Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Отдаване под наем с оперативен лизинг на лек автомобил, закупен от ЕС

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  Въпрос:
  ➤ Българска фирма с регистрация по ЗДДС и основна дейност внос, дистрибуция и търговия с консумативи и части за строителна и селскостопанска техника, закупува лек автомобил. Автомобилът ще се ползва за отдаване под наем с оперативен лизинг, което не е основна дейност. Закупен е с фактура без начислено ДДС от ЮЛ от ЕС и ще бъде осчетоводен като ВОП с протоколи по чл. 117, отразен в Интрастат декларацията за месеца, в който е внесен, и смятаме да ползваме данъчния кредит, счетоводно ще бъде осчетоводен по сметка от група 20, като ДМА. В право ли сме да ползваме данъчния кредит, след като влизаме в изключенията от ограничителния обхват на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС с леките автомобили, при положение че ще се използва единствено за отдаване под наем? При положение че автомобилът ще се отдава на оперативен лизинг на физическо лице с фактура с начислен данъчен кредит, чисто счетоводно как трябва да се отрази заприхождаването му при покупката и последващите разходи за него, като застраховки, ремонти и т.н.? За какъв период от време е желателно да се направи оперативният лизинг и как да се определи най-правилно месечната вноска, трябва ли да се прави някакъв погасителен план, който да се приложи към договора или не? При изтичане на този оперативен лизинг какво трябва да се случи с автомобила - да се върне на наемодателя или може да има възможност за закупуване от физическото лице - наемател, като тук трябва да отбележим, че физичекото лице и управителят на фирмата са свързани лица? За целите на ЗКПО как вярно и правилно трябва да се отрази в отчетите към статистиката и в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, има ли специфични моменти, които трябва да се съобразят?

  Отговор:
  Правото на данъчен кредит при придобиване на лек автомобил по смисъла на ЗДДС не е ограничен, когато са спазени изискванията на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, а именно превозните средства да се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба. В конкретното питане дружеството е закупило лек автомобил[1], който ще се използва само и единствено за отдаване под наем, поради което за начисления ДДС, дружеството при равни други условия ще има право да приспадне като данъчен кредит.

  От гледна точка на счетоводното представяне в съответствие с НСС, автомобилът ще покрие изискването за признаване като ДМА съгласно приложимия за целта СС 16 – Дълготрайни материални активи. Ето защо, след като предприятието ще очаква да извлича икономически изгоди от използването на автомобила, като го отдава под наем, автомобилът ще се признае като ДМА и за него предприятието ще започне да начислява амортизации съгласно принципните постановки на приложимият за целта СС 4 – Отчитане на амортизациите.

  Оперативният лизинг се определя съобразно желанията, възможностите и икономическите интереси на двете страни – наемодател и наемател. Месечната наемна вноска също следва да бъде свободно договорена между двете страни, като след като наемодателят и наемателят са свързани лица, е разумно същата да бъде на пазарни нива, за да не се налага сключеният наем от гледна точка на ЗКПО да се разглежда като отклонение от данъчното облагане. Пазарна е онази цена, на която Вашето предприятие би отдало под наем при същите условия автомобила на лице (предприятие), което не е свързано с вас.

  Дали след договора за наем автомобилът ще бъде продаден или ще бъде отдаден под наем на същия или на друг наемател, е въпрос от компетенциите на предприятието. Единствено следва да имате предвид, че ако започнете да използвате автомобила за дейности, извън посочените в чл. 70, ал. 2 от ЗДДС, ще трябва да направите корекция на ползваният данъчен кредит по реда на чл. 79а, ал. 1 от ЗДДС, като се използва формулата, регламентирана в чл. 79а, ал. 3, т, 2, буква „б“ от ЗДДС, а именно:
  ИРПДК = НДДС x 1/5 x (Кх - 1), където
  ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на стоката;
  НДДС - начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката
  Кх - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1. 1. Кx е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 за съответната година не се взема предвид. Кx е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 за съответната година не се взема предвид

  Корекцията по ал. 3 се извършва в последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период, както следва:
  - със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
  - със знак (-), когато е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.

  Счетоводното отчитане и данъчно облагане на сделката по отдаване под наем на лекия автомобил не би се различавала принципно, ако дружеството отдава под наем машина, съоръжение, стопански инвентар или друг стоково-материален запас или ДМА, различни от земя и сгради. Отдаването под наем на земя и сгради би изисквало признаването на недвижимия имот като инвестиционен имот по смисъла на СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти. След като предмет на договора за наем не е недвижим имот, приходите от наем следва да се признават в съответствие с приложимият за целта СС 17 – Лизинг.

  Съгласно изискванията на точка 5.1 от СС 17, при експлоатационните лизингови договори наемодателят:
  а) представя в своя счетоводен баланс активите, които са обект на експлоатационен лизинг;
  б) когато активите – обект на експлоатационен лизинг, са амортизируеми активи, амортизации се начисляват в съответствие с амортизационната политика, приета от предприятието по отношение на подобни активи, а амортизациите се изчисляват в съответствие със СС 4 – Отчитане на амортизациите;
  в) разходите, включително тези за амортизации, извършени във връзка с генерирането на приходи от лизинг, се признават текущо в отчета за приходите и разходите;
  г) извършените първоначално преки разходи от наемодателя във връзка с договарянето и уреждането на експлоатационния лизинг се отчитат като разходи за текущия период;
  д) приходите от наем (лизинг) по договори за експлоатационния лизинг (с изключение на приходите от извършени услуги, като застраховки, поддръжка, ремонти, охрана, почистване, консумативни разходи и др.) се признават по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, включително когато постъпленията не се получават на тази база, освен ако друга системна база е по-представителна и отразява по-точно времевия модел, по който се извлича ползата от лизинговия актив.
  Приходите от извършени услуги се признават в съответствие с изискванията на СС 18 – Приходи;
  е) наемодателят признава общата сума на плащанията за стимули като намаление на прихода от наем (лизинг) за целия срок на лизинговия договор на линейна база, освен ако друга системна база е по-представителна и отразява по-точно времевия модел, по който се извлича ползата от лизинговия актив;
  ж) предприятието тества отдадения на експлоатационен лизинг актив за обезценка по правилата на СС 36 – Обезценка на активи;
  з) към момента на сключването на договор за експлоатационен лизинг наемодателят – производител или търговец, не признава печалба от продажба, тъй като договорът не е еквивалентен на продажба.


  ________________________________________

  [1] Съгласно §1, т. 18 от ДР на ЗДДС "Лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. 

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x