Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в ЗАДС

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 102 от 23 декември на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
  (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г. и бр. 12, 42, 52 и 100 от 2022 г.)

  § 1. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 11:
  „11. лицата по чл. 76л, ал. 1, които получават акцизни стоки на територията на страната.“

  § 2. В чл. 4, т. 9 думите „обект, в който се произвеждат“ се заменят с „обект или обекти, в които се произвежда общо количество“.

  § 3. В чл. 13 се създава ал. 4:
  „(4) При внасяне или въвеждане на територията на страната на продукти с кодове по КН по ал. 1, т. 1, 4 и 8 лицата, които ги внасят или въвеждат, подават декларация в компетентната териториална дирекция по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление, относно обстоятелствата дали стоката ще се използва и/или предлага за продажба като гориво за отопление или за моторно гориво.“

  § 4. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 8 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.
  2. В т. 17 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.
  3. В т. 18 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.

  § 5. В чл. 24а се създава ал. 11:
  „(11) Изискванията на ал. 3, т. 9 – 11 не се прилагат за лица с месечен обем на потребление на енергийни продукти до 30 000 литра.“

  § 6. В чл. 26 се създава ал. 4:
  „(4) Извършените продажби на акцизни стоки в търговските обекти за безмитна търговия на физически лица, които напускат територията на Съюза, както и извършените продажби на акцизни стоки за безмитна търговия на борда на гражданските въздухоплавателни средства, извършващи международен полет, и в търговските кораби, извършващи международен рейс, по маршрути за страни, които не са членки на Европейския съюз, се смятат за износ.“

  § 7. В чл. 33 ал. 2 се отменя.

  § 8. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.
  2. В т. 3 думите „т. 1, 2 и 3“ се заменят с „т. 1 – 3б, 5 – 7“.

  § 9. В чл. 44, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „с изключение на случаите, когато стоките се получават от сертифициран получател, който внася дължимия акциз в срока на подаване на акцизната декларация“.

  § 10. В чл. 48, ал. 2, т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато лицето не е посочило индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“.

  § 11. В чл. 53, ал. 6, изречение първо накрая се добавя „на акциз, заедно с дължимата законна лихва“.

  § 12. В чл. 57, ал. 3 т. 7 се изменя така:
  „7. декларация относно изпълнение на изискванията на чл.8, 8а и 9.“

  § 13. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3б думите „до 5MW“ се заменят с „над 1 MW до 5 MW“;
  б) създава се т. 7:
  „7. които внасят или въвеждат компресиран природен газ, транспортиран със специализирани съдове.“
  2. В ал. 2 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.
  3. В ал. 4, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по ал. 1, т. 7“.
  4. В ал. 8 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.

  § 14. В чл. 57б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думите „т. 1 – 3“ се добавя „и 7“.
  2. В ал. 3, т. 2 думите „данъчния представител от“ се заличават.

  § 15. В чл. 59 се създава нова ал. 3:
  „(3) Не се смятат за производство на енергийни продукти дейности, при които потребителят на даден енергиен продукт прави възможна повторната му употреба в неговото предприятие, при условие че вече платеният акциз за този продукт не е по-малък от размера на акциза, който би бил дължим, когато върху повторно използвания продукт трябва да се наложи повторен акциз.“

  § 16. В чл. 73б се създават ал. 14 – 17:
  „(14) В случаите по чл. 26, ал. 4 лицензиран складодържател, получил разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ, издава електронен административен документ общо за всички извършени продажби за данъчния период в срок 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период.
  (15) При движение под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне на тютюневи изделия и алкохолни напитки за снабдяване на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, с изключение на тези за частни развлекателни полети и плаване, за целите на прилагане на разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ, лицата издават електронен административен документ в срока за подаване на допълнителната декларация по митническото законодателство, но не по-късно от 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период – за извършените зареждания през данъчния период.
  (16) В случаите по ал. 15 движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с търговски документ, удостоверяващ зареждането или доставката, издаден от лицето, получило разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ.
  (17) Реквизитите и съдържанието на документа по ал. 16 се определят с правилника за прилагане на закона.“

  § 17. В чл. 73в, ал. 9 думите „чл. 73г, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 73г, ал. 1 или съответно променя мястото на получаване, по реда на чл. 73г, ал. 2“.

  § 18. В чл. 74, т. 5 след думите „т. 3“ се добавя „и 3а“ и накрая се добавя „по чл. 73з, ал. 1 и 3“.

  § 19. В чл. 76е след думите „чл. 76в“ се поставя запетая и се добавя „76з или 76л“.

  § 20. В чл. 76ж, ал. 2 думите „само от сертифициран изпращач към сертифициран получател“ се заличават.

  § 21. В чл. 76к, ал. 6 думите „опростен придружителен документ/ търговски документ“ се заменят с „документа по ал. 1“.

  § 22. В чл. 76ц, ал. 2 думите „ал. 4 – 13“ се заменят с „ал. 4 – 15“.

  § 23. В чл. 83е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „и лицата по чл. 76л и лицата по“ се заменят с „лицата по чл. 76л и“.
  2. В ал. 5 в текста преди т. 1 след думите „чл. 76в, ал. 4“ се добавя „чл. 76и и 76л“.
  3. В ал. 7 накрая се добавя „чл. 76и и 76л“.
  4. В ал. 8 накрая се добавя „чл. 76и и 76л“.

  § 24. В чл. 84, ал. 20 след думите „т. 6“ се добавя „и 7“.

  § 25. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „и 58в“ се заменят с „58в и 76у“.
  2. В ал. 6 накрая се добавя „с изключение на сертифицираните получатели“.

  § 26. В чл. 89а се създава ал. 5:
  „(5) В Агенция „Митници“ се води електронен регистър на издадените годишни сертификати по ал. 1.“

  § 27. В чл. 90а, ал. 2 т. 7 се изменя така:
  „7. разполага със собствени помещения, наети помещения или помещения, ползвани на друго основание, предоставящо право за извършване на съответната дейност;“.

  § 28. В чл. 92 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Алинея 1 не се прилага за:
  1. лицензирани складодържатели, които извършват зареждане на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, различни от бутилките за газови уредби на автомобили;
  2. лицензирани складодържатели, които извършват зареждане на втечнен нефтен газ (LPG) на газови инсталации и съоръжения за отопление в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради, захранвани от съдове за втечнени въглеводородни газове, които отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативни актове, свързани с устройството и безопасната експлоатация на съдове, работещи под налягане.“

  § 29. В чл. 126, ал. 1 след думите „когато компютърната система не работи“ се добавя „или търговски документ по чл. 73б, ал. 16“.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 30. Лицата, получили удостоверение за независим малък винопроизводител, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, т. 7 в срок до 30 юни 2023 г.

  § 31. В срок до 31 януари 2023 г. директорите на териториални дирекции служебно прекратяват издадените удостоверения за регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 3б на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 1 MW включително.

  § 32. Разпоредбите относно реда за движение на акцизни стоки по чл. 76а, 76б и 76в се прилагат до 12 февруари 2023 г. включително, като започналите до този срок движения на акцизни стоки се приключват по същия ред.

  § 33. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 99 от 2022 г.) в § 12 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. параграф 9, ал. 7, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;“.
  2. Досегашната т. 2 става т. 3.

  § 34. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на:
  1. параграфи 1, 9, 17 – 23 и 25, които влизат в сила от 13 февруари 2023 г.;
  2. параграфи 6, 16 и 29, които влизат в сила от 1 април 2023 г.;
  3. параграф 33, който влиза в сила от 13 декември 2022 г.

  Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов

  източник: dv.parliament.bg

  Целия бр. 102 на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Акцизи  06Февр2024

  Промени в ЗАДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 06 Февр 2024
  19Дек2023

  Промени в ЗАДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 19 Дек 2023
  17Ноем2023

  Промени в ЗАДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 17 Ноем 2023
  29Септ2023

  Промени в ЗАДС

  от PortalSchetovodstvo.bg 29 Септ 2023
  x