Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на ЮЛНЦ

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 23 от 14 март 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
(обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г. и бр. 88 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 62а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. декларация от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството по образец съгласно приложение № 3;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
„3. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 4 и § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.“

§ 2. Приложението към чл. 6, ал. 1 по образец № Г2 се изменя така:
 
Вижте приложението тук >>>
 
§ 3. Създава се приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2:
„Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Долуподписаният (ата)........................................................
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
............................................................................................... ,
                       (име, презиме, фамилия)
(ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане на чужд
гражданин)............................................................................
 ..............................................................................................  
............................................................................................... ,
законен представител на.....................................................
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................
(наименование на предприятието)
с ЕИК/БУЛСТАТ............................................................... ,
на основание чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за счетоводството
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен предприятие е:
1. микропредприятие по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството;
2. малко предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството;
3. средно предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за счетоводството.
(ненужното се зачерква)
Представеният за обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за ................ г. е приет от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството.
При определяне на категорията на предприятието са спазени изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр. ....................
дата: ................
                            Декларатор: ...........................“

Заключителна разпоредба

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Данаил Кирилов
 
източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x