Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в ППЗДДС

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 54 от 25 юни 2024 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
  (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г., бр. 59 от 2022 г. и бр. 55 и 99 от 2023 г.)

  § 1. В чл. 40, ал. 1 т. 2 се отменя.

  § 2. В чл. 56 се създава ал. 3:
  „(3) В случаите на чл. 57д, ал. 1 от закона, когато вносителят не притежава документ или копие от платежен документ, доказващи, че данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона, вносителят има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки, ако притежава друг документ, доказващ, че данъкът е внесен по посочения ред и в който размерът на данъка съответства на начисления данък от митническите органи.“

  § 3. В чл. 79, ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите на чл. 113, ал. 2 от закона фактура и известие към фактура на хартиен носител се издават най-малко в два екземпляра независимо дали получателят е регистрирано, или нерегистрирано по закона лице.“

  § 4. В чл. 95а се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така:
  „Прекратяване на специалната регистрация за прилагане на режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, на регистрирано лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, когато не определи нов акредитиран представител/представител“.
  2. Алинея 1 се отменя.

  § 5. В чл. 102, ал. 2 думите „сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите“ се заменят със „сметка на Националната агенция за приходите“.

  § 6. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  1. получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона;
  2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;
  3. Република България е приемаща държава на лицата по т. 1.“
  2. В ал. 5 т. 2 се изменя така:
  „2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, когато Република България е приемаща държава и не е държава на установяване, за лицата по ал. 2.“
  3. В ал. 6 т. 2 се изменя така:
  „2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от съответния компетентен орган на приемащата държава членка или държавата по установяване, когато Република България не е държава на установяване и не е приемаща държава, за лицата по ал. 3.“
  4. Създават се ал. 10 и 11:
  „(10) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  1. получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона;
  2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;
  3. Република България не е приемаща държава на лицата по т. 1.
  (11) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 10 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
  1. фактура за доставката;
  2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от съответния компетентен орган на приемащата държава членка или на държавата по установяване, когато Република България не е държава на установяване и не е приемаща държава, за лицата по ал. 10.“

  § 7. В чл. 109а, ал. 1 думите „чл. 109, ал. 4, 5, 6 и 8“ се заменят с „чл. 109, ал. 4, 5, 6, 8 и 11“.

  § 8. В чл. 111г, ал. 2 и 3 след думите „20 на сто“ се поставя запетая и се добавя „съответно 10 на сто,“.

  § 9. В § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква „а“ се изменя така:
  „а) държавата, в която e седалището на международната организация съгласно международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;“.
  2. Създават се букви „г“, „д“ и „е“:
  „г) държавата, в която е седалището на институцията – за институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз;
  д) изпращащата държава по смисъла на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, съставена във Виена на 18 април 1961 г. (ДВ, бр. 28 от 1968 г.) и Виенската конвенция за консулските отношения, съставена във Виена на 24 април 1963 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 1990 г.; попр., бр. 29 от 2016 г.) – за дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал в страната;
  е) държавата членка, чиито въоръжени сили участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, определена в дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз, наричана по-нататък „ОПСО“.“

  § 10. Навсякъде в правилника думите „сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите“ се заменят със „сметка на Националната агенция за приходите“.

  § 11. В § 20а от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, 3, 4, 5 и 6 думите „31 декември 2023 г.“ се заменят с „31 декември 2024 г. включително,“.
  2. В ал. 8 и 9 думите „31 декември 2023 г. включително за доставка по § 15д, ал. 1 и 3“ се заменят с „31 декември 2024 г. включително, за доставка по § 15д, ал. 1, т. 2 и ал. 3“, а думите „1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2“ се заменят с „30 юни 2024 г. включително, за доставка на стоки по § 15д, ал. 1, т. 5 и 6“.
  3. В ал. 10 думите „§ 15д, ал. 1 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2023 г.“ се заменят с „§ 15д, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2024 г. включително,“, а думите „§ 15д, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г.“ се заменят с „§ 15д, ал.1, т. 5 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 30 юни 2024 г. включително,“.

  § 12. В приложение № 17 към чл. 95, ал. 2 в раздел „Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза се реализира на основание:“ думите „    при прекратяване на лицето – акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по ЗДДС, и данъчно задълженото лице в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства не е определило нов акредитиран представител
  Посочете датата на настъпване на промяната: ..............................................................“ се заличават.

  § 13. В приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 в раздел 2Б се правят следните изменения:
  1. Заглавието „Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България**“ се изменя така:
  „Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от Република България като държава членка по идентификация**“.
  2. Думите „Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България като държава членка по идентификация ......... EUR“ се заменят с „Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от Република България като държава членка по идентификация ......... EUR“.

  § 14. В приложение № 36 към чл. 111б, ал. 1 и чл. 111г, ал. 1 и чл. 111и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В таблица 2 думите „чл. 176в, ал. 2 и 4 от ЗДДС“ се заменят с „чл. 176в, ал. 2 от ЗДДС“, а след ред „    Обезпечението е определено в размер 10 на сто на основание чл. 176в, ал. 16 от ЗДДС“ се създават редове:
  „☐ Обезпечението е определено в размер 10 на сто на основание чл. 176в, ал. 4 от ЗДДС
   ☐ Обезпечението е определено в размер 20 на сто на основание чл. 176в, ал. 4 от ЗДДС“.
  2. Таблица 4 се изменя така:


  Таблица 4 – Промени в обстоятелствата за определяне размера на обезпечението по реда на чл. 176в, ал. 4 ЗДДС
      10 на сто от данъчната основа, променяща размера на предоставеното обезпечение
      20 на сто от данъчната основа, променяща размера на предоставеното обезпечение
  Видове доставки за обезпечение
  Размер на разликата на данъчните основи, определящи размера на предоставено обезпечение в лева
  Разлика в обезпечение в лева
  Дата на настъпване на събитието по чл. 176в, ал. 5 ЗДДС
  – по чл. 176в, ал. 1, т. 1 ЗДДС облагаеми доставки;
       
  – по чл. 176в, ал. 1, т. 2 ЗДДС вътреобщностни придобивания;
       
  – по чл. 176в, ал. 1, т. 3 ЗДДС освободени за потребление.
       
  Общо:
         Заключителна разпоредба

  § 15. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър: Людмила Петкова

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория ЗДДС  22Дек2023

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 22 Дек 2023
  28Ноем2023

  Допълнение в ППЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 28 Ноем 2023
  27Юни2023

  Промени в ППЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 27 Юни 2023
  23Дек2022

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 23 Дек 2022
  26Юли2022

  Промени в ППЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 26 Юли 2022
  x