в) предоставяне на информация от клоновете и дъщерните дружества за клиенти, сметки и сделки и операции, включително информация за сделки и операции по чл. 35, т. 6, за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  г) предоставяне на информация на клоновете и дъщерните дружества за клиенти, сметки и сделки и операции, включително информация за сделки и операции по чл. 35, т. 6, за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, когато същата е относима и подходяща за управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  д) защита на обменяната в рамките на групата информация, включително с цел избягване разкриването на информация на съответния клиент или на трети лица за разкриването на информация по чл. 68, 72, 74 и 76;“
  г) създава се нова т. 19:
  „19. когато лицата по чл. 4, т. 2 и 7 предоставят услуги чрез представители, съответно когато застрахователите по т. 5 предоставят застрахователни услуги чрез агенти, политики и процедури за включване на техните представители или агенти в обхвата на правилата, както и процедура за наблюдаване спазването на задълженията по ал. 8;“
  д) досегашната т. 19 става т. 20.
  2. В ал. 8 в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „за когото извършват застрахователно посредничество“ и се създава изречение трето: „Представителите на лицензираните пощенски оператори по чл. 4, т. 7 са длъжни да спазват и прилагат приетите по реда на чл. 102 вътрешни правила на лицензирания пощенски оператор, от името на когото осъществяват дейността си.“

  § 42. В чл. 103 се правят следните изменения:
  1. В ал. 8, изречение второ думите „за което се уведомява дирекцията“ се заличават, а изречение трето се изменя така: „В срок до три дни от изпълнението на указанията се уведомява дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.“
  2. Алинея 9 се отменя.

  § 43. В чл. 104, ал. 1 думите „или покриват тези изисквания чрез други средства“ и запетаята пред тях се заличават.

  § 44. В чл. 106, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „от този закон или чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.

  § 45. Създава се чл. 106а:
  „Чл. 106а. Лицата по чл. 4, т. 3, 5 и 8 – 11, с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при прилагане на политиките и процедурите, свързани с управлението на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, спазват насоките по чл. 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849.“

  § 46. В чл. 107, в ал. 1 – 3 числото „39“ се заменя с „40“.

  § 47. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6:
  а) в текста преди т. 1 след думите „изискванията на чл. 7 – 9“ се поставя запетая и се добавя „чл. 72“;
  б) създава се т. 4:
  „4. Комисията за регулиране на съобщенията – по отношение на лицата по чл. 4, т. 7.“;
  в) в последното изречение след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая и се добавя „Комисията за регулиране на съобщенията“.
  2. В ал. 8 думите „чл. 9б, ал. 3“ се заменят с „чл. 9г, ал. 4, чл. 98“.

  § 48. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая и се добавя „Комисията за регулиране на съобщенията“.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4, т. 1 думите „чл. 9б, ал. 3“ се заменят с „чл. 9а, 9б, 9в, чл. 98“.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) Всички документи, сведения, справки, извлечения и писмени обяснения, изискани за целите на проверките по чл. 108, се предоставят от проверяваното лице на български език. Документите, които са на чужд език, се представят заедно с превод на български език. При поискване от контролните органи преводът на представените документите трябва да бъде извършен от заклет преводач.“

  § 49. В чл. 111б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Писмени споразумения по ал. 1 могат да се сключват и с компетентните органи за надзор на трети държави по чл. 27.“

  § 50. Създава се чл. 111в:
  „Чл. 111в. (1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор по своя инициатива и при запитване обменят информация във връзка с осъществяваната от тях контролна дейност по прилагането на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им със съответните международни органи, органи на Европейския съюз и органи на други държави въз основа на споразумение.
  (2) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор могат при поискване от съответните им надзорни органи от друга държава, когато осъществяват надзор върху група, да оказват съдействие на територията на Република България или да предоставят информация за целите на противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризма.
  (3) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор могат, когато осъществяват надзор върху група, да искат от съответните им органи на друга държава съдействие на територията на съответната държава или предоставяне на информация за целите на противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризма.
  (4) Получената по реда на ал. 1, 2 и 3 информация може да се използва само за целта, за която е била поискана или предоставена. Разкриването на тази информация на друг орган, институция или служба или използването на тази информация за цели, надхвърлящи първоначално одобрените, се извършва след предварително съгласие от предоставящата страна.“

  § 51. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и на характеристиките на лицата по чл. 4 и групите, от които са част тези лица, когато това е приложимо, включително видовете и броя на лицата и степента на самостоятелност, която имат при прилагане на рисково базирания подход“;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. използване на събраната информация по т. 1 и на резултатите от оценките по т. 2 за предприемане на мерки за осъществяване на контролна дейност, пропорционални на установените рискове, и разпределяне на ресурсите в съответствие с оценката на риска, включително вземане на решения относно обхвата, задълбочеността, продължителността и честотата на проверките на място, както и относно необходимостта от човешки ресурси и експертни познания за осъществяване на контролната дейност;“
  в) в т. 4 след думите „че оценката на риска“ се поставя запетая и се добавя „както и нейната актуализация в съответствие с установеното ниво на риска“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 2 след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая и се добавя „Комисията за регулиране на съобщенията“.

  § 52. В чл. 115, ал. 1 след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая и се добавя „Комисията за регулиране на съобщенията“.

  § 53. Създава се чл. 116а:
  „Чл. 116а. (1) Който извършва по занятие някоя от дейностите по чл. 4, т. 16, без да е вписан в регистъра по чл. 9б, някоя от дейностите по чл. 4, т. 38 или 39, без да е вписан в регистъра по чл. 9а, или дейността по чл. 4, т. 40, без да е вписан в регистъра по чл. 9в, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:
  1. глоба от 2000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
  2. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец.
  (2) При повторно нарушение наказанието е:
  1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 4000 до 20 000 лв.;
  2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв.
  (3) За тежки или системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:
  1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 50 000 лв.;
  2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 50 000 до 500 000 лв.
  (4) Който в срока по този закон не заяви настъпването на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистър от чл. 9а, 9б или 9в, се наказва с наказанието по ал. 1.
  (5) Глобите по ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4 се налагат и на лице, което управлява и представлява лице по чл. 4, както и на лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4 по този закон и правилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по този член.“
  § 54. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „чл. 116, ал. 1“ се добавя „или по чл. 116а, ал. 1 и 4“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Лице по чл. 61, ал. 1 или по чл. 62, ал. 1, което не изпълни задължението си за заявяване на вписване на данните по чл. 63, ал. 4 или чл. 63а, ал. 4 в срок, се наказва с глоба, ако е физическо лице, или с имуществена санкция, ако е юридическо лице, в размер на 5000 лв.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) На лице по чл. 61, ал. 1 или по чл. 62, ал. 1, което, след като му е наложено наказание по ал. 4, не заяви вписване до изтичане на един месец от налагането на глобата или имуществената санкция, се налага нова глоба или имуществена санкция по ал. 4 всеки месец до заявяване на вписването.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  § 55. В чл. 122, ал. 1 след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая и се добавя „Комисията за регулиране на съобщенията“.

  § 56. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая, думите „или от определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжностни лица“ се заменят с „от определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжностни лица или от оправомощените от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията служители“, а в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите от компетентността на Комисията за регулиране на съобщенията – от председателя на комисията или от изрично оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 116а се съставят от длъжностни лица, оправомощени от министъра на правосъдието – за дейностите по чл. 4, т. 16, от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за дейностите по чл. 4, т. 38 и 39, и от министъра на вътрешните работи – за дейностите по чл. 4, т. 40. Наказателните постановления се издават от министъра на правосъдието, съответно от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от министъра на вътрешните работи, или от оправомощени от тях длъжностни лица.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  § 57. В чл. 123а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думите „административните наказания“ се заменят с „глобите и имуществените санкции“;
  б) в т. 6 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая, думите „или на“ се заменят с „на“, а накрая се добавя „или на оправомощените от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията служители“;
  в) точка 7 се изменя така:
  „7. влезлите в сила по отношение на физическото или юридическото лице принудителни административни мерки и наказателни постановления по този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им в последните 5 години, предхождащи датата на извършване на нарушението.“
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) За нарушения на чл. 11, ал. 1 – 3, чл. 12 – 15, чл. 17 – 18, чл. 24 – 29, чл. 33 – 36, чл. 37 – 40, чл. 44 – 47, чл. 52 – 53, чл. 59, чл. 65 – 69, чл. 72, ал. 1 – 3 и 5 – 7, чл. 73, ал. 1, чл. 74, ал. 1 – 5 и 11, чл. 76, ал. 1, чл. 80, чл. 87, ал. 4, чл. 106, ал. 2 и 4, чл. 110, ал. 1 и 2 и чл. 111, ал. 1 от този закон и нарушения на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма не се прилага чл. 28, ал. 1 – 6 от Закона за административните нарушения и наказания.
  (3) Условията и редът за отчитане на обстоятелствата по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.“

  § 58. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в т. 11 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая и се добавя „Комисията за регулиране на съобщенията, Националната агенция за приходите“;
  б) създават се т. 27 – 31:
  „27. „Държавите, определени от FATF като високорискови“ са тези държави, спрямо които FATF е призовала своите членове и други юрисдикции да предприемат действия, включително да прилагат насрещни мерки и/или мерки за разширена комплексна проверка, пропорционални на рисковете, свързани с държавата.
  28. „Произход на средствата“ е източникът на средствата, използвани в рамките на установени делови взаимоотношения или конкретна операция или сделка.
  29. „Източник на имуществено състояние“ са източниците на цялото богатство/имуществено състояние и активи на дадено лице, а не само средствата, включени в рамките на установени делови взаимоотношения, или конкретна операция или сделка. Източниците включват всички икономически, стопанските или търговски дейности, които са генерирали или значително са допринесли за цялостното имуществено състояние на лицето.
  30. „Виртуален актив“ е цифрово представяне на стойност, която може да се прехвърля или търгува по цифров начин, както и може да се използва за разплащане или с инвестиционни цели, с изключение на финансовите инструменти, издадени чрез технологията на децентрализирания регистър.
  31. „Публично предлагане на виртуални активи“ представлява начин за набиране на капитал чрез издаване на виртуални активи в замяна на признати валути без златно покритие или други виртуални активи.“
  2. В § 2, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. По отношение на юридическите лица и другите правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или другото правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
  Индикация за косвено притежаване е налице, когато акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.“

  § 59. В Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 60 от 2023 г.) в преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
  1. Параграф 25 се отменя.
  2. В § 30:
  а) в ал. 1 т. 1 се отменя;
  б) алинея 2 се отменя.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 60. (1) В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон министърът на финансите изменя и допълва наредбата по чл. 9а, ал. 8.
  (2) В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по чл. 9б, ал. 8.
  (3) В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи издава наредбата по чл. 9в, ал. 8.

  § 61. (1) Лицата по чл. 4, т. 38 и 39 подават заявление за вписване в регистъра по чл. 9а в срок до два месеца от влизането в сила на изменението и допълнението на наредбата по чл. 9а, ал. 8.
  (2) Лицата по чл. 4, т. 38 и 39, вписани в регистъра по чл. 9а до влизането в сила на този закон, подават заявление за актуализиране на информацията в регистъра по чл. 9а и доказателства за липсата на обстоятелства по чл. 9г, ал. 1 в срока по ал. 1. За промяна на вписани обстоятелства по реда на тази алинея не се дължи такса.
  (3) След изтичането на срока по ал. 1 лицата, вписани в регистъра по чл. 9а до влизането в сила на този закон, които не са актуализирали информацията си или не са представили доказателства за липсата на обстоятелства по чл. 9г, ал. 1, се заличават от регистъра служебно.

  § 62. Лицата по чл. 4, т. 16 подават заявление за вписване в регистъра по чл. 9б в срок до два месеца от влизането в сила на наредбата по чл. 9б, ал. 8.

  § 63. Лицата по чл. 4, т. 40 подават заявление за вписване в регистъра по чл. 9в в срок до два месеца от влизането в сила на наредбата по чл. 9в, ал. 8.

  § 64. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет изменя и допълва правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

  § 65. Лицата по чл. 4 привеждат дейността си в съответствие с този закон в срок до 8 месеца от влизането му в сила.

  § 66. Заварените административнонаказателни производства за нарушения по Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по Закона за регистър БУЛСТАТ се довършват по досегашния ред.

  § 67. При вече установени кореспондентски отношения лицата, за които възникват нови задължения по чл. 44 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, привеждат дейността си в съответствие със същия закон в срок до 6 месеца от влизане в сила на този закон.

  § 68. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г.. бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 13, 23, 28, 88, 103 и 108 от 2020 г., бр. 9 от 2021 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 от 2021 г.; изм., бр. 53 от 2022 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 79 от 2022 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2023 г. – бр. 10 от 2023 г.; изм., бр. 67 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 93 се правят следните допълнения:
  а) в т. 24 след думата „веществено“ се добавя „или невеществено“;
  б) създава се т. 32:
  „32. „Финансови или други средства за финансиране на тероризъм“ са всякакви активи, финансови, икономически ресурси, материална или нематериална облага, движима или недвижима собственост, независимо от начина на придобиване, документи или инструменти, включително в електронна или цифрова форма, доказващи право на собственост или интерес, средства, банкови кредити, пътнически чекове, банкови чекове, парични преводи, акции, ценни книжа, облигации, менителници или акредитиви, лихви, дивиденти или друг доход или стойност, начислени или генерирани от такива средства, които потенциално могат да бъдат използвани за получаване на средства, стоки или услуги.“
  2. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 след думите „или да пропусне нещо“ се добавя „или да предизвика сериозно дестабилизиране или разрушаване на основни политически, конституционни, икономически или социални структури на държавата или международна организация“, след думите „по чл. 115“ се добавя „чл. 116, ал. 1, т. 1“, а след думите „чл. 216, ал. 1 и 5“ се добавя „чл. 216а, ал. 2 или 3“;
  б) в ал. 2:
  аа) точка 1 се изменя така:
  „1. за извършване или приготовление към извършване на престъпления по ал. 1, 3, 4 и ал. 6 – 8 или чл. 111;“
  бб) точка 3 се изменя така:
  „3. от лице, участвало в извършването или приготовлението на престъпления по ал. 1, 3, 4 и ал. 6 – 8 или чл. 111;“
  вв) в текста след т. 3 след думите „от три до дванадесет години“ се добавя „и глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева“;
  в) алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Който набира или обучава отделни лица или групи от хора с цел да участват в извършването или приготовлението към престъпление по ал. 1 или по чл. 109, или по какъвто и да е начин да спомогнат на друго лице или група лица да извършат такива деяния, се наказва с лишаване от свобода от две до десет години.
  (4) Който се обучава с целта по ал. 3, се наказва с лишаване от свобода до осем години.“;
  г) алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Който премине през границата на страната с цел да участва в извършването или приготовлението към престъпление по ал. 1 – 4, по чл. 109, чл. 111, ал. 1, или по какъвто и да е начин да спомогне на друго лице или група лица да извършат такива деяния, включително против друга държава, се наказва с лишаване от свобода до десет години.
  (7) Наказанието по ал. 6 се налага и на чужденец, който с целта по ал. 6 незаконно пребивава в страната.“;
  д) създава се нова ал. 8:
  „(8) Наказанието по ал. 6 се налага и на онзи, който организира или подпомага пътуване с цел тероризъм на лицата по ал. 6 или 7.“;
  е) досегашната ал. 8 става ал. 9.
  3. В чл. 110, ал. 1 думите „107 и чл. 108а, ал. 1, 6 или 7“ се заменят със „107, чл. 108а, ал. 1, 6 – 8 и чл. 111, ал. 1“.
  4. Създава се нов чл. 111:
  „Чл. 111. (1) Който се закани да извърши престъпление по чл. 108а, ал. 1 – 4 и 6 – 8 и това заканване би могло да предизвика основателно опасение за осъществяването му, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено от ръководител на организация или група по чл. 109, ал. 1, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.
  (3) Който явно подбужда към извършване на престъпление по чл. 108а, ал. 1 – 4 и 6 – 8 чрез проповед пред множество хора, чрез разпространяване на печатни произведения или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода от две до десет години, но с не по-тежко наказание от това, предвидено за самото престъпление.“
  5. В чл. 216а се правят следните изменения и допълнения:
  a) създава се нова ал. 2:
  „(2) Същото наказание се налага и на онзи, който сам или чрез другиго предизвика смущения или прекъсване снабдяването с вода, електроенергия или други основни природни ресурси, от които може да възникне опасност за живота на хората.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „или 2“.
  6. В чл. 244, ал. 1 след думата „придобие“ се поставя запетая и се добавя „прехвърли“.
  7. В чл. 246, ал. 3 след думите „пази или укрива“ се поставя запетая и се добавя „пренесе през границата на страната, прехвърли, превозва, разпространява или предоставя“.
  8. В чл. 253б след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари“ се добавя „или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
  9. В чл. 319д, ал. 1 след думата „внася“ се поставя запетая и се добавя „изнася, прехвърля, превозва, предоставя“.
  10. В чл. 320 ал. 2 се отменя.
  11. В чл. 320а след думите „да извърши престъпление по“ се заличават думите „чл. 108а, ал. 1 – 4, 6 или 7“.
  12. Създава се чл. 336б:
  „Чл. 336б. Който с терористична цел доставя, поставя, задейства или взриви вещество или друго взривно устройство или взривни материали на място за обществено ползване, обект от системата за обществения транспорт или инфраструктурен обект и от това са последвали значителни вреди, средна или тежка телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт – с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.“
  13. В чл. 337, ал. 1 след думата „разработва“ се поставя запетая и се добавя „изследва“.
  14. В чл. 339, ал. 1 след думите „по какъвто и да е начин“ се добавя „изследва“.
  15. В чл. 341б се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Наказанията по предходните алинеи се налагат и на онзи, който незаконно завладее други средства за обществен транспорт или превоз на стоки.“;
  б) досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 69. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101 от 2017 г., бр. 20 и 38 от 2018 г., бр. 83 и 94 от 2019 г., бр. 13 и 109 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 25 и 51 от 2022 г. и бр. 80 от 2023 г.) в чл. 83а, ал. 1 след думите „(приготовление към тероризъм)“ се поставя запетая и се добавя „чл. 111“, след думите „чл. 172а – 174“ се поставя запетая и се добавя „194, чл. 195, ал. 1, т. 11“, след думите „201 – 203“ се поставя запетая и се добавя „206“ и след думите „248а“ се поставя запетая и се добавя „249“.

  § 70. В Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 32 от 2010 г., бр. 51 от 2016 г., бр. 63 от 2017 г. и бр. 48 от 2023 г.) в чл. 1, ал. 2 след думите „чужди граждани в случаите“ се поставя запетая и се добавя „когато са пострадали от престъплението тероризъм или“.

  § 71. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г., бр. 42 и 94 от 2019 г., бр. 69 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 60 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България обменят информация, необходима за осъществяване целите на този закон.
  (3) Обменът по ал. 1 – 2 не може да бъде отказан или ограничен по съображения за служебна, банкова, търговска или професионална тайна или че същата представлява данъчна и осигурителна информация или защитена лична информация.“
  2. Член 4а се изменя така:
  „Чл. 4а. (1) Въз основа на информацията от обмена по чл. 4 и информацията, придобита при изпълнение на други законоустановени функции на Държавна агенция „Национална сигурност“, агенцията установява физически лица, юридически лица, групи и организации, осъществяващи дейност, свързана с тероризъм или финансирането му, които отговарят на критериите за включване в санкционните списъци по резолюции 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) и 2253 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции.
  (2) В случаите по ал. 1, когато може основателно да се приеме, че физически лица, юридически лица, групи и организации отговарят на критериите за включване в санкционните списъци по резолюции 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) и 2253 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласувано с министъра на вътрешните работи изготвя мотивирано становище до Министерския съвет за отправяне на предложение до съответните комитети по санкциите на Организацията на обединените нации за включване на тези физически лица, юридически лица, групи и организации в санкционните списъци на резолюции 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) и 2253 (2015) и на последващите ги резолюции.
  (3) Когато в резултат на обмена по чл. 4 или при изпълнение на други законоустановени функции на Държавна агенция „Национална сигурност“ се установи, че са отпаднали критериите, въз основа на които физически лица, юридически лица, групи и организации са били включени в санкционните списъци на резолюции 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) и 2253 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласувано с министъра на вътрешните работи изготвя мотивирано становище до Министерския съвет за отправяне на предложение до съответните комитети по санкциите на Организацията на обединените нации за изключване на тези физически лица, юридически лица, групи и организации от санкционните списъци на резолюции 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) и 2253 (2015) и на последващите ги резолюции.
  (4) За изготвяне на предложенията по ал. 2, 3 и 9 се прилагат насоките, процедурите и стандартните формуляри, приети от съответните комитети по санкциите на Организацията на обединените нации.
  (5) Предложенията по ал. 2, 3 и 9 се отправят до съответните комитети по санкциите на Организацията на обединените нации от Министерския съвет чрез министъра на външните работи.
  (6) Становищата и предложенията по ал. 2, 3 и 9 се изготвят независимо от наличието или липсата на наказателно производство.
  (7) Физически лица, юридически лица, групи и организации, които са включени в санкционния списък на резолюции 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции, могат лично или чрез представител да подадат молба до офиса на омбудсмана по съответната резолюция на Организацията на обединените нации за изключването си от този списък. Данните за контакт и за мандата на офиса на омбудсмана по съответните резолюции на Организацията на обединените нации се публикуват на интернет страницата на Министерството на външните работи.
  (8) Министерството на вътрешните работи уведомява физическите лица, юридически лица, групи и организации, които са включени в санкционния списък на резолюции 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции по реда на ал. 2, за възможностите за подаване на молба до офиса на омбудсмана по съответните резолюции на Организацията на обединените нации, както и за наличието на данни за контакт и за мандата на офиса на омбудсмана по съответните резолюции на Организацията на обединените нации на интернет страницата на Министерството на външните работи. Когато адресът не е известен, уведомяването се извършва чрез публикуване на известие на интернет страниците на Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.
  (9) Физически лица, юридически лица, групи и организации, които са включени в санкционния списък на резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите я резолюции, могат лично или чрез представител да подадат молба до Министерския съвет за изключването си от този списък. В тези случаи Министерският съвет може да отправи предложение до съответния комитет по санкциите на Организацията на обединените нации за изключването им въз основа на мотивирани становища на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и министъра на вътрешните работи дали критериите, въз основа на които тези физически лица, юридически лица, групи и организации са били включени в санкционния списък, са отпаднали. Становищата се предоставят в срок 5 работни дни от поискването им.“
  3. В чл. 4б, т. 1 думите „Европейския парламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз“.
  4. В чл. 4в, ал. 1 думите „Европейския парламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз“.
  5. В чл. 5:
  а) в ал. 2:
  аа) създават се нова т. 3 и т. 4:
  „3. лица, притежавани или контролирани пряко или непряко от лица по т. 1 и 2;
  4. лица, действащи от името, за сметка на или по указание на лица по т. 1 и 2;“
  бб) досегашната т. 3 става т. 5;
  б) в ал. 3 думите „т. 3“ се заменят с „т. 5“, след думата „получено“ се добавя „мотивирано“, а накрая се добавя „и след преценка, че може основателно да се приеме, че предложеното за включване в списъка по чл. 4б, т. 3 лице отговаря на критериите по ал. 2, т. 1, 2 – 4. Преценката се извършва въз основа на писмени становища, предоставени от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Становищата се предоставят в срок 5 работни дни от поискването им.“;
  в) създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) По предложение на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или на главния прокурор Министерският съвет може чрез министъра на външните работи да отправи искане до друга държава за прилагане на мерките по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 спрямо лица от списъка по чл. 4б, т. 3. В тези случаи с искането се предоставят всички налични идентификационни данни за лицата, както и изчерпателна информация, която обосновава направеното искане и може да подпомогне другата държава при вземането на решение по искането.
  (6) Лицата по ал. 2 могат лично или чрез представител да подадат възражение до Министерския съвет с искане за изключването им от списъка по чл. 4б, т. 3. В тези случаи Министерският съвет може да поиска мотивирани становища от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, министъра на вътрешните работи и от главния прокурор с оглед на преценка за наличието на основания за изключването на лицата от списъка по чл. 4б, т. 3. Становищата се предоставят в срок 5 работни дни от поискването им.“;
  г) досегашната ал. 5 става ал. 7;
  д) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“;
  е) досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея в изречение първо думите „или по искане на заинтересованите лица“ се заличават, създава се ново изречение второ: „Процедура за заличаване на лице от списъка може да бъде започната и при подадено искане от заинтересованите лица по реда на ал. 6.“, а досегашното изречение второ става изречение трето;
  ж) досегашната ал. 8 става ал. 10.
  6. В чл. 5а, ал. 1, т. 1 думите „Европейския парламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз“.
  7. В чл. 5б, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за условията за преустановяването им“.
  8. В чл. 7, ал. 1 след думата „предоставят“ се добавя „пряко или косвено“, а след думите „чл. 4б, т. 2 и 3“ се добавя „и на лица, действащи от тяхно име и за тяхна сметка или по тяхно указание“.
  9. В чл. 9а ал. 2 се отменя.
  10. В чл. 12:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „7-дневен“ се заменят с „двудневен“;
  б) в ал. 2 думите „Европейския парламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз“.
  11. В чл. 14а:
  а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „извършва“ се заменя с „упражнява“;
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Контрол за изпълнението на задълженията по този закон от лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се упражнява по реда на глава девета от Закона за мерките срещу изпирането на пари и съответно от:
  1. Българската народна банка – по отношение на:
  а) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, предложение второ, включително клонове на кредитни институции от трета държава, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на кредитни институции, лицензирани в други държави членки, в случаите, посочени в Закона за кредитните институции, включително по отношение на дейността им по чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
  б) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, включително по отношение на дейността им чрез представители на територията на Република България, както и по отношение на дейността, осъществявана чрез клонове или представители на територията на Република България, на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки;
  2. Комисията за финансов надзор и нейните органи – по отношение на лицата по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
  3. Националната агенция за приходите – по отношение на лицата по чл. 4, т. 21 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
  4. Комисията за регулиране на съобщенията – по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  (3) Проверки по изпълнението на изискванията на този закон от поднадзорните лица се извършват и от органите за надзор по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари извън тези по ал. 2. При констатиране на нарушение органите за надзор по изречение първо незабавно уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, като изпращат извлечение от констативния акт в съответната част и информация за предприетите мерки.“
  12. Създава се чл. 14б:
  „Чл. 14б. Контролът по изпълнението на задълженията по този закон от лицата, които не попадат в кръга на чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, се упражнява от министъра на вътрешните работи.“
  13. В чл. 16, ал. 1, в изречение първо след думите „Българската народна банка“ съюзът „или“ се заличава и се поставя запетая, след думите „Комисията за финансов надзор длъжностни лица“ се добавя „или от оправомощените от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията служители“, а в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите от компетентността на Комисията за регулиране на съобщенията – от председателя на комисията или изрично оправомощено от него длъжностно лице“.

  § 72. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 и 57 от 2018 г., бр. 94 от 2019 г., бр. 94 от 2020 г., бр. 19 от 2021 г., бр. 16 от 2022 г. и бр. 60 и 64 от 2023 г.) в чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „700 лв.“ се заменят с „1000 лв.“, а думите „1000 лв.“ се заменят с „5000 лв.“.
  2. В ал. 2 думите „50 до 3000 лв.“ се заменят с „5000 до 10 000 лв.“.
  3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Не се прилага чл. 28, ал. 1 – 6 от Закона за административните нарушения и наказания.“

  § 73. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г., бр. 38 и 105 от 2020 г. и бр. 60 и 80 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Освен ако в закон е предвидено друго, търговците, клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел са длъжни да съхраняват на адреса на управление, вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, по време на цялото си съществуване всички документи, свързани с тяхното учредяване и с промените във вписаните за тях обстоятелства. В случай че документите по изречение първо са електронни документи, те се съхраняват по начин, по който законен представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел може да осигури незабавен достъп.
  (5) Вписаните в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел управители, ликвидатори, синдици или членове на колективни органи на управление към момента на заличаването на търговците, клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на юридическите лица с нестопанска цел от съответния регистър са длъжни да поддържат архив с документите по ал. 4 не по-малко от 5 години след датата, на която търговецът, клонът на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел или клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел е заличен от регистъра.“
  2. В чл. 40:
  а) в ал. 1 думите „500 до 1000 лв.“ се заменят с „1000 до 5000 лв.“;
  б) в ал. 5 думите „100 до 500 лв.“ се заменят с „500 до 1000 лв.“;
  в) алинея 6 се изменя така:
  „(6) За незаявяване на вписване на данните по чл. 63, ал. 4 или за неизпълнение на задължението по чл. 63а, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се налагат глобите и имуществените санкции по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Не се прилага чл. 28, ал. 1 – 6 от Закона за административните нарушения и наказания.“

  § 74. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8, 65 и 66 от 2023 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 4 се създава т. 8:
  „8. въз основа на събраните за него и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях, не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване на конфликт на интереси.“
  2. В чл. 57:
  а) в ал. 2:
  аа) в т. 1 след думата „лицето“ се поставя запетая и се добавя „включително дали отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 и 8, когато е приложимо“;
  бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително дали отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 и 8“.
  3. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 107:
  „107. „Обвързани лица“ са:
  а) лицата – членове на ръководен орган на едно и също юридическо лице;
  б) юридическото лице и неговият действителен собственик;
  в) лице – член на ръководен орган в юридическо лице, и действителният собственик на юридическото лице;
  г) физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице;
  д) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения.
  Действителен собственик по букви „б“ – „г“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

  § 75. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г., бр. 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 65 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 19, ал. 1, т. 6 след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
  2. В чл. 93, ал. 1 се създава т. 11:
  „11. въз основа на събраните за него и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях, не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси.“
  3. В чл. 212, ал. 1, т. 6 след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
  4. В чл. 269, ал. 2, текста преди т. 1 след думите „чл. 93, ал. 1, т. 1, 2“ съюзът „и“ се заличава, поставя се запетая и след цифрата „6“ се добавя „и 11“.
  5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 42:
  „42. „Обвързани лица“ са:
  а) лицата по чл. 93, ал. 1, 2, 4 и 5 в едно и също юридическо лице;
  б) юридическото лице и неговият действителен собственик;
  в) лице по чл. 93, ал. 1, 2, 4 и 5 и действителният собственик на юридическото лице;
  г) физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице;
  д) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения.
  Действителен собственик по букви „б“ – „г“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

  § 76. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 42 и 83 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16 и 25 от 2022 г. и бр. 66, 68 и 80 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 40, ал. 2, т. 11 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им“.
  2. В чл. 80, ал. 1 се създава т. 10:
  „10. не дава основание за съмнение, въз основа на събраните данни за него, неговите обвързани лица и връзките между тях, относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси.“
  3. В чл. 303, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. въз основа на събраните за него и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях, не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси.“
  4. В § 1 от допълнителните разпоредби:
  а) създава се нова т. 23:
  „23. „Обвързани лица“ са:
  а) лицата по чл. 80, ал. 1 и 2 в едно и също юридическо лице;
  б) юридическото лице и неговият действителен собственик;
  в) лице по чл. 80, ал. 1 и 2 и действителният собственик на юридическото лице;
  г) физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице;
  д) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения.
  Действителен собственик по букви „б“ – „г“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“;
  б) досегашните т. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56 стават съответно т. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57.

  § 77. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г., бр. 16, 18, 25, 51, 58 и 62 от 2022 г. и бр. 8, 53 и 66 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 121д:
  а) в ал. 5, т. 12 думите „за него“ се заличават, а след думите „данни“ се добавя „за него, обвързаните с него лица и връзките му с тях“;
  б) в ал. 13, т. 2 след думите „контролни органи“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а накрая се добавя „и относно обвързаните със заявителя лица“.
  2. В чл. 121ж, ал. 6, т. 2 след думите „контролни органи“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а накрая се добавя „и обвързаните със заявителя лица“.
  3. В чл. 122а, ал. 3, т. 2 след думите „контролните им органи“ се поставя запетая, а думите „и на прокуристите им“ се заменят с „прокуристите им и относно лицата, с които са обвързани членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на заявителя и лицата по ал. 2“.
  4. В чл. 122е, ал. 2, т. 8 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365“ се поставя запетая и се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или на актовете по прилагането им“.
  5. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 38:
  „38. „Обвързани лица“ са:
  а) лицата, заемащи ръководна длъжност по т. 31, буква „а“ в едно и също юридическо лице;
  б) юридическото лице и неговият действителен собственик;
  в) лице, заемащо ръководна длъжност по т. 31, буква „а“ в юридическо лице, и действителният собственик на юридическото лице;
  г) физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице;
  д) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения.
  Действителен собственик по букви „б“ – „г“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

  § 78. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г., бр. 53 и 100 от 2019 г., бр. 31 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15:
  а) в ал. 1, т. 8 накрая се добавя „и на другите пощенски оператори“;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Комисията за регулиране на съобщенията е орган за надзор по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Комисията за регулиране на съобщенията може да сключва писмени споразумения с компетентните органи за надзор на други държави за целите на сътрудничеството в областта на мерките срещу изпирането на пари и мерките срещу финансирането на тероризма.“
  2. В чл. 18, ал. 1 след думите „Пощенски оператори са“ се добавя „юридически“, а след думата „лица“ се добавя „или еднолични търговци“.
  3. В чл. 20, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. водят и поддържат актуален списък с всички точки на достъп.“
  4. В чл. 43:
  а) в ал. 2 се създават т. 10 – 16:
  „10. описание на управленската и организационната структура, включващо дейността на отделните организационни единици, организацията и управлението на информационната система на заявителя, включително на механизма за защита на информацията;
  11. програма за мерките срещу изпиране на пари, която да осигурява подходящи, надеждни и ефективни механизми за вътрешен контрол, включително специализиран софтуер, установени от заявителя за изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
  12. данни за действителния собственик на юридическите лица, които притежават пряко или непряко дялово участие в заявителя, за което се представя декларация по образец на Комисията за регулиране на съобщенията;
  13. одитиран годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключила финансова година (освен ако са заявени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел) или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които все още не са изготвили годишен финансов отчет, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
  14. бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността;
  15. описание на правилата за сигурност;
  16. за заявител – чуждестранно юридическо лице: копие на учредителните актове.“;
  б) създава се ал. 6:
  „(6) Изискванията по ал. 2, т. 10 – 16 се прилагат по отношение на заявители за получаване на лицензия за пощенски парични преводи.“
  5. В чл. 47:
  а) в ал. 2, т. 4 се създават букви „д“ – „к“:
  „д) действителният собственик на капитала е лице в списъците по чл. 4б, т. 2 и 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
  е) физически лица – членове на управителни органи на заявителя, или физически лица – действителни собственици на заявителя, са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
  ж) юридически лица – членове на управителните органи на заявителя, имат членове на управителни органи, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
  з) заявителят не разполага с финансови възможности, които осигуряват необходимата надеждност и финансова стабилност;
  и) собствениците, контролиращи повече от три на сто от гласовете, с дейността си или с влиянието си върху вземането на решенията биха могли да навредят на надеждността или сигурността на заявителя или на нейните операции;
  к) планът за дейността, управленската и организационната структура на заявителя, системите за вътрешен контрол, политиките, както и програмата за мерките срещу изпирането на пари не осигуряват стабилно и ефективно управление на рисковете.“;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Алинея 2, т. 4, букви „д“ – „к“ се прилагат само по отношение на лица, подали заявление за издаване на лицензия за извършване на пощенски парични преводи.“
  6. В чл. 48а:
  а) в ал. 2 думите „и/или 3“ се заличават;
  б) създава се нова ал. 9:
  „(9) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества – пощенски оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 3, може да се осъществи след разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията.“;
  в) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея след цифрата „2“ се поставя запетая, а думите „или 3“ се заменят с „3 или 9“.
  7. В чл. 55, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 на издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 3.“
  8. В чл. 57:
  а) в ал. 1 думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“;
  б) създават се т. 4 – 6:
  „4. по реда на чл. 125 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и/или чл. 15, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
  5. когато комисията установи, че са налице някои от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 2, т. 1 или т. 4, букви „д“ – „ж“ и „и“;
  6. когато пощенският оператор не предоставя пощенските услуги – предмет на издадената лицензия, съгласно внесеното описание на технологичния процес в процедурата по издаване на индивидуалната лицензия.“;
  в) алинея 2 се отменя.
  9. В чл. 95:
  а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „контрола“ се добавя „по този закон“;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията оправомощава със заповед служители от администрацията й за осъществяване на контрола съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма на пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи.“
  10. В чл. 99:
  а) в ал. 1 думите „или продължи да ги извършва след прекратяване или отнемане на индивидуалната лицензия“ се заличават;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) На юридическо лице или едноличен търговец, които продължават да извършват услуги след прекратяване или отнемане на индивидуалната им лицензия, се налага имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв.“

  § 79. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; изм., бр. 17, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 13 от 2020 г., бр. 12 от 2021 г., бр. 25 и 42 от 2022 г. и бр. 8 и 66 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10, ал. 4:
  а) създава се нова т. 12:
  „12. лицата по т. 9 и 10 въз основа на събраните за тях и за техни близки сътрудници данни, както и за връзките между тях по т. 13 не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация;“
  б) досегашните т. 12, 13 и 14 стават съответно т. 13, 14 и 15.
  2. В чл. 14, ал. 5:
  а) в т. 1 накрая се добавя „и негови близки сътрудници“;
  б) в т. 4 думите „т. 12 и 13“ се заменят с „т. 13 и 14“.
  3. В чл. 18, ал. 2 се създава т. 6:
  „6. лицата по т. 5 въз основа на събраните за тях и за техни близки сътрудници данни не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация.“
  4. В чл. 154, ал. 6 думите „чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят с „чл. 14а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
  5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 68 – 70:
  „68. „Близък сътрудник“ е:
  а) всяко физическо лице, което заема ръководна длъжност в юридическо лице, в което заявителят или лице, управляващо и представляващо заявителя или член на неговите органи за управление и надзор, заема ръководна длъжност или е негов действителен собственик;
  б) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице, в което заявителят или лице, управляващо и представляващо заявителя или член на неговите органи за управление и надзор, заема ръководна длъжност;
  в) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно със заявителя, или лице, управляващо и представляващо заявителя или член на неговите органи за управление и надзор;
  г) всяко физическо лице, спадащо към съпрузи, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднини по сватовство до трета степен включително, както и всяко лице, което има тесни делови взаимоотношения със заявителя или с лице, управляващо и представляващо заявителя или член на неговите органи за управление и надзор извън тези по букви „а“ – „в“.
  69. „Действителен собственик“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  70. „Ръководна длъжност“ за целите на дефиницията на „Близък сътрудник“ е длъжност, заемана от лице, управляващо и представляващо юридическо лице или член на неговите органи за управление и надзор.“

  § 80. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 25 и 51 от 2022 г. и бр. 65 и 66 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 1, т. 9 след думите „за него“ се добавя „и неговите близки сътрудници“, а след думата „данни“ се поставя запетая и се добавя „както и за връзките му с тях“.
  2. В чл. 11а, ал. 1 думите „т. 3 – 8“ се заменят с „т. 3 – 9“.
  3. В чл. 15, ал. 1:
  а) в т. 2 думите „притежават необходимите квалификация и професионален опит“ се заменят с „отговарят на приложимите за тях изисквания по този закон“;
  б) в т. 4 след думите „вътрешен одит“ текстът до края се заличава.
  4. В чл. 28а, ал. 2 след думата „заявителя“ се поставя запетая и се добавя „включително по отношение на неговите близки сътрудници и връзките му с тях“.
  5. В чл. 79, ал. 14 думите „чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят с „чл. 14а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
  6. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 4б – 4г:
  „4б. „Близък сътрудник на заявител за придобиване на квалифицирано дялово участие“ е:
  а) всяко физическо лице, което заема ръководна длъжност в юридическо лице, в което заявителят заема ръководна длъжност, или е негов действителен собственик;
  б) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице, в което заявителят заема ръководна длъжност;
  в) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно със заявител;
  г) всяко физическо лице, свързано със заявителя по смисъла на т. 4, буква „а“, както и всяко лице, което има тесни делови взаимоотношения със заявителя извън тези по букви „а“ – „в“.
  4в. „Близък сътрудник на кандидат за одобрение по чл. 10 – 11а“ е:
  а) всяко физическо лице, което заема ръководна длъжност в юридическо лице, в което кандидатът за одобрение заема ръководна длъжност или е негов действителен собственик;
  б) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице, в което кандидатът за одобрение заема ръководна длъжност;
  в) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно с кандидата за одобрение;
  г) всяко физическо лице, свързано с кандидата за одобрение по смисъла на т. 4, буква „а“, както и всяко лице, което има тесни делови взаимоотношения с кандидата за одобрение извън тези по букви „а“ – „в“.
  4г. „Действителен собственик“ е лице по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

  § 81. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; изм. с Решение № 10 от 2017 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 57 от 2017 г.; бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8, 60 и 65 от 2023 г.) в чл. 13, ал. 1 се създава т. 44:
  „44. дава писмени указания относно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, във връзка с осъществяване на финансовия надзор, съгласувано с Държавна агенция „Национална сигурност“.“

  § 82. Заварените до влизането в сила на този закон административни производства по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за пощенските услуги, Закона за платежните услуги и платежните системи и по Закона за кредитните институции се довършват по досегашния ред.

  § 83. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г., бр. 14, 28, 34, 44, 69 и 104 от 2020 г., бр. 11 и 14 от 2021 г. и бр. 61 от 2022 г.) в § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби числото „33“ се заменя с „25“.

  § 84. Параграф 54, т. 2 и 3 влизат в сила от 16 юли 2024 г.

  Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 21 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:  Росен Желязков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателство  14Май2024

  Промени в ЗКПО и ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 14 Май 2024
  x