Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Отчетност на бюджетните организации при сключени договори за финансов лизинг

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg
При отчитане на операциите, произтичащи от сключен договор за финансов лизинг, разпоредбите на НСС 17 Лизинг, като цяло са приложими за бюджетните организации,  с  известна  модификация  на  отчетните процедури, при  спазване  на основни принципи, правила и допълнителни изисквания съгласно т. 17 от указание на МФ ДДС № 20/2004 г. Финансовият лизинг е определен като лизингов договор, при който наемодателят (лизингодател) прехвърля на наемателя (лизингополучател) в значителна степен всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива.

НСС 17 - Лизинг
 
В съответствие с т. 7.4.7 от ДДС № 20/2004 г. операциите по договор за финансов  лизинг,  при  който  бюджетната  организация  е  лизингополучател, когато срокът на отделния финансов лизинг е над една година и сумата по него е над 10 000 лв., за целите на касовото изпълнение на бюджета се считат за касови потоци и се отчитат както следва:

·  на касова основа придобитите под формата на финансов лизинг дълготрайни активи се отчитат като капиталов разход в годината на придобиване  по съответния разходен параграф от Раздел III, Б) „Придобиване на нефинансови активи“ от Единната бюджетна класификация (ЕБК) с цялата стойност на договора, намалена с припадащите се разходи за лихви, и едновременно със същата сума като  друго финансиране  - в увеличение  на  §  93-17  „Задължения  по  финансов  лизинг  и  търговски  кредит  (+)“. Вноските  по   договора   за   финансов   лизинг,   които   се   извършват   разсрочено   в съответствие  с  определените  в  него  условия  и  срок  за  погасяване,  се отразяват  в намаление на друго финансиране - съответно плащанията на главницата се отразяват по
§ 93-18 „Погашение по финансов лизинг и търговски кредит (-)“ от ЕБК, а тези за лихвата се отразяват като разходи за лихви по § 29-10 „Платени  лихви по финансов лизинг и търговски кредит“ от ЕБК.
 
·  на начислена основа счетоводното  отчитане  на  операциите  по  финансов лизинг се осъществява при спазване на правилата на т. 4.3 от НСС 17, с изключение на т. 4.3, буква „в“, която съгласно т. 17.1 от ДДС 20/2004 г. не се прилага.

Придобитите от бюджетната организация-лизингополучател дълготрайни активи по договор за финансов лизинг се завеждат по баланса към датата на тяхната доставка на база съответния приемо-предавателен протокол с цялата стойност на договора, намалена с припадащите се разходи за лихви, независимо, че плащането по договора се извършва разсрочено. В отчетността на бюджетната организация се дебитира съответната сметка от Раздел 2 Сметки за дълготрайни материални и нематериални активи от Сметкоплана на бюджетните организации (СБО), и се кредитира  съответната  сметка  за задължения  за  финансов  лизинг  -  сметки  1911
Задължения по финансов лизинг към местни лица или 1912 Задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица от СБО.
 
За отразяване частта на подлежащите на погасяване в рамките на една година от края на отчетния период главници от дългосрочното задължение на финансов лизинг се използват сметките за текущ дял по задължения по финансов лизинг - сметки 1913 Текущ дял по задължения по финансов лизинг към местни лица или 1914 Текущ дял по задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица от СБО. Трансформирането на частта от дългосрочното задължение по финансов лизинг в краткосрочно (текущ дял по задължение по финансов лизинг) се извършва в годината, в която то е дължимо, т. е. счетоводната операция за прехвърлянето на частта от дългосрочното задължение, отразено по сметка 1911 (респ. сметка 1912), по кредита на сметка 1913 (респ. сметка 1914), се съставя в годината, в която текущият дял на задължението ще се погасява.
 
В съответствие с разпоредбата на т. 17.1 от ДДС № 20/2004 г. разликата между определената в договора обща сума на плащанията, която на практика се явява дългосрочното  задължение  на  бюджетната  организация  по  договора  за  финансов лизинг и справедливата стойност, по която придобитият актив се записва по неговия баланс, се третира в отчетността на бюджетните организации като коректив на брутната (номинална) стойност на задълженията по финансовия лизинг и се отчита по дебита на сметки 1917 Коректив на номиналната стойност на задължения по финансов лизинг към местни лица или 1918 Коректив на номиналната стойност на задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица от СБО. Съгласно т. 17.3 от ДДС 20/2004 г. амортизирането на сумите, отчетени по т. 17.1 като коректив на номиналната стойност на задължения по финансов лизинг и представянето им като текущ разход за лихви се извършва чрез прилагането на метода на ефективния лихвен процент. За отчитането на разходите  за  лихви  се  използват  сметките  от  подгрупа  624  Разходи  за  лихви  по финансов лизинг от СБО, които се прилагат при начисляването на сумите за лихви в кореспонденция със съответните корективни сметки на задължения по финансов лизинг - сметки 1917 или 1918 от СБО.
 
Посоченият ред на отчитане на операциите по финансов лизинг се прилага и за търговски кредити, при които получател е бюджетната организация, когато срокът на търговския кредит е над една година и сумата по него е над 10 000 лв., като за целта се използват съответните сметки от подгрупа 192 Задължения по дългосрочен търговски кредит от СБО.
 
Отчитането   на  гореизложените  операции  при   отразяване  на  договор  за финансов лизинг за дълготраен материален актив (ДМА), например придобиване на транспортно средство под формата на финансов лизинг - лек автомобил, при който бюджетната организация е лизингополучател, може да се илюстрира със счетоводни записвания на начислена и на касова основа така:
 
1) записвания за завеждане на придобития ДМА на датата на доставката и отразяване като дългосрочно задължение на определената в договора обща сума на плащанията:
 
1 - а) Записване по СБО
 
Дт с/ка  2051 - по справедливата стойност
Дт с/ка 1917 (или с/ка 1918)  - припадащите се разходи за лихви
Кт с/ка 1911(или с/ка 1912)- общата сума на плащанията по договор
 
1 - б) Записване по ЕБК
 
§  52-04  (-)    §  93-17  (+)  -  общата  сума  по  договора,  намалена  с припадащата се лихва
 
2) записвания за прехвърлянето на частта от дългосрочното задължение по финансов лизинг в краткосрочно задължение - в текущ дял по задължение по финансов лизинг в годината, в която частта е дължима:
 
2 - а) Записване по СБО
 
Дт с/ка 1911 (или с/ка 1912)
Кт с/ка 1913 (или с/ка 1914)
 
2 - б) Записване по ЕБК
 
Не се взема записване по ЕБК
 
3)   начисляване   на   разходи   за   лихви   за   съответния   отчетен   (месец, тримесечие или година) период в съответствие с графика за плащане на лихви и главница:

3 - а) Записване по СБО
 
Дт  с/ка  6241  (или  с/ка  6242)  -  с  припадащата  се  лихва  за съответния отчетен период
Кт с/ка 1917 (или с/ка 1918)

3 - б) Записване по ЕБК
 
Не се взема записване по ЕБК
 
4) погасяване на задължения по финансов лизинг - плащания  на лизингови вноски (припадащите се за периода съгласно графика за плащане главница и лихви):

4 - а) Записване по СБО
 
Дт с/ка 1913 (или с/ка 1914)
Кт с/ка  от гр. 50
 
4 - б) Записване по ЕБК
 
§ 93-18 (-)      § 95-07 (+)
§ 29-10 (-)
 
Във връзка с коректното отразяване на операциите по финансов лизинг в отчетите за касово изпълнение, следва да се има предвид, че в случаите на договори по финансов лизинг, предвиждащи авансово плащане на вноска по договора, преди доставката на дълготрайния актив, платената авансова вноска следва да бъде отразена по съответния разходен параграф за капиталов разход за придобиване на съответния актив от ЕБК, като разликата до стойността на актива (без лихвите) следва да се отчете при неговата доставка. Едновременно с това, при доставката на актива, следва да се отчете задължението по финансов лизинг (без платената авансова вноска и без лихвите) по § 93-17„Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)“ от ЕБК, а изплащането на лизинговите вноски (главница и лихва), отнасящи се за съответния отчетен период в съответствие с погасителния план, се отразява по § 93-18 „Погашение по финансов лизинг и търговски кредит (-)“ от ЕБК (за главницата), и по разходен параграф § 29-10 „Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит“ от ЕБК (за лихвата).
 
източник: minfin.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x