Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 10 от 31 януари 2023 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

  (Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 23 юни 2010 г. – ДВ, бр. 50 от 2010 г.

  В сила за Република България от 5 юни 2011 г.)

  Страните по настоящия Протокол,

  В ролята си на страни по Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), съставена в Женева на 19 май 1956 г.,

  В желанието си да допълнят Конвенцията с цел улесняване на възможността за издаване на товарителница посредством процедурите, прилагани за електронен запис и обработване на данни,

  Се споразумяха за следното:

  Член 1
  Определения

  За целите на настоящия Протокол,
  „Конвенция“ означава Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR);
  „Електронно съобщение“ означава информацията, създадена, изпратена, получена или съхранявана на електронен, оптичен, цифров или подобен носител, като в резултат представената информация е на разположение с цел ползване за последваща справка;
  „Електронна товарителница“ означава товарителница, издадена посредством електронно съобщение от страна на превозвача, изпращача или която и да е друга заинтересована страна при изпълнението на договор за превоз, за който се прилага Конвенцията, включително и данните, логично свързани с електронното съобщение чрез приложения или свързани по друг начин с електронното съобщение едновременно със или след неговото издаване, като в резултат стават част от електронната товарителница;
  „Електронен подпис“ означава данни в електронен формат, приложени или логично свързани с други електронни данни; те служат и като средство за удостоверяване.

  Член 2
  Приложно поле и действие на електронната товарителница

  1. Съгласно разпоредбите на настоящия Протокол товарителницата по Конвенцията, както и всяка молба, декларация, инструкция, искане, резервация или друго съобщение, свързано с изпълнението на договор за превоз, при който се прилага Конвенцията, могат да бъдат издадени в електронна форма.
  2. Електронната товарителница, която отговаря на разпоредбите на настоящия Протокол, се приема за равностойна на товарителницата по Конвенцията и следователно има същата доказателствена стойност и води до същите последствия като въпросната товарителница.

  Член 3
  Удостоверяване на електронната товарителница

  1. Електронната товарителница се удостоверява от страните по договора за превоз посредством надежден електронен подпис, който гарантира връзката с електронната товарителница. При липсата на други доказателства електронният подпис се счита за надеждно средство, ако електронният подпис:
  а) е свързан единствено с подписващата страна;
  б) може да разкрие самоличността на подписващата страна;
  в) е създаден чрез средства, които подписващата страна може да използва единствено под собствен контрол; и
  г) е свързан с данните, за които се отнася, по такъв начин, че всяка последваща промяна в тях може да бъде проследена.
  2. Електронната товарителница може да бъде удостоверена чрез всеки друг метод на електронно удостоверение, разрешен от закона на държавата, в която се издава електронната товарителница.
  3. Данните, съдържащи се в електронната товарителница, ще бъдат достъпни за всички страни, които имат съответното право.

  Член 4
  Условия за съставяне на електронна товарителница

  1. Електронната товарителница съдържа същите данни, както и товарителницата по Конвенцията.
  2. Процедурата, използвана за издаване на електронна товарителница, гарантира интегритета на съдържащите се в нея данни от момента на първоначалното й издаване в окончателната й форма. Интегритетът е налице, когато данните останат пълни и непроменени с изключение на добавки и промени, които възникват в нормалното развитие на комуникацията, съхранението и представянето им.
  3. Данните, съдържащи се в електронната товарителница, могат да бъдат допълвани или изменяни в случаите, разрешени по Конвенцията.
  Процедурата по допълване или изменяне на електронната товарителница позволява да се проследят всякакви подобни допълнения или изменения на електронната товарителница, както и да се запазят данните, които първоначално се съдържат в нея.

  Член 5
  Издаване на електронна товарителница

  1. Заинтересованите страни по договора за превоз постигат съгласие за процедурите и тяхното изпълнение с цел съобразност с изискванията на настоящия Протокол и Конвенцията, по-специално по отношение на:
  а) метод за издаване и представяне на електронната товарителница на страните, които имат съответното право;
  б) гаранция, че електронната товарителница запазва интегритета си;
  в) начин, по който страна, която има правата, произтичащи от електронната товарителница, може да докаже тези права;
  г) начин на потвърждаване на предаването на получателя;
  д) процедури по допълнение и изменение на електронната товарителница; и
  е) процедури за възможното заместване на електронната товарителница с издадена по друг начин товарителница.
  2. Процедурите по параграф 1 трябва да бъдат упоменати в електронната товарителница и следва да има възможност за лесното им установяване.

  Член 6
  Документи, допълващи електронната товарителница

  1. Превозвачът предава на изпращача, по искане на последния, разписка за стоките и цялата необходима информация за идентифициране на пратката и за достъп до електронната товарителница, за която се отнася настоящият Протокол.
  2. Документите по член 6, параграф 2, буква „ж“ и член 11 от Конвенцията могат да бъдат представени от изпращача на превозвача под формата на електронно съобщение, ако документите са налични в тази форма и ако страните са постигнали съгласие за процедурите, които позволяват създаването на връзка между тези документи и електронната товарителница, за която се отнася настоящия Протокол по начин, който да гарантира техния интегритет.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Член 7
  Подписване, ратификация, присъединяване

  1. Настоящият Протокол е открит за подписване от държави, които са подписали или са станали страни по Конвенцията, и членки на Икономическата комисия за Европа или допуснатите до Комисията с консултативен статус съгласно параграф 8 от мандата на Комисията.
  2. Настоящият Протокол е открит за подписване в Женева от 27 до 30 май 2008 г. включително, а след тази дата – в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 30 юни 2009 г. включително.
  3. Настоящият Протокол подлежи на ратификация от подписващите страни и е открит за присъединяване от неподписалите държави по параграф 1 от настоящия член, които са страни по Конвенцията.
  4. Държавите, които могат да участват в някои дейности на Икономическата комисия за Европа при условията на параграф11 от мандата на Комисията и които са се присъединили към Конвенцията, могат да станат страни по настоящия Протокол, като се присъединят към него след влизането му в сила.
  5. Ратификацията или присъединяването могат да бъдат осъществени чрез представянето на инструмент пред Генералния секретариат на Организацията на обединените нации.
  6. Счита се, че всеки инструмент за ратификация или присъединяване, представен след влизането в сила на изменение на настоящия Протокол, прието съгласно разпоредбите на член 13 от него, се прилага за Протокола, както е променен съгласно изменението.

  Член 8
  Влизане в сила

  1. Настоящият Протокол влиза в сила на деветдесетия ден, след като пет от държавите по член 7, параграф 3 от настоящия Протокол са представили своите инструменти за ратификация или присъединяване.
  2. За всяка държава, която ратифицира или се присъедини към него, след като пет държави са представили своите инструменти за ратификация или присъединяване, настоящият Протокол влиза в сила на деветдесетия ден, след като въпросните държави са представили инструмента си за ратификация или присъединяване.

  Член 9
  Денонсиране

  1. Всяка от страните може да денонсира настоящия Протокол, като уведоми Генералния секретар на Организацията на обединените нации за това.
  2. Денонсирането влиза в сила 12 месеца след датата на получаване на уведомлението за денонсиране от страна на Генералния секретар.
  3. Всяка държава, която вече не е страна по Конвенцията, престава да бъде страна по настоящия Протокол на същата дата.

  Член 10
  Прекратяване

  Ако след влизането в сила на настоящия Протокол броят на страните намалее до под пет вследствие на денонсиране, настоящият Протокол престава да бъде в сила от датата на влизането в сила на последното подобно денонсиране. Действието му също се прекратява от датата, на която Конвенцията престава да бъде в сила.

  Член 11
  Спор

  Всеки спор между две или повече страни, свързан с тълкуването или прилагането на настоящия Протокол, който страните не могат да уредят чрез преговори или по друг начин, може да бъде отнесен до Международния съд по искане на една от заинтересованите страни и да бъде решен от него.

  Член 12
  Резерви

  1. При подписване, ратификация или присъединяване към настоящия Протокол всяка от страните може да декларира чрез уведомление, адресирано до Генералния секретар на ООН, че не се счита обвързана с член 11 от настоящия Протокол. Другите страни не са ангажирани по член 11 от настоящия Протокол по отношение на която и да е страна, която е предявила подобни резерви.
  2. Декларацията по параграф 1 от настоящия член може да бъде оттеглена по всяко време чрез уведомление, адресирано до Генералния секретар на ООН.
  3. По настоящия Протокол не се допускат други резерви.

  Член 13
  Изменения

  1. След влизането в сила на настоящия Протокол той може да бъде изменен съгласно определената в настоящия член процедура.
  2. Всяко изменение на настоящия Протокол, представено от страна по Протокола, се представя за разглеждане и решаване пред работната група по пътен транспорт към Икономическата комисия на ООН за Европа.
  3. Страните по настоящия Протокол полагат всички усилия, за да постигнат консенсус. Ако въпреки тези усилия не се постигне консенсус по предложените изменения, се прибягва до приемане с мнозинство от две трети от присъстващите и гласували страни. Предложените изменения, приети с консенсус или мнозинство от две трети от страните, се представят от секретариата на Икономическата комисия на ООН за Европа пред Генералния секретар с цел разпространяване за приемане сред всички страни по настоящия Протокол, както и сред подписалите държави.
  4. В рамките на деветмесечен срок от датата на оповестяване от Генералния секретар на предложеното изменение всяка страна може да информира Генералния секретар за възражения срещу предложената поправка.
  5. Предложеното изменение се счита за прието, ако до края на предвидения в предходния параграф деветмесечен срок не е представено възражение от страна по настоящия Протокол. Ако е направено възражение, предложеното изменение не влиза в сила.
  6. В случая на държава, която става договаряща страна по настоящия Протокол между момента на уведомление за предложение за изменение и края на предвидения в параграф 4 от настоящия член деветмесечен срок, секретариатът на работната група по пътен транспорт към Икономическата комисия за Европа уведомява възможно най-бързо новата страна по Протокола. Последната може да информира Генералния секретар преди края на въпросния деветмесечен срок, в случай че има възражения срещу предложеното изменение.
  7. Генералният секретар уведомява възможно най-бързо всички страни за възраженията, повдигнати съгласно параграфи 4 и 6 от настоящия член, както и за всички изменения, приети съгласно параграф 5 по-горе.
  8. Приетото изменение влиза в сила шест месеца след датата на уведомлението за неговото приемане от Генералния секретар до страните.

  Член 14
  Свикване на дипломатическа конференция

  1. След влизането в сила на Протокола всяка страна може с уведомление до Генералния секретар на ООН да предяви искане за свикването на конференция с цел ревизия на настоящия Протокол. Генералният секретар уведомява всички страни за искането и свиква конференция, ако в рамките на четиримесечен срок след датата на уведомлението от страна на Генералния секретар не по-малко от една четвърт от страните по настоящия Протокол го информират за съгласието си с искането.
  2. Ако се свика конференция съгласно предходния параграф, Генералният секретар уведомява всички страни и ги кани в тримесечен срок да представят предложенията си за въпроси, които да се разгледат на конференцията. Генералният секретар разпространява до всички страни план за дневен ред за конференцията заедно с текстовете на предложенията поне три месеца преди датата, на която ще се състои конференцията.
  3. Генералният секретар кани всички държави по член 7, параграфи 1, 3 и 4 от настоящия Протокол на конференция, свикана съгласно настоящия член.

  Член 15
  Уведомления до държавите

  Освен уведомленията, упоменати в членове 13 и 14, Генералният секретар на ООН уведомява държавите по член 7, параграф 1 по-горе и държавите, които са станали страни по настоящия Протокол съгласно параграфи 3 и 4 от член 7, за:
  а) ратификация и присъединяване по член 7;
  б) датите за влизане в сила на настоящия Протокол съгласно член 8;
  в) денонсиране по член 9;
  г) прекратяване на настоящия Протокол съгласно член 10;
  д) декларации и уведомления, получени съгласно член 12, параграфи 1 и 2.

  Член 16
  Депозитарий

  Оригиналът на настоящия Протокол се съхранява от Генералния секретар на ООН, който изпраща заверени с оригинала копия от документа до всички държави по член 7, параграфи 1, 3 и 4 от настоящия Протокол.

  Съставен в Женева на двадесети февруари две хиляди и осма година в един екземпляр на английски и френски език, като всяка от версиите е еднакво достоверна.
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия бр. 10 вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x