Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Становище на НАП по поставени въпроси за прилагане на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg
  ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № ЕП-04-19-341/07.04.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведена работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния бранш и представители на НАП
   
  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСЕНОВА,
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,
   
  Във Ваше писмо, постъпило в НАП и заведено с вх. № ЕП-04-19-341/07.04.2021г., се обръщате към НАП с молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведената работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния бранш и представители на НАП. Поставените въпроси и теми са следните:
   
  1. При получаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати и хазартни игри в игрално казино какви такси за издаване следва да се дължат? Моля за потвърждение, че по искания, които са подадени до 06.08.2020г. и получават решение от НАП след тази дата, се дължат съответни такси по действащия към момента на подаване на исканията закон, т. е. до 06.08.2020г. на основание §86 от ПЗР на Закона за хазарта (ЗХ).
  2. При подаване на искане за промяна в издадения лиценз на онлайн организатор какви такси следва да се дължат по чл. 5 от ТТЗХ?
  3. При подаване на искане за утвърждаване на новите правила съобразени с изисквания нa наредбите по чл. 17,ал. l, т.4 от ЗХ следва ли да се дължи такса по ТТЗХ? Дали може да бъде изработен единен документ относно всички правила и изисквания  съобразени  с изисквания  нa  чл.  17,  ал.  l,  т.4  от  ЗХ,  pecп.  да  бъде подавано само едно искане эа утвърждаването им?
  4. От кога се дължи и изчислява алтернативния данък по 3КПO - от деня на влизане в сила на решението, от деня на издаване на удостоверението за издаден лиценз или от деня на получаване на удостоверението за издаден лиценз?
  5. Алтернативният данък по ЗКПО за нови обекти за цялото тримесечие ли ще се дължи?
  6. Организаторите на хазартни игри в игрални зали и казина следва ли да издават задължително на клиентите си счетоводен документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба, за всяка печалба или само за плащанията по банков път?
  7.  Договорът  за  лизинг  посочен  в  разпоредбата  на  чл.  64,  ал.  5  от  ЗХ включва ли както оперативен, така и финансов лизинг, тъй като в дефиницията за „инвестиции“ в ДР на ЗХ изрично е посочен само финансов лизинг? Същевременно, молим за вашето потвърждение, че разпоредбата на чл. 64, ал. 5 от ЗХ  изрично и ясно регламентира, че изискването за собственост или придобиване чpeз лизинг, е задължително единствено за игрални автомати, но не и по отношение на каквото и да е друго игрално или комуникационно оборудване и не следва да се изискват документи, доказващи спазване изискването на чл. 64, ал. 5 от ЗХ за друго оборудване, освен за игрални автомати.
  8. Моля да се обмисли размерът на алтернативния данък по ЗКПО, който следва да бъде на половина, тъй като съгласно чл. 244 от ЗКПО данъкът се дължи за включените в удостоверението и експлоатирани игрални автомати и игрални маси, а съгласно Заповед РД-01-132/ 26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, игралните зали следва да работят при капацитет 50 %, т.е. само половината игрални автомати в обектите могат да бъдат експлоатирани.
  9. Моля да потвърждение, че включените в удостоверението за издаден лиценз за лицензи по пар. 87, ал. 1 от ПЗРЗХ игрални автомати могат да бъдат модифицирани и да бъдат заявявани нови техни версии, тъй като това е задължителен елемент от нормалното им функциониране, а за лицензите е предвидено, че запазват своята валидност и съответно за тях важат всички действащи разпоредби и всички права на лицензополучателите, включително за промяна.
  10. За българските производители единствено на игрален софтуер и комуникационно оборудване, необходим ли е лиценз по Закона за хазарта, при положение, че за чуждестранните такива не се изисква и в чл. 42 от Закона за хазарта такъв не е предвиден?
  11. Кога ще бъдат създадени и ще функционират регистрите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хазарта?
  12. Кога ще бъде актуализаран и ще се следи за нарушения на т.н. черен списък по чл. 17, ал. 2 от Закона за хазарта, тъй като към настоящия момент са установени редица нелегални онлайн сайтове, които са достъпни и работят на територията на Република България, за сметка на лицензираните организатори, които внасят такси и данъци, респективно ощетен е и държавният бюджет? Бихме искали да посочите начин за подаване на сигнали при откриването на такива сайтове.
  13. Моля за потвърждение, че ако активите са начислени, е налице инвестиция, въпреки, че не са платени.

  Предвид  изложеното  и  относимата  нормативна  уредба,  изразявам  следното становище по поставените въпроси и теми:
   
  1. За  получаване  на  лиценз  за  организиране  на  хазартни  игри  с  игрални автомати и хазартни игри в игрално казино се дължат таксите регламентирани в чл. 30, ал. 1 от ЗХ (таксите в Тарифа за таксите, които се дължат по Закона за хазарта (ТТЗХ)) и таксите по чл. 30, ал. 5 и ал. 6 от ЗХ.

  За разглеждане на документи по подадено искане за издаване на лиценз по ЗХ за организиране на хазартни игри с игрални автомати и хазартни игри в игрално казино се събират таксите по чл. 1, ал. 1, т. 4 или т. 5 от ТТЗХ, както и таксата по чл. 1, ал. 3 или 4 от ТТЗХ.

  Таксата по чл. 1, ал. 3 или 4 от ТТЗХ за разглеждане на инвестициите се дължи и в двата случая независимо, дали документите за инвестиции ще са представени към искането за издаване на лиценз или ще бъдат представени с второ искане в рамките на 6 (шест) месеца след решението на изпълнителния директор (ИД) на НАП за издаване на първоначален лиценз. Налице е възможност за заявителя да поиска двете административни услуги в едно искане, но и в двата случая работата на административния орган по проверката на инвестициите е еднаква. Аналогична е и практиката на съда като е допустимо в една искова молба да се иска произнасяне по няколко казуса.

  Съгласно разпоредбите на чл. 30, ал.5 и ал. 6 от ЗХ в редакцията му ДВ бр. 69 от 04.08.2020 г. е предвидено и събирането на държавни такси, като критерият за събирането им е обвързано със срок на издавания лиценз по чл. 30 ал. 5, ЗХ и критерии в зависимост от броя жители в населеното място по местонахождение на обекта - чл. 30 ал. 6 ЗХ. Таксите по чл. 30, ал. 1 от ЗХ, а именно регламентираните такси за издаване на лицензи в чл.3 от ТТЗХ, се определят на база на броя броя на игралните места в обектите. Таксите за издаване и поддържане на лицензи според критериите „срок на лиценза“ и „брой жители в населеното място“ по местонахождение на обекта не изключват дължимостта и на таксата по чл. 30, ал.1 от ЗХ. С оглед императивния характер на разпоредбите на чл. 30, ал.1, ал. 6 и ал. 10 от ЗХ разгледани в тяхната взаимна свързаност е видно, че ИД на НАП действа при условията на обвързана компетентност и е длъжен да събере предвидените в действащото законодателство в областта на хазарта държавни такси от искателя, преди да пристъпи към издаване на удостоверение за издаден лиценз.
   
  Таксите по чл. 30, ал. 5 и ал. 6 от ЗХ се дължат, макар и да изглежда да съществува формално противоречие с ал. 7 на чл. 30 от ЗХ.

  Следва да се посочи, че по искания, които са подадени до 06.08.2020г. и получават решение от НАП след тази дата, се дължат съответни такси по действащия към момента на постановяване на решението на ИД на НАП закон, а не по действащия към момента на подаване на исканията закон, т. е. до 06.08.2020г. на основание §86 от ПЗР на ЗХ.

  Съгласно §86, ал. 1 от ЗХ (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и  устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне.

  Държавната такса не е част от изискванията за издаване на лиценз, таксата е условие за получаване на такъв. Таксата по решение на ИД на НАП възниква като задължение към организатора след влизане в сила на същото. Решенията на ИД на НАП при всички положения влизат в сила на дата, при която  действащ  е Закона  за изменение и допълнение на Закона за  хазарта (Обн. ДВ, бр. 69/04.08.2020г.).

  Предвид гореизложеното и с оглед факта, че административния орган действа изцяло в рамките на правомощията си установени в закона във връзка с осъществяване на надзор върху хазартната дейност, организаторите на хазартни игри са длъжни да заплащат всички държавни такси установени в ЗХ и ТТЗХ.
   
  2. В чл. 41 от ЗХ е регламентирано, че хазартните игри на територията на Република  България  могат  да  се  организират  по  два  способа  -  конвенционално (наземно) или онлайн (пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и др.).
   
  В тази връзка законодателят е разграничил основно два вида оборудване, предназначено за организиране на хазартни игри – игралното оборудване, предназначено за наземните игри и съответно комуникационно оборудване, предназначено за онлайн игрите.

  Легалните дефиниции на понятията „игрално оборудване“ и „комуникационно оборудване“ се намират  Закона за хазарта (ЗХ).

  Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба (ДР) на ЗХ – „игрално оборудване“ са игрални автомати с едно или повече игрални места, игрални маси в игрално казино и игрални съоръжения за числовите лотарийни игри тото, лото, бинго и кено.
   
  Легалната дефиниция за понятието „комуникационното оборудване“ се съдържа в разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от ЗХ и § 1, т. 9 от ДР на ЗХ. Комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания обхваща компютърни системи и мрежи, които включват сървъра на организатора на игрите и всички свързани с него компоненти, операционни системи и софтуер на игрите, както и електронни или електрически, или механични устройства, в т. ч. централна компютърна система.

  В ЗХ липсва определение за „игрален софтуер“, но от съдържащият се в закона термин „софтуер на игрите“ в дефиниция за комуникационно оборудване може да се изведе, че термините „софтуер на игрите“ и „игрален софтуер“ са по същество еднакви и се отнасят само до  хазартните игри, които се предоставят онлайн. Следователно основната функция на игралния софтуер като част от комуникационното оборудване е да визуализира и обработва информацията за играта/игрите, както и да определя резултатите от нея/тях.

  В зависимост от разработването си същият може да бъде създаден като един програмен продукт или  като съвкупност от програмни продукти (модули   или софтуерни приложения). Модулът може да съдържа една единствена игра или съвкупност от игри. Също така различните софтуерни приложения могат да бъдат разработени и предоставени на организаторите от различни доставчици.

  Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗХ централната компютърна система, контролният локален сървър, комуникационното оборудване и игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера трябва да са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2 от ЗХ на база изпитвания от вписана в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗХ лаборатория и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 42, ал. 2 от ЗХ.
   
  С оглед разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗХ независимо дали организаторът е избрал игралния му софтуер да бъде разработван и допълван/актуализиран (създава се нова версия на продукта) от един доставчик или е избрал да ползва съвкупност от софтуерни приложения на различни разработчици, то всяка една софтуерна разработка следва да бъде изпитана от оторизирана лаборатория в съответствие с изискванията на ЗХ и задължителните технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания. След изпитването лабораторията издава протокол за резултата от изпитването. Поради факта, че в ЗХ и подзаконовите актове по неговото прилагане липсват легални дефиниции на понятия като модул, компонент или софтуерно приложение на игрален софтуер в протокола на лабораторията е записано наименованието „игрален софтуер на комуникационно оборудване“, дори и програмния продукт да е само модул.

  В ТТЗХ законодателят е предвидил таксата за разглеждане на искането за извършване на промени в игралния софтуер (същият да се третира като цялостен компонент на комуникационното оборудване) да е една, а не да се формира въз основа на брой компонент.

  Законодателят изрично е регламентирал там където е предвидено таксата да се формира за всеки брой отделен компонент, това да е изрично посочено в чл. 5, т. 1, 2 и 3 от Тарифата, както следва - за всяка маса, за всяко  игрално  място,  за  всяка система, за всеки пункт, за всеки образец.

  С оглед на горното считам, че по едно искане за  извършване на промени в лиценз за онлайн залагания, при които се въвеждат нови модули/нови софтуерни приложения към основния софтуер следва да се дължи само една такса по ТТЗХ в зависимост от промяната (увеличение, намаление или подмяна) на игралния софтуер — по чл. 5, т. 5, б. „а“, б. „б“ или б. „в“, така щото промяната касае частта игрален софтуер независимо, че отделните игри (модули) са разработени и предоставени от различни доставчици.

  3. При подаване на искане за утвърждаване на новите правила съобразени с изисквания нa наредбите по чл. 17, ал. l, т. 4 от ЗХ се дължи държавна такса по ТТЗХ.
   
  Освобождаването от държавни такси може да стане само ако е предвидено в законова разпоредба. В случая законодателят не е предвидил освобождаване от заплащането на таксата.

  Съгласно чл.17, ал. 1, т. 4 от ЗХ изпълнителният директор на НАП утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на хазартни игри правила, изготвени въз основа на условията, изискванията и правилата по на наредбите регламентирани в чл. 17, ал. 3,  т. 1 - 4 от ЗХ.

  Съгласно чл. 5, т. 7 от ТТЗХ за разглеждане на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз за промяна в правилата по чл. 17, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗХ   се събира такси по 200 лв. за отделните правила. Нормата регламентира веднъж правилата по л. 17, ал. 1, т. 4 и веднъж правилата по чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗХ.

  Следва да се отбележи, че съгласно последната редакция на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта като част от изискуемите  документи  за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри  е регламентирано, че се прилагат правила, изготвени въз основа на условията, изискванията и правилата на наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 1 - 4 от ЗХ. В предходната редакция на наредбата бе регламентирно, че се представят различни правила и изисквания (игралните условия и правила на организатора за организиране на съответната хазартна игра; техническите изисквания на организатора към системите за контрол върху съответната хазартна игра и игралното оборудване или технически и функционални изисквания на организатора към игралния софтуер и комуникационното оборудване за организиране на онлайн залаганe; правилата на организатора за организация на работата и финансов контрол при организиране на съответната хазартна игра и задължителни образци за счетоводна отчетност; правилата на организатора относно вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол).

  Предвид гореизложеното и с оглед на това, че законодателят е предвидил намаляване на административната тежест, организаторът съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗХ може да има изработен единен документ относно всички правила и изисквания съобразени  с  изискванията  на  наредбите  регламентирани  в  чл.  17,  ал.  3  от  ЗХ, съответно да бъде подадено само едно искане эа утвърждаването им.
   
  4. Алтернативният  данък  по  ЗКПО  се  дължи  за  тримесечията,  през  които  е правно допустимо да се осъществява дейност, а такава може да се осъществява само след получаване на удостоверение за издаден лиценз, съответно и това е моментът, от който следва да се дължи алтернативния данък.

  Обръщам внимание, че когато през съответното тримесечие се осъществява дейност, но чрез две или повече различни удостоверения с различен брой вписани игрални  съоръжения  с различен  брой  игрални  места  то  данъкът се дължи  в пълен размер спрямо най-голямата бройка вписана в удостоверенията.

  5. Съгласно чл. 245, ал. 4 от ЗКПО при наличие на форсмажорни обстоятелства (посочени в чл. 40 от Закона за хазарта (ЗХ)) данъкът по  ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.

  С § 72, т. 17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) е добавена нова ал. 5 в чл. 245 от ЗКПО, от текста на която е видно, че законодателят е предвидил изключение от правилото, че дължимият данък по ЗКПО от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино се дължи в пълен размер за тримесечието, в което същите са спрели или възобновили дейността си по реда на чл. 40 от ЗХ.

  Изключението обхваща случаите, при които спирането на дейността на организаторите  на  хазартни  игри  по  чл.  242,  ал.  1  от  ЗКПО  през  съответното тримесечие е в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел пети от Закона за здравето (ЗЗ). В тази хипотеза е регламентирано, че данъкът по чл. 245, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността.

  Следва да се отбележи, че това изключение не се отнася за правилото, регламентирано в чл. 245, ал. 3 от ЗКПО. Изключението е за акт издаден по реда на ЗЗ, но ако изобщо не са осъществявали дейност.

  От цитираните разпоредби произтичат следните изводи относно прилагането на чл. 244 във връзка с чл. 245 от ЗКПО в описаните в запитването хипотези:
  - В случай че на дружеството бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри и към датата на получаване на удостоверението е била отменена мярката за забрана на посещенията в игралните зали и в игралните казина, се  прилага разпоредбата на чл. 245, ал. 3 от ЗКПО. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване.
  - В  случай  че  на  дружеството  бъде  издаден  лиценз  за  организиране на хазартни игри и към датата на получаване на удостоверението не е била  отменена мярката за забрана на посещенията в игралните зали и в игралните казина (но впоследствие, за част от тримесечието, мярката бъде отменена), се прилага редът по чл.
  245, ал. 5 от ЗКПО. Следва да се подаде декларация по чл. 246, ал. 1 от ЗКПО, в която да се декларират данните за дните от тримесечието, в които дейността не е била спряна по реда на глава втора, раздел пети от ЗЗ. В описания случай, въз основа на декларацията,  дължимият  алтернативен  данък  ще  се  определи  пропорционално  на дните от първото тримесечие на 2021 г., през които не е спряна дейността по организиране на хазартни игри.
  - В  случай  че  на  дружеството  бъде  издаден  лиценз  за  организиране на хазартни игри и удостоверението е получено през първото тримесечие на 2021 г., но до края на тримесечието горепосочената забранителна мярка все още е действаща (не е отменена), не следва да се подава декларация по чл. 246, ал. 1 от ЗКПО, тъй като тази разпоредба изисква деклариране на дължим данък, а такъв в описания случай не би бил налице за първото тримесечие на 2021 г.

  6. По отношение частта от запитването, касаеща издаването на документ, удостоверяващ  размера  на  изплатената  печалба,  ако  е  налице  такава,  застъпвам следната позиция:

  Организаторите на хазартни игри в игрални зали и в игрални казина са длъжни към момента на напускане на игралната зала/казино от играча да издадат счетоводен документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба, ако има такава и да го предоставят на разположение на клиента. Вторият екземпляр на документа остава за съхранение и контрол в игралната зала и се представя при поискване на контролните органи на HAП.  Съображенията за изпълнението на това императивно  регламентирано задължение се свеждат, както до възложените със ЗХ правомощия на регулатора да упражнява контрол за спазването на нормативната уредба при организирането на хазартните игри /в това число и при изплащането на печалбите в игрите/, така и до закрила интересите на организаторите и участниците в игрите в случаите, когато е възникнал спор около реда, начина и размера за определяне на печалбите и тяхното изплащане.
   
  6.1. От разпоредбата на чл. 41, ал. 5 от ЗХ произтича общото задължение за всички организатори на хазартни игри да организират дейността си и   да водят счетоводната си отчетност по начин, така щото да се гарантира точното отчитане на всички операции, свързани с игрите, при спазване на действащото законодателство и утвърдените им правила по чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗХ. Издаването на  счетоводни документи (по естеството си първични счетоводни документи по смисъла на чл. 6 от Закона за счетоводството) като документи за изплатени печалби, съставянето на дневни и месечни отчети и протоколи – изискуеми съгласно Наредбата за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци на счетоводна отчетност за видовете хазартни игри, са част от вмененото задължение на всеки организатор по чл. 41, ал. 5 от ЗХ. Регулаторът при изпълнение на контролните си правомощия следва да разполага с фактическата възможност при проверка  дейността  на  организатора  в  наземни  обекти  да  съпоставя  и  анализира данните за изплатени печалби по издадени документи за изплатени печалби на участници, с тези – посочени в дневните и месечните отчети, водени на място в обектите.

  6.2. В чл. 15 и в чл. 46 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, е регламентиран процесуалният ред за разглеждане на спорове, възникнали при и по повод на провеждане и участие в хазартна игра, между играч и персонала на организатора. В чл. 15, ал. 5 и в чл. 46, ал. 3 от посочената наредба е предвидена възможността играч, чиито интереси са засегнати от възникналия спор, да подаде до НАП оплакване на хартиен носител или по електронен път в 7-дневен срок от датата на възникване на спора, към което следва да приложи всички относими документи. В случай,  че  участникът е напуснал залата без да му бъде предоставен документ за спечелената и изплатена печалба, последният ще бъде затруднен да отстоява правата си пред регулатора при възникналия спор, както ще бъде затруднен  и организаторът да защити позицията си при твърдение за неиздаване или невръчване на посочения документ. Резултатът от това би задълбочил възникналия спор, вместо спорът да бъде разрешен законосъобразно и безпротиворечиво от регулатора при зачитане интересите и на двете страни.

  6.3. Съобразявайки изложеното, считам за правилно тълкуването на разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за общите задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци на счетоводна отчетност за видовете хазартни игри, във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 36, ал. 2 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, във връзка с чл. 41, ал. 5 от ЗХ, по начин, от който се извежда императивно волята на нормотвореца да обвърже организаторите да издадат обсъжданите по-горе в изложението счетоводни документи най-късно до напускане на залата /казиното/ от участника, както и фактически да предоставят същите на спечелилия участник.
  При отказ на лицето да ги получи, посоченото обстоятелство следва да бъде удостоверено върху предназначения за него екземпляр, чрез съответно отбелязване, скрепено с подписи на длъжностни лица в обекта.

  7. Съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗХ игри с игрални автомати могат да се организират само с игрални автомати, които са собственост на организатора на игрите или ще бъдат придобити от него по договор за лизинг. Придобиване по договор за лизинг се отнася към финансов лизинг.

  Разпоредбата на чл. 64, ал. 5 от ЗХ изрично и ясно регламентира, че изискването за собственост или придобиване чpeз лизинг, е задължително единствено за игрални автомати, но не и по отношение на каквото и да е друго игрално или комуникационно оборудване и не следва да се изискват документи, доказващи спазване на изискването на чл. 64, ал. 5 от ЗХ за друго оборудване, освен за игрални автомати.

  Обръщам внимание, че всякакво друго игрално или комуникационно оборудване освен игрални автомати  може да се използва въз основа на договор за оперативен лизинг, но такъв вид договор няма да се признае за инвестиция по смисъла на ЗХ за нуждите на лицензионното производство.
   
  8. Освобождаване от данък е възможно само ако е регламентирано в закон. Въпросът следва да се отнесе към Народното събрание.

  9. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за  хазарта (Обн. ДВ, бр. 69/04.08.2020г.) е въведено ограничение за игрите с игрални автомати, а именно същите да могат да се организират само с игрални автомати, които са собственост на организатора на игрите или ще бъдат придобити от него по договор за лизинг - чл. 64, ал. 5 от ЗХ. В предходния закон такова ограничение не е предвидено.
  Законодателят е предвидил преходен период за лицата, които имат издадени лицензи или които са подали искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, преди влизане в сила на закона със следните разпоредби:
  - § 86, ал.1 от ПЗР на ЗХ - образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне;
  - § 86, ал. 3 от ПЗР на ЗХ  лицата, на които до влизането в сила на този закон е издаден лиценз за организиране на хазартна игра или дейност и които след влизането му в сила подадат искане за издаване на нов лиценз за същия вид игра или искане по чл. 36, ал. 1 или 4, доказват извършени инвестиции, средства за организиране на дейностите, внесен капитал, както и изпълнение на изискванията по чл. 64, ал. 5 от
  ЗХ, ако  е  относимо,  в  6-месечен  срок  от  подаването  на  искането.  Доказват  се инвестициите и средствата, с които се достига изискуемият размер по този закон.
  - § 87, ал.1 от ПЗР на ЗХ - издадените до влизането в сила на този закон лицензи запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени;
  - § 88, ал. 1от ПЗР на ЗХ - договорите и споразуменията, сключени до влизането в сила на този закон, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия.
   
  Съгласно § 1, т. 4 от ДР на ЗХ „модификация“ е всяка техническа хардуерна и/или софтуерна промяна на игралното оборудване, която се отразява върху начина или режима на игра и в теоретичния процент на възвръщаемост. В термина не се включват:
  а) конвертиране/конверсия - замяна на една одобрена конфигурация на игрално оборудване с друга, също одобрена, конфигурация;
  б) промени в художественото оформление (дизайн) на оборудването;
  в) промяна в теоретичния процент на възвръщаемост на електронно игрално оборудване в резултат на плащане на прогресивен или мистъри джакпот като най- висока печалба, който се изплаща "на ръка" и не се отчита от устройството.

  С оглед на гореизложеното могат да се направят следните изводи:
  - Представените от организаторите на хазартни игри с игрални автомати договори и споразумения удостоверяващи собствеността или друго правно основание за ползването на игралните автомати (наем, лизинг или др.), на основание на които вече са им издадени лицензи, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия;
  - Договори и споразумения, който не отговарят на изискванията на чл. 64, ал. 5 от ЗХ по искания, подадени до 08.08.2020 г., за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати са допустими, т.к. производствата по тези искания се довършват по изискванията на предходния ЗХ;
  - Договори и споразумения, който не отговарят на изискванията на чл. 64, ал.5 от ЗХ, по искания, подадени след 08.08.2020 г., за издаване на лиценз или искане по чл. 36, ал. 1 или 4 от ЗХ са недопустими;
  - Игралните автомати, заети под наем (оперативен лизинг) и вписани в лицензите преди 08.08.2020г., които се експлоатират в обектите могат да се ползват при досегашните условия. Смятам, че не следва да се уважават искания, при които същите автомати се преместват от един обект в друг или претърпяват промяна, която се отразява върху начина или режима на игра и в теоретичния процент на възвръщаемост. Те са в заверено положение и такава промяна води до неизпълнение на изискването на чл. 64, ал.5 от ЗХ. Допустими са, обаче, искания, при които наетите автомати се преработват (замяна на една одобрена конфигурация на игрално оборудване с друга, също одобрена, конфигурация;, отстраняване на грешки (бъгове) или други преработки, необходими за нормалното им функциониране) до момента, при който организаторът подаде искане за издаване на нов лиценз или искане по чл. 36, ал. 1 или 4 от ЗХ. Допустими са също така и искания, при които наетите автомати спират да се използват. Както е посочено по-горе, в случай, че организаторът иска да ги премести в друг обект, то същия трябва да ги закупи или придобие чрез договор за финансов лизинг.
   
  10. Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗХ хазартните игри се организират с вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от ЗХ игрално оборудване, произведено от местно или чуждестранно лице - производител, което има издаден лиценз по този закон.

  В ЗХ не е предвидено такова ограничение за комуникационното оборудване.
   
  В чл. 3, ал. 1 от ЗХ е регламентирано, че всяка хазартна игра и дейност по ЗХ на територията на Република България може да се организира само с лиценз. Предвидените в ЗХ дейности са дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.

  Следва да се посочи, че съществуването на лиценз за дейността внос, разпространение и сервиз се обезсмисля ако за експлоатация в страната на всякакъв вид оборудване предназначено за организиране на хазартни игри се изисква производителя му да притежава лиценз за производство, разпространение и сервиз.

  На следващо място следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 8 от ЗХ лицензираните организатори на хазартни игри не могат да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри, освен за внос на игрално оборудване за собствени нужди. Законодателят е предвидил, че в страната може да се внася и експлоатира оборудване от организатора само в обхвата на разрешената му в лиценза хазартна игра без да има право да предоставя внесеното оборудване на трети лица.

  Законодателят не е предвидил съществуването на лиценз за производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на комуникационно оборудване, така щото от една страна игралния софтуер се базира на генератор на случайни числа (генерирането на случайни числа е важна и широко разпространена задача в компютърното програмиране, която намира приложение освен в хазарта, така и в други направления, където е нужен непредвидим резултат - компютърните симулации, криптографията и др.), а от друга страна в практика е застъпен модела, при който комуникационното оборудване на даден оператор е разработено само и единствено за нуждите на неговата дейност, а не е типов производствен продукт предназначен  за масово  ползване (софтуерният продукт  е разработен  от  софтуерна компания, която създава всякакви възложени програмни продукти или софтуерният продукт е разработен от звено в компанията на онлайн оператора).
   
  Следва да се посочи, че е налице непрецизна законодателна рамка, касаеща тези софтуерни компании, които разработват игрални софтуери, които са типови и са предназначени за разпространение до много лица –организатори на онлайн хазартни игри. В тази хипотеза, считам, че лице, което разработва игрален софтуер предназначен за хазартни игри и иска да ги разпространява на пазара като типови продукти следва да получи лиценз за дейност по ЗХ (производство, разпространение и сервиз или внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване). Притежаването на лиценз за дейността не означава, че кумулативно трябва да се осъществяват и трите направления на лиценза- производство (внос), разпространение или сервиз.

  Видно от разпоредбите на чл. 6, ал. 5, на чл. 42, ал. 3 и на чл. 45а., ал. 2 от ЗХ законодателят е гарантирал качеството на допуснатото до експлоатация оборудване в страната независимо дали то се експлоатира в наземни локации или онлайн като е предвидил същото, както и неговите компоненти да бъдат изпитани в съответствие с изискванията на ЗХ и задължителните технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства.

  С оглед на гореизложеното считам, че оборудване предназначено за хазартни игри (в наземни локации или онлайн) може да се експлоатира в страната, само ако е предоставено на организатор от лицензиран производител или вносител, внесено е от лицензиран организатор за собствени нужди или е разработено само за нуждите на конкретен лицензиран организатор на онлайн залагания. Също така същото трябва да е вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от ЗХ на база изпитвания от вписана в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 лаборатория и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 42, ал. 2 от ЗХ.
   
  11. В момента данните по регистрите по чл. 20, ал. 1 от ЗХ се актуализират и след приключване на процеса регистрите ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на НАП.

  12. В края на 2020 г. е извършено проучване в интернет с цел установяване на уебсайтове, предлагащи онлайн залагания, достъпни за участници от територията на страната. За резултатите от анализа на информацията, събрана в резултат на проучването, е изготвен е доклад до изпълнителния директор на НАП, като е предложено изготвяне на работна процедура за действията по прилагане на разпоредбите на чл. 17, ал. 1, т. 9 и ал. 6 от ЗХ. Процедурата се разработва в момента и предстои в кратки срокове да бъде утвърдена.

  НАП и в момента работи по получени от БГА сигнали за уебсайтове за онлайн залагания без издаден лиценз по ЗХ. На база извършени проучвания на уебсайтовете предстои издаване на разпореждания по чл. 17, ал.1, т. 9 от ЗХ за преустановяване на дейността им и съответно предприемане на действия по ал. 6 от същия член за прекратяване на достъпа до тях в случаите на неизпълнение на тези разпореждания.

  Бихме могли да работим заедно също така и по съвместна информационна кампания, насочена към потребителите, които да бъдат запознати как и къде преди започване на игра могат да проверят дали съответния интернет сайт е лицензиран, както и че при участие в нелицензирани страници държавните органи няма как да защитят правата им на потребители.

  13. Съгласно чл. 345, чл. 2 от Търговския закон, лизингополучателят има задълженията на наемател и съгласно ал. 3 на съшия член, придобиването на вещта от лизингополучателя представлява правна възможност (опция), чието действие не настъпва задължително по време на договора или след изтичането на периода на заплащането на вноските.

  В §1, т.19 от ПЗР на ЗХ е регламентирано, че инвестициите следва да са свързани с придобиването, в това число чрез финансов лизинг на:
  а) игрално оборудване;
  б) джакпот системи (хардуер и софтуер);
  в) комуникационно оборудване;
  г) оборудване и системи (хардуер и софтуер) за организиране на дейности по този закон;
  д) помещения и разходи за ремонт на помещения за организиране на дейности по този закон.

  Предвид гореизложеното и спазване на изискванията на чл. 64, ал. 5 от ЗХ и § 1, т. 19 от ПЗР на ЗХ, за нуждите на лицензионното производство да се признае за инвестиция по смисъла па ЗХ, следва да се представи сключен валиден договор за финансов лизинг, който следва да съдържа клауза за задължително прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя. В тази връзка за НАП няма пречка да признае за инвестиция цялата сума по договора за лизинг, стига същият да отговаря на всички законови изисквания, да съдържа  клауза  за  задължително  прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; срокът му на действие да не бъде по-дълъг от срока, за който се иска лиценз от страна на организатора на хазартни игри, както и да са направени всички дължими вноски към момента на представяне на договора пред НАП.

  източник: nra.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x