Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 9 от 02 февруари 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
(oбн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 от 2005 г.; изм. с Решение № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ – бр. 58 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 99 от 2006 г., бр. 103 от 2007 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 13 и 69 от 2012 г., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 и 53 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2 накрая на текста се добавя „и/или крайна точка на превоза“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадени от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва и от водачи, извършващи дейността за своя сметка, от името на регистриран търговец, включени в списък към удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.“

§ 3. В чл. 3а думите „т. 7“ се заменят с „т. 12“ и думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 11“.

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води публичен единен таксиметров регистър на лицата по чл. 3, ал. 1 и на водачите по чл. 3, ал. 2, както и на превозните средства, с които се извършва дейността.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Кметовете на общини подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за получаване на достъп до регистъра по ал. 1. В 7-дневен срок от получаване на заявлението Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя заявения достъп. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път с електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) В 7-дневен срок от получаване на достъпа по ал. 2 кметовете на общини определят със заповед длъжностни лица, които ще оперират с регистъра по ал. 1.“

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършва в случаите, когато търговецът:
1. отговаря на изискванията за благонадеждност;
2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от Закона за автомобилните превози;
3. няма публични задължения.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 1 са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на чл. 12, ал. 13, т. 1, букви „а“, „в“, „г“ или „д“ от Закона за автомобилните превози през последните две години.“

§ 6. Член 6 се отменя.

§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„За вписване в регистъра по чл. 4, ал. 1 и издаване на удостоверение за регистрация търговецът по чл. 3, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 4) до кмета на общината по адреса на управление на търговеца, в което посочва ЕИК/БУЛСТАТ и прилага следните документи:“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. за лицата по чл. 5, ал. 2, които не са български граждани – свидетелство за съдимост в оригинал; кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица извършват служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5 в Министерството на правосъдието, когато лицата са български граждани; ако при проверката се установи, че за лицето има съставен бюлетин за съдимост, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице изискват справка за съдимост от районния съд по месторождение на лицето или свидетелство за съдимост от лицето;“.
4. В т. 7 думата „автомобилите“ се заменя с „превозните средства“ и думата „превозвачът“ се заменя с „търговецът“.
5. В т. 8 думите „автомобила да бъде вписан“ се заменят с „превозното средство то да бъде вписано“, думата „автомобилът“ се заменя с „превозното средство“ и думата „превозвача“ се заменя с „търговеца“.

§ 8. В чл. 9а думите „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се заменят с „кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице“ и думите „уведомява лицето и дава“ се заменят с „уведомяват търговеца и му предоставят“.

§ 9. В чл. 9б думите „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация извършва“ се заменят с „Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършват“ и думите „воден в“ се заменят с „воден от“.

§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ се заменят с „кметът на общината“ и думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 5“.
2. В ал. 2 думите „три еднообразни екземпляра – един за превозвача и два за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се заменят с „два еднообразни екземпляра – един за търговеца и един за общината“.
3. В ал. 3 думите след „списъкът на“ до края на текста се заменят с „превозните средства, с които търговецът ще осъществява дейността (приложение № 5а), и списъкът с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на търговеца, но за своя сметка (приложение № 5б)“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Търговецът подава заявление по образец (приложение № 5в) за вписване в съответния списък към удостоверението за регистрация на:
1. превозните средства, с които ще се извършва таксиметров превоз;
2. данните на водачите, които ще извършват таксиметровия превоз от името на търговеца, но за своя сметка.“
5. Алинея 5 се отменя.
6. В ал. 6 думата „превозвачът“ се заменя с „търговецът“ и думите „придружено с декларация“ се заменят с „по образец (приложение № 5е)“.
7. В ал. 7 думата „превозвача“ се заменя с „търговеца“.

§ 11. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За отписване на превозно средство от списъка към удостоверението за регистрация се подава заявление, по образец (приложение № 5г), от:
1. регистрирания търговец;
2. собственика или ползвателя, вписан в свидетелството за регистрация на превозното средство.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отписване на превозно средство от списъка към удостоверението за регистрация може да се извърши по решение на кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, когато отпадне някое от основанията за вписване на автомобила в списъка към удостоверението за регистрация.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За отписване на водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец, но за своя сметка, от списъка към удостоверението за регистрация се подава заявление, по образец (приложение № 5г), от:
1. регистрирания търговец;
2. водача, извършващ дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Отписването на водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец, но за своя сметка, от списъка към удостоверението за регистрация може да се извърши по решение на кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, когато водачът престане да отговаря на някое от изискванията на чл. 18.
(5) В случаите по ал. 2 и 4 кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице уведомяват търговеца в 14-дневен срок от вземане на решението.“

§ 12. Член 10в се изменя така:
„Чл. 10в. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършват промените в списъците към удостоверението за регистрация в 7-дневен срок от подаването на заявлението по чл. 10, ал. 4 и чл. 10б, ал. 1 и 3. Извършените промени се отразяват в съответния списък към удостоверението за регистрация и на заявителя се издава актуализиран списък.“

§ 13. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаването на удостоверение за регистрация, когато търговецът:
1. не отговаря на изискванията за благонадеждност по чл. 5;
2. не е приложил необходимите документи към заявлението;
3. не е отстранил непълнотите на представените документи в указания по чл. 9а срок.“

§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „б“ думата „превозвачът“ се заменя с „търговецът“ и думите „и 6“ се заличават;
б) в буква „в“ думата „превозвача“ се заменя с „търговеца“, запетаята след думата „актове“ се заличава и думите „издадени въз основа на него“ се заменят с „по неговото прилагане“;
в) в буква „г“ думите „са използвани“ се заменят с „търговецът е използвал“;
г) създава се буква „д“:
„д) за търговеца е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. В т. 2 думата „молба“ се заменя със „заявление“ и накрая на текста се добавя „по образец (приложение № 5д)“.
3. В т. 3 думите „на юридическото лице на притежателя“ се заменят с „дейността на търговеца – притежател“.
4. Точка 4 се отменя.

§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В регистъра по чл. 4, ал. 1 се вписват данните и информацията по чл. 12а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Искане за извършване на промени в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 14-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване, чрез подаване на заявление от регистрирания търговец до кмета на общината по образец (приложение № 5ж). Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи изменените обстоятелства.“
3. Алинея 3 се отменя.

§ 16. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се заменят с „кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице“, а накрая на текста се поставя запетая и се добавя „т. 1“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Регистрираният търговец връща удостоверението за регистрация в общината в 3-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1.
(6) Заличаването от регистъра на основание чл. 13, т. 2 и 3 се извършва от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината, с отбелязване в регистъра на съответните обстоятелства, представляващи основание за заличаване.“

§ 17. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Водачът на лек таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В, издадено в Република България;
2. да не е осъждан за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“, по реда на глава пета „Престъпления против собствеността“ или по реда на глава единадесета, раздел II „Престъпления против транспорта и съобщенията“ от Наказателния кодекс;
3. да не е лишен от право да управлява моторни превозни средства по съдебен или административен ред или свидетелството му за управление не е временно отнето с приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от Закона за движението по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
4. да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
5. успешно да е положил изпит по теми, определени с тази наредба, и да притежава валидно удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“ за съответната община, на чиято територия се извършват превозите (приложение № 7);
6. да няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през последната година.“

§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „таксиметров автомобил“ се добавя „по образец (приложение № 7)“, думите „по чл. 18, т. 1 – 3“ се заменят с „по чл. 18, т. 1 – 4 и 6“ и се създава изречение второ: „Кандидатите за явяване на изпит подават заявление по образец (приложение № 7б).“
2. В ал. 2 запетаята след думите „Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ се заличава и думите „като редът и начинът се определят“ се заменят с „по ред, определен“.
3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Удостоверението по ал. 1 се издава за срок 5 години.
(4) Ново удостоверение се издава без полагане на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по чл. 18, т. 1 – 4 и 6, притежава удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“ и е подало заявление по образец (приложение № 7в) в срок до 6 месеца след изтичането на валидността на удостоверението „Водач на лек таксиметров автомобил“.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „чл. 18, т. 1 – 3“ се заменят с „чл. 18, т. 1 – 4 и 6“ и се създава изречение второ: „В 7-дневен срок от издаване на заповедта ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява лицето по чл. 3, ал. 1.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лекият таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е превозно средство от категория М1 с до 7 места, включително мястото на водача;
2. да има монтиран електронен таксиметров апарат с фискална памет;
3. да отговаря на изискванията, определени с тази наредба, и да има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници;
4. от датата на първа регистрация на превозното средство да не са изтекли повече от 15 години;
5. да има най-малко 4 врати;
6. оборудването за управление да е разположено вляво;
7. да е оборудван с обезопасителни колани;
8. да има закрит багажник;
9. да не е оборудван за учебни цели;
10. да не е спрян от движение по реда на Закона за движението по пътищата или по Закона за автомобилните превози;
11. да е обозначен със знак „ТАКСИ“, светещ през тъмната част на денонощието, на който на бял фон с черни букви е изписано „ТАКСИ“, знакът „ТАКСИ“ трябва да бъде трайно закрепен по време на работа върху покрива на автомобила или на специално монтирано за целта устройство върху покрива на автомобила (приложение № 8);
12. да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и на арматурното табло в салона на автомобила, както и на стъклата на двете задни врати, стикер с информация за цените; стикерите да са с размери 150 мм х 130 мм на бял фон с черни букви, с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите преди десетичния знак 15 мм, а след десетичния знак 10 мм (приложение № 9), с информация за:
а) наименованието на търговеца;
б) цената за един километър пробег по дневна тарифа в населено място;
в) цената за един километър пробег по нощна тарифа в населено място;
г) цената за един километър пробег извън населено място;
д) таксата за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;
е) първоначалната такса, която е от двоен до троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място;
ж) цената за една минута престой, която не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа;
13. да има залепена на видно отвън място вдясно на предното стъкло холограма, ако за въвеждането на това изискване има решение на общинския съвет; образецът на холограмата се утвърждава от съответния общински съвет;
14. да има отстрани по цялата дължина на вратите на автомобила непосредствено под линията на стъклата двуредна лента с шахматно разположени квадрати с размери и цвят съгласно приложение № 10;
15. да бъде трайно боядисан в жълт цвят, без облепване на автомобила с фолио;
16. може да бъде трайно боядисан в зелен цвят, без облепване на автомобила с фолио, когато превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател;
17. на предните врати на автомобила да има надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонния номер на търговеца, като размерът на буквите и цифрите е не по-малък от 30 мм;
18. на предния десен калник и на задната страна на автомобила да има трайно залепен водоустойчив, светлоотразителен стикер, защитен с холограма по образец (приложение № 10а), с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице, валиден за съответната година;
19. да е оборудван със светлинен индикатор, който да се управлява от електронния таксиметров апарат и да е поставен на предното стъкло на автомобила; този индикатор трябва да има три хоризонтално разположени светлини:
а) средна – зелена – свети при състояние „свободно“;
б) лява – червена – свети при състояние „заето“ и работа с дневна тарифа;
в) лява и дясна – червени – светят при състояние „заето“ и работа с нощна тарифа.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не се допуска използването на магнитни:
1. знаци „ТАКСИ“ по ал. 1, т. 11;
2. стикери с цените по ал. 1, т. 12;
3. двуредни ленти с шахматно разположени квадрати по ал. 1, т. 14;
4. надписи по ал. 1, т. 17;
5. стикери по ал. 1, т. 18.“
3. В ал. 3 думата „Такси“ се заменя с „ТАКСИ“ и думите „по т. 1 на ал. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 11“.
4. В ал. 4 думата „Такси“ се заменя с „ТАКСИ“ и думите „по т. 5 на ал. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 11“.

§ 20. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „таксиметров превоз“ се добавя „на пътници“ и думите „упълномощено от него лице“ се заменят с „оправомощено от него длъжностно лице“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „превозвача“ се заменя с „регистриран търговец, който няма публични задължения, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред,“;
б) в т. 1 думата „превозвача“ се заменя с „търговеца по образец (приложение № 5з)“;
в) точка 2 се отменя;
г) точка 3 се изменя така:
„3. списък на превозните средства, за които се кандидатства за издаване на разрешения по ал. 1, и списък с данните на водачите, които ще извършват таксиметровия превоз от името на регистрирания търговец, но за своя сметка;“
д) точка 4 се изменя така:
„4. фискален бон, издаден от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка по т. 3;“
е) точка 5 се отменя;
ж) точка 6 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешението по ал. 1 се издава за срока, посочен от търговеца в заявлението по ал. 2, т. 1, но не повече от края на календарната година, за която се иска разрешението.“
4. В ал. 4 думата „превозвачите“ се заменя с „регистрираните търговци“.
5. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
„(5) В срок до 31 октомври общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември на предходната година.
(6) Цените по ал. 5 се актуализират най-малко веднъж годишно.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думата „превозвачите“ се заменя с „регистрираните търговци“, след думите „таксиметров превоз“ се добавя „на пътници“ и думите „т. 15“ се заменят с „т. 18“.
7. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) При непълноти на представените документи по ал. 2 кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от получаване на заявлението писмено уведомява търговеца и предоставя 14-дневен срок за отстраняването им.
(9) В 14-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението по ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
(10) Заповедта по ал. 9 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 21. Създава се чл. 24а:
„24а. (1) Разрешението по чл. 24, ал. 1 се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението.
(2) Кметът на общината и оправомощени от него длъжностни лица въвеждат в регистъра по чл. 4, ал. 1 информация за издадените разрешения по чл. 24, ал. 1.“

§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея след думата „разрешението“ се добавя „по чл. 24, ал. 1“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При извършване на дейността от водач, от името на регистриран търговец, но за своя сметка, в разрешението по чл. 24, ал. 1 се отбелязват и данните на водача.
(3) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в разрешението по чл. 24, ал. 1, търговецът подава заявление по образец (приложение № 5и) в 5-дневен срок от настъпване на промяната.“

§ 23. В чл. 27 думата „превозвачът“ се заменя с „регистрираният търговец“.

§ 24. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешението:
1. по заявление (приложение № 5й) на регистрирания търговец;
2. при прекратяване на регистрацията на търговеца по реда на Закона за автомобилните превози;
3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 4, ал. 1;
4. при получено уведомление за търговеца по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
5. при получено уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за влязла в сила заповед по чл. 24, ал. 7 от Закона за автомобилните превози или при приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 7 от Закона за автомобилните превози;
6. при получено уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по чл. 50, ал. 2 за случаи на неправомерно използвани разрешения.
(2) При подаване на заявлението по ал. 1, т. 1 регистрираният търговец връща в общината издаденото разрешение по чл. 24, ал. 1, освен в случаите, когато е изгубено, откраднато или унищожено, за което търговецът подава декларация.
(3) Регистрираният търговец връща разрешението в общината в 3-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1, в случаите по т. 2 – 6.“

§ 25. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Заповедта по чл. 28, ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 26. Член 30 се отменя.

§ 27. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При управление на таксиметров автомобил водачът е длъжен да притежава валидно за съответната община удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“, както и валидно удостоверение за психологическа годност. При поискване от контролните органи същият е длъжен да ги представи, както и документите, предоставени му от търговеца, а именно:
1. разрешението за извършване на таксиметров превоз, валидно за територията на съответната община;
2. валидно удостоверение за техническа изправност и знак за техническа изправност, издадени по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (приложение № 7 към чл. 38, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 2011 г.);
3. пътна книжка, издадена и заверена от регистрирания търговец (приложение № 12).“
2. В ал. 2 думите „чл. 100, т. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 100, ал. 1, т. 1, 2 и 3“.

§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 31, ал. 1, т. 1, 2 и 4 в тридневен срок превозвачът“ се заменят с „чл. 31, ал. 1 в 3-дневен срок регистрираният търговец“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дубликат на документа по чл. 31, ал. 1, т. 1 се издава след подаване на заявление от регистрирания търговец.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дубликат на удостоверението „Водач на лек таксиметров автомобил“ се издава след подаване на заявление от водача.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 29. В чл. 33 думата „превозвачът“ се заменя с „регистрираният търговец“.

§ 30. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думата „превозвачът“ се заменя с „регистрираният търговец“.
2. В т. 5 се създава буква „д“:
„д) отправено писмено искане от контролните органи;“.
3. Създават се т. 6 – 8:
„6. извършва таксиметрова дейност само с водачи, които отговарят на изискванията на чл. 18 и са вписани в регистъра по чл. 20;
7. извършва таксиметрова дейност само с автомобили, които отговарят на изискванията на чл. 21 и са включени в списъка по чл. 10, ал. 3;
8. има сключен писмен договор с всеки водач, извършващ дейността от негово име, но за своя сметка, и е включен в списъка по чл. 10, ал. 3.“

§ 31. В чл. 35 думата „превозвачът“ се заменя с „регистрираният търговец“.

§ 32. В чл. 36, ал. 1 се създава т. 6:
„6. чрез специализирано за целта интернет приложение.“

§ 33. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „пътната книжка“ се добавя „след приключване на смяната“.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Водачът, извършващ дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка, представя ежемесечно на регистрирания търговец пътната книжка за отчитане и контрол на работата на лекия таксиметров автомобил.
(3) Водачът, извършващ дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка, при прекратяване на дейността е длъжен да предаде на регистрирания търговец разрешението по чл. 24, ал. 1 (ако има валидно) и пътната книжка за текущия месец.
(4) Отчетените книжки се съхраняват от регистрирания търговец за срок от 5 години.“

§ 34. В чл. 41, ал. 2 думите „чл. 21, ал. 1, т. 7, буква „г“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 12, буква „г“.

§ 35. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извършва таксиметров превоз на територията на община, за която няма издадено разрешение, с изключение на общини, в които не са регистрирани търговци за извършване на таксиметрови услуги, и в курортни комплекси, разположени на територията на две и повече общини, след като е получил разрешение за извършване на таксиметрова дейност от една от общините, на чиято територия е разположен комплексът;“.
2. В т. 5 думата „Такси“ се заменя с „ТАКСИ“.
3. Създават се т. 6 – 9:
„6. управлява лек таксиметров автомобил, който не е оборудван с електронен таксиметров апарат с фискална памет;
7. работи с електронен таксиметров апарат с фискална памет, който:
а) е повреден, освен в случаите по чл. 43;
б) не е включен;
в) е разпломбиран;
8. откаже таксиметров превоз на пътник, освен в случаите на чл. 44, ал. 1;
9. управлява таксиметров автомобил с електронен таксиметров апарат с фискална памет, който не е представен за проверка от сервизен специалист в случаите по чл. 34, т. 5.“

§ 36. В чл. 46, ал. 1 след думата „водачът“ се добавя „отразява приключването в пътния лист, а ако е приключила смяната – приключва пътния лист“ и се поставя запетая, а думата „Такси“ се заменя с „ТАКСИ“.

§ 37. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „превозвачи“ се заменя с „регистрирани търговци“ и накрая на текста се добавя „на пътници“.
2. В ал. 4 думата „превозвачите“ се заменя с „регистрираните търговци“ и думите „своите“ и „и 3“ се заличават.

§ 38. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на Министерството на вътрешните работи, от кмета на съответната община и оправомощени от него длъжностни лица.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 имат право да:
1. спират за проверка превозни средства, обозначени като лек таксиметров автомобил „ТАКСИ“, независимо дали на тавана има поставена табела и дали е включен светлинният индикатор;
2. изискват и получават от водачите и регистрираните търговци информация и документи, свързани с дейността таксиметров превоз на пътници;
3. изискват от водачите и регистрираните търговци за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с таксиметровия превоз на пътници;
4. изискват сведения от водача и от присъстващите при извършването на проверките трети лица.“

§ 39. В чл. 49 накрая на текста се добавя „и прилагат принудителни административни мерки“.

§ 40. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Контролът по правомерното ползване на разрешенията за извършване на таксиметрови превози на пътници се осъществява от:
1. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
2. кмета на съответната община и оправомощени от него длъжностни лица.“
2. В ал. 2 думите „на превозвачи изпълнителният директор“ се заменят с „контролните органи“ и думата „уведомява“ се заменя с „уведомяват“.
3. Алинея 3 се отменя.

§ 41. Член 51 се отменя.

§ 42. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в края на текста се добавя „и всички документи, доказващи установяване на нарушението“.
2. В ал. 2 след думите „наказателното постановление“ се поставя запетая и се добавя „освен в случаите, когато водачът е престанал да отговаря на някое от изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, както и при приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 7 от Закона за автомобилните превози“.

§ 43. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думата „превозвача“ се заменя с „регистрирания търговец“.

§ 44. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 45. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се отменя.

§ 46. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 се отменя.

§ 47. Приложение № 4 към чл. 9 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 9

Вижте приложението тук >>>

§ 48. Приложение № 4а към чл. 9, т. 7 се изменя така:
„Приложение № 4а към чл. 9, т. 7

Вижте приложението тук >>>

§ 49. Приложение № 4б към чл. 9, т. 11 се изменя така:
„Приложение № 4б към чл. 9, т. 11

Вижте приложението тук >>>

§ 50. Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 10, ал. 2
 
Вижте приложението тук >>>

§ 51. Приложение № 5а към чл. 10б, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 5a към чл. 10, ал. 3

Вижте приложението тук >>>
 
§ 52. Приложение № 5б към чл. 10в се изменя така:
„Приложение № 5б към чл. 10, ал. 3

Вижте приложението тук >>>

§ 53. Създава се приложение № 5в към чл. 10, ал. 4:
„Приложение № 5в към чл. 10, ал. 4

Вижте приложението тук >>>

§ 54. Създава се приложение № 5г към чл. 10б, ал. 1 и 3:
„Приложение № 5г към чл. 10б, ал. 1 и 3

Вижте приложението тук >>>

§ 55. Създава се приложение № 5д към чл. 13, т. 2:
„Приложение № 5д към чл. 13, т. 2

Вижте приложението тук >>>

§ 56. Създава се приложение № 5е към чл. 10, ал. 6:
„Приложение № 5е към чл. 10, ал. 6

Вижте приложението тук >>>

§ 57. Създава се приложение № 5ж към чл. 14, ал. 2:
„Приложение № 5ж към чл. 14, ал. 2

Вижте приложението тук >>>

§ 58. Създава се приложение № 5з към чл. 24, ал. 2, т. 1:
„Приложение № 5з към чл. 24, ал. 2, т. 1

Вижте приложението тук >>>

§ 59. Създава се приложение № 5и към чл. 25, ал. 3:
„Приложение № 5и към чл. 25, ал. 3

Вижте приложението тук >>>

§ 60. Създава се приложение № 5й към чл. 28, ал. 1, т. 1:
„Приложение № 5й към чл. 28, ал. 1, т. 1

Вижте приложението тук >>>

§ 61. Приложение № 7 към чл. 18, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 19, ал. 1

Вижте приложението тук >>>
       
§ 62. В приложение 7а в заглавието думите „към чл. 19, ал. 1“ се заменят с „към чл. 18, т. 5“.

§ 63. Създава се приложение № 7б към чл. 19, ал. 1:
„Приложение № 7б към чл. 19, ал. 1

Вижте приложението тук >>>

§ 64. Създава се приложение № 7в към чл. 19, ал. 4:
„Приложение № 7в към чл. 19, ал. 4

Вижте приложението тук >>>
    
§ 65. В приложение № 8 думите „към чл. 21, ал. 1, т. 5“ се заменят с „към чл. 21, ал. 1, т. 11“.

§ 66. В приложение № 9 думите „към чл. 21, ал. 1, т. 7“ се заменят с „към чл. 21, ал. 1, т. 12“.

§ 67. В приложение № 10 думите „към чл. 21, ал. 1, т. 10“ се заменят с „към чл. 21, ал. 1, т. 14“.

§ 68. В приложение № 10а думите „към чл. 21, ал. 1, т. 15“ се заменят с „към чл. 21, ал. 1, т. 18“.

§ 69. В приложение № 12 към чл. 31, ал. 1, т. 5 навсякъде думите „превозвач“ и „превозвача“ се заменят с „регистриран търговец“ и „регистрирания търговец“ и думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 70. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 71. Разпоредбата на параграф 19 относно чл. 21, ал. 1, т. 2 се прилага до 7.07.2022 г.

§ 72. (1) В срок до 3 месеца от влизането в сила на наредбата лицата по чл. 3 привеждат електронните таксиметрови апарати с фискална памет в състояние, което позволява първоначалната такса да се отчита в размер съгласно § 19 относно чл. 21, ал. 1, т. 12, буква „е“.
(2) Определеният досегашен размер на първоначалната такса, отчитан от електронните таксиметрови апарати с фискална памет, се прилага до привеждане на електронния таксиметров апарат с фискална памет в съответствие с ал. 1.

Министър: Росен Желязков

източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x