Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 25 от 22 март 2024 г. на Държавен вестник е обнародвана:
   
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г. и бр. 23 от 2020 г.)

  § 1. В чл. 6, ал. 1 думите „приложения № А1-А18“ се заменят с „приложения № А1-А19“.

  § 2. В чл. 7, ал. 3, изречение първо след думите „български език“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

  § 3. В чл. 15, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);“.
  2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9.

  § 4. В чл. 18, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);“.
  2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9.

  § 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) в буква „е“ думите „чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала“ се заменят с „чл. 20 от Закона за публичните предприятия за управител на публично предприятие“;
  б) в буква „ж“ думите „чл. 141, ал. 8“ се заменят с „чл. 141, ал. 8 и 9“.
  2. В т. 2, буква „б“ думите „декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство)“ се заличават.

  § 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 8 думите „чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала“ се заменят с „чл. 20 от Закона за публичните предприятия за новия управител/управители на публично предприятие“;
  б) в т. 9 думите „чл. 141, ал. 8“ се заменят с „чл. 141, ал. 8 и 9“.
  2. В ал. 4, т. 6 думите „декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство)“ се заличават.

  § 7. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) буква „м“ се изменя така:
  „м) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 и 4 от Търговския закон от членовете на органите на управление на дружеството, както и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия за членовете на орган на управление и контрол на публично предприятие;“
  б) в буква „н“ думите „чл. 22 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на лицата в случаите на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала“ се заменят с „чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия за изпълнителните членове на съвет на директорите или на управителен съвет на публично предприятие“.
  2. В т. 2, буква „б“ думите „декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство)“ се заличават.

  § 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) точка 7 се изменя така:
  „7. нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 и 4 от Търговския закон от новия член на съвета на директорите или управителния съвет и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия за новите членове на орган на управление и контрол на публично предприятие;“
  б) в т. 8 накрая се добавя „както и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия за новите изпълнителни членове на съвет на директорите или на управителен съвет на публично предприятие“.
  2. В ал. 4, т. 6 думите „декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство)“ се заличават.

  § 9. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) буква „ж“ се изменя така:
  „ж) документ, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и документ, удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);“
  б) в буква „л“ думите „чл. 234, ал. 3“ се заменят с „чл. 234, ал. 3 и 4“.
  2. В т. 2, буква „б“ думите „декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство)“ се заличават.

  § 10. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);“
  б) досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
  2. В ал. 4, т. 6 думите „декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство)“ се заличават.

  § 11. В чл. 30, ал. 3 т. 6 се изменя така:
  „6. декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кооперациите, декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния съвет по чл. 28в от Закона за кооперациите и декларациите от членовете на контролния съвет, че не заемат или не са заемали през предходната година материалноотговорна или отчетническа длъжност в кооперацията или не са били членове на управителния съвет;“.

  § 12. В чл. 33б, т. 4 накрая се добавя „както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Закона за публичните предприятия“.

  § 13. В чл. 33в, т. 3 накрая се добавя „както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Закона за публичните предприятия“.

  § 14. В чл. 33м, ал. 1, т. 15 думите „декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при внасяне на непарична вноска на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство)“ се заличават.

  § 15. В глава втора се създава раздел IXл с чл. 33ч и 33ш:
  „Раздел IXл
  Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал
  Чл. 33ч. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с променлив капитал се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А19.
  (2) Към заявлението се прилагат:
  1. дружественият договор, съответно учредителният акт;
  2. препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
  3. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
  4. решението на съответния орган на юридическо лице – съдружник, за участие в дружеството с променлив капитал;
  5. декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 260а, ал. 2 от Търговския закон от учредителите;
  6. решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител/управители или управителен съвет;
  7. протоколът от заседание на управителния съвет за избор на лица, които да представляват дружеството;
  8. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/управителите, съответно на представляващия/представляващите член/членове на управителния съвет;
  9. нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 260ц, ал. 4 от Търговския закон от управителя/ите или членовете на управителния съвет;
  10. съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
  11. другите документи, предвидени със закон.
  Чл. 33ш. При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
  1. решението на общото събрание или на едноличния собственик на капитала; списък на присъстващите съдружници или на техните представители и броя на правата на глас, които упражняват; извлечение от книгата на съдружниците към последното число на месеца преди датата на провеждане на общото събрание; при провеждане на общото събрание посредством използването на електронни средства се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на техните гласове; ако на общото събрание са присъствали пълномощници – доказателствата за представителната им власт; писмената покана или поканата, изпратена чрез електронни средства с изрично потвърждение за получаването (когато поканата за свикване на общото събрание не е обявена в търговския регистър);
  2. преписът от дружествения договор, съответно учредителният акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството;
  3. препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
  4. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
  5. решението на съответния орган на юридическо лице – съдружник, за участие в дружеството с променлив капитал;
  6. писменото уведомление за напускане от управителя или член на управителния съвет до дружеството (при заявяване за вписване на напускане от управителя или член на управителния съвет по чл. 260ч, ал. 2 от Търговския закон);
  7. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на новия/новите управител/управители, съответно представляващия/представляващите член/членове на управителния съвет;
  8. нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 260ц, ал. 4 от Търговския закон от управителя/управителите или членовете на управителния съвет;
  9. при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
  10. другите документи съгласно изискванията на закон.“

  § 16. В чл. 34, ал. 2, т. 2 думата „подписите“ се заменя с „подписа на упълномощителя“.

  § 17. В чл. 35, ал. 3, т. 2 думата „подписите“ се заменя с „подписа на упълномощителя“.

  § 18. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „и декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя“ се заличават.
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо след думите „Съгласие на заложния кредитор“ се поставя запетая и се добавя „по група „Подновяване на вписан залог“;
  б) създава се ново изречение второ: „В случаите на пристъпване към изпълнение от последващ кредитор се представя писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на всеки от предходните заложни кредитори, вписали залог върху същия дружествен дял.“;
  в) досегашното изречение второ става изречение трето.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) За чуждестранно юридическо лице се представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон.“

  § 19. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 след думите „към заявлението се прилага“ се добавя „документ за извършената сделка и“.
  2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) За чуждестранно юридическо лице се представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон.“

  § 20. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „и декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя“ се заличават.
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо след думите „Съгласие на заложния кредитор“ се поставя запетая и се добавя „по група „Подновяване на вписан залог“;
  б) създава се ново изречение второ: „В случаите на пристъпване към изпълнение от последващ кредитор се представя писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на всеки от предходните заложни кредитори, вписали залог върху търговското предприятие.“;
  в) досегашното изречение второ става изречение трето.

  § 21. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „към заявлението се прилага“ се добавя „документ за извършената сделка и“.
  2. В ал. 4 след думите „към заявлението се прилага“ се добавя „документ за извършената сделка и“.
  3. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) За чуждестранно юридическо лице се представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон.“

  § 22. В чл. 50а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари:
  а) заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции (по отношение на учредени в Република България акционерни дружества и командитни дружества с акции);
  б) актуални документи, установяващи съществуването на чуждестранните юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които имат право да ги представляват по националния им закон;
  в) документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или правни образувания, както и техния размер – заверени актуални устави/дружествени договори/учредителни актове; акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне на акции, в случай че има такива; заверено актуално извлечение от книгата на поименните акционери и други;
  г) протоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събрания;
  д) документи, удостоверяващи упражняването на пряк или косвен контрол по друг начин, различен от собственост – заверени актуални устави/дружествени договори/учредителни актове; договори; пълномощни и други;
  е) актуални документи, удостоверяващи вписаните действителни собственици на чуждестранни юридически лица или правни образувания;
  ж) други относими документи.“
  2. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.

  § 23. В чл. 54 след думите „приложения А1 – А6“ се добавя „и А19“.

  § 24. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 15:
  „15. съгласието на заложния кредитор с нотариална заверка на подписа в случаите по чл. 21, ал. 5 от Закона за особените залози;“
  б) досегашната т. 15 става т. 16.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 16:
  „16. съгласието на заложния кредитор с нотариална заверка на подписа в случаите по чл. 21, ал. 5 от Закона за особените залози;“
  б) досегашната т. 16 става т. 17.
  3. В ал. 3:
  а) създава се нова т. 10:
  „10. съгласието на заложния кредитор с нотариална заверка на подписа в случаите по чл. 21, ал. 5 от Закона за особените залози;“
  б) създава се т. 11:
  „11. декларация от управителния орган за съответствие с изискванията на чл. 260а, ал. 3 от Търговския закон, когато новоучреденото дружество е дружество с променлив капитал;“
  в) досегашната т. 10 става т. 12.
  4. В ал. 4:
  а) създава се нова т. 11:
  „11. съгласието на заложния кредитор с нотариална заверка на подписа в случаите по чл. 21, ал. 5 от Закона за особените залози;“
  б) досегашната т. 11 става т. 12.
  5. В ал. 5 накрая се добавя: „и съгласието на заложния кредитор с нотариална заверка на подписа в случаите по чл. 21, ал. 5 от Закона за особените залози“.

  § 25. В чл. 56д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 14:
  „14. съгласието на заложния кредитор с нотариална заверка на подписа в случаите по чл. 21, ал. 5 от Закона за особените залози;“.
  2. Досегашната т. 14 става т. 15.

  § 26. В чл. 61 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Извън случаите по чл. 14 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г1, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле № 1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва видът на акта, а когато актът е „Покана за свикване на общо събрание на акционерите“, „Покана за свикване на общо събрание на облигационерите“, „Покана за събрание на кредиторите“, „Покана за свикване на общо събрание на членовете на юридическо лице с нестопанска цел“ и „Покана за свикване на общо събрание на съдружниците в дружество с променлив капитал“, се посочва датата на насроченото събрание.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Видът на актовете е, както следва:
  1. „Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав“;
  2. „Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени“;
  3. „Покана за свикване на общо събрание на акционерите“;
  4. „Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон“;
  5. „Покана за свикване на общо събрание на облигационерите“;
  6. „Покана за записване на нови акции“;
  7. „Покана за свикване на общо събрание на членовете на ЮЛНЦ“;
  8. „Покана за свикване на общо събрание на съдружниците в дружество с променлив капитал“;
  9. „Покана до кредиторите“;
  10. „Покана за събрание на кредиторите“;
  11. „Съобщение по чл. 679, ал. 2 от Търговския закон за разглеждане на искане за отмяна на решение на събрание на кредиторите по съдебен ред“;
  12. „Съобщение за сключен облигационен заем“;
  13. „Предупреждение за изключване на акционер“;
  14. „Решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел“;
  15. „Решения за промени в подлежащи на вписване обстоятелства за юридическо лице с нестопанска цел“;
  16. „Решение за намаляване на капитала“;
  17. „Решение за увеличаване на капитала“;
  18. „Решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по чл. 203 от Търговския закон“;
  19. „Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите“;
  20. „Предложение за обратно изкупуване на акции“;
  21. „Договор/План за преобразуване“;
  22. „Доклад на управителния орган за преобразуването“;
  23. „Доклад на органа на управление“;
  24. „План за учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001“;
  25. „Списъкът по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон“;
  26. „Списъкът с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001“;
  27. „Списък с данните и информацията по чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003“;
  28. „Предложение на органа на управление на европейско дружество, европейско кооперативно дружество или европейско обединение по икономически интереси за преместване на седалището“;
  29. „Доклад на органа на управление на европейско дружество или европейско кооперативно дружество относно преместване на седалището“;
  30. „Обявление за продажба на заложеното имущество по чл. 37, ал. 3 от Закона за особените залози“;
  31. „Списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, по чл. 39, ал. 1 от Закона за особените залози“;
  32. „Окончателен списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, по чл. 39, ал. 4 от Закона за особените залози“;
  33. „Разпределение на сумите, получени при изпълнение върху заложеното имущество, по чл. 41, ал. 1 от Закона за особените залози“;
  34. „Съобщение за подадена молба за стабилизация на търговеца“;
  35. „Съобщение за отстраняване на нередовности на молбата за стабилизация на търговеца“;
  36. „Призовка за съдебно заседание в производство по стабилизация на търговец“;
  37. „Призовка за съдебно заседание за разглеждане и приемане на плана за стабилизация на търговец“;
  38. „Списък на кредиторите по чл. 770, ал. 1, т. 7 от Търговския закон“;
  39. „Определение на съда за откриване на производството по стабилизация на търговеца“;
  40. „Определение на съда за отхвърляне на молбата за стабилизация на търговеца“;
  41. „Определение на съда за одобряване на окончателния списък на кредиторите в производството по стабилизация“;
  42. „Определение на съда за утвърждаване или отказ за утвърждаване на плана за стабилизация“;
  43. „Жалба срещу определение на съда за утвърждаване или отказ за утвърждаване на плана за стабилизация“;
  44. „Определение на съда за прекратяване на производството по стабилизация“;
  45. „Жалба срещу определение на съда за прекратяване на производството по стабилизация“;
  46. „Определение на съда по чл. 629б, ал. 1 от Търговския закон, с което се определя сумата, която трябва да бъде предплатена в срок от всяко заинтересовано лице, за да бъде открито производство по несъстоятелност“;
  47. „Определение на съда по чл. 638, ал. 2 от Търговския закон, с което се отказва или разрешава продължаване на индивидуалното принудително изпълнение“;
  48. „Жалба срещу определението на съда по чл. 638, ал. 2 от Търговския закон, с което се отказва или разрешава продължаване на индивидуалното принудително изпълнение“
  49. „Списък на приетите вземания и финансовите отчети“;
  50. „Сметка за разпределение“;
  51. „Молба за възстановяване в права“;
  52. „Призовка до кредитор със седалище в чужбина без съдебен адрес в страната“;
  53. „Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания“;
  54. „Определение на съда за одобряване на сметката за разпределение“;
  55. „Жалба срещу определение на съда за одобряване на сметката за разпределение“;
  56. „Определение на съда за недопускане на плана за оздравяване на предприятието до разглеждане“;
  57. „Определение на въззивния съд, с което се потвърждава определението за недопускане на плана за оздравяване на предприятието до разглеждане“;
  58. „Съобщение за датата на провеждане на събранието на кредиторите за приемане на допуснатия за разглеждане план“;
  59. „Приемане на плана за оздравяване от събранието на кредиторите“;
  60. „Молба за откриване на производство по несъстоятелност“;
  61. „Съдебно решение за отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност“;
  62. „Определение на съда за одобряване на плана за осребряване“;
  63. „Въззивна жалба срещу постановените от окръжните съдилища решения в производството по несъстоятелност“;
  64. „Касационна жалба срещу постановените от въззивните съдилища решения в производството по несъстоятелност“;
  65. „Решение на съда по чл. 760з, ал. 1 от Търговския закон“;
  66. „Съдебен акт за наложено наказание лишаване от право да се упражнява търговска дейност“;
  67. „Декларация по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги“;
  68. „Друг акт“ (посочва се видът на акта, представен за обявяване).“

  § 27. В чл. 66, ал. 3 се правят следните допълнения:
  1. В т. 2 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“.
  2. В т. 3 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“.
  3. В т. 8 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“.
  4. В т. 8а се създава буква „ж“:
  „ж) група „Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.“
  5. В т. 10 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“.
  6. В т. 12 след думите „командитно дружество с акции“ се добавя „дружество с променлив капитал“.
  7. В т. 13 след думите „командитно дружество с акции“ се добавя „дружество с променлив капитал“.

  § 28. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 11 след думите „дружества с ограничена отговорност“ се добавя „дружества с променлив капитал“;
  б) в т. 15 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“;
  в) в т. 17 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“;
  г) в т. 24 след думите „когато не се попълва поле № 12“ се добавя „за дружества с променлив капитал, когато не се попълва поле № 7“;
  д) в т. 35 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“;
  е) в т. 39 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“;
  ж) в т. 64 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“;
  з) в т. 66 след думите „командитни дружества с акции“ се добавя „дружества с променлив капитал“.
  2. В ал. 11, изречение първо думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“.
  3. В ал. 45, т. 5 думите „поле № 801“ се заменят с „поле № 901“.
  4. В ал. 50 накрая се добавя „както и вида и обема на притежаваните права“.
  5. В ал. 51 накрая се добавя „и адрес за кореспонденция на територията на Република България“.
  6. Създава се нова ал. 52:
  „(52) В раздел „Действителни собственици“ при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари група „Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари“ с единствено поле № 551 „Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари“, в което се отбелязва наличието на уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
  7. Досегашните ал. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 стават съответно ал. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 и 61.

  § 29. В глава трета наименованието на раздел II се изменя така: „Подаване на заявления, жалби, искания, уведомления за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари и приемане на актове на съда, държавни органи и лица, упражняващи публични функции“.

  § 30. В чл. 73, ал. 1 след думата „исканията“ се добавя „уведомленията за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.

  § 31. В чл. 74, ал. 1 след думата „исканията“ се добавя „уведомленията за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.

  § 32. В чл. 87 след думата „отказ“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и подаване на уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.

  § 33. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „искания“ се добавя „уведомления за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.
  2. В ал. 4 след думата „заявленията“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „грешка“ се добавя „и уведомленията за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.

  § 34. В чл. 91 се създава ал. 5:
  „(5) При извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство, както и при вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял и залог на търговско предприятие, длъжностното лице по регистрацията има право за служебни цели да извършва проверка по електронен път в Националната агенция за приходите за установяване, че прехвърлителят или учредителят на вещни права, съответно залогодателят, няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.“

  § 35. В глава трета се създава раздел V с чл. 99а и 99б:
  „Раздел V
  Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари
  Чл. 99а. Подадените уведомления за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.
  Чл. 99б. (1) Длъжностното лице по регистрацията проверява дали в уведомлението по чл. 99а са налице данни, че същото е подадено от лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или от орган или от администрация по чл. 63, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и дали са приложени в оригинал или заверен от лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари препис или нотариално заверен препис на всички налични документи, относими към установеното несъответствие.
  (2) Въз основа на постъпилото уведомление за несъответствие длъжностното лице по регистрацията извършва вписване относно наличие на уведомление за несъответствие по партидата на юридическото лице или друго правно образувание.
  (3) Не се извършва вписване въз основа на уведомление, към което не са приложени документите, относими към установеното несъответствие, или в което не са налице данни, че е подадено от лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или от орган или администрация по чл. 63, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, като в този случай длъжностното лице по регистрацията постановява прекратяване на производството по постъпилото уведомление за несъответствие.
  (4) При вписване на наличие на уведомление за несъответствие длъжностното лице по регистрацията генерира писмено уведомление до съответното юридическо лице или друго правно образувание за задължението да заяви за вписване промяна във вписаните обстоятелства относно неговия действителен собственик или да представи документи, установяващи съществуването на вписаните обстоятелства по партидата на юридическото лице или друго правно образувание.
  (5) Агенцията по вписванията изпраща генерираното от длъжностното лице по регистрацията писмено уведомление по ал. 4 на адреса на управление на юридическото лице или правното образувание, вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“

  § 36. В чл. 108 се създава ал. 7:
  „(7) Агенцията осигурява достъп до информацията относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за срок от 10 години след заличаването на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.“

  § 37. В чл. 123, ал. 7 думите „Закона за електронния подпис и електронните удостоверителни услуги“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  § 38. В чл. 124, ал. 3 се създава изречение второ: „Този ред не се прилага в случаите, когато вещото лице поиска отстраняването си, защото не отговаря на изискванията на чл. 122, ал. 1, т. 4.“

  § 39. В чл. 129, ал. 1 думите „7 лв.“ се заменят с „25 лв.“

  § 40. В чл. 131, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение второ: „При внасянето на депозита заявителят посочва номера на акта за назначаване на вещите лица.“
  2. Досегашното изречение второ става изречение трето.

  § 41. Създава се чл. 131а:
  „Чл. 131а. (1) Заявителят може да поиска прекратяване на производството по акта за назначаване на вещи лица и възстановяване на внесения депозит, когато:
  1. по акта за назначаване не е представено заключение на вещите лица в тримесечен срок от изтичането на определения срок по чл. 123, ал. 4;
  2. по друго производство по акт за назначаване на вещи лица е извършена вече оценка и е налице прието заключение на вещите лица с идентичен предмет на оценката.
  (2) За прекратяване на производството по акта за назначаване на вещи лица и възстановяването на внесения депозит заявителят подава в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел „Искане за освобождаване на депозит“, в което изрично посочва банкова сметка, по която да бъде изплатена сумата, и мотиви за исканото прекратяване на производството по акта.
  (3) В случаите по ал. 2 по преценка на длъжностното лице по регистрацията производството се прекратява и внесеният депозит се възстановява на лицето по банковата сметка, посочена в искането.
  (4) Производството може да бъде прекратено по искане на вещото лице или на заявителя при невнасяне на определения депозит в тримесечен срок от издаване на акта за назначаване на вещи лица. В този случай назначените вещи лица и заявителят се уведомяват от Агенцията по вписванията за прекратяване на производството.“

  § 42. Навсякъде в наредбата думите „Агенцията за приватизация“ и „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и контрол“.

  § 43. Приложенията към чл. 6, ал. 1 по образец № А1 – А18 се изменят така:

  Вижте образци № А1 – А18 тук >>>

  § 44. Създава се приложение към чл. 6, ал. 1 по образец № А19:

  Вижте приложение по образец № А19 тук >>>
   
  § 45. Приложенията към чл. 6, ал. 1 по образец № Б1 – Б7, В1, В2-1, В2-2, В2-3, В2-4, В2-5, В2-6, В3-1, В3-2 и В3-3, Г1 – Г3, Д1, Е1, Ж1 и З1 се изменят така:

  Вижте приложенията тук >>>

  Заключителна разпоредба

  § 46. (1) Параграф 5, т. 2, § 6, т. 2, § 7, т. 2, § 8, т. 2, § 9, т. 2, § 10, т. 2, § 14, § 18, т. 1, § 20, т. 1 и § 34 влизат в сила от 3 май 2024 г.
  (2) Параграфи 1, 15, 23, 26, § 27, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 28, т. 1 и § 44 влизат в сила от 30 юни 2024 г.
  (3) Параграф 27, т. 4, § 28, т. 6, § 29, 30, 31, 32, 33 и 35 влизат в сила от 16 юли 2024 г.

  Министър: Атанас Славов

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x