Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в ЗКПО

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 99 от 13 декември 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 от 2021 г. и бр. 8, 14, 17, 25 и 51 от 2022 г.)

  § 1. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Не са налице задължения по ал. 1, когато към 31 декември на съответната година същите не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 2. В чл. 182, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. извършват дейност в секторите транспорт, лигнитни въглища, въглища, стоманодобив, енергетика, широколентови мрежи, рибарство и аквакултури, първично производство, преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти, посочени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз, за съответната дейност, или“.
  2. В т. 4 след думите „Европейското икономическо пространство“ се добавя „или са извършили преместване в производствения обект, в който трябва да се осъществи подпомаганата първоначална инвестиция“ и думите „такава производствена дейност“ се заменят с „или извършат такова преместване“.

  § 3. В чл. 185, ал. 2 числото „2020“ се заменя с „2027“.

  § 4. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думите „първоначална инвестиция“ се добавя „на данъчно задължено лице, което е микро-, малко или средно предприятие“.
  2. В т. 1:
  а) в буква „б“, подбуква „аа“ думите „т. 61 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г.“ се заменят с „т. 59 от Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01) (ОВ, С 153/1 от 29 април 2021 г.)“ и думите „т. 121 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г.“ се заменят с „т. 117 от Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01)“;
  б) в буква „в“ думата „икономиката“ се заменя с „иновациите и растежа“.
  3. В т. 2 буква „д“ се отменя.
  4. В т. 3:
  а) в буква „б“ цифрата „4“ се заменя с „три“;
  б) в буква „в“ цифрата „5“ се заменя с „три“, а думата „5-годишния“ се заменя с „тригодишния“;
  в) буква „е“ се отменя;
  г) буква „ж“ се изменя така:
  „ж) нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, трябва да се ползват единствено в производствения обект, за който се получава помощта, да са включени в активите на данъчно задълженото лице и да останат свързани с проекта за първоначална инвестиция за период поне три години;“
  д) буква „к“ се отменя.
  5. В т. 4:
  а) в буква „а“ думите „левовата равностойност на 37,5 млн. евро, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападния регион – 18,75 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото“ се заменят с „индивидуалния праг за уведомяване, определен в Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.)“;
  б) буква „в“ се изменя така:
  „в) данъчното облекчение може да бъде ползвано само ако е спазен коригираният размер на помощта за регионална помощ за големи инвестиционни проекти, както е определен в т. 19 (3) от Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01);“
  в) в буква „д“ думите „надвишаващи 50 млн. евро“ се заменят с „които не могат да надвишават коригирания размер на помощта, както е определен в т. 19 (3) от Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01)“.
  § 5. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 29:
  а) в текста преди т. 1 думите „свързани със“ се заменят със „свързани с една или повече от следните дейности“;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. основна промяна в цялостния производствен процес на продукта/продуктите, засегнат/засегнати от инвестицията в производствения обект.“
  2. В т. 47 думите „непатентовани технически знания“ се заменят с „друга интелектуална собственост“.
  3. В т. 74 думите „а за целите на чл. 184 във връзка с чл. 189 – предприятията, които не изпълняват критериите, определени в препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия“ се заличават.
  4. Точка 77 се изменя така:
  „77. „Стоманодобив“ за целите на чл. 182, ал. 1, т. 1 е секторът по смисъла на приложение VI към Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01).“
  5. В т. 79 думата „извършена“ се заменя със „свързана със същата или сходна дейност, започната“ и накрая се добавя „изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/1755 на Комисията от 8 август 2019 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ, L 270/1 от 24 октомври 2019 г.)“.
  6. В т. 80 думите „сухопътен и железопътен“ се заменят със „сухопътен, железопътен“.
  7. Точка 81 се изменя така:
  „81. „Летища“ за целите на т. 28 са тези съгласно Насоките относно държавните помощи за летища и авиокомпании (2014/C 99/03) (ОВ, С 99/3 от 04 април 2014 г.).“
  8. Създават се т. 114 – 118:
  „114. „Микро-, малко или средно предприятие“ за целите на чл. 189 е предприятие, което отговаря на условията, посочени в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ, L 124/36 от 20 май 2003 г.).
  115. „Лигнитни въглища“ за целите на чл. 182 са нискокалорични от категория В, ортолигнитни нискокалорични от категория Б или мета лигнитни въглища, както са определени в Международната система за кодификация на въглищата, съставена от Икономическата комисия за Европа на ООН.
  116. „Въглища“ за целите на чл. 182 са висококалорични, среднокалорични и слабокалорични въглища от категория А и В, както e определено в Международната система за кодификация на въглищата, съставена от Икономическата комисия за Европа на ООН и пояснена в Решението на Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини (ОВ, L 336/24 от 21 декември 2010 г.).
  117. „Широколентови мрежи“ за целите на чл. 182 са тези съгласно Насоките на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи (2013/С 25/01) (ОВ, C 25/1 от 26 януари 2013 г.).
  118. „Рибарство и аквакултури“ за целите на чл. 182 е секторът на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 6. Параграф 1 относно чл. 167, ал. 2 се прилага и при преотстъпване на корпоративния данък за 2022 г., съответно при намаляване на счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за 2022 г.

  § 7. Данъчното облекчение по чл. 184, за което министърът на финансите е уведомил Европейската комисия по реда на чл. 22 – 25 от Закона за държавните помощи, представляващо държавна помощ за регионално развитие, влиза в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01). Корпоративният данък за 2022 г. се преотстъпва, в случай че е подаден формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2023 г. до 31 май 2023 г., налице е одобрение от страна на Българската агенция за инвестиции до 30 юни 2023 г. и са изпълнени всички условия на закона за прилагане на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, като за целите на чл. 184, т. 1, буква „б“ се прилага списъкът на общините с равнище на безработица със или над 25 на сто по-високо от средното за страната за 2021 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на решението на Европейската комисия. След постановяване на положително решение от Европейската комисия министърът на финансите не следва да изготвя индивидуални уведомления за данъчно задължените лица, прилагащи чл. 184, с изключение на тези, извършващи големи инвестиционни проекти по чл. 189.

  § 8. Правото на преотстъпване на данък съгласно чл. 184 във връзка с чл. 189 се прилага до 31 декември 2027 г., в т.ч. за корпоративния данък за 2027 г.

  § 9. (1) Дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (OB, L 261/1 от 7 октомври 2022 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2022/1854“, в размер 33 на сто върху основата за определяне на временната солидарна вноска.
  (2) Основата за определяне на временната солидарна вноска за лицата по ал. 1 се определя съгласно член 15 от Регламент (ЕС) 2022/1854 при спазване изискванията за определяне на данъчните печалби за 2022 г. и за 2023 г. съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Четирите данъчни периода за целите на изчисляване на средната стойност на облагаемите печалби са 2018, 2019, 2020 и 2021 г.
  (3) Временната солидарна вноска се декларира и внася по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане. За невнесената в срок временна солидарна вноска се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  (4) Временната солидарна вноска по ал. 1 се признава за текущ разход за дейността за целите на данъчното облагане.
  (5) Временната солидарна вноска е публично държавно вземане, което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (6) Лицата по ал. 1 могат да правят авансови вноски за временната солидарна вноска.
  (7) Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери, включително за 2022 г., за сметка на постъпленията от временната солидарна вноска, включително авансовите вноски по нея за покриване на разходи по приети от Министерския съвет програми в изпълнение на член 17 от Регламент (ЕС) 2022/1854.
  (8) Условията и редът за предоставяне на средства за финансова подкрепа на физически лица за смекчаване на последиците от високите цени на енергията за сметка на постъпленията от временната солидарна вноска, както и размерът на средномесечния брутен доход за 2021 г. за определянето на лицата, които имат право на подпомагане, се определят с постановление на Министерския съвет, по предложение на министъра на икономиката и индустрията и на министъра на труда и социалната политика.
  (9) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от него длъжностни лица предоставят необходимата информация за правоимащите лица въз основа на данните, обработени на основание § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 52 от 2022 г.), по ред, определен в постановлението по ал. 8.
  § 10. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г. и бр. 8 и 9 от 2022 г.) в чл. 176а, ал. 1 т. 4 и 5 се отменят.

  § 11. В § 74а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; изм., бр. 14 и 111 от 2021 г. и бр. 52 от 2022 г.) се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Данъчното облекчение за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, може да се ползва и от 1 януари 2023 г. при условията на нотификация пред Европейската комисия съгласно действащото европейско законодателство.“

  § 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на:
  1. параграф 9, ал. 1 – 6, които влизат в сила от 8 октомври 2022 г.;
  2. параграф 10, който влиза в сила от 1 декември 2022 г.

  Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия бр. 99 на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория ЗКПО  22Дек2023

  Промени в ЗКПО

  от PortalSchetovodstvo.bg 22 Дек 2023
  01Март2022

  Промени в ЗКПО

  от PortalSchetovodstvo.bg 01 Март 2022
  18Февр2022

  Промени в ЗКПО

  от PortalSchetovodstvo.bg 18 Февр 2022
  06Дек2019

  Промени в ЗКПО

  от PortalSchetovodstvo.bg 06 Дек 2019
  27Ноем2018

  Промени в ЗКПО

  от PortalSchetovodstvo.bg 27 Ноем 2018
  x