Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в ЗАДС

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 105 от 19 декември 2023 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
  (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г., бр. 12, 42, 52, 100 и 102 от 2022 г. и бр. 8, 54, 66, 82, 86, 96 и 102 от 2023 г.)

  § 1. В глава първа се създава раздел IIа „Прилагане на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки“ с чл. 3а:
  „Раздел IIа
  Прилагане на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки
  Чл. 3а. (1) Формалностите, предвидени в митническите разпоредби на Съюза при въвеждането на стоки на митническата територия на Съюза, се прилагат съответно към въвеждането на акцизни стоки на територията на Съюза от една от териториите, посочени в чл. 4, т. 25.
  (2) Формалностите, предвидени в митническите разпоредби на Съюза при извеждането на стоки от митническата територия на Съюза, се прилагат съответно към извеждането на акцизни стоки от територия на Съюза за някоя от териториите, посочени в чл. 4, т. 25.
  (3) Разпоредбите на глава четвърта, глава четвърта „а“ и глава пета не се прилагат за акцизните стоки, които имат митнически статут на несъюзни стоки по смисъла на чл. 5, т. 24 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 952/2013“.“

  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 6 изречение трето се изменя така: „Не се изисква изписване на продажна цена върху потребителската опаковка на:
  а) заместителите на тютюна, съдържащи никотин;
  б) течностите за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин;
  в) нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн;“.
  2. В т. 25, буква „а“ се създават подбукви „дд“ и „ее“:
  „дд) Англо-нормандските острови;
  ее) за Република Франция: френските територии, посочени в член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;“.
  3. В т. 33 се създава изречение второ: „В „минералогичните процеси“ не се включват процесите и дейностите, на които се подлагат суровините за производството на кварцов пясък (различен от кварцов пясък за флоат стъкло и флотиран пясък), варовик и доломит и фелдшпат (с изключение на процесите калциниран каолин и шамот), както и процесите, на които се подлагат суровините за производство на плакирани пясъци и лепило.“
  4. В т. 47 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 952/2013“ се заличават.
  5. Създава се т. 73:
  „73. „Място на внасяне“ е мястото, където стоките са допуснати за свободно обращение в съответствие с чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013.“

  § 3. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 числото „2204 22 10“ се заличава.

  § 4. В глава втора, раздел II се създава чл. 12г:
  „Чл. 12г. (1) Нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн, за целите на този закон се смята за тютюнево изделие.
  (2) „Нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн“ е вид бездимно изделие на базата на растения, билки, плодове или друга/и субстанция/и или комбинация от тях, независимо дали са обработени с (или съдържат) никотин, и което не съдържа тютюн, при чиято употреба не протича процес на горене, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол, и което не е предназначено за медицински цели.
  (3) За нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, не се считат изделията по чл. 12б и по чл. 12в.“

  § 5. В чл. 20, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. Създава се т. 2б:
  „2б. неспазването на условията за получаване на акцизни стоки по реда на чл. 76л;“.
  2. В т. 10 накрая се добавя „с изключение на случаите на издадено решение за прекратяване по чл. 24е, ал. 1, т. 3 и връчено ново удостоверение за освободен от акциз краен потребител – за наличните акцизни стоки, които са включени в обхвата на новото удостоверение;“.
  3. Създава се т. 13а:
  „13а. получаването на акцизни стоки по реда на чл. 76л, освен когато стоките постъпят в данъчен склад на територията на страната;“.
  4. В т. 21 след думите „разпореждането на акцизни стоки“ се добавя „включително в случаите на нередовност“.
  5. В т. 22 думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 – 3б“.

  § 6. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3б:
  „3б. акцизни стоки, предназначени за потребление по силата на споразумение, сключено с трети държави или международни организации, при условие че такова споразумение е разрешено по отношение на освобождаване от данък върху добавената стойност по реда на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност;“.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „т. 1 – 3а“ се заменят с „т. 1 – 3б“;
  б) в т. 2 думите „т. 2, 3 и 3а“ се заменят с „т. 2, 3, 3а и 3б“.
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Когато акцизните стоки са предназначени за европейски орган, за който е приложим Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, освобождаването от плащане на акциз по ал. 1, т. 6 се прилага, при условие че общата стойност на акцизните стоки по фактурата е не по-малко от 400 лв., включително данъка.“

  § 7. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „чл. 76а, ал. 4 и“ се заличават;
  б) точка 1 се отменя;
  в) в т. 2 думите „лицата разполагат с третия екземпляр на опростения придружителен документ, заверен от получателя в другата държава членка и“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „чл. 76б, ал. 1, т. 1“ се заменят със „седалище и адрес на управление в случаите по чл. 76ж, ал. 11“.

  § 8. В чл. 24в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в удостоверението по чл. 24б, ал. 4, лицето подава:
  1. уведомление за промяна само в случаите, когато промяната е свързана с обстоятелства, вписани в търговския регистър;
  2. искане за издаване на ново удостоверение, при промяна, подлежаща на вписване в удостоверението по чл. 24б, ал. 4 и която не касае само промяна по т. 1.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В случаите по ал. 2, т. 1 директорът на компетентната териториална дирекция издава решение, което е неразделна част от издаденото удостоверение. В случаите по ал. 2, т. 2 се прилага процедурата по чл. 24б.“
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Когато се установят нередовности на подаденото уведомление по ал. 2, т. 1, директорът на териториалната дирекция в 14-дневен срок от подаване на уведомлението писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или предоставя допълнителна информация в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 24а, ал. 7, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение. При неотстраняване на нередовностите директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) В случаите по ал. 2, т. 1 когато при проверката се установи, че изискванията са изпълнени, директорът на териториалната дирекция в 14-дневен срок от подаване на уведомлението, съответно от отстраняване на нередностите, издава решение, което е неразделна част от издаденото и връчено удостоверение. Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  § 9. В чл. 24е, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „т. 2“.
  2. В т. 4, буква „б“ накрая се поставя запетая и се добавя „т. 2“.

  § 10. В чл. 25, ал. 1, т. 2 думите „безвъзвратната загуба“ се заменят с „пълната или частична безвъзвратна загуба“.

  § 11. В чл. 25в, ал. 1 след думите „безвъзвратна загуба на акцизните стоки“ се добавя „в резултат на непредвидими обстоятелства“.

  § 12. В чл. 28, ал. 1, т. 7 след думите „код по КН 2710 19 99“ се добавя „както и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99 и 3403“.

  § 13. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 се създава т. 4:
  „4. нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн, е количеството субстанция, измерено в килограми.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Не се изисква регистрирана цена за реализация на територията на страната на:
  1. заместителите на тютюна, съдържащи никотин;
  2. течностите за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин;
  3. нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн.“

  § 14. В чл. 31 се създава ал. 3:
  „(3) Освобождава се от облагане с акциз бира, произведена от физически лица за лично потребление или употреба в рамките на семейството или домакинството, при условие че не се извършва продажба.“

  § 15. В чл. 33а ал. 1 се изменя така:
  „(1) Акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, както и консистентни смазки (греси), включени в кодове по КН 2710 19 99 и 3403 е 0 лв. за 1000 кг, а за смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 е 0 лв. за 1000 литра.“

  § 16. В чл. 38 се създава ал. 5:
  „(5) Акцизната ставка за нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн, е, както следва:
  1. 331 лв. за килограм от 1 януари 2024 г.;
  2. 380 лв. за килограм от 1 януари 2025 г.;
  3. 400 лв. за килограм от 1 януари 2026 г.“

  § 17. В чл. 43, ал. 1, т. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 11“.

  § 18. В чл. 57 се създават ал. 12 – 15:
  „(12) В случаите, когато собственик или наемател на обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 подаде искане за регистрация на повече от един обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител и тези обекти се намират на територията на две или повече териториални дирекции, компетентен да се произнесе по искането за регистрация е директорът по седалище и адрес на управление на лицето.
  (13) Когато собственик или наемател на обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 с валидно удостоверение за регистрация на обект на независим малък винопроизводител иска да регистрира нов обект на независим малък винопроизводител, той подава уведомление за промяна до:
  1. директора на териториална дирекция по седалище и адрес на управление на лицето, в случай че обектите се намират на територията на две или повече териториални дирекции;
  2. директора на компетентната териториална дирекция по местонахождение на обектите, в случай че обектите се намират на територията на една териториална дирекция.
  (14) В случаите по ал. 12 се издава едно удостоверение за регистрация, в което се вписват всички обекти за винопроизводство на независимия малък винопроизводител.
  (15) В случаите по ал. 13 директорът на компетентната териториална дирекция издава решение, с което се отразява настъпилата промяна.“

  § 19. В чл. 57а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4а след думите „по смисъла на“ се добавя „чл. 152, ал. 4 от“.
  2. Създава се ал. 12:
  „(12) Изискването по ал. 1, т. 3б за инсталирана мощност се прилага за всеки обект поотделно.“

  § 20. В чл. 60, ал. 4 след думите „производство на“ се добавя „бира“.

  § 21. В глава четвърта, раздел IV се създава чл. 64в:
  „Чл. 64в. (1) В случаите по чл. 76ж1, ал. 1 при дистанционни продажби на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, лицата по чл. 76ж1, ал. 2 своевременно уведомяват в писмена форма компетентното митническо учреждение за количествата алкохолни напитки, които ще се изпращат в другата държава членка на получаване, и прилагат опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки, по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
  (2) Редът и начинът за уведомяване на митническите органи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (3) Бандеролите, посочени в описа по ал. 1, стават неизползваеми на територията на страната.“

  § 22. В чл. 65, ал. 2, т. 4 думите „чл. 76в“ се заменят с „чл. 76и и чл. 76л“.

  § 23. В чл. 66 се създава ал. 10:
  „(10) Разпоредбите на този член не се прилагат при съхранение на до 1 хектолитър бира, произведена при условията на чл. 31, ал. 3.“

  § 24. В чл. 73а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1, 2, 5 и 6 думите „т. 1, 3 и 3а“ се заменят с „т. 1, 3, 3а и 3б“;
  б) създава се т. 7:
  „7. мястото на внасяне до което и да е от местата на получаване, в случаите по т. 1, 2, 3, 3а и 5, когато стоките се изпращат от регистриран изпращач.“
  2. В ал. 2 думите „т. 1, 2, 3 и 3а“ се заменят с „т. 1, 2, 3, 3а, 3б и 5“.
  3. В ал. 3 се създава т. 4:
  „4. в случаите по ал. 1, т. 7 – когато акцизните стоки бъдат допуснати за свободно обращение съгласно чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013.“

  § 25. В чл. 73б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 1, буква „д“ думите „т. 1 и 3“ се заменят с „т. 1 – 3б“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Задължителните реквизити на документа по ал. 3 се определят с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 на Комисията от 5 юли 2022 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета чрез установяване на структурата и съдържанието на документите, които се разменят в контекста на движението на акцизни стоки, и за определяне на праг за загубите, дължащи се на естеството на стоките (ОВ, L 247/2 от 23 септември 2022 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“.
  3. В ал. 6 след думата „уведомяват“ се добавя „незабавно“.
  4. В ал. 9 думите „т. 1, 3 и 3а“ се заменят с „т. 1, 3, 3а и 3б“.

  § 26. В чл. 73в, ал. 1 и 4 думите „т. 1, 3 и 3а“ се заменят с „т. 1, 3, 3а и 3б“.

  § 27. В чл. 73г се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „т. 1, 3 и 3а“ се заменят с „т. 1, 3, 3а и 3б“.
  2. В ал. 3:
  а) в текста преди т. 1 думите „чл. 6 от Регламент (ЕО) № 684/2009“ се заменят с „чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“;
  б) в т. 5 думите „чл. 24 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз“ се заменят с „чл. 73д“.

  § 28. В чл. 73д, ал. 3 думите „3 и 3а“ се заменят с „3, 3а и 3б“.

  § 29. В чл. 73е думите „Регламент (ЕО) № 684/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“.

  § 30. В чл. 73ж, ал. 1 и 2 думите „Регламент (ЕО) № 684/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“.

  § 31. В чл. 73з, ал. 1 думите „ал. 1, т. 3“ се заменят с „ал. 1, т. 3 и 7“.

  § 32. В чл. 73л се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо след думите „ново място на получаване“ се добавя „или да раздели движението на енергийните продукти, съгласно чл. 73г, ал. 3“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 5 думите „3 и 3а“ се заменят с „3, 3а и 3б“.

  § 33. В чл. 73н, ал. 3 думите „5 и 6“ се заменят с „5, 6 и 7“.

  § 34. В чл. 73о, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 684/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“.

  § 35. В чл. 73п, ал. 2 думата „Когато“ се заменя с „В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 и 3а, когато“.

  § 36. В глава четвърта „а“ раздел I „Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната“ с чл. 76а и 76б се отменя.

  § 37. В глава четвърта „а“ раздел II „Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка“ с чл. 76в и 76д се отменя.

  § 38. В чл. 76е думите „чл. 76в“ се заличават.

  § 39. В чл. 76ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „сертифициран изпращач“ се поставя наклонена черта и се добавя „временно сертифициран изпращач“.
  2. В ал. 4 след думите „сертифицираният изпращач“ се поставя наклонена черта и се добавя „временно сертифицираният изпращач“, а думите „Регламент (ЕО) № 684/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“.
  3. В ал. 5 в изречение второ след думите „сертифицирания изпращач“ се поставя наклонена черта и се добавя „временно сертифицираният изпращач“, и накрая се добавя „които го препращат на получателя“.
  4. В ал. 11 след думите „Сертифицираният изпращач“ се поставя наклонена черта и се добавя „временно сертифицираният изпращач“.

  § 40. В глава четвърта „а“ се създава раздел IVа „Дистанционни продажби на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, които се изпращат на лица, които не извършват независима икономическа дейност в държавата членка на получаване“ с чл. 76ж1:
  „Раздел IVа
  Дистанционни продажби на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, които се изпращат на лица, които не извършват независима икономическа дейност в държавата членка на получаване
  Чл. 76ж1. (1) Акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, закупени при условията на дистанционни продажби от лице от друга държава членка, което не е лицензиран складодържател, регистриран получател или сертифициран получател и не извършва независима икономическа дейност, които се изпращат или превозват до територията на друга държава членка от лице по чл. 57а, ал. 1, т. 4а, което извършва независима икономическа дейност, подлежат на облагане с акциз в държавата членка на получаване.
  (2) В случаите по ал. 1 лицето по чл. 57а, ал. 1, т. 4а е длъжно да:
  1. уведоми писмено преди изпращането на акцизните стоки до другата държава членка компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управление, че възнамерява да изпраща акцизни стоки в условия на дистанционни продажби;
  2. представи доказателство, че акцизът е обезпечен или заплатен в държавата членка на получаване на стоките по ал. 1, включително, че е изпълнило всички изискуеми процедури за извършване на дистанционни продажби в държавата членка на получаване;
  3. информира митническите органи за вида и количеството на акцизните стоки и датата на изпращането им;
  4. води отчетност за изпратените акцизни стоки по получатели, код по КН на стоките и количества.
  (3) Писменото уведомление по ал. 2, т. 1 съдържа:
  1. име/наименование, адрес, единен идентификационен код на лицето по чл. 57а, ал. 1, т. 4а;
  2. дата на изпращане на акцизните стоки до другата държава членка;
  3. описание на маршрута от Република България до държавата членка на получаване на акцизните стоки;
  4. описание на видовете акцизни стоки и тяхното количество;
  5. име/наименование и адрес на получателя на акцизните стоки и превозвача;
  6. начин на изпращане на акцизните стоки;
  7. дата на изпращане на акцизните стоки и очаквана дата, на която трябва да бъдат получени на територията на другата държава членка.
  (4) Писменото уведомление по ал. 2, т. 1 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
  (5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат при трансграничните продажби от разстояние и при предлагането и продажбата на потребители на тютюневи изделия по чл. 12в и 12г, както и за тютюневи и свързани с тях изделия чрез услугите на информационното общество, за които е налице забрана по чл. 31а от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“

  § 41. В чл. 76з се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 1 накрая думите „с изключение на случаите на освобождаване от акциз по този закон“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Митническите органи осъществяват проверка на данните в съобщението за получаване за съответствието им с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636. Когато данните са в съответствие с регламента, митническите органи потвърждават на получателя, че съобщението за получаване е регистрирано, и изпращат съобщението за получаване на компетентните органи на държавата членка на изпращане за уведомяване на сертифицирания изпращач.“
  3. В ал. 6 думите „Регламент (ЕО) № 684/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“, а след думата „уведомяват“ се добавя „незабавно“.

  § 42. В глава четвърта „а“ наименованието на раздел VІ се изменя така: „Изпращане и получаване на акцизни стоки от и до територията на страната, които не са в обхвата на компютърната система по чл. 4, т. 40“.

  § 43. В чл. 76к, ал. 1 изречение първо се изменя така: „При изпращане на акцизни стоки, които не са в обхвата на компютърната система по чл. 4, т. 40 до територията на друга държава членка, изпращачът издава задължително търговски документ (фактура, документ за доставка, транспортен документ и други), съдържащ реквизитите на електронен опростен административен документ.“

  § 44. В чл. 76л се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(1) Лицето, което получава на територията на страната акцизни стоки, които не са в обхвата на компютърната система по чл. 4, т. 40, изпратени от територията на друга държава членка, е длъжно:“.
  2. В ал. 6 накрая се добавя „или чрез местно юридическо лице – акредитиран представител по реда на чл. 133 – 135 от Закона за данък върху добавената стойност, като уведомлението се подава от местното юридическо лице – акредитиран представител“.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Разпоредбите на този член не се прилагат за случаите:
  1. по чл. 24, ал. 1, т. 3, с изключение на случаите на получаване на:
  а) смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93;
  б) други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99;
  в) смазочни препарати и препарати за омасляване с код по КН 3403;
  2. по чл. 24, ал. 1, т. 4.“
  4. Създават се ал. 8 – 10:
  „(8) Разпоредбите на чл. 83ж и 83з, както и на ал. 3 не се прилагат в случаите, когато се получават смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и консистентни смазки (греси), включени в кодове по КН 2710 19 99 и 3403 на територията на страната, изпратени от територията на друга държава членка.
  (9) При движение на акцизни стоки по ал. 8 същите се придружават от уведомлението по ал. 2.
  (10) В случаите по ал. 8 директорът на териториалната дирекция или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от подаване на уведомлението уведомява писмено или по електронен път на посочен от лицето електронен адрес за генерирания уникален идентификационен номер.“

  § 45. В чл. 76п се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо думите „Регламент (ЕО) № 684/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“ и се създава изречение трето: „Компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат копието на сертифицирания изпращач или го съхраняват на разположение на сертифицирания изпращач.“
  2. В ал. 3 думите „Регламент (ЕО) № 684/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636“.

  § 46. В чл. 76с ал. 1 се изменя така:
  „(1) Сертифициран изпращач може да бъде лице, което:
  1. е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. има лиценз за управление на данъчен склад, за който не е издадено решение за отнемане и прекратяване действието на лиценза, което да е във фазата на оспорване;
  3. има удостоверение за регистриран изпращач, за което не е издадено решение за прекратяване действието на удостоверението, което да е във фазата на оспорване.“

  § 47. В чл. 76у ал. 1 се изменя така:
  „(1) Сертифициран получател може да бъде лице, което:
  1. е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. има лиценз за управление на данъчен склад, за който не е издадено решение за отнемане и прекратяване действието на лиценза, което да е във фазата на оспорване;
  3. има удостоверение за регистриран получател, за което не е издадено решение за прекратяване действието на удостоверението, което да е във фазата на оспорване.“

  § 48. В чл. 81в, ал. 1 след думите „данъчен склад“ се поставя запетая и се добавя „както и при изтичане на срока на валидност на банкова гаранция или анекс към нея“.

  § 49. В чл. 83е се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 76ц, лицата по чл. 76л и чл. 76в, ал. 4“ се заменят с „чл. 76ц и лицата по чл. 76л“.
  2. Алинея 4 се отменя.
  3. В ал. 5:
  а) в текста преди т. 1 думите „чл. 76в, ал. 4“ се заличават;
  б) в т. 1 и 2 думите „чл. 76в, ал. 4“ се заменят с „чл. 76и и/или чл. 76л“.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) За целите на прилагане на ал. 5, т. 1 и ал. 6 при предоставено обезпечение под формата на:
  1. банкова гаранция – банката следва да е задължена да изплати безусловно и неотменяемо, солидарно с посочения в нея длъжник, при първо писмено поискване от Централното митническо управление дължимите суми до определения в гаранцията максимален размер и за задължения във връзка с прилагането на чл. 76и и 76л;
  2. депозит – лицензираният складодържател следва да е заявил пред директора на Агенция „Митници“ съгласие предоставеният депозит да обезпечава и задължения във връзка с прилагането на чл. 76и и 76л;
  3. депозит и банкова гаранция, като в този случай същите следва да отговарят едновременно на условията по т. 1 и 2.“
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) За целите на прилагане на ал. 5, т. 2 при предоставено обезпечение под формата на:
  1. банкова гаранция – банката следва да е задължена да изплати безусловно и неотменяемо, солидарно с посочения в нея длъжник, при първо писмено поискване от териториалното управление дължимите суми до определения в гаранцията максимален размер и за задължения във връзка с прилагането на чл. 76и и 76л;
  2. депозит – регистрираният получател следва да е заявил пред директора на компетентната териториална дирекция съгласие предоставеният депозит да обезпечава и задължения във връзка с прилагането на чл. 76и и 76л;
  3. депозит и банкова гаранция, като в този случай същите следва да отговарят едновременно на условията по т. 1 и 2.“

  § 50. В чл. 83ж, ал. 1 думите „чл. 76в, ал. 6“ се заменят с „чл. 76л“.

  § 51. В чл. 83з, ал. 3 думите „чл. 76в, ал. 4“ се заменят с „чл. 76л“.

  § 52. В чл. 84 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Лицензираните складодържатели, регистрираните по този закон лица (с изключение на лицата по чл. 76с, ал. 1, т. 1 и чл. 76х), както и лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 11, издават регистриран електронен акцизен данъчен документ.“

  § 53. В чл. 87 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Акцизната декларация е документ, в който лицензираният складодържател или регистрираното лице декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения. Акцизна декларация не се подава от регистрирани лица, получили удостоверение за:
  1. сертифициран изпращач;
  2. временно сертифициран изпращач;
  3. свободен от акциз краен потребител, освен в случаите, при които е налице основание за начисляване на акциз:
  а) по чл. 20, ал. 2, т. 8 и 19;
  б) по чл. 20, ал. 2, т. 10 при издадено решение за прекратяване на удостоверението, с изключение на прекратяване по чл. 24е, ал. 1, т. 3 и връчено ново удостоверение за освободен от акциз краен потребител – за наличните акцизни стоки, които са включени в обхвата на новото удостоверение.“
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Акцизна декларация се подава в 14-дневен срок от:
  1. освободения от акциз краен потребител, при възникване на основание за начисляване на акциз в случаите по:
  а) чл. 20, ал. 2, т. 8 и 10;
  б) чл. 20, ал. 2, т. 19, с изключение на случаите по чл. 84, ал. 22 и 23, при които се подава в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период;
  2. временно регистрирания получател, при възникване на основание за начисляване на акциз в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12;
  3. временно сертифицирания получател, при възникване на основание за начисляване на акциз в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 13;
  4. лицето, което получава акцизни стоки по реда на чл. 76л, при възникване на основание за начисляване на акциз в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 13а.“

  § 54. В чл. 91б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Разтоварването на изпращаните до територията на страната:
  1. акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се извършва на мястото на получаване, посочено в електронния административен документ, или на разрешеното място на директна доставка, а в случаите, когато стоките се получават от регистриран получател или от временно регистриран получател, разтоварването се извършва само в обектите, посочени в съответното удостоверение или разрешение;
  2. акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, се извършва в обекта по чл. 76у, ал. 4 или на мястото, посочено в регистрирания опростен административен документ;
  3. акцизни стоки, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз, се извършва само на мястото на получаване, посочено в уведомлението по чл. 76л, ал. 1.“
  2. В ал. 3 след думите „чл. 73д“ се добавя „и чл. 76з“, а накрая думата „обекта“ се заменя с „обекта/мястото на получаване“.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) При движение на територията на страната на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, на акцизни стоки с регистриран опростен административен документ или на акцизни стоки, предназначени за освободен от акциз краен потребител, промяна на транспортното средство се извършва само след предварително уведомяване на компетентната териториална дирекция. Уведомлението се подава писмено или по електронен път от лицата, определени с правилника за прилагане на закона.“

  § 55. Създава се чл. 91в:
  „Чл. 91в. (1) Забранява се акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на страната, да се изпращат до друга държава членка от лица, които не са регистрирани като сертифициран изпращач/временно сертифициран изпращач и за които не е регистриран електронен опростен административен документ.
  (2) Забранява се получаването в страната на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на друга държава членка, от лица, които не са регистрирани като сертифициран получател/временно сертифициран получател и за които не е регистриран електронен опростен административен документ.
  (3) Забранява се акцизни стоки, които не са в обхвата на компютърната система по чл. 4, т. 40, да се изпращат до друга държава членка без издаден документ по чл. 76к, ал. 1. Документът придружава стоките при тяхното транспортиране.
  (4) Забранява се акцизни стоки, които не са в обхвата на компютърната система по чл. 4, т. 40, изпратени от територията на друга държава членка, да се държат и превозват на територията на страната, без да са придружени с документите по чл. 76л, ал. 3, съответно с документите по чл. 76л, ал. 9.
  (5) Държане и превозване на акцизните стоки по ал. 1 се допуска само ако сертифицираният изпращач/временно сертифицираният изпращач е предоставил на лицата по чл. 76ж, ал. 7 уникалния опростен административен референтен код на документа. По искане на лицата сертифицираният изпращач/временно сертифицираният изпращач е длъжен да им предостави информацията от регистрирания електронен опростен административен документ на хартиен носител.
  (6) Забранява се изпращането и/или превозването на акцизните стоки по чл. 76ж1, ал. 1 от лице без регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 4а, както и без подадено уведомление и представени доказателства по реда на чл. 76ж1, ал. 2. Копие от писменото уведомление съпровожда стоките при изпращането и превозването им на територията на страната.
  (7) Физически лица може да изпращат, пренасят или превозват до друга държава членка закупени в страната тютюневи изделия и алкохолни напитки, предназначени за лична или семейна употреба или за подаръци, когато стоките не надхвърлят количествените ограничения в правилника за прилагане на закона и действията не се извършват редовно.“

  § 56. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „20-дневен срок“ се заменят с „тримесечен срок“.
  2. В ал. 2 думите „45-дневен срок“ се заменят с „12-месечен срок“.
  3. Създават се ал. 3 – 7:
  „(3) В срока по ал. 2 собственикът или изрично упълномощено от него лице подава искане за връщане на акцизните стоки до директора на компетентната териториална дирекция, на територията на която се намират.
  (4) В 30-дневен срок от писменото искане акцизни стоки подлежат на връщане, освен когато подлежат на събиране като доказателства в друго висящо производство или е насочено принудително изпълнение върху тях.
  (5) Към искането по ал. 1 се представя документ, удостоверяващ начисляването и заплащането на акциза за стоките, подлежащи на връщане. В случай че лицето не разполага с документ за начисляването и заплащането на акциза, акцизът за стоките се определя по реда на чл. 107ж.
  (6) Не се връщат акцизни стоки, притежаването на които е забранено. За тях се прилага редът на чл. 124, ал. 5.
  (7) Отказът на директора на компетентната териториална дирекция за връщане на акцизните стоки подлежи на обжалване по реда на чл. 197 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

  § 57. В чл. 112а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „не издаде опростен придружителен документ“ се заменят с „не регистрира електронен опростен административен документ в нарушение на чл. 91в, ал. 1“, а думите „с глоба, съответно“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „глобата/санкцията“ се заменят със „санкцията“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Който изпраща, получава, държи или превозва акцизни стоки в нарушение на чл. 91в, ал. 1 – 6, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 4000 до 8000 лв.“
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Физическо лице, което изпраща, пренася или превозва за друга държава членка тютюневи изделия или алкохолни напитки в нарушение на ограниченията в чл. 91в, ал. 7, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – с глоба в размер от 3000 до 6000 лв.“

  § 58. В чл. 114а, ал. 1 думите „Лице, което разтовари на място, различно от посоченото в“ се заменят с „Лице, което наруши“.

  § 59. В чл. 126, ал. 3, т. 1 след думите „декларирана“ се добавя „писмено“.

  § 60. В чл. 126б, ал. 1 числото „118“ и запетаята след него се заличават.
  Преходни и заключителни разпоредби

  § 61. (1) Лицата, които произвеждат нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, в случай че в едномесечен срок от влизането в сила на този закон подадат заявление за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, може да продължат дейността си по реда на Закона за акцизите и данъчните складове до произнасяне на директора на Агенция „Митници“, но не по-късно от 31 март 2024 г., при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензираните складодържатели.
  (2) До 31 март 2024 г. нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, може да бъдат освобождавани за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2 без поставен бандерол върху потребителската опаковка от:
  1. лицата по ал. 1;
  2. лицензираните складодържатели, на които в обхвата на лиценза за управление на данъчен склад са включени и нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн;
  3. лицата, които внасят на територията на страната нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн;
  4. лицата, които въвеждат на територията на страната нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн.
  (3) Лицата, които притежават валидно разрешение за търговия с тютюневи изделия и които продават, съхраняват и предлагат нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, може да продължат дейността си, при условие че подадат опис за наличните към 31 декември 2023 г. в съответния обект нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн. Описът се подава в срок до 31 януари 2024 г. до директора на териториалната дирекция по местонахождение на съответния обект.
  (4) Лицата по ал. 3 може да реализират в търговската мрежа наличните към 31 март 2024 г. нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, без поставен бандерол в срок до 30 юни 2024 г.
  (5) След 30 юни 2024 г. нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн, следва да са с поставен бандерол върху потребителската опаковка.“

  § 62. Лицата, подали искания за издаване на лиценз за управление на данъчен склад в срока по § 6в, ал. 4, по които няма произнасяне на директора на Агенция „Митници“, може да продължат дейността си като лицензиран складодържател от датата на влизане в сила на този закон. В тези случаи лицата продължават дейността си до произнасяне на директора на Агенция „Митници“, но не по-късно от 31 март 2024 г., при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензираните складодържатели.

  § 63. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г., бр. 17, 77 и 98 от 2018 г., бр. 51 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г.) в чл. 117 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 2 думите „член 76а“ се заменят с „член 76ж, ал. 3“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Превозът на вино, освободено за потребление на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, до територията на страната, се осъществява с документа по чл. 76з, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.“

  § 64. Законът влиза в сила от 1 януари 2024 г., с изключение на:
  1. параграфи 14, 20 и 23, които влизат в сила три дни след обнародването му в „Държавен вестник“;
  2. параграфи 21 и 40, които влизат в сила от 1 април 2024 г.

  Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 7 декември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Росен Желязков

  източник: dv.parliament.bg

  Целия бр. 105 на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Акцизи  06Февр2024

  Промени в ЗАДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 06 Февр 2024
  17Ноем2023

  Промени в ЗАДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 17 Ноем 2023
  29Септ2023

  Промени в ЗАДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 29 Септ 2023
  23Дек2022

  Промени в ЗАДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 23 Дек 2022
  x