Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Закона за автомобилните превози

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 22 от 16 март 2021 г. на Държавен вестник е обнародван:

Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г. и бр. 60, 71 и 108 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 24в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „Превозите“ се добавя „на лица с увреждания или на лица с намалена подвижност“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Превозите на болни и ранени лица по ал. 1 се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или от юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, вписани в регистъра по ал. 5. За вписване в регистъра по ал. 5 лицата трябва да отговарят на изискванията за финансова стабилност, определени с наредбата по ал. 1, и да разполагат със:
1. поне едно специално превозно средство с българска регистрация;
2. диспечерски пункт, отговарящ на изискванията, определени с наредбата по ал. 1;
3. експлоатационен център, отговарящ на изискванията, определени с наредбата по ал. 1;
4. ръководител на транспортната дейност, отговарящ на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, и назначен на трудов договор;
5. ръководител на медицинската дейност, отговарящ на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, и назначен на трудов договор;
6. медицински екипи, отговарящи на изискванията, определени с наредбата по ал. 1;
7. внедрена система за управление на безопасността на движение по пътищата по последен актуален стандарт ISO 39001 или еквивалент.“
3. Създават се ал. 4 – 17:
„(4) За държавните и общинските лечебни заведения, лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, центровете за трансфузионна хематология, държавните лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, общинските центрове за психично здраве, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и общинските домове за медико-социални грижи за пълнолетни лица, регистрирани по Закона за лечебните заведения и Българския Червен кръст, не се прилагат изискванията за финансова стабилност и ал. 3, т. 7.
(5) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на лицата по ал. 3. Информацията от регистъра по т. 1 и 2, т. 3, букви „а“ и „в“, т. 4 и 8 е публична. В регистъра се вписват:
1. номер и дата на удостоверението за регистрация;
2. наименование и ЕИК на лицето по ал. 3;
3. данни за специалните превозни средства:
а) регистрационен номер;
б) марка и модел;
в) тип;
4. телефонен номер на диспечерския пункт;
5. адрес на експлоатационната база;
6. данни за ръководителя на транспортната дейност;
7. данни за ръководителя на медицинската дейност;
8. дата на заличаване на регистрацията и основанията за това.
(6) Лицата по ал. 3 извършват дейността със собствени или на лизинг специални превозни средства, отговарящи на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, и вписани в регистъра по ал. 5.
(7) Специалните превозни средства по ал. 6:
1. се обозначават с наименованието на лицето по ал. 3, телефонния номер за приемане на заявки за извършване на дейността;
2. не трябва да притежават външен дизайн, специфична окраска, маркировка и опознавателни знаци, които се ползват от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или наподобяващи ги, думите „спешна“, „спешен“, „бърза“ и „бърз“, както и отличителния знак на единния европейски номер 112;
3. не трябва да притежават обозначителен знак „Звезда на живота“ и „Червен кръст“.
(8) За вписване в регистъра по ал. 5, издаване на удостоверение за регистрация, вписване или отписване на специално превозно средство в регистъра по ал. 5 или промени в обстоятелствата лицата по ал. 3 подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилагат документите, определени с наредбата по ал. 1. Регистрацията е безсрочна. При всяка промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 5, в 10-дневен срок от настъпване на промяната лицата по ал. 3 подават заявление, към което прилагат документите, определени с наредбата по ал. 1.
(9) С наредбата по ал. 1 се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по ал. 8 и за вписване на промени.
(10) При нередовности и/или непълноти на представените документи по ал. 8 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 14 дни писмено уведомява лицето и дава срок 10 дни за отстраняването им. При неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на необходимата информация в срок административното производство се прекратява.
(11) Издаването на удостоверението за регистрация или промени в регистрацията се извършват в срок до 30 дни от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите в сроковете по ал. 10.
(12) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на удостоверение за регистрация или вписване на специални превозни средства в регистъра по ал. 5 с мотивирана заповед, когато не са изпълнени изискванията на ал. 3, 6, 7 или 8.
(13) Заповедта по ал. 12 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) Регистрацията по ал. 3 се прекратява:
1. при заличаването от регистъра по ал. 5;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация.
(15) Регистрацията се заличава, когато:
1. се установи, че е извършена въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. лицето престане да отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, или при осъществяване на дейността му са извършени системни нарушения на този закон или на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.
(16) Регистрацията се заличава с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице.
(17) Заповедта по ал. 16 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.“

§ 2. В чл. 96, ал. 1 се създава т. 14:
„14. допусне или разпореди превоз на болни или ранени лица с моторно превозно средство, което не отговаря на изискванията на чл. 24в, ал. 7 или не е вписано в регистъра по чл. 24в, ал. 5.“

§ 3. В чл. 106а, ал. 1, т. 1 се създава буква „д“:
„д) което не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на превоз на болни или ранени лица или превозното средство не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 24в, ал. 1, или при обозначаване на превозното средство не са изпълнени изискванията на чл. 24в, ал. 7;“.

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 59:
„59. „Превоз на болни и ранени лица“ е превоз на физически лица или пациенти, чието състояние не е „спешно“ и съответно не попадат в обхвата на понятието „спешни пациенти“ съгласно наредбата по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, но се нуждаят или тяхното здравословно състояние налага използването на специализиран медицински транспорт със специални превозни средства, оборудвани за тази цел. В обхвата на този превоз не попадат превозите, извършвани от центровете за спешна медицинска помощ.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 4 март 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

източник: dv.parliament.bg

Целия бр. 22 на ДВ вижте тук >>> 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x