Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в ППЗДДС

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 59 от 26-ти юли 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
  (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г.)

  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) В случаите по чл. 28 от закона мястото на изпълнение на доставките на една и съща стока във верига от доставки се определя по чл. 17, ал. 1 или 2 от закона.
  (8) Член 13, ал. 4, т. 7 от закона се прилага и в случаите на чл. 65а, ал. 4 от закона за доставката към получател – данъчно незадълженото лице.“

  § 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;“.
  2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна или територия чрез пощенски и/или експресни пратки съгласно Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
  1. документ, от който да е видно, че изпратените или превозените стоки са изнесени;
  2. фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката по ЗДДС, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока.“

  § 3. В чл. 38в думите „и 2“ и „на стоки“ се заличават.

  § 4. В чл. 39 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след числата „21 – 38“ се добавя „и чл. 38в“.
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Алинеи 1 – 5 се прилагат и в случаите, когато за доставките, изброени в тази глава, данъкът е изискуем от получателя на основание чл. 82 от закона и получателят не се снабди с документите по чл. 38б до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.“

  § 5. В чл. 40, ал. 1 в основния текст след думите „чл. 66, ал. 2“ се добавя „, т. 1“.

  § 6. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Доставка, свързана със здравеопазване, по чл. 39, т. 1 от закона е извършването на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, насочени към профилактика, диагностика и лечение на заболявания, за които терапевтичните възможности са ограничени или не съществуват и от които се очакват значителни терапевтични и обществени здравни ползи, оказвани от главен изследовател и изследовател/и на участник.“

  § 7. В чл. 50а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 8 думите „(във формат: мм/гггг)“ се заличават.
  2. В ал. 5 думите „вносителя по чл. 57б от закона“ се заменят с „данъчно задълженото лице по чл. 57б от закона“.

  § 8. Член 50б се отменя.

  § 9. В чл. 55б думите „и 157а“ се заличават.

  § 10. В чл. 58, ал. 1 изречение трето се изменя така: „Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в приложение № 12.“

  § 11. Създава се чл. 58a:
  „Право на приспадане на данъчен кредит след корекция на грешно данъчно третиране на доставка
  Чл. 58а. В случаите на погрешно съставени документи по чл. 116, ал. 2, 3 и 6 и по чл. 117а, ал. 2 от закона правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.“

  § 12. Създава се чл. 58б:
  „Право на приспадане на данъчен кредит или възстановяване на данък след корекция на грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите
  Чл. 58б. (1) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, регистрираното лице може да упражни право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице изискванията на чл. 69 и 71 от закона, или право на възстановяване на начислен данък по съответния ред въз основа на издаден документ по чл. 67б, ал. 2 и 3, при условие че задължението, което е установено с акта, е внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни, ако погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.
  (2) Алинея 1 се прилага и когато при установено грешно данъчно третиране на доставка размерът на данъка по доставка не е бил изменен с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице – доставчик.
  (3) Правото по ал. 1 възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода.“

  § 13. В чл. 60, ал. 2, т. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

  § 14. В глава единадесета се създава чл. 67а:
  „Корекции при грешно данъчно третиране на доставка
  Чл. 67а. Корекции на начислен данък или ползван данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка се извършват по реда на чл. 116, ал. 1, 4 и 5 и чл. 117а, ал. 1, 3 и 4 от закона. Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в приложение № 12.“

  § 15. В глава единадесета се създава чл. 67б:
  „Корекции при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите
  Чл. 67б. (1) Корекции на начислен данък или ползван данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, се извършват по реда на чл. 116, ал. 1, 4 и 5 и чл. 117а, ал. 1, 3 и 4 от закона.
  (2) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, издадените данъчни документи се анулират и се издават нови, при условие че установеното с акта задължение е внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона.
  (3) Когато при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице – доставчик, е установено задължение в резултат на грешно данъчно третиране на доставка, което е внесено или прихванато, доставчикът издава документ, когато за тази доставка не е издаден документ по чл. 112, ал. 1, т. 1 и 2 от закона.
  (4) Отчитането на анулираните документи се извършва по реда на чл. 113, ал. 20 – 22.“

  § 16. В глава дванадесета се създава чл. 71а:
  „Възстановяване на недължимо платен данък
  Чл. 71а. Когато с влезли в сила актове, издадени от орган по приходите на доставчик и получател, е установено задължение в резултат на грешно данъчно третиране на доставка, което е внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона, Националната агенция за приходите възстановява недължимо платени или събрани суми по реда на чл. 128 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след обективна преценка коя от страните по доставката е понесла неправомерно тежестта на данъка.“

  § 17. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение трето и в ал. 9 думите „и 157а“ се заличават.
  2. В ал. 10 думите „чл. 154, 156 и/или 157а“ се заменят с „чл. 154 и/или 156“.
  3. В ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

  § 18. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 думите „чл. 107, т. 4, буква „г“ се заменят с „чл. 107, т. 6“.
  2. В ал. 7 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

  § 19. В чл. 77а, ал. 1 и 5 думите „чл. 154, 156 или 157а“ се заменят с „чл. 154 и/или 156“.

  § 20. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 154, чл. 156 и чл. 157а“ се заменят с „чл. 154 и/или чл. 156“.
  2. Създава се ал. 12:
  „(12) Когато регистрирано лице документира доставка в случаите на чл. 67б, ал. 3, освен реквизитите по чл. 114, ал. 1 от закона във фактурата се посочва номерът на влезлия в сила акт, издаден от орган по приходите, с който е установено грешното данъчно третиране на доставката, и датата на внасяне на задължението по него.“

  § 21. В чл. 79, ал. 2, т. 2 думите „и 157а“ и запетаята преди тях се заличават.

  § 22. В чл. 79а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 в основния текст думите „може да“ се заличават.
  2. В ал. 13 накрая се създава изречение четвърто: „Когато споразумението не е в писмена форма, в уведомлението доставчикът посочва информацията по ал. 6.“

  § 23. В чл. 80 ал. 6 се отменя.

  § 24. В чл. 82, ал. 1 в основния текст и в ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

  § 25. В чл. 85, ал. 1 думите „ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто“ се заменят с „ДС – данъчната ставка в размер 9 на сто“.

  § 26. В чл. 88, ал. 1, на ред „ЦПок“ след думите „когато стоката“ се добавя „по чл. 143, ал. 3, т. 1 от закона“.

  § 27. В чл. 95 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 се създава изречение второ: „В случаите, когато заявлението се подава от доставчик, включително който управлява електронен интерфейс, когато е установен по седалище и адрес на управление или има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на страната, към заявлението се прилага и справка за общата стойност без ДДС в левовата равностойност, определена по обменния курс, публикуван от Европейската централна банка към 5 декември 2017 г., на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, които са предоставени на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в други държави членки, и на вътреобщностни дистанционни продажби, при които стоките се изпращат или транспортират от територията на страната до друга държава членка, за текущата и предходната календарна година.“
  2. Създават се ал. 10 – 12:
  „(10) Регистрацията по чл. 154 и/или 156 от закона се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/смърт на регистрираното лице. В този случай връчването на акта за дерегистрация на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането на акта по електронен път.
  (11) Регистрацията по чл. 157а, ал. 1 и 3 от закона се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/смърт на регистрираното лице. В този случай връчването на акта за дерегистрация на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път.
  (12) Регистрацията по чл. 157а, ал. 2 от закона на представител се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/ смърт на представителя. Връчването на акта за дерегистрация на представителя се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път. В този случай се прекратява и регистрацията по чл. 157а, ал. 3 от закона на данъчно задължените лица, които са представлявани от представителя, като регистрацията им се прекратява с издаване на акт за дерегистрация на всяко от тях, който се връчва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията им за прилагане на режима е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път.“

  § 28. В глава шестнадесета раздел IVa се отменя.

  § 29. Член 109 се изменя така:
  „Удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка
  Чл. 109. (1) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 6 от закона;
  2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;
  3. Република България е приемаща държава на лицата по т. 1.
  (2) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона.
  (3) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 6 от закона;
  2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;
  3. Република България не е приемаща държава на лицата по т. 1.
  (4) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 1 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
  1. фактура за доставката, и
  2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз (OB, L 88 от 16 март 2022 г.), наричан по-нататък Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, когато Република България е приемащата държава и не е държава на установяване, за лицата по ал. 1.
  (5) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 2 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
  1. фактура за доставката;
  2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз задължение за заплащане на данък по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, независимо коя е приемащата държава, за лицата по ал. 2.
  (6) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 3 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
  1. фактура за доставката;
  2. приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от съответния компетентен орган на приемащата държава членка, когато Република България не е държава на установяване, за лицата по ал. 3.
  (7) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 8 от закона;
  2. получените стоки и услуги от лицата по т. 1 не се използват незабавно или на по-късна дата за последващи доставки срещу възнаграждение, и
  3. стоките или услугите са закупени от лицата по т. 1 в изпълнение на задачите, възложени им от правото на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19.
  (8) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 7 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
  1. фактура за доставката;
  2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, или съответния компетентен орган на държава членка, за лицата по ал. 7.“

  § 30. В чл. 109а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 109, ал. 3“ се заменят с „чл. 109, ал. 4, 5 и 6“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Когато Европейската комисия или съответната агенция или орган уведоми страната, че условията за прилагане на нулева ставка, предвидени в чл. 173, ал. 8 и 9 от закона, не са налице, териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, не заверява удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз.“

  § 31. Член 110 се изменя така:
  „Процедура за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък
  Чл. 110. (1) В случаите, когато Република България е приемаща държава, освобождаването от задължение за заплащане на данък на лицата по чл. 109, ал. 1 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в многостранната конвенция, с която съответният орган е учреден, съответно споразумението за седалището, ратифицирани от Република България и обнародвани по съответния ред.
  (2) В случаите, когато Република България е приемаща държава, освобождаването от задължение за заплащане на данък за доставки с място на изпълнение на територията на страната на лицата по чл. 109, ал. 2 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в споразумението за прилагане на протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности в Република България.
  (3) В случаите, когато Република България е приемаща държава, за освобождаване от задължение за заплащане на данък лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 могат да подават за потвърждение удостоверение по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, в случаите, когато доставките са с място на изпълнение:
  1. в друга държава членка – за лицата по чл. 109, ал. 1 и 2, или
  2. на територията на страната – за лицата по чл. 109, ал. 2.
  (4) Удостоверението по ал. 3 се подава от лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 за потвърждение в териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, в два екземпляра – един за лицето и един за Националната агенция за приходите. Към удостоверението се прилагат договор, както и формуляр за поръчка, проформа фактура, оферта или друг документ, свързан с доставката.
  (5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, освобождава:
  1. институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;
  2. лицата по чл. 173, ал. 6, т. 1, букви „а“, „б“ и „д“ от закона от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на изпълнение в друга държава членка.
  (6) Освобождаването по ал. 5 се извършва с решение за отмяна на задължението за потвърждаване за период две години.
  (7) Потвърждението по ал. 3 и освобождаването по ал. 5 се извършват в 14-дневен срок от подаването на удостоверението или в същия срок се постановява мотивиран отказ за потвърждаването му. Отказът може да се обжалва по реда на чл. 144 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (8) Териториалната дирекция по ал. 4 води регистър на потвърдените удостоверения по чл. 109, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 2, както и регистър за освобождаванията по ал. 5.“

  § 32. Член 111 се изменя така:
  „Изисквания към формулярите на удостоверението
  Чл. 111. (1) Формулярът на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да бъде бял с размер 210 мм х 297 мм с максимално отклонение в дължината от -5 мм или +8 мм;
  2. да е на български или английски език.“

  § 33. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Регистрирано по чл. 154, 156 и 157а от закона лице за доставките, за които прилага тези режими, съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона, включително когато е издало фактура или известие към фактура за тях, като в отчета за извършените продажби се описва общата сума на данъчните основи. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на съответния данъчен период.“
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) Когато данъчно задължено лице, предоставило стоки или услуги срещу приемане на ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане, е лице, различно от издателя на ваучера, при фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги по чл. 131а, ал. 3 от закона данъчно задълженото лице не съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона.“

  § 34. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 18 се отменя.
  2. Алинея 19 се изменя така:
  „(19) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от закона, ако е регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл. 154, 156 и/или 157а от закона, отразява данните от отчета за продажбите по чл. 112, ал. 6 на един ред в дневника за продажбите, като попълва колони 1 – 5 и 23 на приложение № 10. В тези случаи издадените данъчни документи за доставките не се отразяват в дневника за продажбите за периода.“
  3. Създават се ал. 20 и 21:
  „(20) Когато с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице-получател, е установено грешно данъчно третиране на доставка, в резултат на което не е налице право на приспадане на данъчен кредит и е извършена корекция по чл. 67б, ал. 1, документите по чл. 67б, ал. 2 се отразяват в отчетните регистри:
  1. от регистрираното лице-получател, като анулираните документи се отразяват със стойност нула, а новоиздадените документи – по общия ред на закона;
  2. от регистрираното лице-доставчик, като анулираните документи се отразяват с противоположен знак, а новоиздадените документи – по общия ред на закона.
  (21) Когато с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице-доставчик, е установено грешно данъчно третиране на доставка, в резултат на което е начислен данък и е извършена корекция по чл. 67б, ал. 1, документите по чл. 67б, ал. 2 се отразяват в отчетните регистри:
  1. от регистрираното лице-получател, като анулираните документи се отразяват с противоположен знак, а новоиздадените документи – по общия ред на закона;
  2. от регистрираното лице-доставчик, като анулираните документи и новоиздадените документи се отразяват със стойност нула.“

  § 35. В чл. 115 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Регистрираното лице подава посочените в този раздел справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона и когато има задължение по чл. 125, ал. 2 от закона – VIES-декларация. Регистрирано по чл. 154, 156 или 157а от закона лице подава справка-декларацията и по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона. Данъчно задължено лице, регистрирано само по чл. 154 и 156 от закона, подава единствено справка-декларацията по чл. 159, ал. 4 от закона.“

  § 36. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1, буква „а“ след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
  б) в т. 1 буква „в“ се изменя така:
  „в) номер по чл. 84, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ;“
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. „Държава на установяване“ за целите на чл. 109 и 110 е:
  а) държавата, в която лицата имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване – за международните организации;
  б) държавата, в която е установено командването/щабът на Организацията на Северноатлантическия договор – за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;
  в) държавата, чиито въоръжени сили взимат участие в общи отбранителни действия в друга държава – за въоръжени сили на държавите, които са страни по Северноатлантическия договор.“;
  г) създава се точка 5а:
  „5а. Република България е „приемаща държава“ за целите на чл. 109 и 110 за:
  а) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал в страната;
  б) представителства в страната на международни организации, признати от държавните органи на страната, или членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;
  в) открити командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор на територията на страната;
  г) въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, които преминат или пребивават на територията на страната, за да участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната и/или на територията на друга държава;
  д) въоръжени сили на други държави – членки на Европейския съюз, които преминават или пребивават на територията на страната, за да участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на ОПСО;
  е) представителства на институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона.“;
  д) създава се точка 10:
  „10. „Клинични изпитвания на лекарствени продукти“, „главен изследовател“, „изследовател/и“ и „участник“ по чл. 41, ал. 2 са клинични изпитвания, главен изследовател, изследовател/и на участник по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС в качество, различно от едноличен търговец, и впоследствие се впише като едноличен търговец, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „а“, получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът „BG“.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър, ако за него са налице основанията за регистрация по закона, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „в“, пред който е поставен знакът „BG“, когато лицето не е вписано в регистър БУЛСТАТ, а когато лицето е вписано в регистър БУЛСТАТ, идентификационният му номер за целите на ДДС е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“.“
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Когато физическо лице е вписано както в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като едноличен търговец, така и в регистър БУЛСТАТ, при регистрацията му по закона идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „а“, получен в качеството му на едноличен търговец.“
  5. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато физическо лице е получило при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС, който е номер по ал. 1, т. 1, буква „в“, пред който е поставен знакът „BG“, и впоследствие се впише в регистър БУЛСТАТ, идентификационният му номер за целите на ДДС е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“, само когато физическото лице не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
  6. Създават се ал. 7 – 9:
  „(7) Когато физическо лице е получило при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС, който е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“, и впоследствие се заличи от регистър БУЛСТАТ, ако за него са налице основанията за регистрация по закона, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „в“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – на физическите лица, пред който е поставен знакът „BG“.
  (8) В случаите по ал. 3 – 7 за дата на промяна на идентификационния номер за целите на ДДС се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ. В тези случаи не се смята, че лицето извършва доставка на наличните стоки или услуги по чл. 111 от закона.
  (9) Лицата по ал. 3 – 7, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчния период, през който е променен идентификационният им номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, използват новия си идентификационен номер за целите на ДДС, а когато подават тези декларации за предходни на промяната данъчни периоди, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС. Лицата по ал. 3 – 7, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 от закона за данъчния период, през който е променен идентификационният им номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, и предходни на него периоди, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС.“

  Промените в приложенията към Правилника вижте тук >>>
   
  § 52. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 20а:
  „§ 20а. (1) Отчетът за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. до преустановяване предоставянето на компенсацията по чл. 112, ал. 20 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се отразява в дневника за продажби, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът – в колони 10 и 12 или 18. Регистрирано лице може да отрази разширените фискални бонове по чл. 112, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в дневника за продажбите, като попълва колони от 1 до 8 включително. Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по ал. 7.
  (2) Доставката на хляб с място на изпълнение на територията на страната, вносът на хляб на територията на страната или вътреобщностното придобиване на хляб по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочва в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код „07“.
  (3) Доставката на брашно с място на изпълнение на територията на страната, вносът на брашно на територията на страната и вътреобщностното придобиване на брашно по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочват в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код „08“.
  (4) Регистрираното лице-доставчик отразява издадената фактура или известие към фактура за доставка на хляб/брашно с място на изпълнение на територията на страната до 1 юли 2023 г. в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като посочва данъчната основа в колони 9 и 19. Когато с фактурата или известието към фактура лицето документира и други доставки на стоки и услуги, посочва данъчната основа освен в колони 9 и 19 и данъчната основа на другите стоки и услуги съответно в колони от 11 до 25 включително, а данъка – в съответните колони 10, 12 или 17.
  (5) Регистрираното лице, което е получател по вътреобщностно придобиване на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява издадения протокол, като посочва:
  1. данъчната основа в колони 9 и 13, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневника за продажбите;
  2. данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.
  (6) Регистрираното лице, което е вносител на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява митническия документ за вноса, като посочва данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.
  (7) За издадените фискални/системни бонове, включително разширените фискални бонове, за доставките на хляб/брашно по ал. 2 и 3 регистрираното лице-доставчик съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби в колона 3 „Вид на документа“ за хляб с код „84“/за брашно с код „85“.
  (8) Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително за доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност.
  (9) Когато е направено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително, за доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката по приложимата ставка към датата на възникване на данъчното събитие на доставката, включително за направеното авансово плащане.
  (10) Когато е възникнало данъчното събитие на доставките по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2022 г., съответно за доставките на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г., и доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура след тази дата, за доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 53. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2021 г. включително, използват идентификационния си номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона преди служебното му преобразуване. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2021 г. включително, използват идентификационния си номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона преди служебното му преобразуване, когато са получили такъв номер.

  § 54. (1) Националната агенция за приходите служебно променя от 1 октомври 2022 г. идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код, различен от единен граждански номер или личен номер на чужденец, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът „BG“. За тези лица считано от 1 октомври 2022 г. идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който се поставя знакът „BG“.
  (2) Националната агенция за приходите служебно уведомява лицата, на които е променен идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.
  (3) Лицата по ал. 1, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчни периоди до 30 септември 2022 г. включително, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона. Лицата по ал. 1, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 30 септември 2022 г. включително, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, когато са получили такъв номер.

  § 55. Параграф 25 се прилага до 31 декември 2022 г.

  § 56. Параграф 39, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „ж“ и „ з“ и т. 3 и 4 се прилагат до 1 юли 2023 г.

  § 57. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 37, 38, § 39, т. 1 и т. 2, букви „г“ и „д“ и § 40 – 51, които влизат в сила от 1 август 2022 г.

  Министър: Асен Василев

  източник: dv.parliament.bg

  Целия 59-ти брой на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория ЗДДС  27Юни2023

  Промени в ППЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 27 Юни 2023
  23Дек2022

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 23 Дек 2022
  18Февр2022

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 18 Февр 2022
  18Дек2020

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 18 Дек 2020
  19Юни2020

  Промени в ЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 19 Юни 2020
  20Март2020

  Промени в ППЗДДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 20 Март 2020
  x