Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В извънреден брой 8 от 25 януари 2023 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
  (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16, 25 и 51 от 2022 г.)

  § 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 7:
  „7. изисквания към администраторите на бенчмаркове по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1011“, лицензирани или регистрирани по този закон;“.
  2. Досегашната т. 7 става т. 8.

  § 2. В дял втори след чл. 191 се създава глава тринадесета „а“ с чл. 191а – 191л:
  „Глава тринадесета „а“
  ЦЕНТРАЛНИ КОНТРАГЕНТИ
  Раздел I
  Общи положения
  Компетентен орган
  Чл. 191а. (1) Комисията за финансов надзор е компетентен орган по смисъла на чл. 22, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 14 – 17 и 20 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
  (2) Комисията за финансов надзор е компетентен орган за сътрудничество с другите органи съгласно чл. 23 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
  (3) Комисията за финансов надзор упражнява предоставените й правомощия като компетентен орган по Регламент (ЕС) № 648/2012 и взема съответните решения по предложение на заместник-председателя.
  Лиценз за извършване на дейност като централен контрагент
  Чл. 191б. (1) Комисията издава лиценз за извършване на дейност като централен контрагент на юридическо лице със седалище и адрес на управление на територията на Република България, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 и на актовете по прилагането му.
  (2) При извършване на своята дейност централните контрагенти спазват и изискванията на приложимите насоки, приети от ЕОЦКП и ЕБО, за които комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  Раздел II
  Възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти
  Компетентен орган по възстановяване
  Чл. 191в. (1) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 6, параграфи 1 и 3, чл. 8, параграф 1, чл. 11, параграфи 4 и 5, чл. 12, параграф 6, ал. 2, чл. 13, параграф 1, ал. 2 и параграф 3, чл. 18, чл. 19, чл. 20, параграф 1, ал. 1, чл. 22, параграф 2, чл. 35, параграф 1, чл. 38, параграфи 1 и 3, чл. 40, параграф 7, ал. 2 и параграф 8, чл. 43, чл. 70, параграфи 2 и 3, чл. 79, параграфи 2 и 5 и чл. 80, параграф 1 на Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ, L 22/1 от 21 януари 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23“.
  (2) Комисията за финансов надзор е компетентен орган за сътрудничество с другите органи по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2021/23.
  (3) Комисията за финансов надзор упражнява предоставените й правомощия като компетентен орган по Регламент (ЕС) 2021/23 и взема съответните решения по предложение на заместник-председателя.
  (4) Заместник-председателят упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 9, параграф 7, ал. 2 и 3 и параграфи 8 – 10 и чл. 10, параграф 2 и параграфи 6 – 10 от Регламент (ЕС) 2021/23 с изключение на тези, които са предоставени в изричната компетентност на комисията.
  (5) Комисията за финансов надзор извършва уведомяванията до ЕОЦКП.
  Орган за преструктуриране на централни контрагенти
  Чл. 191г. (1) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на орган за преструктуриране на централните контрагенти, установени в Република България по смисъла на Регламент (ЕС) № 2021/23.
  (2) Решенията на комисията като орган за преструктуриране се вземат по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  (3) Комисията за финансов надзор определя самостоятелно структурно звено, което подпомага комисията и члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор при упражняване на функциите им по ал. 1 и 2, което е отделно и независимо от функциите, свързани с упражняване на надзор на инвестиционната дейност, и от другите функции на комисията. В правилника за устройството и дейността на комисията се уреждат структурата, функциите и правилата за работата на звеното.
  Информиране и участие на министъра на финансите
  Чл. 191д. (1) Министърът на финансите е компетентен орган по смисъла на чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2021/23.
  (2) Комисията за финансов надзор информира незабавно министъра на финансите за решенията си за предприемане на действия по преструктуриране и за прилагане на инструменти за преструктуриране в предвидените в Регламент (ЕС) 2021/23 случаи.
  Допълнителни правила относно инструментите за преструктуриране по дял V, глава ІІІ от Регламент (ЕС) 2021/23
  Чл. 191е. (1) Всички разумни разноски, направени от комисията във връзка с прилагането на инструменти или упражняването на правомощия за преструктуриране, и всички публични средства, използвани при прилагането на държавните инструменти за финансово стабилизиране, подлежат на възстановяване в разумен срок като привилегировани вземания по начините, посочени в чл. 27, параграф 10, изречение второ от Регламент (ЕС) 2021/23.
  (2) Българското законодателство в областта на несъстоятелността, свързано с недействителност на действия и сделки и липсата на изпълнителна сила на правни актове, които ощетяват кредиторите, включително, но не само чл. 646 и 647 от Търговския закон, не се прилага по отношение на прехвърлянето на активи, права, задължения или пасиви от централен контрагент в режим на преструктуриране към друго лице чрез прилагането на инструмент за преструктуриране или упражняването на правомощие за преструктуриране, или чрез използването на държавен инструмент за финансово стабилизиране.
  (3) При прилагането на инструмента за обезценяване и преобразуване съгласно чл. 33 от Регламент (ЕС) 2021/23 комисията упражнява правомощията за обезценяване и преобразуване по отношение на задълженията на централния контрагент след отчитане на изключенията по чл. 33, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/23, независимо дали задълженията се уреждат от законодателството на Република България, на друга държава членка или от правото на трета държава, при спазване на принципите за преструктуриране по чл. 23 от Регламент (ЕС) 2021/23 и в съответствие с реда на вземанията по чл. 722, ал. 1 от Търговския закон.
  (4) За прехвърлянето на инструменти на собственост, емитирани от централен контрагент в режим на преструктуриране, или активи, права, задължения или пасиви на централен контрагент в режим на преструктуриране при прилагане на инструмента за продажба на стопанска дейност по чл. 40 от Регламент (ЕС) 2021/23 и на инструмента „Мостов централен контрагент“ по чл. 42 от същия регламент не се изисква съгласието на акционерите на централния контрагент или на трето лице, различно от купувача. Ограниченията, произтичащи от Търговския закон или от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не се прилагат.
  Държавни инструменти за стабилизиране
  Чл. 191ж. (1) В случай на системна криза, като крайна мярка, ако целите на преструктурирането за централен контрагент в режим на преструктуриране не са постигнати, след като инструментите за преструктуриране са приложени от комисията в максимално подходяща степен с оглед запазване на финансовата стабилност и няма вероятност да бъдат постигнати чрез други действия по преструктуриране, комисията уведомява министъра на финансите. Уведомлението съдържа най-малко следната информация:
  1. текущото финансово състояние на централния контрагент;
  2. плана за преструктуриране на централния контрагент;
  3. друга информация от значение за случая по преценка на комисията или по искане на министъра на финансите.
  (2) С уведомлението по ал. 1 комисията може да предложи на министъра на финансите да бъде предоставено финансиране за централен контрагент в режим на преструктуриране чрез използване на държавните инструменти за финансово стабилизиране по дял V, глава ІІІ, раздел 7 от Регламент (ЕС) 2021/23, при условие че:
  1. финансирането се предоставя при спазване на Закона за държавните помощи и правната рамка на Европейския съюз за държавната помощ и след постановяване на положително решение от страна на Европейската комисия;
  2. са спазени изискванията по чл. 45, параграф 1, букви „а – д“ от Регламент (ЕС) 2021/23.
  (3) Въз основа на уведомлението по ал. 1 и оценката на комисията относно възможностите за преструктуриране министърът на финансите, включително след консултации с Българската народна банка в случаите по чл. 45, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2021/23, може да отправи мотивирано предложение до Министерския съвет за вземане на решение за прилагане на държавните инструменти за финансово стабилизиране по дял V, глава ІІІ, раздел 7 от Регламент (ЕС) 2021/23, при спазване на правилата за държавните помощи, при условие че прилагането на останалите инструменти за преструктуриране не би било достатъчно за избягване на значителни неблагоприятни последици за финансовата система, а за държавния инструмент за финансово стабилизиране по чл. 45, параграф 3, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2021/23, прилагането на останалите инструменти за преструктуриране не би било достатъчно за защита на обществения интерес, ако преди това на централния контрагент е предоставена публична капиталова подкрепа чрез инструмента за капиталова подкрепа по чл. 46 от Регламент (ЕС) 2021/23.
  (4) Министерският съвет приема решение по предложение на министъра на финансите по ал. 3, с което определя:
  1. целите, които трябва да бъдат постигнати с прилагането на държавните инструменти за финансово стабилизиране;
  2. конкретния държавен инструмент по чл. 46 и 47 от Регламент (ЕС) 2021/23;
  3. сумата, с която държавата ще участва в капитала на централен контрагент в режим на преструктуриране, и вида на финансовите инструменти, срещу които се предоставя капиталовата подкрепа;
  4. други условия, които следва да бъдат изпълнени при прилагане на съответния държавен инструмент за финансово стабилизиране, и мерки, които следва да бъдат приложени.
  (5) Министърът на финансите отговаря за изпълнението на решението на Министерския съвет по ал. 4.
  (6) В случай на прилагане на държавен инструмент за финансово стабилизиране министърът на финансите има всички правомощия на органа за преструктуриране по чл. 48 – 58 от Регламент (ЕС) 2021/23. В тези случаи министърът на финансите е и администратор на помощ по смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи.
  Обжалване на решенията на Министерския съвет и на комисията
  Чл. 191з. (1) Решенията на Министерския съвет по чл. 191ж, ал. 4 и решенията на комисията за упражняване на правомощия по преструктуриране по Регламент (ЕС) 2021/23 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд от всички засегнати лица.
  (2) Обжалването на решенията по ал. 1 не спира тяхното изпълнение.
  (3) Решенията по ал. 1 и решенията на съда се обявяват в търговския регистър по партидата на централния контрагент в режим на преструктуриране.
  (4) Отмяната на решенията по ал. 1 не засяга валидността на постановените административни актове и правата на трети добросъвестни лица, придобити въз основа на отмененото решение или на административните актове, постановени въз основа на него, до датата на обявяване на съдебното решение в търговския регистър. В този случай може да се търси единствено обезщетение за претърпените вреди.
  Оповестяване на назначаването на извънреден управител
  Чл. 191и. По искане на комисията назначаването на извънреден управител по чл. 50 от Регламент (ЕС) 2021/23 се обявява в търговския регистър по партидата на централния контрагент. Назначаването се оповестява и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.
  Неприложимост
  Чл. 191к. При прилагане на инструменти за преструктуриране и упражняване на правомощия за преструктуриране по отношение на централни контрагенти не се прилагат чл. 72, чл. 150 – 153, чл. 192, ал. 2 и 3, чл. 192a, 193, 194, чл. 196, ал. 1, чл. 197, чл. 199 – 202, чл. 222, ал. 3, чл. 231, ал. 3 и 4 и разпоредбите относно преобразуване съгласно глава шестнадесета, раздели II и V от Търговския закон.
  Несъстоятелност
  Чл. 191л. (1) Производство по несъстоятелност на централен контрагент се открива само по искане на комисията след постановяване на решение за отнемане на лиценза на основанията по чл. 20 от Регламент (ЕС) № 648/2012 или след предварително съгласие на комисията в случаите по ал. 3.
  (2) Съдът уведомява комисията за всяка молба за откриване на производство по несъстоятелност на централен контрагент, независимо дали е в режим на преструктуриране.
  (3) Съдът се произнася по молбата по ал. 2 само след като получи информация от комисията, че не възнамерява да предприема действия по преструктуриране по отношение на централния контрагент или когато комисията не подаде информация в 7-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 2.
  (4) Комисията може да поиска от съда спиране на всяко съдебно действие или производство, по което централният контрагент в режим на преструктуриране е страна или е налице възможност да бъде страна, ако това е необходимо за целите на преструктурирането.“

  § 3. В чл. 227с ал. 1 се изменя така:
  „(1) За осъществяване на дейност като администратор на бенчмарк лице, чието седалище се намира на територията на Република България, трябва да бъде лицензирано или регистрирано от комисията в съответствие с чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/1011 с изключение на случаите, в които подлежи на лицензиране или регистрация от ЕОЦКП или от Българската народна банка.“

  § 4. Създава се чл. 277б:
  „Принудителни административни мерки спрямо централни контрагенти, техни служители, членове на управителни или контролни органи на централни контрагенти
  Чл. 277б. (1) Когато установи, че централен контрагент, неговите служители, членове на управителен или контролен орган на централен контрагент са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) 2021/23 и на актовете по тяхното прилагане:
  1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 276, ал. 1, т. 1;
  2. комисията може да приложи мерките по чл. 276, ал. 1, т. 3 и 5;
  3. комисията може да направи публично изявление, в което се посочва отговорното физическо или юридическо лице, както и естеството на нарушението.
  (2) При определяне на вида на принудителната мярка се вземат предвид обстоятелствата по чл. 85 от Регламент (ЕС) 2021/23.“

  § 5. В чл. 279 навсякъде след думите „чл. 277, ал. 1“ съюзът „и“ се заличава, поставя се запетая, след думите „чл. 277а, ал. 1, т. 1“ се добавя „и чл. 277б, ал. 1, т. 1“, а след думите „чл. 277а, ал. 1, т. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 277б, ал. 1, т. 2“.

  § 6. В чл. 286, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и да не се намира във фактическо съжителство с такова лице“.

  § 7. В чл. 290, ал. 7, т. 1 след думите „по чл. 277а, ал. 1, т. 1“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а след думите „чл. 276, ал. 1, т. 3 и 5“ се поставя запетая и се добавя „чл. 277б, ал. 1, т. 1 и чл. 277б, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 3 и 5“.

  § 8. Създава се чл. 294б:
  „Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) 2021/23
  Чл. 294б. (1) Лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 9, чл. 13 и чл. 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/23, се наказва с глоба в размер от 5000 до 5 000 000 лв.
  (2) В случай на повторно нарушение по предходната алинея виновното лице се наказва с глоба в размер от 10 000 до 10 000 000 лв.
  (3) За нарушения по ал. 1 на юридически лица се налага имуществена санкция в размер до 5 на сто от общия годишен оборот на юридическото лице за предходната финансова година, а при повторно нарушение – до 10 на сто от общия годишен оборот на юридическото лице за предходната финансова година.
  (4) Когато лицето по ал. 3 е дъщерно дружество, съответният годишен оборот по ал. 3 е общият годишен оборот от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година.
  (5) Когато стойността на реализираната печалба в резултат на нарушение по ал. 1 – 3 може да бъде определена, физическото лице се наказва с глоба до двойния размер на реализираната печалба, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 2000 лв., съответно на юридическото лице се налага имуществена санкция до двойния размер на реализираната печалба, но не по-малко от 5000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 10 000 лв.
  (6) При определяне на административното наказание по ал. 1 – 5 административнонаказващият орган взема предвид обстоятелствата по чл. 85 от Регламент (ЕС) 2021/23.“

  § 9. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Актовете за установяване на нарушения по чл. 290 – 294а и чл. 294б относно нарушения на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/23 се съставят от оправомощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 294б относно нарушения на чл. 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2021/23 се съставят от оправомощени от председателя на комисията лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията или от оправомощени от него длъжностни лица.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 10. В чл. 298, ал. 1 след думите „на Регламент (ЕС) № 909/2014“ се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2021/23“.

  § 11. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в т. 76 думите „на инвестиционен посредник“ се заличават;
  б) създава се т. 99:
  „99. „Управителен и контролен орган (ръководен орган)“ в зависимост от правноорганизационната форма е управителен и надзорен съвет, съвет на директорите или друг орган, назначен в съответствие с националното законодателство, който разполага с правомощия да определя стратегията, целите и цялостната насока на институцията или дружеството по чл. 1, т. 1 – 3, 5 – 7 и който упражнява контрол и наблюдение над вземането на решения на управленско ниво и включва и лицата, които осъществяват действителното управление на неговата дейност.“
  2. В § 2, ал. 2 се създава т. 10:
  „10. Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132.“

  Заключителни разпоредби

  § 12. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16, 25 и 51 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1129“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (OB, L 22/1 от 21 януари 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23“.
  2. В чл. 12, ал. 1:
  а) в т. 15 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2014“ се заличават;
  б) в т. 16 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (OB, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1286/2014“ се заличават;
  в) точка 17 се изменя така:
  „17. е компетентен орган по смисъла на чл. 23б, параграф 7 и чл. 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, с изключение на случаите в изрична компетентност на Българската народна банка, както и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 40, ал. 3 от същия регламент;“
  г) в т. 18 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365“ се заличават;
  д) създава се т. 25:
  „25. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23.“
  3. В чл. 13, ал. 1:
  а) точка 33 се изменя така:
  „33. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде, отнема или спира действието на лиценза, регистрира, отказва да регистрира, заличава или спира действието на регистрацията на администраторите на бенчмаркове, одобрява или отказва одобрението на бенчмаркове, изготвени в трета държава, по Регламент (ЕС) 2016/1011;“
  б) създава се т. 41:
  „41. по предложение на ресорния заместник-председател или на члена на комисията по чл. 3, т. 5 упражнява правомощията и предприема мерките, определени в Регламент (ЕС) 2021/23.“
  4. В чл. 15, ал. 1, т. 6 и 7 думите „и Регламент (EС) 2020/1503“ се заменят с „Регламент (EС) 2020/1503 и Регламент (ЕС) 2021/23“.
  5. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2020/1503“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2021/23“.
  6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2020/1503“ се добавя „и Регламент (ЕС) 2021/23“.
  7. В чл. 25:
  а) в ал. 1:
  аа) досегашната т. 13 „13. пред министъра на финансите, относно сключените сделки с държавни ценни книжа;“ става т. 14;
  бб) досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 15 и 16;
  б) досегашната ал. 12 „(12) Информацията, представляваща професионална тайна, предоставена от комисията по реда на ал. 4 и 6, може да бъде разкривана пред органите по ал. 1, т. 1 на съответната държава членка или трета държава само след изрично писмено съгласие на комисията.“ става ал. 13;
  в) досегашната ал. 13 става ал. 14;
  г) досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея думите „ал. 13“ се заменят с „ал. 14“.
  8. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 25:
  „25. централните контрагенти.“
  9. В приложението към чл. 27, ал. 1:
  а) в раздел I:
  аа) в т. II:
  ааа) в текста преди таблицата след думите „Регламент (ЕС) № 600/2014“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) № 648/2012“;
  ббб) в таблицата се създават редове 42 и 43:

  42.
  за издаване на лиценз на основание чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012
  60 000 лв.
  43.
  за разширяване обхвата на лиценз с допълнителни услуги на основание чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012
  30 000 лв.


  бб) в т. III:
  ааа) в текста преди таблицата след думите „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“ се добавя „и Регламент (ЕС) 2021/23“;
  ббб) в таблицата се създава ред 4:

   
  4.
  за преглед и оценка на план за възстановяване на централен контрагент по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2021/23
  6000 лв.


  б) в раздел II, т. I в таблицата се създава ред 11а:

   
  11а.
  от централен контрагент, получил лиценз на основание чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012
  100 000 лв.  § 13. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., бр. 85, 91 и 97 от 2017 г., бр. 15, 20 и 106 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г., бр. 12 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1 се създава ал. 3:
  „(3) Този закон не се прилага за лица, получили и лиценз за извършване на дейност съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OB, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 648/2012“.“
  2. В чл. 46, ал. 2 след думите „чл. 13, ал. 1, 2, 3, 4“ се добавя „и чл. 286, ал. 2, т. 1“.
  3. В чл. 54, ал. 2 след думите „чл. 286, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“.
  4. В чл. 106, ал. 4 накрая се добавя „а когато Комисията е орган за преструктуриране – по реда на наредбата на Комисията по чл. 55а“.
  5. В § 1 от допълнителните разпоредби:
  а) в т. 8 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OB, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 648/2012“ се заличават;
  б) в т. 69 думите „по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи“ се заменят с „по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение“.

  § 14. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 100щ, ал. 4 след думите „на емитенти“ се добавя „и емисии ценни книжа“.
  2. В чл. 110, ал. 8 след думите „публичните дружества“ се добавя „и издадените от тях емисии акции“.
  3. В чл. 120б:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „и по дял V от Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (OB, L 22/1 от 22 януари 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23“;
  б) в ал. 2 след думите „чл. 44 и 46 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“ се добавя „и тези по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2021/23“.
  4. В чл. 148и, ал. 2 накрая се добавя „или тези по дял V от Регламент (ЕС) 2021/23“.

  § 15. В Закона за договорите за финансово обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 62 и 102 от 2015 г. и бр. 83 от 2019 г.) в чл. 16, ал. 2 след думите „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“ се поставя запетая и се добавя „и дял V, глава III, раздел 3, или глава IV от Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (OB, L 022/1 от 21 януари 2021 г.)“.

  § 16. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; изм., бр. 17, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 13 от 2020 г., бр. 12 от 2021 г., бр. 25 и 42 от 2022 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 148 т. 3 се отменя.
  2. В чл. 183, ал. 1 думите „чл. 40, параграф 1“ се заменят с „чл. 40, параграф 2“.

  § 17. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 24, 83 и 101 от 2019 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 25 и 51 от 2022 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 в т. 3 след думите „централен депозитар на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „централен контрагент“, а накрая се добавя „и администраторите на бенчмаркове“.

  Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 19 януари 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия бр. 8 вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателство  14Май2024

  Промени в ЗКПО и ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 14 Май 2024
  x