Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 35 от 19 април 2024 г. на Държавен вестник е обнародван:
   
  Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г., бр. 38 и 105 от 2020 г. и бр. 60, 80, 84 и 105 от 2023 г.)

  § 1. В чл. 3а ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Агенцията по вписванията незабавно осигурява чрез системата за взаимно свързване на регистрите предоставянето на безплатна информация относно вписването, съответно закриването на клон на чуждестранно лице, както и относно фирмата, правната форма, регистрационния номер, седалището, представителството, управителните и контролните органи, започването или прекратяването на производство по ликвидация, обявяването в несъстоятелност и заличаването от регистъра и данни относно обявените актове по чл. 6, ал. 3 на вписано в търговския регистър дружество.
  (2) Агенцията по вписванията осигурява незабавно получаване на информация чрез системата за взаимно свързване на регистрите относно вписване и закриване на клон в друга държава членка на вписано в търговския регистър дружество, както и относно фирмата, правната форма, регистрационния номер, седалището, представителството, управителните и контролните органи, започването или прекратяването на производство по ликвидация, обявяването в несъстоятелност и заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон по чл. 17а от Търговския закон, и данни за оповестените годишни финансови отчети на чуждестранното лице. Получената информация се отбелязва незабавно в търговския регистър.“
  § 2. В чл. 31, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като в нея се съдържат и образци за съставяне на документи“.

  Допълнителна разпоредба

  § 3. Този закон въвежда разпоредби на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (ОВ, L 186 от 11 юли 2019 г.).
  Преходни и заключителни разпоредби

  § 4. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието привежда наредбата по чл. 31, ал. 1 в съответствие с изискванията на закона.

  § 5. В 9-месечен срок от влизането в сила на наредбата по § 4 клоновете на чуждестранни лица, регистрирани с право да извършват търговска дейност според националния си закон, заявяват за вписване в търговския регистър данни за седалището на чуждестранното лице.

  § 6. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от
  1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от 2017 г., бр. 15, 27 и 88 от 2018 г., бр. 28, 33 и 83 от 2019 г., бр. 64 и 104 от 2020 г., бр. 25 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.) в чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. правната форма, фирмата или наименованието и седалището на чуждестранното лице, както и фирмата на клона, ако тя се различава от тази на чуждестранното лице;“.
  2. В ал. 4, т. 2 накрая се добавя „освен когато данни за това са получени чрез системата за взаимно свързване на регистрите на държавите членки“.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Вписването на данните по ал. 3 за чуждестранното лице може да се извърши и служебно въз основа на уведомление от регистъра на друга държава членка, в който е вписано чуждестранното лице, получено чрез системата за взаимно свързване на регистрите на държавите членки.“

  § 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 10 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Росен Желязков

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Закон за търговския регистър  x