Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg


  В брой 60 от 14 юли 2023 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
  (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 21 от 2021 г. и бр. 25 и 32 от 2022 г.)

  § 1. В чл. 8, ал. 3 думите „се вземат предвид“ се заменят с „органите за надзор вземат предвид“.

  § 2. В глава първа, раздел II се създават чл. 9б и 9в:
  „Чл. 9б. (1) Физическо лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16 или 18, включително прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник в лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16 или 18, или действителен собственик на лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16 и 18, може да бъде лице, което:
  1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
  2. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  3. не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124;
  4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
  5. въз основа на събраните за него данни не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват:
  1. по т. 1 – с представяне на свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани – служебно;
  2. по т. 3 служебно за българските граждани; лицата, които не са български граждани, представят документ от независим официален източник от съответната държава според тяхното гражданство или постоянно пребиваване, или друг еквивалентен документ за липса на обстоятелството по ал. 1, т. 3;
  3. по т. 2 и 4 – с декларация.
  (3) Ограниченията по ал. 1, т. 2 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства в декларацията по ал. 2, т. 3.
  (4) Лицата по ал. 1 предоставят декларациите по ал. 2, т. 3 при извършване на проверки по чл. 108, ал. 3 и 8, а лицата, които не са български граждани – и съответните документи по ал. 2, т. 1 и 2.
  (5) В срок до 14 дни от настъпване на промяна в обстоятелство по ал. 1 лицата по ал. 1 уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.
  Чл. 9в. (1) За извършване на дейности по чл. 4, т. 16 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието.
  (2) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 по занятие, или упълномощени от тях лица подават писмено заявление до министъра на правосъдието или до определено от него длъжностно лице от състава на министерството по образец, определен в наредбата по ал. 6.
  (3) В регистъра по ал. 1 се вписват:
  1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
  2. за юридически лица – наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16, имена на законния представител;
  3. дейностите по чл. 4, т. 16, които лицето извършва по занятие;
  4. промени в обстоятелствата по т. 1 и 2;
  5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16.
  (4) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, уведомява писмено министъра на правосъдието или определено от него длъжностно лице от състава на министерството за настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3, които подлежат на вписване, в 14-дневен срок от настъпването им.
  (5) Регистрацията в регистъра по ал. 1 се заличава по искане на лицето при прекратяване на дейността, която е основание за вписването.
  (6) Условията и редът за вписване и заличаване в регистъра по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието.
  (7) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет. За промяна на вписани обстоятелства не се дължи такса.
  (8) Вписването и заличаването на обстоятелства по ал. 1 се предоставят като електронна административна услуга.“

  § 3. В чл. 11, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка, която представлява обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута.“

  § 4. В чл. 15, ал. 1 думите „т. 2 – 4“ се заменят с „т. 2 – 5“.

  § 5. В чл. 46а, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думата „прилагат“ се заменя с „прилага“.
  2. Точка 1 се изменя така:
  „1. отказва създаването на дъщерни предприятия, клонове или представителства на лица от съответната държава по чл. 46, които биха попаднали в обхвата на лицата по чл. 4, или предприема други подходящи мерки, за да отчете факта, че съответното лице е от държава по чл. 46;“.
  3. В т. 2 думата „отказват“ се заменя със „забранява или отказва“, думата „предприемат“ се заменя с „предприема“ и думата „отчетат“ се заменя с „отчете“.
  4. Точка 3 се изменя така:
  „3. прилага повишени изисквания при осъществяване на надзора върху дейността на клонове и дъщерни предприятия на лице от съответната държава по чл. 46, които попадат в обхвата на лицата по чл. 4;“.
  5. В т. 4 думата „въвеждат“ се заменя с „дава задължителни указания за“.
  6. В т. 5 думата „дават“ се заменя с „дава“.

  § 6. В чл. 53 се създава ал. 9:
  „(9) По отношение на законните представители и пълномощниците на клиент – физическо лице, лицата по чл. 4 изискват доказателства за представителната власт и прилагат ал. 1 – 8 съответно.“

  § 7. В чл. 54, ал. 2 думите „В случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при“ се заменят с „При“, а след думите „дружествен регистър в държава членка“ се добавя „или в трета държава по чл. 27“.

  § 8. В чл. 59 aл. 4 се изменя така:
  „(4) За клиентите – юридически лица, и/или юридическите лица, които ги притежават или контролират, чиито дялови ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар на трета държава, който се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността, се събират данни за акционерите и информация за притежаваното от тях дялово участие, подлежаща на разкриване по реда на глава единадесета, раздел I от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогична информация относно дружества на регулиран пазар извън Република България.“

  § 9. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Физическите и юридическите лица и други правни образувания, които са установени или пребивават на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават и да разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са действителни собственици на доверителната собственост.“
  2. В ал. 2 след думите „доверителни собственици“ се добавя „или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“ и се поставя запетая, а след думите „длъжни да“ се добавя „разкрият характера на техните взаимоотношения и своевременно да“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Физическите и юридическите лица и други правни образувания, които са установени или пребивават на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 предоставят при поискване информацията по ал. 1 на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на компетентните органи по този закон в определения от тях срок.“

  § 10. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Информацията и данните по чл. 62, ал. 1 за действителните собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания се вписват в регистър БУЛСТАТ по партидите на физическите и юридическите лица, и други правни образувания, които действат в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходна длъжност в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост и които подлежат на вписване съгласно чл. 3, ал. 3 и чл. 3а от Закона за регистър БУЛСТАТ.“
  2. В ал. 4:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. вида и обема на притежаваните права;“
  б) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „по т. 1 – 3“ се заменят с „по т. 1 – 4“.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Към декларацията по ал. 4 се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби.“
  4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1 – 6“ се заменят с „ал. 1 – 7“.
  6. Досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 9, 10 и 11.
  7. Досегашната ал. 11 се отменя.

  § 11. Създава се чл. 63а:
  „Чл. 63а. (1) Лицата по чл. 4, както и органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 уведомяват Агенцията по вписванията, когато при изпълнение на задълженията си установят несъответствие между събраните от тях данни за действителните собственици на дадено лице, което е лице по чл. 61, ал. 1 или по чл. 62, ал. 1, и вписаните в съответния регистър данни за действителните собственици на същото. Към уведомлението по изречение първо се прилага в оригинал или заверен от лицата по чл. 4 или органите и администрациите по чл. 63, ал. 11, препис, или нотариално заверен препис на всички налични документи, относими към установеното несъответствие. Уведомяването се извършва в срок до 14 дни от установяването на несъответствието.
  (2) Агенцията по вписванията извършва вписване относно наличие на уведомление за несъответствие по партидата на юридическото лице или друго правно образувание. Не се извършва вписване въз основа на уведомление, към което не са приложени документите, относими към установеното несъответствие.
  (3) Агенцията по вписванията изпраща писмено уведомление на адреса на управление на юридическото лице или правното образувание, вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, до съответното юридическо лице или друго правно образувание за задължението да заяви за вписване промяна във вписаните обстоятелства относно неговия действителен собственик или да представи документи, установяващи съществуването на вписаните обстоятелства по партидата на юридическото лице или друго правно образувание. В случай че писменото уведомление не бъде получено от законния представител на юридическото лице или на правното образувание или от негов пълномощник, уведомлението се счита връчено с изтичането на едномесечен срок от вписване на наличието на уведомление за несъответствие по ал. 2 по партидата на юридическото лице или на правното образувание.
  (4) В 7-дневен срок от получаването или връчването на уведомлението по ал. 3 съответното юридическо лице или друго правно образувание подава в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ заявление за промяна на вписаните обстоятелства относно неговия действителен собственик или заявление за заличаване на вписаното уведомление за несъответствие. Към заявлението се прилагат документите по чл. 63, ал. 4 и 5.
  (5) Агенцията по вписванията и длъжностните лица в Агенцията по вписванията не носят отговорност за вреди във връзка с извършените в регистрите вписвания въз основа на постъпили уведомления за несъответствие.
  (6) Подаването на уведомление по ал. 1 не поражда отговорност за лицата по чл. 4 и техните служители за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт.“

  § 12. В чл. 65, ал. 1, изречение първо след думата „клиентът“ се поставя запетая, добавя се „съответно лицето, извършило операцията или сделката“ и се поставя запетая.

  § 13. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „т. 2 – 4“ се заменят с „т. 2 – 5“.
  2. Създават се ал. 8 и 9:
  „(8) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, техните управляващи и представляващи, техните ликвидатори, както и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да съхраняват данните и информацията по чл. 61, ал. 1 за срок от 5 години след прекратяването на юридическото лице или друго правно образувание. Това задължение възниква и за всички лица извън горепосочените, извършващи дейности във връзка с прекратяването на юридическото лице или друго правно образувание.
  (9) Физическите и юридическите лица и други правни образувания, които са установени или пребивават на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да съхраняват данните и информацията по чл. 62, ал. 1 за срок от 5 години след прекратяването на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание. Това задължение възниква и за всички лица, извършващи дейности във връзка с прекратяването на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание.“

  § 14. В чл. 71 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 7 се изменя така:
  „7. данни, с които се установяват човешките ресурси, определени за изпълнението на законоустановените правомощия на органите, институциите и службите по ал. 1 в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;“
  б) точка 8 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8 и 10“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 7 и 10“.
  3. В ал. 4 думите „ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8 и 10“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 7 и 10“.

  § 15. В чл. 93, ал. 3, изречение второ думите „би довело до последствия, които са явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на Република България“ се заменят с „е в несъответствие с действащото законодателство на Република България“.

  § 16. В чл. 101, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. ясни критерии за разпознаване на съмнителни клиенти и съмнителни операции или сделки, свързани с изпиране на пари, наличие на средства с престъпен произход и финансиране на тероризъм;“.
  2. Точка 13 се изменя така:
  „13. правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 106, политики и процедури за проверка на професионалната компетентност и надеждността при наемане и текуща оценка на служителите в специализираната служба, както и правилата за проверката и обучението на тези служители; за целите на проверката по изречение първо може да се изисква и свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за лицата, които не са български граждани;“.
  3. Точка 14 се изменя така:
  „14. политики и процедури за проверка на професионалната компетентност и надеждността при наемане и текуща оценка на останалите служители, чиито служебни задължения по преценка на лицето по чл. 4 или на ръководителя на специализираната служба по чл. 106 биха могли да имат отношение към контрола и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и правилата за обучението на тези служители, като за целите на проверката може да се изисква и свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за лицата, които не са български граждани;“.
  4. Създава се нова т. 18:
  „18. правилата за обмен на информация в рамките на групата за целите на чл. 46, ал. 4, чл. 57, чл. 66, ал. 1, т. 4, чл. 72, ал. 6 и 7 и чл. 80, ал. 3, както и на чл. 9, ал. 13 – 15 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и правилата за защита на обменяната в рамките на групата информация, когато е приложимо;“.
  5. Досегашната т. 18 става т. 19.

  § 17. Член 105 се отменя.

  § 18. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6:
  а) в т. 1, буква „а“ накрая се поставя запетая и се добавя „включително по отношение на дейността им по чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти“;
  б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.
  2. В ал. 8 думите „чл. 101 – 105“ се заменят с „чл. 9б, ал. 3 и чл. 101 – 104“.

  § 19. В чл. 110, ал. 4, т. 1 думите „чл. 101 – 105“ се заменят с „чл. 9б, ал. 3 и чл. 101 – 104“.

  § 20. В чл. 111, ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4, 6 и 8“.

  § 21. В чл. 116, ал. 1 думите „чл. 9“ се заменят с „чл. 9 – 9в“.

  § 22. В чл. 118, ал. 4 след думите „чл. 63, ал. 4“ се добавя „или за неизпълнение на задължение за заявяване на вписване по чл. 63а, ал. 4“.

  § 23. В чл. 123, ал. 2 думите „чл. 63, ал. 1 – 7“ се заменят с „чл. 63, ал. 1 – 8 и чл. 63а, ал. 4“.

  Допълнителна разпоредба

  § 24. Този закон въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ, L 156/43 от 19 юни 2018 г.).

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 25. (1) Лицата по чл. 4, т. 16 подават заявление за вписване в регистъра по чл. 9в, ал. 1 в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 9в, ал. 6.
  (2) Лицата по ал. 1, подали заявление за вписване, продължават да изпълняват дейността си при досегашните условия и ред до вписването им в регистъра или до отказа за вписване.

  § 26. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г. и бр. 38 и 105 от 2020 г.) в чл. 11 се създава ал. 5:
  „(5) Информацията относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари остава достъпна в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за срок 10 години след заличаването на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.“

  § 27. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 и 57 от 2018 г., бр. 94 от 2019 г., бр. 94 от 2020 г., бр. 19 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3 ал. 3 се изменя така:
  „(3) В регистър БУЛСТАТ се регистрират и физическите и юридическите лица, и други правни образувания, които действат в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, когато:
  1. са установени или пребивават в Република България;
  2. са установени или пребивават извън Европейския съюз, ако встъпват в делови взаимоотношения или придобиват недвижимо имущество в Република България от името на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание.“
  2. В глава втора, раздел I се създава чл. 3а:
  „Чл. 3а. В случаите, когато доверителните собственици или лицата, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, са установени или пребивават в различни държави членки или ако встъпват в множество делови взаимоотношения от името на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание в различни държави членки, се освобождават от задължението за регистрация в регистър БУЛСТАТ и се легитимират с удостоверение за регистрация или извлечение от информацията за действителните собственици, съхранявана в регистър от съответната държава членка.“
  3. В чл. 25, ал. 2 думите „в срок“ се заменят с „и остава достъпна за срок“.

  § 28. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 42:
  „42. сътрудничи и обменя информация с Българската народна банка и Държавна агенция „Национална сигурност“ във връзка с изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“
  2. В чл. 25, ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. пред органите за банков надзор и Държавна агенция „Национална сигурност“, при изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, а доколкото това е необходимо за изпълнение на останалите им функции – при условия и по ред, определени със съвместни инструкции;“
  б) създава се т. 17:
  „17. пред съда в граждански и административни производства, образувани във връзка с нормативните актове, посочени в чл. 12;“.

  § 29. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г., бр. 42 и 94 от 2019 г., бр. 69 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 9 ал. 8 се отменя.
  2. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 9, ал. 1 – 5, 8, 10 и 13 – 15“ се заменят с „чл. 9, ал. 1 – 5, 10 и 13 – 15“.

  § 30. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграф 2 относно чл. 9в, ал. 1 – 5, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
  2. параграф 11, § 22 и § 23 – относно чл. 63а, ал. 4, които влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  (2) Министерският съвет приема наредбата по чл. 9в, ал. 6 и тарифата по чл. 9в, ал. 7 в срока по ал. 1, т. 1.
  (3) Министерският съвет приема изменения в правилника за прилагане на закона относно образеца на декларация по чл. 63, ал. 4 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

  Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 29 юни 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  За председател на Народното събрание: Росица Кирова
   
  източник: dv.parliament.bg


  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателство  14Май2024

  Промени в ЗКПО и ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 14 Май 2024
  x