Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Отчетност при прилагането на пар. 15г от ПРЗ на ЗДДС и на пар. 5 от ПЗР на Закона за допълнение на ЗДДС (ДВ, бр. 41 от 2015 г.)

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

Коментар по методологически въпрос на МФ на тема: Отчетност при прилагането на § 15г от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), както и на § 5 от ПЗР на Закона за допълнение на ЗДДС (ДВ, бр. 41 от 2015 г.)
 
Съгласно § 15г от ПЗР на ЗДДС общини, регистрирани по този закон, които не са  упражнили  правото  си  на  приспадане  на  данъчен  кредит  в  срока  по  чл. 72 за начислен след 1 януари 2007 г. данък върху добавената стойност за получени от тях доставки  на  стоки  или  услуги  за  изграждане  на  ВиК  системи  и  съоръжения  в изпълнение на водни проекти, включително по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013", могат да упражнят право на данъчен кредит за тези доставки.
 
В съответствие с § 5 от ПЗР на Закона за допълнение на ЗДДС Министерство на околната среда и водите (МОСВ) предоставя информация в НАП по общини за размера на подлежащите за връщане средства, изплатени от ОП „Околна среда 2007 – 2013" за финансиране на данък добавена стойност, като посочва и банковата сметка, по която трябва  да  се  превеждат  подлежащите на  връщане  средства.  До  размера  на  сумата, посочена от МОСВ, подлежащият на възстановяване данък върху добавената стойност, се възстановява на общината чрез превод по банковата сметка, посочена от МОСВ, а остатъкът от данъка за възстановяване, ако има такъв, се възстановява на общината по реда на чл. 128 – 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Начинът на отчитане на разчетите по ДДС за получени от общината доставки на стоки или услуги се определя първо, от това, дали данъкът е с право на данъчен кредит или  не,  и  второ,  в  коя  отчетна  група  (стопанска  област)  е  отразен  първоначално разчетът по ДДС с право на данъчен кредит.
 
Инвестиционни проекти, финансирани с различни източници на националния (държавен и общински) бюджет:
 
Доколкото  в  резултат  на  отразени  в  отчетна  група  „БЮДЖЕТ“ доставки  по придобиване  на  активи  и  извършване  на  разходи  се  формира  ДДС  с  право  на
 
приспадане на данъчен кредит, съответната сума на ДДС следва да се начисли първоначално в отчетна група „БЮДЖЕТ“ по сметка 4511 в кореспонденция със съответните сметки за придобиване на активи, начисляване на разходи и разчети с доставчици.
 
Тъй  като  съответните разходи/придобиване на  активи  са  отчетени  в  отчетна група „БЮДЖЕТ“, произтичащите от тях разчети по сметка 4511 остават в тази отчетна група, независимо, че съответните активи са прехвърлени и заведени на основание ДДС № 14/2013 г. по сметки от група 22 в отчетна група „ДСД“.
 
В случай, че общината първоначално не е отчела като вземане по сметка 4511 данъчен кредит и впоследствие по силата на законодателството е придобила такова право, тя може да начисли това вземане по сметка 4511 в отчетна група „БЮДЖЕТ“ срещу кредитиране на сметка 7994, доколкото не е определено друго с указание на МФ. В случай, че по баланса на общината фигурират нефинансови активи, в чиято стойност е включена сума, която впоследствие е призната като данъчен кредит, общината може да намали отчетната стойност на нефинансовия актив със сумата на признатия данъчен кредит чрез дебитиране на сметката за преоценка на нефинансовия актив (сметка 7801 или 7802) срещу кредитиране на сметката за актива (раздел 2 или 3) в съответната отчетна група (стопанска област).
 
За възстановените от НАП суми на ДДС по бюджета на общината, в отчетна група
„БЮДЖЕТ“ се съставя операцията Дт с/ка 5013 / Кт с/ка 4511, а на касова основа това постъпление се отразява по бюджета на общината по разходен  §  19-01  (със  знак
минус).
 
Доколкото припадащите се суми на възстановеното ДДС по проекти, финансирани с целеви субсидии от държавния бюджет и от други бюджетни организации по същество може да се разглеждат като неусвоени целеви средства, те би следвало да се възстановят на съответния бюджет. По отношение на възстановяването на неусвоени целеви трансфери от държавния бюджет се прилагат съответните разпоредби на чл. 129 от Закона за публичните финанси.
 
 Проекти, финансирани със средства по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“:
 
Доколкото в резултат на отразени в отчетна група „СЕС“ доставки по придобиване  на  активи  и  извършване  на  разходи  се  формира  ДДС  с  право  на приспадане на данъчен кредит, съответната сума на ДДС следва да се начисли първоначално в отчетна група „СЕС“ по сметка 4511 в кореспонденция със съответните сметки за придобиване на активи, начисляване на разходи и разчети с доставчици.
 
Предвид на това, че разчитането на данъка се извършва чрез бюджета на общината, начислените по сметка 4511 в отчетна група „СЕС“ суми се прехвърлят по бюджета на общината в отчетна група „БЮДЖЕТ“ чрез  взимането  на съответните огледални записвания в тези две отчетни групи в кореспонденция със сметка 7601. Тъй като в случая се касае за прехвърляне на дебитно салдо на сметка 4511, в отчетна група
„СЕС“ записването е Дт с/ка 7601 / Кт с/ка 4511, а в отчетна група „БЮДЖЕТ“ – Дт с/ка
4511 / Кт с/ка 7601. При това прехвърляне не се взима записване на касова основа.
 
Ако общината първоначално не е отчела като вземане по сметка 4511 данъчен кредит и впоследствие по силата на законодателството е придобила такова право, тя може да начисли това вземане по сметка 4511 в отчетна група „БЮДЖЕТ“ срещу

кредитиране на сметка 7994, доколкото не е определено друго с указание на МФ. Ако по баланса на общината  фигурират нефинансови активи, в чиято стойност е включена сума, която впоследствие е призната като данъчен кредит, общината може да намали отчетната стойност на нефинансовия актив със сумата на признатия данъчен кредит чрез дебитиране на сметката за преоценка на нефинансовия актив (сметка 7801 или
7802) срещу кредитиране на сметката за актива (раздел 2 или 3) в съответната отчетна група (стопанска област).
 
За преведените от НАП суми от възстановен ДДС директно по посочената от
МОСВ сметка, в отчетна група „БЮДЖЕТ“ на общината се съставя операцията Дт с/ка
7534 / Кт с/ка 4511, като за целите на касовото изпълнение сумата на този превод се приравнява на касов поток и се отразява по бюджета на общината като възстановен данъчен кредит и като предоставен трансфер на отчетна група „СЕС“ със съставяне на операцията § 62-02 (-) / § 19-01 (-). Едновременно с това в отчетна група „СЕС“ на общината със сумата на възстановения ДДС на начислена основа се съставя операцията Дт с/ка 7532 / Кт с/ка 7524, а на касова основа - § 63-01 (-) / § 62-01 (+).
 
Съответно, при превода на сумите по сметката на МОСВ, на касова основа това постъпление се отразява от МОСВ по § 63-01 (+).
 
За целите на равнението на данните на консолидирано ниво, счетоводните операции в общината и в МОСВ, свързани с преведената от НАП сума на възстановен ДДС по сметката на МОСВ, в качеството на УО на ОПОС, следва да се извършват в рамките на един и същи отчетен период и с равни суми.
 
За целите на задбалансовата отчетност по сметки 994 съгласно изискванията на раздел ХІ от указание на МФ ДДС № 14/2013 г. и доколкото не е определено друго с указания на МФ, сумата на ДДС, която се счита за недопустим разход за финансиране по ОП „Околна среда“, може да се отчита по сметка 9940 или 9949 от СБО.
 
източник: minfin.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x