Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба Н-5 от 24 ноември 2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от ТЗ

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 100 от 1 декември 2023 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба № Н-5 от 24 ноември 2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон

  Чл. 1. (1) С наредбата се определят предвидените в чл. 693а от Търговския закон образци на:
  1. молба за предявяване на вземане;
  2. списъци по чл. 686, ал. 1 и чл. 688, ал. 1 и 3 от Търговския закон;
  3. сметка за разпределение;
  4. ежемесечните отчети по чл. 659, ал. 2 от Търговския закон и отчета на синдика по чл. 664, ал. 1 от Търговския закон;
  5. декларацията и съгласието на синдика по чл. 656, ал. 1 и 2 от Търговския закон;
  6. дневника по чл. 659, ал. 1 от Търговския закон.
  (2) За производствата по несъстоятелност, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (ОВ, L 141/19 от 5 юни 2015 г.), се прилагат стандартните формуляри, предвидени в този регламент.

  Чл. 2. (1) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок до един месец от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност чрез молба по образец съгласно приложение № 1, която съдържа:
  1. посочване на съда и делото по несъстоятелност;
  2. името и адреса на кредитора, на неговия законен представител или пълномощник, ако имат такива, както и единния граждански номер (единен идентификационен код) на кредитора и електронния адрес, ако има такъв; съдебен адрес в страната;
  3. изложение на обстоятелствата, на които се основават вземането и размерът му;
  4. привилегиите и обезпеченията;
  5. искане за приемане на вземането;
  6. банкова сметка на кредитора, по която да бъдат преведени средствата от разпределенията във връзка с приетите му вземания;
  7. подпис на лицето, което подава молбата.
  (2) Кредиторът е длъжен да представи заедно с молбата по ал. 1 и пълномощното, когато същата се подава от пълномощник. Молбата се представя с препис за синдика.
  (3) Кредиторът представя към молбата по ал. 1 и всички писмени доказателства за вземането.

  Чл. 3. Синдикът съставя списъци за вземанията по образец, както следва:
  1. списък на приетите предявени вземания по чл. 686, ал. 1, т. 1 и по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон по образец съгласно приложение № 2 (Списък на приетите предявени вземания);
  2. списък на вземанията по чл. 687 от Търговския закон по образец съгласно приложение № 3 (Списък на служебно приетите вземания);
  3. списък на неприетите предявени вземания по образец съгласно приложение № 4 (Списък на неприетите вземания);
  4. списък на вземания, възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност по чл. 688, ал. 3 от Търговския закон, по образец съгласно приложение № 5 (Списък на допълнително приетите вземания).

  Чл. 4. Синдикът изготвя сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с вземания по чл. 722, ал. 1 от Търговския закон по образец съгласно приложение № 6 (Сметка за разпределение), а при необходимост и сметка за разпределение по чл. 717д, ал. 2 от Търговския закон съгласно приложение № 7 (Сметка за разпределение по чл. 717д, ал. 2 от Търговския закон).

  Чл. 5. Синдикът съставя отчети за дейността си по образец, както следва:
  1. ежемесечен отчет за дейността по образец съгласно приложение № 8 (Отчет за месеца по чл. 659, ал. 2 от Търговския закон);
  2. отчет при прекратяване на дейността по образец съгласно приложение № 9 (Отчет при прекратяване на дейността по чл. 664, ал. 1 от Търговския закон).

  Чл. 6. (1) Преди назначаване и встъпване в длъжност синдикът подава писмено съгласие с нотариална заверка на подписа по чл. 656, ал. 1 от Търговския закон по образец съгласно приложение № 10 (Съгласие на синдика по чл. 656, ал. 1 от Търговския закон).
  (2) При назначаването му синдикът с писмена декларация по образец съгласно приложение № 11 (Декларация от синдика по чл. 656, ал. 2 от Търговския закон) с нотариална заверка на подписа декларира наличието на условията и липсата на пречки по Търговския закон, участието в търговски дружества като съдружник, акционер, изпълнението на длъжности ликвидатор, синдик и други платени длъжности.

  Чл. 7. (1) Синдикът води специален дневник в електронна форма съгласно приложение № 12 (Дневник на синдика).
  (2) В дневника синдикът вписва всяко свое действие, свързано с управлението и разпореждането с вещи и права от имуществото на длъжника или от масата на несъстоятелността.

  Заключителна разпоредба

  Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 693а от Търговския закон.

  Министър: Атанас Славов

  Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – …………
  Т.Д. № …………. /………….. г.
  .…………… състав
  МОЛБА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕ

  От .................................................................................................................................................................. ,
   (име/наименование на кредитора)
  ЕГН/ЕИК .......................................................................................................................................................... ,
  с адрес: ................................................................................................................................................................
  (постоянен адрес/седалище и адрес на управление)
  Съдебен адрес в Република България .............................................................................................................
  Електронна поща ...............................................................................................................................................
  Телефон ...............................................................................................................................................................
  Представляван от ...............................................................................................................................................
  (име, адрес и качество на представителя)
  ...............................................................................................................................................................................
  (име и адрес на пълномощника, когато молбата се подава от пълномощник)

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На основание чл. 685 от Търговския закон предявявам писмено следните вземания срещу
  търговеца .................................................................................................................  с ЕИК …………………………..,
  за когото е открито производството по несъстоятелност:
  1. ...........................................................................................................................................................................
  2. ...........................................................................................................................................................................
  3. ...........................................................................................................................................................................
  I. Вземанията ми се основават на следните обстоятелства:
  1. ...........................................................................................................................................................................
  2. ...........................................................................................................................................................................
  3. ...........................................................................................................................................................................
  II. Към момента на предявяване имам вземания в размер на:
  1. ...........................................................................................................................................................................
  2. ...........................................................................................................................................................................
  3. ...........................................................................................................................................................................
  III. Вземанията ми са обезпечени със следните привилегии и обезпечения:
  1. ...........................................................................................................................................................................
  2. ...........................................................................................................................................................................
  3. ...........................................................................................................................................................................
  IV. Представям следните писмени доказателства:
  1. ...........................................................................................................................................................................
  2. ...........................................................................................................................................................................
  3. ...........................................................................................................................................................................
  Моля, посочените вземания да бъдат приети и съответно вписани в списъка на приетите от синдика вземания.
  Моля, средствата от разпределения във връзка с приетите вземания да бъдат превеждани по следната банкова сметка:
  IBAN .................................................................................................................................... , BIC…………………….,
  банка .............................................................................. , титуляр .....................................................................
  Приложения:
  1. Пълномощно № …. (когато молбата е подадена от пълномощник).
  2. Горепосочените писмени доказателства.

  Дата: ………../…….. г. С уважение,
  Гр. ……………………. …………………………
                (подпис)

  Приложение № 2 към чл. 3, т. 1

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – …………
  Т.Д. № …………. /………….. г.
  …………… състав
  СПИСЪК № …..*
  на приетите предявени вземания по чл. 686, ал. 1, т. 1 и по чл. 688, ал. 1 ТЗ на кредиторите
  на ...............................................  с ЕИК …………., предявени в срока по чл. 685, ал. 1/чл. 688, ал. 1 ТЗ

  Долуподписаният ......................................................................................................................................  –
  синдик по т.д. № ………../…………….. г. по описа на Окръжен съд – .............................................. , съставих
  списък на предявените и приети вземания на кредиторите на ………………………… с ЕИК ............................
   
  № по ред
  Дата на
  предявяване
  Кредитор
  Предявен размер на вземането **
  Основание на вземането***
  Прието обезпечение или привилегия
  Поредност
   по чл. 722 ТЗ
               
               
               

  Дата: ……………../………. г. СИНДИК: …………………………
                                              (подпис)
   
  Гр. …………………............ ……………...................................
                               (имена на синдика)
   

  * Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.
  ** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.
  *** Ако вземането се приема под условие, това обстоятелство се отбелязва в колоната „Основание на вземането“.

  Приложение № 3 към чл. 3, т. 2

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – ………
  Т.Д. № …………. /…… г.
  …………… състав
  СПИСЪК № …..*
  на служебно приетите вземания по чл. 687 ТЗ
  на кредиторите на ……………………………………, ЕИК ………….….

  Долуподписаният ......................................................................................................................................  –
  синдик по т.д. № ………………………./………………. г. по описа на Окръжен съд – ............................. , съставих
  списък на служебно приетите вземания на кредиторите на …………………………………, ЕИК ...........................

  № по ред
  Кредитор
  Размер на
  вземането**
  Основание на
  вземането***
  Прието обезпечение или привилегия
  Поредност
  по чл. 722 ТЗ
             
             
             
   
  Дата: ……………../………. г. СИНДИК: …………………………
                                              (подпис)
  Гр. …………………............ ……………...................................
                        (имена на синдика)
  * Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.
  ** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.
  *** Ако вземането се приема под условие, това обстоятелство се отбелязва в колоната „Основание на вземането“.

  Приложение № 4 към чл. 3, т. 3

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – …………
  Т.Д. № …………./………… г.
  …………… състав
  СПИСЪК № ………….*
  на неприетите вземания по чл. ……… ТЗ
  на кредиторите на ………………………………………………….., ЕИК ……………………

  Долуподписаният ......................................................................................................................................  –
  синдик по т.д. № …………………/……………….. г. по описа на Окръжен съд – ................................... , съставих
  списък на неприетите вземания на кредиторите на ………………………………………………….., ЕИК .......................

  № по ред
  Дата на предявяване
  Кредитор
  Предявен размер на вземането**
   Основание на вземането
           
           
           
   
  Дата: ……………../………. г. СИНДИК: …………………………
                                              (подпис)
  Гр. …………………............ ……………...................................
                               (имена на синдика)

  * Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.
  ** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.

  Приложение № 5 към чл. 3, т. 4

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – ……………
  Т.Д. № …………./………… г.
  …………… състав
   
  СПИСЪК № …*
  на допълнително приетите вземания по чл. 688, ал. 3 ТЗ
  на кредиторите на …………………………………………....................., ЕИК …………………………..........

  Долуподписаният ......................................................................................................................................  –
  синдик по т.д. № …………………../…………. г. по описа на Окръжен съд – ...................................... , съставих
  списък на допълнително приетите вземания на кредиторите на …………………..….., ЕИК .............................

  № по ред
  Дата на предявяване
  Кредитор
  Размер на вземането**
  Основание на вземането***
  Прието обезпечение или привилегия
  Поредност
  по чл. 722 ТЗ
               
               
               
   
  Дата: ……………../………. г. СИНДИК: …………………………
                                              (подпис)
  Гр. …………………........... ……………...................................
                              (имена на синдика)

  * Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.
  ** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.
  *** Ако вземането се приема под условие, това обстоятелство се отбелязва в колоната „Основание на вземането“.

  Приложение № 6 към чл. 4

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – …………
  Т.Д. № …………./………… г.
  …………… състав

  СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ № ……..*
  на наличните суми по чл. 721, ал. 1 ТЗ
  между кредиторите с вземания по чл. 722, ал. 1 ТЗ след осребряване на имущество
  от масата на несъстоятелността на ……………………………………. – в несъстоятелност, ЕИК ………………………….,
  по т.д. № …………………………./……………… г. по описа на Окръжен съд – ……………………………

  Кредитор
  Ред на вземането
  Размер на вземането
  Сума за получаване
  Забележка
  1.
           
  2.
           
  3.
           
  4.
           
  5.
           
   
  Дата: ……………../………. г. СИНДИК: …………………………
                                              (подпис)
  Гр. ………………… ……………...................................
                               (имена на синдика)

  * Поредност на номерата на сметките за разпределение на наличните суми по чл. 721, ал. 1 ТЗ.

  Приложение № 7 към чл. 4

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – …………
  Т.Д. № …………./………… г.
  …………… състав
  СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ № ….. * по чл. 717д, ал. 2 ТЗ
  на суми в полза на кредиторите на ………………………………. с ЕИК ......…………………,
  по т.д. № ……………………/………………….. г. по описа на Окръжен съд – …………………

   

  Кредитор
  Ред на
  вземането
  Основание на вземането
  Привилегии
  и обезпечения
  Дължима продажна цена, която се прихваща срещу вземанията на кредитора
  Сума, която кредиторът следва да внесе за изплащане на вземанията на другите кредитори
  1.
             
  2.
             
  3.
             
  4.
             
  5.
             
   
  Дата: ……………../………. г. СИНДИК: …………………………
                                              (подпис)
  Гр. …………………............ ……………...................................
                                (имена на синдика)

  * Поредност на номерата на сметките за разпределение на наличните суми по чл. 717д, ал. 2 ТЗ.

  Приложение № 8 към чл. 5, т. 1

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – …………
  Т.Д. № …………./…………г.
  …………… състав

  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦА ПО ЧЛ. 659, АЛ. 2 ТЗ
  От ........................................................................................................................................................................ ,
  (имена на синдика)
  с адрес ................................................................................................................................................................ ,
  (адрес на канцеларията на синдика)
  електронна поща ............................................................................................................................................... ,
  телефон: .............................................................................................................................................................. ,
  синдик на .......................................................................................................................... с ЕИК .....................
  (наименование, правно-организационна форма, седалище и адрес на управление)

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На основание чл. 659, ал. 2 от Търговския закон представям отчет за месец /.......... г. за дейността
  ми като синдик на ............ с ЕИК ……….………., за когото е открито производството по несъстоятелност:
  1. Действия във връзка с представляване на предприятието, управляване на текущи дела на предприятието и/или упражняване на надзор върху дейността на длъжника, вкл. водене на търговската кореспонденция:
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  2. Действия по попълване на масата на несъстоятелността, включително издирване и уточняване на имуществото на длъжника, направени искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на договори, по които е страна длъжникът, действия по прекратяване участието на длъжника в търговски дружества, събиране на парични вземания на длъжника и други.
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  3. Участие в съдебни производства:
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  4. Действия по осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността:
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  5. Съставени актове (списъци на вземания, планове за оздравяване, планове за осребряване, сметки за разпределение и други актове):
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  6. Извършени други действия, предвидени от закона или възложени от съда по несъстоятелността:
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

  Дата: ……………../………. г. СИНДИК: ………………………… (п)
  Гр. …………………............ ……………...................................
                              (имена на синдика)
   
   
  Приложение № 9 към чл. 5, т. 2

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – ………..
  Т.Д. № …………../………… г.
  …………… състав

  ОТЧЕТ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ. 664, АЛ. 1 ТЗ
   
  От .........................................................................................................................................................................
   (имена на синдика)
  с адрес ................................................................................................................................................................ ,
  (адрес на канцеларията на синдика)
  електронна поща ............................................................................................................................................... ,
  телефон: .............................................................................................................................................................. ,
  синдик на .......................................................................................................................... с ЕИК .....................
  (наименование, правно-организационна форма, седалище и адрес на управление)

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На основание чл. 664, ал. 1 от Търговския закон представям отчет за дейността ми като синдик на търговеца ……………………………………………… с ЕИК ............................................................... , за когото е открито производството по несъстоятелност:
  1. Действия във връзка с представляване на предприятието, управляване на текущи дела на предприятието и/или упражняване на надзор върху дейността на длъжника, вкл. водене на търговската кореспонденция:
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  2. Действия по попълване на масата на несъстоятелността, включително издирване и уточняване на имуществото на длъжника, направени искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на договори, по които е страна длъжникът, действия по прекратяване участието на длъжника в търговски дружества, събиране на парични вземания на длъжника и други.
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  3. Участие в съдебни производства:
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  4. Действия по осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността:
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  5. Съставени актове (списъци на вземания, планове за оздравяване, планове за осребряване, сметки за разпределение и други актове):
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  6. Извършени други действия, предвидени от закона или възложени от съда по несъстоятелността:
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

  Дата: ……………../………. г. СИНДИК: ………………………… (п)
  Гр. …………………........... ……………...................................
                              (имена на синдика)

  Приложение № 10 към чл. 6, ал. 1

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – …………
  Т.Д. № …………./………… г.
  …………… състав

  СЪГЛАСИЕ
  От ………………………………………………………..................... с ЕГН ....................................................................... ,
  л.к. № …………………………………………., издадена на ………………..………… от .....................................................
  Канцелария на синдика, намираща се на адрес: .....................................................................................
  Електронна поща .........................................................................................................................................
  Телефон: ........................................................................................................................................................

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На основание чл. 656, ал. 1 от Търговския закон давам съгласие да бъда назначен/а като временен/
  служебен/постоянен синдик на .............................................................................................  (наименование,
  правно-организационна форма, седалище и адрес на управление на длъжника) в производството
  по т.д. № ………/……… г. по описа на Окръжния съд – ...................................................................................

  Дата: ……………../………. г.  С УВАЖЕНИЕ: ………………………… (п)
  Гр. …………………............ ……………...................................
                                (имена на синдика)
    

  Приложение № 11 към чл. 6, ал. 2

  ДО
  ОКРЪЖЕН СЪД – …………
  Т. Д. № …………./………… г.
  …………… състав

  ДЕКЛАРАЦИЯ
  по чл. 656, ал. 2 от Търговския закон

  Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
  с ЕГН ………………………, л.к. № ………………..…, издадена на ………… г. от ..........................................................
  Канцелария на синдика, намираща се на адрес: ...........................................................................................
  Електронна поща:................................................................................................................................................
  Телефон: ..............................................................................................................................................................
  На основание чл. 656, ал. 2 от Търговския закон

  ДЕКЛАРИРАМ:
  1. Не съм осъждан/а като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер/Осъждан/а съм като пълнолетен/на за умишлено престъпление от общ характер и съм реабилитиран/а с определение № ………… по ч.н.д. № ………./………. г. по описа на      съд.
  2. Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.
  3. По отношение на мен не е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; изм., бр. 15, 21, 52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 1, 24, 63, 84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 19, 31, 39 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33 и 34 от 2006 г.; отм., бр. 59 от 2006 г.) или по чл. 103, ал. 2, т. 16 от Закона за кредитните институции.
  4. Имам завършено висше юридическо/икономическо образование и не по-малко от 5 години стаж по специалността.
  5. Издържал/а съм успешно изпит за придобиване на квалификация по ред, определен в наредбата по чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон и съм включен/а в утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
  6. Не съм освобождаван/а като синдик на основание чл. 657, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 29, ал. 1, т. 6 или 7 и чл. 44, т. 3 от Закона за банковата несъстоятелност.
  7. Не съм временно отстранен/а от утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
  8. Не съм съпруг/а на длъжника ………………………………………………… с ЕГН ………………………. или на негов кредитор, нито имам родство с тях по права линия, по съребрена линия – до шеста степен, или по сватовство – до трета степен.
  9. Не съм кредитор на длъжника ………………………………………… с ЕИК ………………………….. и кредитор в производството по несъстоятелност по т.д. № …../……. г. по описа на ОС – …………………………, с изключение на вземането за възнаграждение като синдик в това производство.
  10. Не се намирам с длъжника или с кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение за моето безпристрастие, включително не съм ги представлявал/а в последните три години преди встъпването си в длъжност.
  11. Участвам/Не участвам в търговски дружества като съдружник или акционер
  11.1. ......................................................................................................................................................................
  11.2. ......................................................................................................................................................................
  11.3. ......................................................................................................................................................................
  (описват се фирмата, правно-организационната форма, седалището и адресът на управление)
  12. Изпълнявам/Не изпълнявам длъжности ликвидатор, синдик и други платени длъжности ………………………………. в        
  12.1. ......................................................................................................................................................................
  12.2. ......................................................................................................................................................................
  12.3........................................................................................................................................................................
  (описват се фирмата, правно-организационната форма, седалището и адресът на управление на предприятието и длъжността)
  Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Съгласно чл. 656, ал. 3 ТЗ при настъпване на промяна в някое от обстоятелствата незабавно ще уведомя писмено съда по несъстоятелността.

  Дата: ……………../………. г.  СИНДИК ………………………….. (п)
  Гр. …………………..............                                 (имена на синдика)

  Приложение № 12 към чл. 7, ал. 1

  ДНЕВНИК НА СИНДИКА ПО ЧЛ. 659, АЛ. 1 ТЗ

  Синдик ……………………………………………. на ……………………………………….. с ЕИК ………………,
  т.д. № ………/………. г. по описа на ОС – …………………., седалище и адрес на управление

  Дата на вписване
  Пореден № на действието
  Описание на извършеното действие
  Забележка
  1
  2
  3
  4
         
         

  Указания за попълване:
  1. Синдикът вписва всяко свое действие, свързано с управлението и разпореждането с вещи и права от имуществото на длъжника или от масата на несъстоятелността, например (без да се счита за изчерпателно) – извършването на опис, запечатване, приемо-предаване на движими и недвижими вещи, пари и ценни книги; сключване на договори за наем и влог; продажба на движими и недвижими вещи и др.
  2. Когато функциите на синдик се изпълняват от две или повече лица, разногласията между тях и взетите решения се отбелязват в дневника в графа забележки.
  3. Действието се отразява в дневника на датата на неговото извършване и се счита за извършено на датата, на която са настъпили целените правни и фактически последици, например: за опис – дата на протокола за опис, за договор за наем – датата, на която е сключен договорът, и т.н.

  източник: dv.parliament.bg/

  Целия брой 100 на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x