Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 61 от 02-ри август 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
  (ДВ, бр. 40 от 2012 г.)
   
  § 1. В наименованието на закона думите „статистика на вътрешнообщностната“ се заменят със „статистиката на вътресъюзната“.

  § 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната търговия със стоки между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2152“ (ОВ, L 327/1 от 17 декември 2019 г.), и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 г. за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката, наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197“ (ОВ, L 271/1 от 18 август 2020 г.);“
  б) в т. 2 думата „вътрешнообщностната“ се заменя с „вътресъюзната“;
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. системата за деклариране на вътресъюзната търговия със стоки „Интрастат“, наричана по-нататък „системата „Интрастат“.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Вътресъюзната търговия със стоки обхваща вътресъюзния износ и вътресъюзния внос на стоки.“
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Вътресъюзният износ обхваща стоките, които напускат територията на Република България с местоназначение в друга държава членка:
  1. съюзни стоки без стоките, които са в транзит между държави членки;
  2. несъюзни стоки, поставени под митнически режим активно усъвършенстване в Република България.
  (4) Вътресъюзният внос обхваща стоките, които се въвеждат на територията на Република България, след като първоначално са били изнесени от друга държава членка:
  1. съюзни стоки без стоките, които са в транзит между държави членки;
  2. несъюзни стоки, които по-рано са били поставени под митнически режим активно усъвършенстване в държавата членка на износ и които остават под този митнически режим или се допускат за свободно обращение в Република България.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Стоките, които са изключени от статистическата дейност, са определени в допълнението към Приложение V на Регламент (ЕС) 2020/1197.“

  § 3. В чл. 2 думата „вътрешнообщностната“ се заменя с „вътресъюзната“.

  § 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „по системата „Интрастат“ и видовете данни, подлежащи на деклариране по смисъла на чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004“ се заменят с „на вътресъюзния износ и вътресъюзния внос по смисъла на чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2152 и Приложение V, Глава IV, Раздел 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197, както и видовете допълнителни данни, подлежащи на деклариране на национално ниво“;
  б) в т. 3 след думата „събира“ се добавя „и извършва валидация на“, а думата „специфични“ се заменя с „особените“;
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. представя обобщените и поверителните данни и метаданни за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки на Генерална дирекция „Евростат“ на Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 10, параграфи 2 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197;“
  г) в т. 6 думата „вътрешнообщностната“ се заменя с „вътресъюзната“;
  д) в т. 7 думата „вътрешнообщностната“ се заменя с „вътресъюзната“ и накрая се добавя „в съответствие с чл. 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197“;
  е) в т. 8 думата „вътрешнообщностната“ се заменя с „вътресъюзната“ и накрая се добавя „в съответствие с чл. 16, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2019/2152“;
  ж) създават се т. 9, 10 и 11:
  „9. обменя ежемесечно данни с Националната агенция за приходите и с Агенция „Митници“ в съответствие с чл. 5, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2019/2152;
  10. извършва оценки на търговията на лицата, които са под определените прагове или които не са подали декларации, подали са декларации извън срока или са подали декларации с непълни данни;
  11. обменя микроданни и метаданни с другите държави членки в съответствие с чл. 11, параграфи 2 и 3 и чл. 16 от Регламент (ЕС) 2019/2152.“
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „система за събиране на данни“ се заменят със „системата“;
  б) в т. 2 думите „чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004“ се заменят с „чл. 17, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2019/2152“;
  в) в т. 3 след думата „институт“ се добавя „и на Агенция „Митници“;
  г) точка 5 се изменя така:
  „5. контролира изпълнението на задълженията на Интрастат операторите в съответствие с Приложение V, Глава I, раздел 7, параграф 1, буква „а“ и параграф 2, буква „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197;“
  д) точка 6 се изменя така:
  „6. установява административни нарушения и налага административни наказания в съответствие с Приложение V, глава I, раздел 8, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197;“
  е) в т. 7 думата „вътрешнообщностна“ се заменя с „вътресъюзна“, след думите „административни източници“ се добавя „и регистри“ и думите „чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004“ се заменят с „чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2152“.
  3. В ал. 3 абревиатурата „(ЕАД)“ се заличава и думите „чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004“ се заменят с „чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2152“.

  § 5. В чл. 5, ал. 1 думата „вътрешнообщностна“ се заменя с „вътресъюзна“, думите „индивидуализиращи данни“ се заменят с „индивидуални данни“ и текстът докрая се заличава.

  § 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки на Европейския съюз“ се заменят с „вътресъюзния износ и вътресъюзния внос на съюзни стоки, които не са обект на митническа декларация“.
  2. В ал. 2 думите „прилагане на системата „Интрастат“, включително“ се заменят с „регистрация в системата „Интрастат“, редът за“, след думите „документи или данни“ се поставя запетая и се добавя „включително за особените стоки или движения, както“ и накрая се добавя „по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.

  § 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „вътрешнообщностна“ се заменя с „вътресъюзна“, след думата „поотделно“ се поставя тире и се добавя „за вътресъюзен износ и вътресъюзен внос“ и думите „за всеки търговски поток – изпращания или пристигания съгласно чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 638/2004“ се заличават.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Задължено лице е и всеки Интрастат оператор, който осъществява вътресъюзна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност под определените прагове за деклариране поотделно – за вътресъюзен износ и вътресъюзен внос, но се е регистрирал доброволно като Интрастат оператор.
  (3) Извън случаите по ал. 1 и 2, лицата, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки, са длъжни да наблюдават ежемесечно натрупаните кумулативни обеми вътресъюзна търговия със стоки поотделно – за вътресъюзен износ и вътресъюзен внос, и да се регистрират като Интрастат оператори, когато са изпълнени изискванията по ал. 1.“

  § 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Интрастат декларациите са месечни и коригиращи.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Интрастат операторът се регистрира и подава месечни декларации за вътресъюзен износ и/или вътресъюзен внос:
  1. когато годишният обем на вътресъюзната търговия със стоки от предходната година надхвърли прага за деклариране за текущата година, поотделно – за вътресъюзен износ и вътресъюзен внос;
  2. когато натрупаният кумулативен обем вътресъюзна търговия със стоки поотделно – за вътресъюзен износ и вътресъюзен внос, надхвърли определения праг за деклариране за текущата година.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „осъществени вътрешнообщностни пристигания или изпращания“ се заменят с „осъществен вътресъюзен износ и/или вътресъюзен внос“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „могат“ се заменя с „може“.

  § 9. В чл. 10, ал. 1 и 2 думата „вътрешнообщностна“ се заменя с „вътресъюзна“.

  § 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „неподаване, подаване след срока на Интрастат декларации или“ се заличават, а думата „тях“ се заменя с „декларациите“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) При възникнали нови обстоятелства Интрастат операторът декларира новите данни или извършва корекции в подадените данни в 7-дневен срок от датата на възникване на обстоятелствата.“
  3. В ал. 7 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 4“, а след думата „приходите“ запетаята и текстът докрая се заличават.
  4. Създава се ал. 8:
  „(8) При открити несъответствия при валидация на данните от страна на Националния статистически институт Интрастат операторът извършва корекции в подадените декларации за предходната година до 1 юли на текущата година.“

  § 11. В чл. 13 ал. 3 се отменя.

  § 12. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „Опазване на статистическата тайна“.

  § 13. В чл. 14 думите „данни и/или доказателствени материали могат“ се заменят с „индивидуални данни може“.

  § 14. В чл. 15 навсякъде думата „конфиденциалност“ се заменя с „поверителност“ и думата „конфиденциалността“ се заменя с „поверителността“.

  § 15. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „специфичните движения и стоки, описани в наредбата по чл. 1, ал. 2“ се заменят с „особените стоки или движения по Приложение V, глава III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197“.
  2. В т. 2:
  а) в изречение първо думите „са осъществени изпращанията или пристиганията на стоки“ се заменят с „е осъществен вътресюзният внос или вътресъюзният износ“;
  б) изречение второ се заличава.
  3. В т. 6 след думата „известни“ се добавя „на задълженото лице“ и след думата „декларация“ се добавя „по чл. 11“.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 16. Интрастат операторът извършва корекции в подадените до влизането в сила на закона данни в срока по чл. 12, ал. 5.

  § 17. За 2022 г. се прилагат праговете за деклариране, определени от председателя на Националния статистически институт през 2021 г.

  § 18. В Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 33 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „вътрешнообщностните пристигания“ се заменят с „вътресъюзния внос“;
  б) в т. 3 думите „вътрешнообщностните пристигания“ се заменят с „вътресъюзния внос“.
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 6 се изменя така:
  „6. „Вътресъюзен внос“ са доставки на облагаем нефт, представляващи вътресъюзен внос по смисъла на чл. 1, ал. 4 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки.“

  § 19. Министърът на финансите привежда наредбата по чл. 6, ал. 2 в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

  Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 21 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  За председател на Народното събрание: Мирослав Иванов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 61-ви брой на ДВ вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателство  14Май2024

  Промени в ЗКПО и ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 14 Май 2024
  x