Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в ППЗДДС

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 55 от 27 юни 2023 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

  (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г. и бр. 59 от 2022 г.)
  § 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на стока или услуга по закона „постоянен адрес“ е мястото, вписано като такова в паспорт или в лична карта, а „обичайно пребиваване“ е място на пребиваване, което се удостоверява с други документи.“

  § 2. В чл. 21 се създава ал. 4:
  „(4) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна от доставчик, който не е установен на територията на Европейския съюз, за доказване на доставката по чл. 28а от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
  1. митническа декларация за износ, в която чрез съответните кодове съгласно приложимото митническо законодателство на Съюза са посочени идентификационният номер по ДДС на доставчика и номерът на фактурата за извършената от него доставка на стоките, обект на износ;
  2. фактура за доставката;
  3. документ за превоза на тези стоки.“

  § 3. В чл. 36а, ал. 3 думите „чл. 66, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 66“.

  § 4. В чл. 39, ал. 1 думите „със ставка 20 на сто“ се заменят със „с приложимата ставка на данъка по чл. 66 или 66а от закона“.

  § 5. В чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думите „чл. 66, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 66а, т. 1“.
  2. В т. 2 накрая се добавя „или удостоверение за категория“.

  § 6. В чл. 46, ал. 1 думите „със ставка 20 на сто“ се заменят със „с приложимата ставка на данъка по чл. 66 или 66а от закона“.

  § 7. В чл. 78 се създава ал. 13:
  „(13) Алинея 1, т. 2 и 4 не се прилагат за бланките на фактурите и известията към тях, издавани от нерегистрирани по закона лица. Номерацията на документите по ал. 1, издадени след прекратяване на регистрация на лицето по закона, не се нарушава, като поредността от преди дерегистрацията се продължава.“       

  § 8. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 11 се изменя така:
  „(11) В случаите по ал. 10 издаденият от получателя протокол се анулира. За анулирането не се издава нов протокол, а в анулирания се посочва основанието за анулирането. Отразяването на анулирания протокол в отчетните регистри по чл. 124 от закона се извършва съгласно изискванията към записите при анулиране на документи в приложение № 12.“
  2. Създава се ал. 18:
  „(18) Член 113, ал. 3, т. 1 от закона не се прилага за доставка по чл. 7, ал. 2 от закона. При извършване на инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона от физическо лице, което не е едноличен търговец, се прилага чл. 168, ал. 8 от закона.“

  § 9. В чл. 80 се създава ал. 9:
  „(9) Номерацията на протоколите, издадени след прекратяване на регистрация на лице по закона, не се нарушава, като поредността от преди дерегистрацията се продължава.“       

  § 10. В чл. 81, ал. 1, т. 1 думите „чл. 82, ал. 2, 4, 5 и 6 от закона“ се заменят с „чл. 82, ал. 2, 4, ал. 5, изречение първо и ал. 6 от закона“.

  § 11. В чл. 85 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „ДС – данъчната ставка в размер 9 на сто“ се заменят с „ДС – съответната данъчна ставка“.
  2. В ал. 2 думите „ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто“ се заменят с „ДС – съответната данъчна ставка“.

  § 12. В чл. 97а се създава ал. 6:
  „(6) Алинеи 1 – 5 не се прилагат за доставки на стоки и услуги по част I на приложение № 2 от закона, по които получатели са държавата, държавните и местните органи.“

  § 13. В чл. 105, ал. 1 думите „налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък,“ се заменят със „с ефект, еквивалентен на косвен данък, при условие че е получено разрешение от Съвета на Европейския съюз по чл. 396 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност,“.

  § 14. В чл. 106 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Освобождаването по чл. 172, ал. 2 и 3 от закона се извършва въз основа на формуляр 302 на НАТО, предвиден в съответните процедури за изпълнение на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, и формуляр 302 на ЕС, издаден от националните компетентни митнически органи на държава членка или от тяхно име за стоки, които ще бъдат придвижвани или използвани в контекста на военни дейности.“

  § 15. В чл. 107, ал. 1 накрая се добавя „, при условие че е получено разрешение от Съвета на Европейския съюз по чл. 396 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност“.

  § 16. В чл. 109 се създава ал. 9:
  „(9) Нулева ставка на данъка по ал. 2 се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, при условие че сумата на данъчните основи и на данъка по фактурата надвишава стойността от 400 лв.“

  § 17. В чл. 109а, ал. 1 думите „документите по чл. 109, ал. 4, 5 и 6“ се заменят с „документите по чл. 109, ал. 4, 5, 6 и 8“, а думите „със ставка 20 на сто“ се заменят със „с приложимата ставка на данъка по чл. 66 или 66а от закона“.

  § 18. В чл. 111б, ал. 2 думата „7-дневен“ се заменя с „3-дневен“.

  § 19. В чл. 111г, ал. 1 думата „7-дневен“ се заменя с „3-дневен“.

  § 20. В чл. 111д се създава ал. 6:
  „(6) При наличие на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 8 от закона и подадено искане по чл. 111з, ал. 6 от данъчно задълженото лице обезпечението се освобождава от компетентния орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. При освобождаване на обезпечението се прилагат ал. 2 – 5.“

  § 21. В чл. 111з се създават ал. 6 и 7:
  „(6) При наличие на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 8 от закона данъчно задълженото лице подава искане за заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.
  (7) След извършване на проверка относно наличието на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 8 от закона за освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра в 7-дневен срок от постъпване на искането и уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването.“

  § 22. В чл. 112 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от закона, ако е регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл. 154, 156 и/или 157а от закона, за доставките, за които прилага тези режими, съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона, включително когато е издало фактура или известие към фактура за тях, като в отчета за извършените продажби се описва общата сума на данъчните основи. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на данъчния период, за който се подава справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона.“

  § 23. В чл. 115 се създава ал. 13:
  „(13) В случаите на чл. 126, ал. 10 от закона лицето писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 126а, ал. 2 от закона.“

  § 24. В чл. 119б се създава ал. 4:
  „(4) В случаите по чл. 126, ал. 9 и 10 от закона лицето отразява в отчетните регистри само издадените или получените документи, за които е издадено разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Справка-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“

  § 25. Създава се глава двадесета с чл. 124 – 127:
  „Глава двадесета
  ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ НЕСЪБИРАЕМО ВЗЕМАНЕ
  Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане
   Чл. 124. (1) Освен реквизитите по чл. 115, ал. 4 от закона в кредитното известие по чл. 126б, ал. 1 от закона задължително се посочват и:
  1. обстоятелството по чл. 126а, ал. 2 от закона и дата на настъпването му;
  2. данъчна основа и данък по доставката, за която вземането е несъбираемо;
  3. дата и размер, ако има такива, на получените плащания или погасявания по доставката по т. 2.
  (2) Лицето издава протокол по чл. 126б, ал. 2 от закона за намаляване на данъчната основа и начисления данък.
  (3) В протокола по чл. 126б, ал. 2 от закона задължително се посочват:
  1. номер и дата;
  2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;
  3. име и идентификационен номер на получателя;
  4. обстоятелството по чл. 126а, ал. 2 от закона и дата на настъпването му;
  5. номер и дата на фактурата, издадена за доставката, за която вземането е несъбираемо;
  6. данъчната основа и данък по доставката по т. 5;
  7. номер и дата на документа/ите и размер на ползвания данъчен кредит за получените доставки на стоки или услуги, пряко свързани с доставката, чиято основа се променя;
  8. разлика между данъка по т. 6 и ползвания данъчен кредит по т. 7;
  9. дата и размер, ако има такива, на получените плащания и на погасяванията по доставката по т. 5;
  10. размер на пълното или частично неплащане по доставката по т. 5, определено като разлика между сумата на данъчната основа и данъка по т. 6, и общия размер на получените плащания и на погасяванията по т. 9;
  11. съдържащият се данък в размера на пълното или частично неплащане по доставката, определен по чл. 126а, ал. 3 от закона;
  12. намалението на начисления данък, определено по ал. 4, т. 1 или 2;
  13. намалението на данъчната основа, съответстващо на намалението на начисления данък по т. 12.
  (4) Намалението на начисления данък по чл. 126б, ал. 4 от закона в случаите на:
  1. пълно неплащане по доставка се определя като разлика между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от доставчика за получени от него стоки или услуги, пряко свързани с извършването на доставката;
  2. частично неплащане по доставка се определя по следната формула:

  x = (НДД – ПДК) х
  ДПВЧН
  , където:
  НДД
  x е намаление на начисления данък;
  НДД – начислен данък по доставката;
  ПДК – ползван данъчен кредит;
  ДПВЧН – данък, пропорционално включен в размера на частичното неплащане.
  (5) В случаите по чл. 126б, ал. 2 от закона доставчикът може да издаде общ протокол за несъбираеми вземания по доставки, за които съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 6 от закона е настъпило в един и същ данъчен период, независимо че доставките може да са извършени към различни получатели. Издаденият общ протокол задължително съдържа:
  1. номер и дата;
  2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;
  3. общ размер на намалението на начисления данък за всички доставки, за които се извършва намаление на начисления данък.
  (6) За целите на издаването на общ протокол по ал. 5 доставчикът е длъжен да съставя справка за определянето на общия размер на намалението на данъчната основа и общия размер на намалението на начисления данък. Справката следва да съдържа информацията по ал. 3, т. 3 – 12 за всяка от включените в общия протокол доставки, за които е приложим чл. 126б, ал. 2 от закона.
  Увеличение на начислен данък, намален при несъбираемо вземане
  Чл. 125. (1) Освен реквизитите по чл. 115, ал. 4 от закона в дебитното известие по чл. 126б, ал. 6 от закона задължително се посочват и:
  1. дата и размер на полученото плащане или погасяването по доставката;
  2. данъчна основа и данък, съдържащи се в полученото плащане;
  3. дата и номер на издаденото кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от закона, с което е намалена данъчната основа и начисленият данък по доставката.
  (2) Лицето издава протокол по чл. 126б, ал. 7 от закона за увеличение на намаления начислен данък при получаване на пълно или частично плащане или погасяване по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени по чл. 126б, ал. 2 от закона.
  (3) В протокола по чл. 126б, ал. 7 от закона задължително се посочват:
  1. номер и дата;
  2. име и идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;
  3. име и идентификационният номер на получателя;
  4. номер и дата на издадения протокол по чл. 124, ал. 3 или 5;
  5. дата и размер на полученото плащане или погасяване по доставката, за която е издаден протокол по чл. 124, ал. 3 или 5;
  6. пропорционално съдържащият се данък в полученото плащане или погасяване по т. 5;
  7. увеличение на начисления данък, определено по ал. 4, т. 1 или 2.
  (4) Увеличението по чл. 126б, ал. 7 от закона на начисления, намален при несъбираемо вземане, данък в случаите на:
  1. пълно плащане или погасяване по доставка се определя в размера на намалението на начисления данък по чл. 124, ал. 4, т. 1;
  2. частично плащане или погасяване по доставка се определя по следната формула:

  x = (НДД – ПДК) х
  ДПВЧП
  , където:
  НДД
  x е намаление на начисления данък;
  НДД – начислен данък по доставката;
  ДПВЧП – данък, пропорционално включен в размера на извършеното частично плащане или погасяване;
  ПДК – ползван данъчен кредит.
  (5) Увеличението на начисления данък по ал. 4, т. 2 се определя за всяко плащане или погасяване поотделно.
  (6) В случаите по чл. 126б, ал. 7 от закона доставчикът може да издаде общ протокол за получените плащания или погасявания по доставки, за които съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 6 от закона е настъпило в един и същ данъчен период, независимо че доставките може да са извършени към различни получатели. Издаденият общ протокол задължително съдържа:
  1. номер и дата;
  2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;
  3. общ размер на увеличението на начисления данък, намален при несъбираемо вземане, за всички доставки, за които е получено пълно или частично плащане или вземането изцяло или частично е погасено.
  (7) За целите на издаването на общ протокол по ал. 6 доставчикът е длъжен да съставя справка за определянето на общия размер на увеличението на начисления данък, намален при несъбираемо вземане. Справката следва да съдържа информацията по ал. 3, т. 3 – 7 за всяка от включените в общия протокол доставки, за които е получено плащане или вземането изцяло или частично е погасено.
  Деклариране и отчитане на издадени документи при намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане
  Чл. 126. (1) Кредитното известие по чл. 126б, ал. 1 от закона се посочва в колона 3 „Вид на документа“ на отчетните регистри по чл. 124 от закона с код „23“.
  (2) Протоколът по чл. 126б, ал. 2 от закона се посочва в колона 3 „Вид на документа“ на дневник за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона с код „29“. Намалението на начисления данък, посочено в протокола по чл. 124, ал. 3, т. 12, се отразява със знак (-) в съответната колона на приложение № 10, в която е бил отразен начисленият данък.
  (3) Дебитното известие по чл. 126б, ал. 6 от закона се посочва в отчетните регистри по чл. 124 от закона по общия ред на закона.
  (4) Протоколът по чл. 126б, ал. 7 от закона се посочва в колона 3 „Вид на документа“ на дневник за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона с код „29“. Увеличението на намаления начислен данък, посочено в протокола по чл. 125, ал. 3, т. 7, се отразява със знак (+) в съответната колона на приложение № 10, в която е бил отразен намаленият данък.
  Други задължения
  Чл. 127. (1) В случаите по чл. 126б, ал. 8 от закона доставчикът, регистрирано по законa лице, подава по електронен път до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез използване на квалифициран електронен подпис уведомление по образец – приложение № 48.
  (2) В уведомлението по ал. 1 доставчикът декларира изпълнение на условията по чл. 126а, ал. 1, т. 2 – 5 от закона и посочва настъпването на съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 1 – 6 от закона и датата, на която е настъпило. За посоченото обстоятелство към уведомлението се прилагат доказателства.
  (3) В срока за издаване на разрешението органът по приходите извършва проверка за изпълнение на условието по чл. 126а, ал. 1, т. 1 от закона и упражненото право на приспадане на данъчен кредит от получателя по издадените за доставката данъчни документи. Независимо от издаване на разрешението декларираните условия и настъпването на съответното обстоятелство по ал. 2 подлежат на последващ данъчен контрол по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след издаване на разрешение по чл. 126б, ал. 8 от закона.“

  § 26. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 буква „в“ се изменя така:
  „в) служебният номер от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, който се издава от Националната агенция за приходите за целите на прилагането на закона – на физическите лица с единен граждански номер или личен номер на чужденец, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ; същият се предоставя на лицата при връчване на акта за регистрация по закона;“.
  2. В ал. 7 думите „от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – на физическите лица“ се заличават.

  § 27. В § 20а от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, 3, 4, 5 и 6 думите „1 юли 2023 г.“ се заменят с „31 декември 2023 г.“.
  2. В ал. 8 и 9 думите „31 декември 2022 г. включително за доставка по § 15д, ал. 1“ се заменят с „31 декември 2023 г. включително за доставка по § 15д, ал. 1 и 3“, а думите „§ 15д, ал. 2 и 3“ се заменят с „§ 15д, ал. 2“.
  3. В ал. 10 думите „§ 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2022 г.“ се заменят с „§ 15д, ал. 1 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2023 г.“, а думите „§ 15д, ал. 2 и 3“ се заменят с „§ 15д, ал. 2“.

  § 28. В приложение № 8 навсякъде след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

  § 29. В приложение № 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В раздел „Изисквания към конкретни полета“:
  а) в полето „Вид на документа“, в колони „Код“ и „Описание“ след ред „код 85 Отчет за извършените продажби на брашно“ се добавят редове:


  Код
  Описание
  23
  Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС
  29
  Протокол по чл. 126б, ал. 2 и 7 от ЗДДС

  б) след изречението „Лице, което извършва продажби на брашно, отразява информацията от отчета по параграф 20а, ал. 7 в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 85.“ се добавя „Информацията от кредитното известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС се отразява в отчетните регистри по чл. 124 от закона в полето „Вид на документа“ с код 23. Информацията от протокола по чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС се отразява в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 29.“
  2. В „Дневник за продажбите – структура на файловете на техническия носител“ на ред „02-04“ от колона 1 „Код“, в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „82 – Отчет за извършените продажби при специален ред на облагане“ се добавя:
  „23 – Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС
  29 – Протокол по чл. 126б, ал. 2 и 7 от ЗДДС“.
  3. В „Дневник за покупките – структура и изисквания към файловете на техническия носител“ на ред „03-05“ от колона 1 „Код“, в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „13 – Кредитно известие – касова отчетност“ се добавя „23 – Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС“.
  § 30. В приложение № 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В „Данни за данъчно задълженото лице“:
  а) в раздел „Идентификация“, в колона 1:
  аа) на първия ред накрая на текста се поставя знак „*“;
  бб) на шестия ред накрая на текста се поставя знак „**“;
  б) след раздел „Идентификация“ се добавя:
  „*Задължително следва да се включи и знакът на държавата по ISO 3166, която го е издала.
  **Ако търговското име не е различно от фирмата/наименованието, се посочва фирмата/наименованието, при условие че в издаваните фактури същото е транслитерирано (изписано на латиница).
  Ако лицето използва повече от едно търговско име, различни от фирмата/наименованието, се посочва всяко от тях.“;
  в) в раздел „Контакти“ първият ред се изменя така:


  Адрес по седалище/адрес на управление в държавата, в която данъчно задълженото лице е установило своята независима икономическа дейност
  Квартал .................... Улица...................................
  Номер ............... Блок ............... Етаж ................
  Апартамент ............. Пощенска кутия ..............
  Град .................................. Пощенски код .............
  Община .................... Област/Регион ....................
  Държава ...................................................................
   

  2. В раздел „Дата на започване на прилагането на специалния режим извън Съюза“ изречението „Ако да, посочете датата на първата доставка:“ се изменя така:
  „Ако да, посочете датата на първата доставка по специалния режим:“.
  3. В раздел „Декларация“ изречението „? Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.“ се изменя така:
  „   Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз, включително в Република България.“

  § 31. В приложение № 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В „Данни за данъчно задълженото лице“:
  а) в раздел „Идентификация“, в колона 1:
  аа) на първия ред накрая на текста се поставя знак „*“;
  бб) на шестия ред накрая на текста се поставя знак „**“;
  б) след раздел „Идентификация“ се добавя:
  „*Ако националният данъчен номер е предоставен от трета страна по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗДДС и § 1, ал. 1, т. 2 от ДР на ППЗДДС, същият задължително следва да включва и знака на третата страна по ISO 3166, която го е издала.
  **Ако търговското име не е различно от фирмата/наименованието, се посочва фирмата/наименованието, при условие че в издаваните фактури същото е транслитерирано (изписано на латиница).
  Ако лицето използва повече от едно търговско име, различно от фирмата/наименованието, се посочва всяко от тях.“;
  в) в раздел „Контакти“ първият ред се изменя така:


  Адрес по седалище/адрес на управление в държавата, в която данъчно задълженото лице е установило своята независима икономическа дейност
  Квартал .................... Улица...................................
  Номер ............... Блок ............... Етаж ................
  Апартамент ............. Пощенска кутия ..............
  Град .................................. Пощенски код .............
  Община .................... Област/Регион ....................
  Държава .................................................................


  2. В раздел „Постоянни обекти в други държави – членки на ЕС*“:
  а) в колона 1 на третия ред текстът се изменя така:
  „Търговско име на постоянния обект в съответната държава членка или фирмата/наименованието на данъчно задълженото лице, ако не използва търговско име“;
  б) изречение „*Информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект.“ се изменя така:
  „*Информацията се попълва поотделно за постоянния обект във всяка държава членка, вписан при регистрацията му в тази държава членка.“
  3. В раздел „Държава членка, от която стоките са изпратени или транспортирани (различни от Република България – държавата членка по идентификация, и от държави – членки на ЕС, в които лицето има постоянен обект)*“:
  а) текстът на „Държава членка, от която стоките са изпратени или транспортирани (различни от Република България – държавата членка по идентификация, и от държави – членки на ЕС, в които лицето има постоянен обект)*“ се изменя така:
  „Държава членка, от която стоките са изпратени или транспортирани (различна от Република България – държавата членка по идентификация, и различна от държави – членки на ЕС, в които лицето има постоянен обект)*“;
  б) в колона 1:
  аа) първият ред се изменя така:
  „Идентификационен номер за целите на ДДС на данъчно задълженото лице, ако има такъв в съответната държава членка“;
  бб) вторият ред се изменя така:
  „Търговско име, използвано от данъчно задълженото лице в съответната държава членка или фирмата/наименованието на лицето, ако не използва търговско име“.
  4. В раздел „Декларация“ изречението „   Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.“ се изменя така:
  „   Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз, включително в Република България.“
  5. В раздел „Дата на започване на прилагането на специалния режим в Съюза“ изречението „Ако да, посочете датата на първата доставка:“ се изменя така:
  „Ако да, посочете датата на първата доставка по специалния режим:“.
  6. В раздел „Промяна на държава членка по идентификация“ думите
  „   няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и няма постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка, но от територията на страната изпраща или транспортира стоки до данъчно незадължени лица в други държави членки и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в друга държава членка, от която е изпращало или транспортирало стоки,“ се заменят със:
  „   няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но изпраща или транспортира доставяните от него стоки, както от територията на страната, така и от територията на други държави членки и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в друга държава членка, от която е изпращало или транспортирало стоки,“.
  § 32. В приложение № 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди таблица 1:
  а) думите „ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП“;
  б) думите „ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР“ се заменят с „ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП“.
  2. Таблица 2 се изменя така:

   
  Таблица 2 – Обстоятелства за определяне размера на обезпечението по реда на чл. 176в от ЗДДС
     Обезпечението е определено в размер 20 на сто на основание чл. 176в, ал. 2 и 4 от ЗДДС
     Обезпечението е определено в размер 10 на сто на основание чл. 176в, ал. 16 от ЗДДС
  Видове доставки за обезпечение
  Данъчни основи в лева
  Обезпечение в лева (10/20 на сто от данъчната основа)
  Дата на настъпване на събитието по чл. 176в, ал. 5 ЗДДС
  – по чл. 176в, ал. 1, т. 1 ЗДДС облагаеми доставки;
       
  – по чл. 176в, ал. 1, т. 2 ЗДДС вътреобщностни придобивания;
       
  – по чл. 176в, ал. 1, т. 3 ЗДДС освободени за потребление.
       
  Общо:
       
   

  3. В таблица „Забележки“, в т. 4 накрая думите „тези обстоятелства“ се заменят с „увеличение“.

  § 33. В приложение № 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В „Данни за данъчно задълженото лице“:
  а) в раздел „Идентификация“, в колона 1:
  аа) на първия ред накрая на текста се поставя знак „*“;
  бб) на седмия ред накрая на текста се поставя знак „**“;
  б) след раздел „Идентификация“ се добавя:
  „*Ако данъчно задълженото лице няма идентификационен номер по ЗДДС, лицето задължително посочва националния си данъчен номер. Ако националният данъчен номер е предоставен от трета страна по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗДДС и § 1, ал. 1, т. 2 от ДР на ППЗДДС, същият задължително следва да включва и знака на третата страна по ISO 3166, която го е издала.
  **Ако търговското име не е различно от фирмата/наименованието, се посочва фирмата/наименованието, при условие че в издаваните фактури същото е транслитерирано (изписано на латиница).
  Ако лицето използва повече от едно търговско име, различно от фирмата/наименованието, се посочва всяко от тях.“;
  в) в раздел „Контакти“ на първия ред след думата „Адрес“ се добавя „по седалище/адрес на управление в държавата, в която данъчно задълженото лице е установило своята независима икономическа дейност“.
  2. В раздел „Постоянни обекти в други държави – членки на ЕС*“:
  а) в колона 1 на третия ред след думите „постоянния обект“ се добавя „в съответната държава членка или фирмата/наименованието на данъчно задълженото лице, ако не използва търговско име“;
  б) изречението „*Информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект“ се изменя така:
  „*Информацията се попълва поотделно за постоянния обект във всяка държава членка, вписан при регистрацията му в тази държава членка.“
  3. В раздел „Декларация“ след думите „Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „включително в Република България“.
  4. В раздел „Промяна на държава членка по идентификация“ думите „? не се представлява от представител и няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка,“ се изменят така:
  „   не се представлява от представител и няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка,“.

  § 34. В приложение № 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В „Данни за данъчно задълженото лице – представител“:
  а) в раздел „Идентификация“, в колона 1 на шести ред накрая на текста се поставя знак „*“;
  б) след раздел „Идентификация“ се добавя:
  „*Ако търговското име не е различно от фирмата/наименованието, се посочва фирмата/наименованието, при условие че в издаваните фактури същото е транслитерирано (изписано на латиница).
  Ако лицето използва повече от едно търговско име, различно от фирмата/наименованието, се посочва всяко от тях.“;
  в) в раздел „Контакти“ на първия ред след думата „Адрес“ се добавя „по седалище/адрес на управление в държавата, в която данъчно задълженото лице е установило своята независима икономическа дейност“.
  2. В раздел „Постоянни обекти на данъчно задълженото лице – представител в други държави членки на ЕС*“:
  а) в колона 1 на третия ред след думите „постоянния обект“ се добавя „в съответната държава членка, или фирмата/наименованието на данъчно задълженото лице, ако не използва търговско име“;
  б) изречението „*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект“ се изменя така:
  „*Информацията се попълва поотделно за постоянния обект във всяка държава членка, вписан при регистрацията му в тази държава членка“.

  § 35. Създава се приложение № 48 към чл. 127, ал. 1:

  „Приложение № 48 към чл. 127, ал. 1

  Вх. № ................/……...........20.............г.
  До ТД .........................................................

  УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 126б, АЛ. 8 ОТ ЗДДС ЗА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И НАЧИСЛЕН ДАНЪК ПРИ НЕСЪБИРАЕМО ВЗЕМАНЕ

  От ...................................................................................................................................................................

  (име/наименование на задълженото лице)

  Идентификационен номер на ФЛ1
                     
  Идентификационен номер на ЮЛ/ЕТ2
                           
  Идентификационен номер по ЗДДС
                         
   

  Адрес за кореспонденция ............................................................................................................................
  Адрес по чл. 8 от ДОПК ............................................................................................................................
  Представлявано от ......................................................................................................................................
  (име, презиме и фамилия на представляващия)
  На основание чл. 126б, ал. 8 от ЗДДС
  Ви уведомявам за наличие на неплащане по облагаема доставка3 с данъчна основа над 100 000 лв., документирана, както следва:

  Номер/а и дата/и на издадени по доставката фактура/и и известие/я
   
  Идентификационен номер по ЗДДС на получателя
   
  Данъчна основа – общо
   
  Начислен ДДС – общо
   
  Стойност на несъбираемото вземане, вкл. ДДС
   
   

  Декларирам, че за доставката са налице следните условия по чл. 126а, ал. 1 от ЗДДС:
  – доставчикът и получателят по доставката не са свързани лица към момента на доставката и/или към момента, в който е възникнало съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2 от ЗДДС;
  – не е извършено възмездно прехвърляне на вземането;
  – мога да докажа, че са предприети действия за събиране на вземанията по доставката;
  – получателят, който е бил регистрирано по този закон лице към момента на доставката, е уведомен писмено, че доставчикът счита съответното вземане за несъбираемо на основание чл. 126а, ал. 2 от ЗДДС, и разполагам с доказателства, че уведомлението е било изпратено до адреса на управление на получателя.
  _______________
  1 В клетките за „Идентификационен номер на ФЛ“ се попълва номерът на ФЛ (физическо лице), като например: ЕГН, ЛНЧ, ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ или Служебен номер от регистъра на НАП.
  2 В клетките за „Идентификационен номер ЮЛ/ЕТ“ се попълва номерът на ЮЛ/ЕТ (юридическо лице или приравнено на него по силата на нормативен акт/едноличен търговец), като например: ЕИК по БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или Служебен номер от регистъра на НАП.
  3 Когато е налице несъбираемо вземане по облагаеми доставки от един и същи получател, информацията се попълва за всяка доставка поотделно.

  За вземането е настъпило следното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2 от ЗДДС:
  ☐ т. 1 изтичане на три години за вземане с тригодишен давностен срок или на пет години за вземане с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;
  ☐ т. 2 с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо, като вземането се счита за несъбираемо само по отношение на недължимата част;
  ☐ т. 3 вземането е погасено по силата на закон – ……………………..................................……..……;
  ☐ т. 4 след приключване на изпълнително производство вземането е останало изцяло или частично несъбрано;
  ☐ т. 5 производство по несъстоятелност на длъжника – получател по доставката, е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на вземането на доставчика, като вземането се счита за несъбираемо до размера на неудовлетворената част;
  ☐ т. 6 изтичане на 365 дни за вземане в размер до 600 лева от момента, в който вземането е станало изискуемо;
  ☐ посоченото обстоятелство е възникнало на: ………................................................……..........
                                                                                             (ден, месец, година)
  ☐ посоченото обстоятелство доказвам със следните документи: …………………......................
                                                                                                           (съдебно решение, постановление за прекратяване на изпълнително производство, решение за утвърждаване на оздравителен план и др.)
  Настоящото уведомление подавам на основание чл. 126б, ал. 8 от ЗДДС за издаване на разрешение за извършване на корекция чрез издаване на кредитно известие към фактура/и и известие/я №………...../дата……....*
  *Изпълнението на условията и наличието на обстоятелства, предвидени в чл. 126а от ЗДДС, подлежат на последващ данъчен контрол по реда на ДОПК, включително след издаване на разрешение.
  Прилагам следните документи:                              1. …………………........…….
                                                                                     2. …………………….........…
                                                                                     3. ………………..............….
  Дата: ...............
  Гр. ...................                                                                  Подпис: ………......................................
                                                                                                       (представляващ данъчно
                                                                                                        задълженото лице)

  Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
  Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и телефон 0700 18 700.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 36. В § 56 от преходните и заключителните разпоредби към Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 59 от 2022 г.) думите „до 1 юли 2023 г.“ се заменят с „до 31 декември 2023 г.“.

  § 37. (1) Националната агенция за приходите служебно променя от 1 януари 2024 г. идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните към 31 декември 2023 г. по закона физически лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът „BG“. За тези лица, считано от 1 януари 2024 г., идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е служебният номер от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, издаден за целите на прилагане на закона, пред който се поставя знакът „BG“.
  (2) Националната агенция за приходите служебно уведомява лицата, на които е променен идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.
  (3) При подаване на декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2023 г. включително, лицата по ал. 1 посочват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона. При подаване на декларации по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2023 г. включително, лицата по ал. 1 посочват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, когато са получили такъв номер.

  § 38. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. Параграф 25 относно чл. 126, ал. 1, 2 и 4 и параграфи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.
  2. Параграф 26 влиза в сила от 1 януари 2024 г.

  Министър: Асен Василев
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 55-ти брой на ДВ вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория ЗДДС  22Дек2023

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 22 Дек 2023
  28Ноем2023

  Допълнение в ППЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 28 Ноем 2023
  23Дек2022

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 23 Дек 2022
  26Юли2022

  Промени в ППЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 26 Юли 2022
  25Юли2022

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 25 Юли 2022
  x