Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Постановление 197 за определяне условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, предоставяни на извършващите туроператорска дейност, според чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките през извънредното положение

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 51 от 18-ти юни 2021 г. на Държавен вестник е обнародвано:

Потановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
(загл. доп., ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14 май 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. На лица, извършващи туроператорска дейност, могат да се изплащат средства, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Чл. 2. (1) Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31 декември 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема е размерът на неусвоените средства по схема за държавна помощ SA.59990 (2020/N), но не повече от 16 491 711,63 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят пропорционално до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот за всеки кандидат в размер до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума на клиенти за неосъществените пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. и не повече от стойността на невъзстановени средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., като са налице едновременно следните обстоятелства:
1. към 5 април 2021 г. туроператорът да е осчетоводил дължимата сума към съответния клиент като такава за неосъществени пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., и
2. към 5 април 2021 г. дължимата сума към съответния клиент представлява невъзстановена такава от доставчиците на туристически услуги на туроператора по нереализиран туристически пакет в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, и
3. към 5 април 2021 г. туроператорът да не е разполагал с ликвидни средства за пълно възстановяване на дължимата сума към съответния клиент за неосъществено пътуване в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19.

Чл. 4. Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните помощи е министърът на туризма.

Чл. 5. (1) Безвъзмездните средства се предоставят еднократно и се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.
(2) Туроператорът е длъжен да поддържа счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване на изискванията за съставяне на документи съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 6. (1) Допустими кандидати по мярката са предприятия, които към датата на заявяване на помощта са:
1. туроператори, които са регистрирани съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма, вписани са в Националния туристически регистър и имат код на основна икономическа дейност 79.12 съгласно Класификатора на икономическите дейности в Република България – КИД-2008, вписан в Годишния финансов отчет за 2019 г.;
2. туроператори, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма;
3. туроператори, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.);
4. туроператори, които имат невъзстановени суми от доставчиците на туристически услуги по нереализиран туристически пакет в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19;
5. туроператори, които имат задължения към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19;
6. в съответствие с третото изменение на Временната рамка C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. помощ по настоящата схема може да се предоставя на микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;
7. туроператори, които нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задълженията им са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
(2) Недопустими кандидати по мярката са:
1. туроператори, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите, изложени в т. 23 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19;
2. туроператор, който е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и е обявен в несъстоятелност;
3. туроператор, който е получил помощ, която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или не е изпълнено разпореждане за възстановяването й.
(3) Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля левовата равностойност на 1 800 000 евро на предприятие-кандидат под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси, съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г.
При изчисляване на максималния размер по настоящата схема се отчитат вече получените помощи от туроператора по т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.
Максималният размер се изчислява на ниво група свързани предприятия. Свързаността се определя съобразно Анекс 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
(4) Помощта по чл. 2 може да се кумулира с помощи в съответствие с регламентите за помощ de minimis – Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).
(5) Помощта по чл. 2 може да се кумулира с помощи в съответствие с Общия регламент за групово освобождаване, при условие че се спазват разпоредбите и правилата за кумулиране от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване).

Чл. 7. (1) В срок до 14 дни от отваряне на схемата по чл. 2, ал. 1 в Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) кандидатите за предоставяне на безвъзмездни средства попълват и подават по електронен път уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителни документи.
(2) Формулярът следва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014, от лицето, което към датата на кандидатстването представлява кандидата или от упълномощено от него лице.
(3) В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, формулярът се подписва с КЕП от всяко от тях.
(4) Във формуляра за кандидатстване по ал. 1 се попълват следните обстоятелства:
1. данни за търговската регистрация на туроператора и уникалният регистрационен номер, с които е вписан съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма в Националния туристически регистър;
2. данни за сключената застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма към момента на подаване на заявлението; посочват се задължително застрахователното покритие, застрахователната сума, номерът и датата на застрахователната полица;
3. реализираният оборот през 2019 г. без ДДС, който е база за определяне на помощта;
4. общата стойност на дължимите суми към клиенти за неосъществените пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.;
5. общата стойност на невъзстановените средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.;
6. код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008 г. на Националния статистически институт;
7. фирмена банкова сметка на кандидата.

Чл. 8. (1) Към формуляра се прилагат в електронен формат следните документи – приложения по образец:
1. Приложение № 1 – Изрично пълномощно; образецът на Изричното пълномощно е задължителен, когато се упълномощава едно лице с право да подава заявлението;
2. Приложение № 2 – Декларация; образецът на декларацията за изпълнени условия по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 е задължителен;
3. Приложение № 3 – Декларация; образецът на декларации за съгласие за предоставяне на данните на кандидата от Националния статистически институт на Министерството на туризма по служебен път е задължителен;
4. Приложение № 4 – Декларация; образецът на декларации за дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19 е задължителен.
(2) Документите по ал. 1 се подписват, както следва:
1. подписват се с валиден КЕП на локалния компютър от лице/лица с право да представлява/представляват кандидата (вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а не упълномощени) в зависимост от начина на представляване – заедно и/или поотделно;
2. в случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, документите се попълват и подписват от всяко от тях.
(3) Формулярът за кандидатстване се подписва с квалифициран електронен подпис. Квалифицираният електронен подпис, с който се подписва, следва да бъде с титуляр и автор – упълномощеното физическо лице, а в случай на упълномощаване на юридическо лице – КЕП-ът следва да бъде с титуляр – упълномощеното юридическо лице, и автор – официалният представляващ (вписан в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ) на упълномощеното юридическо лице.

Чл. 9. (1) Подадените формуляри се разглеждат в 20-дневен срок от получаването им по реда на тяхното постъпване от комисия, съставена от длъжностни лица и/или външни експерти, определени със заповед на министъра на туризма, която извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на безвъзмездните средства съгласно законовите изисквания. За наличието или липсата на съответствие се изготвя протокол на комисията.
(2) В случай на нередовност и/или непълнота на представените документи кандидатът се уведомява чрез СУНИ. В уведомлението се дава срок 10 дни за отстраняване на нередовностите и/или за предоставяне на допълнителна информация към подадения формуляр за кандидатстване. Административният орган може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация по подаденото проектно предложение.
(3) В случаите по ал. 2 срокът за разглеждане на подадения формуляр спира да тече.
(4) Министърът на туризма утвърждава със заповед правилата за разглеждане на формулярите за помощта и за събиране на служебна информация от компетентните институции.
(5) В срок до 14 дни от представяне на протокола от комисията по ал. 1 министърът на туризма се произнася със заповед за одобрение или отказ от предоставяне на безвъзмездните средства. Заповедта се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Със заповедта на министъра на туризма по ал. 5 се предоставят средствата по схемата за държавна помощ в съответствие с чл. 11 и 16 от Закона за държавните помощи.
(7) Средствата по схемата за държавна помощ се изплащат по банков път на одобрения за получаване на помощта туроператор.
(8) Заповедта за отказ за предоставяне на безвъзмездните средства подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (1) Туроператорът изплаща на клиентите дължимите суми за неосъществени пътувания в периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради COVID-19 в срок един месец от получаването на държавната помощ.
(2) В срок до три месеца след изплащането на дължимите суми за неосъществени пътувания по ал. 1 туроператорът оповестява в информационната система СУНИ отчетните документи като доказателство за извършените плащания.

Чл. 11. Министерството на туризма води регистър на отпуснатите средства по образец, утвърден със заповед на министъра на туризма. Регистърът се публикува на институционалната страница на Министерството на туризма.

Чл. 12. (1) Предварителният контрол по схемата за държавна помощ се извършва от министъра на туризма.
(2) Източници на информацията за извършване на предварителния контрол са Националният туристически регистър, Националният статистически институт, Мониторстат, Националната агенция по приходите, Столичната община и общината по регистрация на предприятието. При несъответствие между декларираните от кандидата данни и източниците на информация, изброени по-горе, вторите се приемат за достоверни.
(3) Последващият контрол се извършва по реда на Закона за държавната финансова инспекция.

Чл. 13. (1) Възстановяването на неправомерно предоставена и получена държавна помощ се извършва съгласно Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
(2) Неправомерно предоставената държавна помощ подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Допълнителна разпоредба

§ 1. За целите на настоящата схема за държавна помощ:
1. „Туроператор“ е търговец, който комбинира и продава или предлага за продажба туристически пакети, било то пряко, било то чрез друг търговец или заедно с друг търговец, и е регистриран за упражняване на дейност съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма, и е вписан в Националния туристически регистър.
2. „Туристически агент“ е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма и вписано в Националния туристически регистър за осъществяване на туристическа агентска дейност, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети, изготвени от туроператор.
3. „Оборот без ДДС“ по смисъла на чл. 3 са нетните приходи от продажби, оповестени в годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
4. „Предприятие в затруднено положение“ – съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
5. „Свързани предприятия“ – съгласно дефиницията на чл. 3, т. 3 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.
6. „Микро-, малки и средни предприятия (МСП)“ – съгласно дефиницията на чл. 2 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.
7. Квалифициран електронен подпис (КЕП) към датата на кандидатстване е КЕП с титуляр и автор – физическото лице, което е официален представител на кандидата, или КЕП с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалният представител на предприятието-кандидат.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 26а, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; доп., бр. 105 от 2020 г.).

§ 3. Указания по прилагането на постановлението дава министърът на туризма.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов

ОБРАЗЕЦ1 на ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
 
Вижте приложението тук >>>
 
ОБРАЗЕЦ1 на ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2
 
Вижте приложението тук >>>
 
ОБРАЗЕЦ1 на ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 8, ал. 1, т. 3
 
Вижте приложението тук >>>
 
ОБРАЗЕЦ1 на ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 8, ал. 1, т. 4
 
Вижте приложението тук >>>
 
източник: dv.parliament.bg

Целия 51-ви брой вижте тук >>>

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводна практика - 9 експертни решения на казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводна практика - 9 експертни решения на казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x