Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на ЕС

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 5 от 17 януари 2023 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
  (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 106 от 2006 г. и бр. 36 от 2021 г.)

  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 и 4 се изменят така:
  „3. оригинално удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на страната, където лицето е установено, доказващо, че лицето извършва стопанска дейност съгласно член 18, параграф 3, буква „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB, L 77 от 23 март 2011 г.); удостоверението може да бъде електронно, когато същото може да бъде проверено по електронен път на официалната интернет страница на компетентния данъчен орган; удостоверението следва да бъде придружено с точен превод на български език, извършен от заклет преводач; когато компетентният орган по приходите разполага с удостоверение за статута на лицето, издадено и представено във връзка с подадено вече искане по т. 1 преди не повече от дванадесет месеца преди датата на последващо искане, лицето не е длъжно да представя отново такова удостоверение;
  4. заверени от лицето копия на данъчните документи за получените доставки или документи за осъществен внос, за които се иска възстановяване на данък върху добавената стойност;“.
  2. В ал. 4 думите „400 лв.“ се заменят с „800 лв.“.
  3. В ал. 6 думите „50 лв.“ се заменят със „100 лв.“.

  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Компетентният орган по приходите съхранява информация за данъчните документи и за документите за осъществения внос, по които данъкът е възстановен.“
  2. Алинея 4 се отменя.

  § 3. В чл. 10 се правят слените изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 2, ал. 1, т. 3 не се прилага“ се заменят с „не се прилагат чл. 2, ал. 1, т. 3 и изискването за използване на агент по чл. 3, ал. 1, чл. 4 и чл. 5, ал. 1, 2 и 3“.
  2. В ал. 2 думите „е регистрирано на основание чл. 157а от Закона за данък върху добавената стойност или“ се заличават.

  § 4. В приложение № 1 към чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 9 „Заявителят декларира“:
  а) създава се нова буква „в“:
  „в) съотношението между извършените от него доставки с право на приспадане на данъчен кредит и доставки без право на приспадане на данъчен кредит е: ………“;
  б) досегашната буква „в“ става буква „г“.
  2. Точка 11 се изменя така:

  11
  Списък на доставките и документите, за които се иска възстановяване на данъка
  Документите следва да бъдат номерирани последователно, започвайки от 1. Този номер следва да бъде поставен в горния десен ъгъл на лицето на документа.
  Всеки представен данъчен документ следва да бъде описан. Ако мястото на този формуляр не е достатъчно, можете да използвате допълнителни листове, които трябва трайно да прикрепите към искането.
   
   
   
   
   
  Номер и дата на издаване на документа
  Наименование, идентификационен номер по ДДС/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/
  Служебен номер от регистъра на НАП/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ и адрес на доставчика на стоките и услугите
  Вид на стоките и услугите
  Данъчна основа на доставката на стоките и услугите
  Начислен данък върху добавената стойност
  Съотношение между извършените от лицето доставки с право на приспадане на данъчен кредит и доставки без право на приспадане на данъчен кредит
  Стойност на искания данък върху добавената стойност за възстановяване
  Забе-
  лежка
                   
                   
                   
                   
                   


  Заключителна разпоредба

  § 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

  Министър: Росица Велкова-Желева

  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x