Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg
   
  В брой 39 (извънреден) от 1 май 2024 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 150 от 29 април 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г.
  (обн., ДВ, бр. 3 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 12 и 21 от 2020 г. и бр. 89 от 2023 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „дружества в“ се добавя „други държави членки или“.
  2. В ал. 2 думата „две“ се заменя с „три“ и след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“.
  3. В ал. 4 след думите „дружества в“ се добавя „други държави членки или“.
  4. В ал. 5 след думите „произтичащите от“ се добавя „чл. 9д от ЗМИП и от“.

  § 2. В чл. 3 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, в основния текст след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“.
  2. В ал. 2 след думата „посочват“ се добавя „другата държава членка или“.

  § 3. В чл. 4 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 навсякъде след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“ и след думите „дружества в“ се добавя „други държави членки и“.
  2. В ал. 2 след думата „съответните“ се добавя „други държави членки и“.
  3. В ал. 3 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“.

  § 4. В чл. 5, ал. 1 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“ и след думата „съответните“ се добавя „други държави членки или“.

  § 5. В чл. 6, в основния текст след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“ и след думата „съответните“ се добавя „други държави членки или“.

  § 6. В чл. 7 и 8 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“.

  § 7. В чл. 9 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“ и след думата „съответните“ се добавя „други държави членки или“.
  2. В ал. 2 след думата „съответните“ се добавя „други държави членки и“.

  § 8. В чл. 16, ал. 3, т. 1 се създава буква „д“:
  „д) насоките на Европейските надзорни органи по чл. 17 и 18 от Директива (ЕС) 2015/849 – за лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП, за които съответният орган за надзор или председателят на ДАНС, когато няма орган за надзор върху дейността на лицата по чл. 4, е взел решение за тяхното прилагане.“

  § 9. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата „списъка“ се заменя с „държавите или юрисдикциите“, а след думите „ал. 3“ се добавя „и 5“.
  2. В т. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

  § 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в основния текст думата „Лицата“ се заменя с „Освен в случаите по чл. 42, ал. 3 от ЗМИП, лицата“, а пред думата „когато“ се добавя съюзът „и“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато прилагат мерки за разширена комплексна проверка при делови взаимоотношения с лица по чл. 36 от ЗМИП, както и при извършване на случайна операция или сделка с такива лица, лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да използват информация, предоставена от съответен член на групата в държавата на произход или регистрация на клиента при спазване на изискванията на чл. 80 от ЗМИП и чл. 9, ал. 12 – 14 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.“

  § 11. В чл. 30, ал. 1, в основния текст думите „чл. 48, ал. 2“ се заменят с „чл. 48а, ал. 1“.

  § 12. В чл. 35 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „в държава членка“ се добавя „или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП“.
  2. В ал. 2, букви „г“ и „д“ след думите „ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „6 и 7“.

  § 13. Създава се чл. 35а:
  „Чл. 35а. Документите по чл. 54 от ЗМИП се представят в заверен препис по реда на чл. 110, ал. 1, т. 6 от същия закон или по електронен път, с електронен подпис, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“

  § 14. В чл. 37 се създава ал. 4:
  „(4) Данните по чл. 59, ал. 2 и 4 от ЗМИП, събрани чрез способите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, се документират по реда на чл. 35. Документите се представят в заверен препис по реда на чл. 110, ал. 1, т. 6 от ЗМИП или по електронен път, с електронен подпис, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“

  § 15. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В случаите по чл. 65, ал. 2 от ЗМИП идентификацията и проверката на идентификацията на лицата, действащи от името и/или за сметка на трето лице, се извършват по реда за идентификация и проверка на идентификацията на съответния клиент.“

  § 16. В раздел VII се създава чл. 42а:
  „Чл. 42а. При прилагане на чл. 41 и 42 лицата по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от ЗМИП спазват насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, за които Комисията за финансов надзор е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор. Комисията за финансов надзор уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“ при вземане на решение за прилагане на насоките по изречение първо.“

  § 17. В чл. 43, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата „списъка“ се заменя с „държавите или юрисдикциите“, а след думите „ал. 3“ се добавя „или 5“.
  2. В т. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

  § 18. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП подават уведомленията по чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 и 5 от ЗМФТ до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по образец, електронна форма, електронна структура и формат на информацията, утвърдени от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Когато е приложен чл. 22а от ЗМИП, в уведомлението по чл. 72 от същия закон или чл. 9 от ЗМФТ лицето по чл. 4 от ЗМИП посочва, че е приложен чл. 22а от същия закон, описва мотивите за преценката и взетото решение и посочва конкретните мерки за комплексна проверка, прилагането на които не е завършено.“
  2. В ал. 3 след думата „образец“ се поставя запетая и се добавя „електронна форма или електронна структура“.
  3. В ал. 4 изречение второ се заличава.
  4. В ал. 7 думите „следва да се извърши“ се заменят със „се извършва“.
  5. Създават се ал. 8 и 9:
  „(8) Когато оригинали на документи се предоставят по електронен път без използване на защитен канал за електронна комуникация, те се подписват с квалифициран електронен подпис на лицето по чл. 4 от ЗМИП.
  (9) Когато по електронен път, без използване на защитен канал за електронна комуникация, се предоставят копия от документи, лицето по чл. 4 от ЗМИП удостоверява верността на копията на предоставяните документи с оригиналите с квалифициран електронен подпис.“

  § 19. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП предоставят информацията по чл. 76, ал. 1 от същия закон на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен носител, по електронен път или чрез защитен канал за електронна комуникация по образец, електронна форма, електронна структура и формат, утвърдени от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато оригинали на документи се предоставят по електронен път без използване на защитен канал за електронна комуникация, те се подписват с квалифициран електронен подпис на лицето по чл. 4 от ЗМИП.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато по електронен път, без използване на защитен канал за електронна комуникация, се предоставят копия от документи, лицето по чл. 4 от ЗМИП удостоверява верността на копията на предоставяните документи с оригиналите с квалифициран електронен подпис.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 20. Член 55 се изменя така:
  „Чл. 55. (1) Агенция „Митници“ предоставя информацията по чл. 77, ал. 1 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 15 работни дни след датата, на която информацията е била получена, като подава информацията, записана в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005, в митническата информационна система (МИС), създадена с член 23 от Регламент (ЕО) № 515/97.
  (2) Информацията по чл. 77, ал. 1 от ЗМИП се предоставя включително чрез достъп до национални автоматизирани информационни системи. Условията и редът за обмен на информация се определят със съвместна инструкция на директора на Агенция „Митници“ и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.“

  § 21. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) „Централен депозитар“ АД предоставя информацията по чл. 78, ал. 1 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, по образец, електронна форма, електронна структура и формат, утвърдени от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.“
  2. В ал. 2 думите „чл. 78, ал. 1 от ЗМИП може да“ се заменят с „ал. 1“, думите „след изграждането на“ се заменят с „чрез“, след думите „електронна връзка“ се поставя запетая и се добавя „изградена“, запетаята след думите „Централен депозитар“ – АД“ се заличава, а накрая се добавя „или чрез защитен канал за електронна комуникация“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Образецът по ал. 1 се изготвя съгласувано с Комисията за финансов надзор на базата на определените от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ критерии по чл. 78, ал. 3 от ЗМИП.“

  § 22. В чл. 59, ал. 4 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.

  § 23. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 98“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 4“.
  2. В ал. 2 думите „ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон“ и думите „8 – 11 от ЗМИП“ се заменят с „8 – 11 от същия закон“.
  3. В ал. 3 думата „оценката“ се заменя с „оценките“, а след думите „чл. 98“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 4“.
  4. В ал. 4 след думите „дружества в“ се добавя „други държави членки или“, думата „оценката“ се заменя с „оценките“, а след думите „чл. 98“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 4“.
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Оценките на риска по чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП се актуализират най-малко на всеки три години.“
  6. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Оценките на риска по чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП се актуализират и в следните случаи:
  1. настъпване на значителна промяна на предоставяните или използваните продукти, услуги и механизми за доставка или по отношение на клиентите и географските фактори;
  2. установяване от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от съответния орган за надзор в рамките на контролната им дейност на нарушения на ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и настоящия правилник, които се отразяват негативно на извършените от лицето по чл. 4 от ЗМИП оценки на риска по чл. 98, ал. 1 и 4 от същия закон;
  3. настъпване на други събития или фактори, които биха могли да имат съществено значение за общото ниво на риск, произтичащ от дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП.“
  7. Създава се ал. 7:
  „(7) Лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП актуализират веднъж годишно оценките на риска по чл. 98, ал. 1 от същия закон и определят дата за всяка календарна година, на която се извършва актуализирането.“
  8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „оценката по ал. 1“ се заменят с „оценките по чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП“.

  § 24. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 4, т. 2 от ЗМИП“ се поставя запетая и се добавя „лицензираните пощенски оператори по чл. 4, т. 7 от ЗМИП“.
  2. В ал. 2 след думите „чл. 4, т. 2 от ЗМИП“ се поставя запетая и думите „и на“ се заменят с „на лицензираните пощенски оператори по чл. 4, т. 7 от ЗМИП, съответно“.
  3. В ал. 4 след думите „доставчик на платежни услуги“ се поставя запетая и се добавя „лицензираният пощенски оператор“.

  § 25. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При изготвянето на вътрешните си правила по чл. 101 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11 от ЗМИП спазват и насоките на Европейския банков орган, издадени в съответствие с член 8, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849, за които Комисията за финансов надзор е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.“

  § 26. В чл. 67, ал. 2 след думите „ал. 3“ се добавя „и 8“.

  § 27. Член 68 се отменя.

  § 28. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Уведомленията по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП се подават във всички случаи по чл. 106, ал. 2 от същия закон.“

  § 29. Създава се глава осма с чл. 70 – 80:
  „Глава осма
  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 123а ОТ ЗМИП ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ
  Чл. 70. (1) С тази глава се определят условията и редът за отчитане на обстоятелствата по чл. 123а от ЗМИП при определяне на размера на глобите и имуществените санкции от административнонаказващия орган.
  (2) Административнонаказващият орган осигурява индивидуализация при определянето на всяко наказание.
  Чл. 71. (1) Размерът на глобата или имуществената санкция не може да се определя извън установения от закона минимален и максимален размер за съответното нарушение.
  (2) Административнонаказващият орган определя основа за изчисляване на размера на глобата или имуществената санкция при отчитане на степента на обществената опасност на извършеното нарушение по чл. 72.
  (3) Административнонаказващият орган определя размера на глобата или имуществената санкция, като основата по ал. 2 се намалява или увеличава при условията и по реда на чл. 73 – 80.
  (4) Когато при прилагането на ал. 3 определеният размер на глобата или имуществената санкция е:
  1. под минималния, определен от закона за съответното нарушение, се налага минималният размер;
  2. над максималния, определен от закона за съответното нарушение, се налага максималният размер.
  (5) Когато определеният размер на глобата или имуществената санкция е число с дробен остатък, размерът се закръглява до цяло число, като, ако първият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от 5, цялото число се увеличава с една единица, а когато първият знак след десетичната запетая е по-малък от 5, цялото число се запазва.
  Чл. 72. При определяне на основата по чл. 71, ал. 2 административнонаказващият орган отчита тежестта на нарушението по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 1 от ЗМИП, както следва:
  1. когато нарушение по чл. 123а, ал. 2 от ЗМИП се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от съответния вид, основата по чл. 71, ал. 2 може да се определи в минималния размер, предвиден от закона за съответния вид нарушение;
  2. когато нарушение извън случаите по чл. 123а, ал. 2 от ЗМИП не се отличава съществено по своята степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от съответния вид, основата по чл. 71, ал. 2 може да се определи в минималния размер, предвиден от закона за съответния вид нарушение;
  3. когато нарушението по т. 1 не се отличава съществено по своята степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от съответния вид, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с половината от минималния размер, предвиден от закона за съответния вид нарушение;
  4. когато нарушението се отличава с по-висока степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от съответния вид, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи двойно на минималния размер, предвиден от закона за съответния вид нарушение.
  Чл. 73. (1) При определяне размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита продължителността на нарушението по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 1 от ЗМИП, както следва:
  1. когато нарушението е осъществено чрез бездействие и към датата на установяването му дължимото действие не е извършено макар и след определения в закона срок, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 40 на сто, а когато неизвършването на дължимото действие е продължило повече от 6 месеца след определения от закона срок, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 80 на сто;
  2. когато нарушението е осъществено чрез бездействие и към датата на установяването му дължимото действие е извършено макар и след определения от закона срок, основата по чл. 71, ал. 2 може да се намали с 20 на сто;
  3. когато нарушението е осъществено чрез бездействие и след датата на установяването му, но преди датата на издаване на наказателното постановление, дължимото действие е извършено макар и след определения от закона срок, основата по чл. 71, ал. 2 може да се намали с 10 на сто.
  (2) Алинея 1 не се прилага, в случай че извършването на дължимото действие след определения от закона срок е безполезно с оглед на постигане целите на закона.
  Чл. 74. При определяне на размера на глобите и на имуществените санкции административнонаказващият орган отчита степента на отговорност по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 2 от ЗМИП, като съобразява приноса на лицата при извършване на нарушението.
  Чл. 75. (1) При определяне на размера на глобите административнонаказващият орган отчита финансовото състояние на физическото лице съобразно годишния му доход, по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, както следва:
  1. когато годишният доход на физическото лице е в размер, по-малък или равен на сбора на месечните минимални работни заплати за страната за предходната година, основата по чл. 71, ал. 2 не се променя;
  2. когато годишният доход на физическото лице е в размер, по-малък или равен на пет пъти от сбора на месечните минимални работни заплати за страната за предходната година, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 40 на сто;
  3. когато годишният доход на физическото лице е в размер над пет пъти от сбора на месечните минимални работни заплати за страната за предходната година, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 80 на сто.
  (2) При определяне размера на имуществените санкции административнонаказващият орган отчита финансовото състояние на юридическото лице или на едноличния търговец, определено според общия годишен финансов оборот на юридическото лице по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, както следва:
  1. когато общият годишен оборот на юридическото лице или на едноличния търговец е по-малък или равен на 700 000 лв., основата по чл. 71, ал. 2 не се променя;
  2. когато общият годишен оборот на юридическото лице или на едноличния търговец е по-малък или равен на 1 400 000 лв., основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 40 на сто;
  3. когато общият годишен оборот на юридическото лице или на едноличния търговец е над 1 400 000 лв., основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 80 на сто.
  (3) Годишният доход по ал. 1 на физическото лице се определя съобразно годишната данъчна основа, вписана в годишната данъчна декларация на лицето по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, подадена за предходната година, след приспадане на нормативно признатите разходи и разходите за социално и здравно осигуряване.
  (4) Когато физическото лице е освободено от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, годишният му доход се определя като сбор от определените от работодателя му месечни данъчни основи за предходната година.
  (5) Общият годишен оборот на юридическото лице или на едноличния търговец представлява сборът от приходите на юридическото лице.
  (6) Общият годишен оборот на юридическото лице се установява от съответния годишен финансов отчет за предходната финансова година, а когато такъв не е наличен – от счетоводните приходи, съгласно подадените годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, а за едноличните търговци – от годишните данъчни декларации по Закона за данъка върху доходите на физическите лица.
  (7) Когато годишният доход на физическото лице и общият годишен оборот на юридическото лице или на едноличния търговец не могат да бъдат определени по реда на този член, административнонаказващият орган не променя основния размер на глобата или на имуществената санкция.
  (8) Предходна финансова година и предходна година е годината, предхождаща годината на установяване на нарушението.
  Чл. 76. (1) При определяне на размера на глобите и на имуществените санкции административнонаказващият орган отчита размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба от лицето по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 4 от ЗМИП, като основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи до размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба.
  (2) Алинея 1 не се прилага, когато определянето на размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба от лицето не може да бъде извършено в рамките на административнонаказателното производство или е свързано със значителни затруднения или с прекомерни разходи.
  Чл. 77. (1) При определяне на размера на глобите и на имуществените санкции административнонаказващият орган отчита размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 5 от ЗМИП, като основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи до размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението.
  (2) Алинея 1 не се прилага, когато определянето на размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението, не може да бъде извършено в рамките на административнонаказателното производство или е свързано със значителни затруднения или с прекомерни разходи.
  Чл. 78. При определяне на размера на глобите и на имуществените санкции административнонаказващият орган отчита степента на съдействие, което лицето оказва на контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Националната агенция за приходите, на определените длъжностни лица на Българската народна банка, на определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжностни лица или на оправомощените от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията служители по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 6 от ЗМИП, както следва:
  1. когато лицето оказва съдействие, основата по чл. 71, ал. 2 не се променя;
  2. когато лицето не оказва съдействие или оказаното съдействие е непълно, доколкото това не представлява престъпление или административно нарушение, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 20 на сто.
  Чл. 79. (1) При определяне на размера на глобите и на имуществените санкции административнонаказващият орган отчита наличието на влезли в сила по отношение на лицето принудителни административни мерки и наказателни постановления по ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им в последните 5 години, предхождащи датата на извършване на нарушението по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 7 от ЗМИП, както следва:
  1. за всяка влязла в сила принудителна административна мярка за нарушение на ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 5 на сто, но общо с не повече от 30 на сто;
  2. за всяко влязло в сила наказателно постановление за нарушение по чл. 116, 116а или 117 от ЗМИП или по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 10 на сто, но общо с не повече от 50 на сто;
  3. за всяко влязло в сила наказателно постановление за нарушение по чл. 118, 119 или 120 от ЗМИП основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 5 на сто, но общо с не повече от 30 на сто.
  (2) При определяне на броя на актовете по ал. 1 не се включват актовете за нарушенията, които са обусловили състав на повторност.
  Чл. 80. (1) При наличие на изключително или на многобройни отегчаващи обстоятелства административнонаказващият орган може да определи размера на глобата или на имуществената санкция в максималния размер, предвиден от закона.
  (2) При наличие на изключително или на многобройни смекчаващи обстоятелства административнонаказващият орган може да определи размера на глобата или имуществената санкция в минималния размер, предвиден от закона.“

  § 30. В Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В Указанията думите „1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
  Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.
  Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.“ се заменят с „1. По отношение на юридическите лица и другите правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или другото правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
  Индикация за косвено притежаване е налице, когато акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.“
  2. Навсякъде думите „лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“ се заменят с „лице, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“.

  § 31. В Приложение № 3 към чл. 38 навсякъде думите „лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“ се заменят с „лице, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 32. Лицата по чл. 4 от ЗМИП привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този правилник в срок до 2 месеца от датата на влизането му в сила.

  § 33. Неприключилите до датата на влизането в сила на този правилник административнонаказателни производства се довършват по досегашния ред.

  § 34. „Централен депозитар“ АД представя информацията по чл. 78, ал. 1 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на хартиен или на електронен носител до изграждането на защитена електронна връзка между тях по чл. 56, ал. 2.

  § 35. Този правилник влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър-председател: Димитър Главчев
  И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева

  източник: dv.parliament.bg
   

   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателство  14Май2024

  Промени в ЗКПО и ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 14 Май 2024
  x