Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Постановление 416 за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 102-ри от 07-ми декември 2021 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 416 от 1 декември 2021 г. за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  Чл. 1. (1) Държавата предоставя на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници, безвъзмездни средства в общ размер до 40 000,0 хил. лв.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
  (3) Безвъзмездните средства по ал. 1 се предоставят за покриване на разходи, извършени след 1 февруари 2020 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа.
  (4) Безвъзмездните средства по ал. 1 не могат да се натрупват за същите разходи с друга държавна помощ.

  Чл. 2. (1) Право да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства по чл. 1 имат микро-, малки, средни и големи предприятия, които са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози и развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данните за 2020 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008 г.):
  1. 49.31 „Пътнически градски и крайградски транспорт“;
  2. 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.
  (2) Лицата, които кандидатстват за безвъзмездни средства по чл. 1, следва:
  1. да са регистрирани преди 1 януари 2020 г. и да са извършвали стопанска дейност през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., включително към датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
  2. да са регистрирали спад поне 20 на сто в нетните приходи от продажби за всеки един от избрани от автобусния превозвач три месеца от календарните месеци в периода от 1 януари 2021 г. до края на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същите месеци от 2019 г.;
  3. да са регистрирали спад в нетните приходи от продажби през 2020 г. спрямо 2019 г.;
  4. да имат приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници (нетни приходи от продажби) за съответното предприятие съгласно отчета за приходите и разходите за 2019 г. не по-малко от 30 000 лв.
  (3) Предприятия, които са получили компенсация по Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. (Регламент (ЕО) № 1370/2007), могат да кандидатстват за безвъзмездни средства в съответствие с настоящото постановление. Безвъзмездни средства, свързани със субсидирани линии, предмет на задължение за обществена услуга, се считат за приходи при изчисляване на нетния финансов ефект в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007 с оглед на избягване на свръхкомпенсация.

  Чл. 3. (1) Безвъзмездните средства, които може да получи едно предприятие, не могат да надвишават 8 на сто от нетните приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници (нетни приходи от продажби) за съответното предприятие съгласно отчета за приходи и разходи за 2019 г. и не могат да надвишават:
  1. 3,5 млн. лв. – за голямо предприятие;
  2. 400 000 лв. – за средно предприятие;
  3. 200 000 лв. – за микро- и малко предприятие.
  (2) Не могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства по ал. 1 предприятия, които са били в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) № 651 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Общ регламент за групово освобождаване) към 31 декември 2019 г., в съответствие със Съобщение на Комисията „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19“. За тези предприятия се прилага чл. 4.
  (3) Забраната по ал. 2 не се прилага за микро- или малки предприятия по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване, които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или ако са получили такава, към момента на предоставяне на настоящата безвъзмездна помощ, не са възстановили заема или са прекратили гаранцията, или помощ за преструктуриране, или ако са получили такава, към момента на предоставяне на настоящата безвъзмездна помощ, не са обект на план за преструктуриране.
  (4) Безвъзмездните средства по ал. 1 могат да бъдат кумулирани с друга помощ съгласно раздел 3.1 от Временната рамка, като общият размер на помощта не трябва да надвишава левовата равностойност на 1 800 000 евро на предприятие под формата на директни безвъзмездни средства, данъчни и платежни предимства или други форми, като възстановими аванси, гаранции, заеми и собствен капитал; всички използвани цифри трябва да бъдат брутни, тоест преди приспадане на данъци или други такси.

  Чл. 4. (1) Безвъзмездни средства могат да получат големи или средни предприятия, които са били в затруднено положение по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване към 31 декември 2019 г., като размерът на средствата не може да надвишава 8 на сто от нетните приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници (нетни приходи от продажби) за съответното предприятие съгласно Отчета за приходите и разходите за 2019 г., но не повече от 391 000 лв.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
  (3) За безвъзмездните средства по ал. 1 се прилагат правилата за кумулиране по Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
  (4) За предприятията по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 1, 2 и чл. 5, т. 1 – 10 и 12 – 17.

  Чл. 5. Не могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства по чл. 1 предприятия, които:
  1. са обявени в несъстоятелност;
  2. са в производство по несъстоятелност;
  3. са в процедура по ликвидация;
  4. са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
  5. са преустановили дейността си;
  6. се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на описаните по-горе процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
  7. са извършили нарушение, установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
  8. са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
  9. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
  10. е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
  11. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
  12. са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
  13. чрез лицата, които представляват кандидата, са правили опит:
  а) да повлияят на вземането на решения от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация;
  б) или да получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  14. се представляват от лицата, които са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, или за престъпление, аналогично на тези, в друга държава членка или в трета страна;
  15. са в положение за лицата, които представляват кандидата, да е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
  16. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;
  17. е установено, че:
  а) са представили документ с невярно съдържание в процедурата за предоставяне на настоящата безвъзмездна финансова помощ;
  б) не са предоставили изискваща се информация в процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включително след даване на срок за нейното предоставяне.

  Чл. 6. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
  1. одобрява образци на заявления за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по чл. 1;
  2. определя реда за подаване, разглеждане и преценка за допустимост на заявленията за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по чл. 1.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. (1) Предоставянето на безвъзмездните средства по чл. 1 се извършва при спазване изискванията на Закона за държавните помощи и на актовете на Европейския съюз, регламентиращи държавните помощи.
  (2) Средствата се предоставят в съответствие с Решение на Европейската комисия относно съвместимостта на настоящата държавна помощ по чл. 3 с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз, по Дело SA.100331 от 2021 г.

  § 2. Постановлението се приема на основание чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

  § 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър-председател: Стефан Янев
  Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 102-ри брой на ДВ вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x