Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Подаване на ГДД за 2021 г. за ЕООД в ликвидация

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  Въпрос:
  Относно ЕООД в ликвидация: Дружеството няма ДМА, персонал, вземания и задължения. Има само налични средства в банка, записан и внесен капитал. Направена е проверката от НОИ, няма активни трудови договори, ведомости за заплати да предадени със съответния опис. Вписана в ТР е ликвидация на 11.11.2021 г. Направено е приключване на сметки по Закон за Счетоводство за периода 01.01. - 10.11.2021 г. На 11.05.2022 г. изтече 6-месечният период към кредиторите. Направен е протокол за приемане на доклада на ликвидатора на 25.05.2022 г. и е изплатен ликвидационния дял към собственика на капитала. Банковите сметки са закрити на 31.05.2022 г. Очаква се вписването на заличаването на ЕООД в Търговския регистър да се случи до около 10.06.2022 г.
  1) Какви са задълженията на ЕООД-то за подаване на декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ и съответно в какви срокове?
  2) След заличаването на търговеца ли се подава ГДД за 2021 г.? Ако да, какъв период обхваща: 01.01. - 31.12.2021 г. или 01.01. - 10.11.2021 г. (до дата на обявяване на ликвидация) и отделно за периода на ликвидация в 2021 г. 11.11 -31.12.2021 г.? ГДД за 2022 г. би трябвало да обхваща 01.01 - до дата на заличаването, условно 10.06.2022 г. и се подава в 30 дневен срок от дата на заличаване?
  3) При положение че заличаването на дружеството ще се случи преди 30.06.2022 г. не следва да се съставя ГФО за 2021 г. и 2022 г.?
  4) Следва ли да се подава отчет за дейността в НСИ за 2021 г.?
  5) Правилно ли е да се състави заключителен баланс с нули, след като всички сметки са закрити и да не се показват суми за предходен период?
  6) Какви са задължителните раздели на баланса, може ли да бъде само опростен?

  Отговор:
  При прекратяване на дружество с ликвидация за предприятието са налице следните срокове и задължения по данъчните закони:

  Закон за корпоративното и подоходно облагане и Закон за статистиката:

  За ДЗЛ, прекратено с ликвидация, последният данъчен период обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването (т.е. вписване на заличаването в Търговския регистър).

  В този случай ликвидаторът на основание чл. 161, ал. 7 и чл. 162, ал. 1 от ЗКПО има задължение да декларира, удържи и внесе дължимия корпоративен данък в 30-дневен срок от датата на заличаване на ДЗЛ. Разпоредбата на чл. 162, ал. 5 от ЗКПО предвижда, че в случай, че датата на заличаване е преди изтичане на срока за подаване на ГДД за предходната година и същата не е подадена, то тя следва да бъде подадена в 30-дневния срок от датата на заличаване, ако той изтича преди срока за подаване на ГДД.

  Или в конкретния случай ако приемем, че датата на заличаване е 10.06.2022 г., и до тази дата не е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 година, синдикът следва да подаде ГДД за 2021 г. в срок до 30.06.2022 г. (тъй като официалният срок за подаване на ГДД за предходната година изтича преди изтичане на 30-дневния срок по чл. 162, ал. 1 от ЗКПО) и да подаде ГДД за последния данъчен период (от 01.01.2022 г. до 10.06.2022 г.) в срок до 10.07.2022 г.

  Обръщаме внимание, че съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗКПО данъчните декларации по закона се подават само по електронен път. В същото време, ако подавате ГДД за 2021 г. след заличаване на дружеството (т.е. в периода между 10.06.2022 и 30.06.2022 г.) и при подаване на ГДД за последния данъчен период вие няма да имате възможност да ползвате портала на НАП за подаване на данъчни декларации, тъй като ДЗЛ е заличено. В този случай декларациите следва да се подадат, като се изготвят и подпишат с КЕП (на ликвидатора или на упълномощено от него лице) и се изпратят на електронния адрес на компетентния офис на НАП.

  По отношение на декларацията за 2021 г. обръщаме внимание, че същата обхваща цялата година. В предишните текстове на ЗКПО, които бяха в сила до 31.12.2018 г. бе предвидено при обявяване на ДЗЛ в ликвидация да се подаде декларация и да се декларира и внесе дължимия данък към датата на прекратяване на дружеството (т.е. към датата на обявяване в ликвидация). Считано от 01.01.2019 г. този режим бе променен и отпадна изискването за подаване на такава декларация и внасяне на данък към датата на прекратяването.

  По отношение на подаване на Годишния отчет за дейността по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката следва да имате предвид, че за 2021 година Вие сте задължени да подадете такъв. Предприятията, които са в ликвидация, имат задължение да подадат Приложение № 3 Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност. За 2022 година Вие не сте задължени да подавате годишен отчет за дейността. Въпреки това ако желаете да го направите, на Вас Ви е предоставена такава възможност, тъй като съгласно раздел I, буква В, точка 2 от Заповедта за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността[1] в случай на прекратяване с ликвидация през 2022 година не е налице задължение за подаване на годишен отчет за дейността, но лицата могат да подадат такъв.

  Закон за счетоводството:

  След като предприятието е в ликвидация, която все още. Не е приключила към края на последната финансова година - тоест към 31.12.2021 г., то на основание т. 4.6 от СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, трябва да изготви своя ГФО за 2021 година при спазване изискванията на стандарта, и който ГФО ще се състои от следните елементи:
  - счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към СС 13;
  - отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 към СС 13;
  - отчет за приходите и разходите съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети за стопанската дейност, осъществявана през 2021 година от предприятието в ликвидация;
  - отчет за паричния поток съгласно приложение № 3 към СС 13;
  - приложение съгласно СС 1 - Представяне на финансовите отчети.

  Съответно на всички заглавни страници на елементите на годишния финансов отчет след наименованието на предприятието следва да добавите „в ликвидация“.

  Към датата на прекратяване на дружеството се съставя краен ликвидационен баланс, в който се посочва имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите (т. 5.1. от СС 13). Ето защо към 10.06.2022 г. Вие следва да изготвите краен баланс в който следва да имате представени активи – налични средства по банката и собствен капитал (тъй като съгласно запитването дружеството няма задължения). Тоест при завършване на ликвидацията не се съставя „нулев“ баланс, а именно такъв баланс, в който се посочват онези активи (след като са погасени абсолютно всички пасиви на предприятието), които са останали след процедурата по ликвидация и които едноличния собственик на капитала ще получи като ликвидационен дял.

  В конкретния случай вие нямате право да се възползвате от дадената възможност в чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството да изготвите съкратен баланс и ОПР, тъй като техните елементи са дефинирани в СС 1 – Представяне на финансови отчети, а както посочихме по-горе вие следва да съставяте ГФО във формата, определена от СС 13.

  При подаване на заявление за заличаване на търговеца (дружество с ограничена отговорност) от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, следва да се съобразите с изискванията на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл. 21, ал. 3, т. 12 от цитирания нормативен акт, при промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" в хипотезата на заличаване на дружеството, към заявлението следва да се приложат: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Тоест вие няма да имате задължението да публикуване ГФО за 2022 година (от 1 януари 2022 година до датата на вписване на заличаването на търговското дружество – 10.06.2022 година), а само крайния ликвидационен баланс, включително и документите, с които се доказва, че е извършено разпределение между собствениците – в случая в полза на едноличния собственик на капитала (точка 5.1 от СС 13).

  За изминалата финансова 2021 година, за която дружеството е съставило ГФО в съответствие с изискванията на СС 13 смятаме, че същия подлежи на обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в законово определените срокове, а именно в срок до 30.09.2022 г. (чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч.). Няма пречка да подадете искането за обявяване на ГФО за 2021 година и след датата на заличаване на дружеството от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. От чисто практичен аспект, имайки предвид че датата на заличаване на търговеца (10.06.2022 г.) ще предшества крайния срок за обявяване на ГФО в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (30.09.2022 г.), то нашият професионален съвет ще бъде да подадете и обявите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ своя ГФО за предходната 2021 година в срока за подаване на искането за заличаване на дружеството в ликвидация.

  Закон за данъка върху доходите на физическите лица[2]:

  Съгласно § 1, т. 6  от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ ликвидационен дял е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице.

  Ето защо разпределеното от дружеството имущество (парични средства) към едноличния собственик на капитала се разглежда от ЗДДФЛ като разпределяне на ликвидационен дял. В този случай на основание чл. 38, ал. 1, т. 2 буква „а“ така разпределения ликвидационен дял подлежи на облагане с окончателен данък.

  Данъкът е в размер на 5 на сто върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството (чл. 46, ал. 3 във връзка с чл. 38, ал. 4 от ЗДДФЛ).

  Данъкът се удържа и внася от платеца на доходите (дружеството) в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода. В същия срок се подава и декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от закона. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗДДФЛ в случай, че предприятието платец е заличено, декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в срока по чл. 162 от ЗКПО (т.е. в 30-дневния срок от датата на заличаване). В същия срок се внася и дължимия данък.

  Не на последно място на основание чл. 73, ал. 1, т. 2 и дружеството има задължение да  посочи изплатените доходи от ликвидационни дялове в справката по чл. 73, ал. 1. Последната следва да се подаде в 30-дневен срок от заличаване на дружеството (чл. 73, ал. 4). Изплатените доходи от ликвидационни дялове се декларират в справката по чл. 73, ал. 1 с код  814. Дохода се посочва дори и в случаите, когато не е налице облагаем доход за съдружника, определен по реда на чл. 38, ал. 4 от ЗДДФЛ.

  Обръщаме внимание и на факта, че доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 1 не подлежат на деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за ЕСК не възниква задължение за подаване на годишна декларация за така получените доходи (чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ).
   
  За онагледяване на разпоредбите на ЗДДФЛ ще разгледаме следния пример: чл. 38о физическо лице притежава дялове в ЕООД. Дяловете са придобити при учредяване на дружеството и са на стойност 5 000 лева и съвпадат с размера на внесения капитал. На 25.05.2022 г. е направен разпределителен протокол за изплащане на ликвидационен дял в размер на:
  Вариант 1 – 3 000 лева
  Вариант 2 – 8 000 лева
  Дружеството е заличено на 10.06.2022 година.
  Задължения по ЗДДФЛ
   
  Описание Вариант 1 Вариант 2
  Сума за облагане 0 лева 3 000 лева
  Дължим данък 0 лева 150 лева
  Срок за внасяне на данъка - до 10.07.2022
  Подаване на декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ - до 10.07.2022
  Подаване на декларация по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ до 10.07.2022 до 10.07.2022

  Забележка: В справката по чл. 73, ал. 1 се декларира брутната сума на изплатения ликвидационен дял и независимо от факта, че в първи вариант дружеството няма задължение да удържа данък, то има задължение да подаде справката. Подобно становище е изразено в писмо на НАП Изх. № М-94-Д-80 от 02.03.2020 год.

  ____________________________

  [1] https://nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2021/Zapoved_05-662_NSI_NAP.pdf
  [2] В отговора приемаме, че едноличният собственик на капитала е местно физическо лице.
   
  С уважение:
   
  Христо Досев, д.е.с.
   

  Нормативна рамка

  ЗСч

  СС 1

  СС 13

  Закон за статистиката

  ЗДДФЛ

  ЗКПО

  ТЗ
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x