Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Процедура на регистрация по ЗДДС

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

Регистрацията по ЗДДС се прави, като лицето, задължено или разполагащо с правото да се регистрира, подаде в компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП заявление за регистрация по образец.
 
Това заявление се подава:
- лично, при положение че данъчно задълженото лице (ДЗЛ) се явява дееспособно физическо лице (ФЛ) или ЕТ;
- от лице, разполагащо с представителна власт по закон, когато ДЗЛ е юридическо лице (ЮЛ) или кооперация;
- от лице, разполагащо с представителна власт съгласно учредителен договор, когато ДЗЛ се явява неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
- от акредитиран представител по чл. 135;
- от лице, изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.

Заявлението за регистрация по ЗДДС може да се подаде онлайн по реда на ДОПК. То следва да съдържа основанието за регистрация, а към него се прилагат още документи, определени в ППЗДДС. Формуляра на заявлението можете да изтеглите тук >>>
 
В срок от 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите проверява основанието за регистрация.
 
В срок 7 дни от края на проверката органът по приходите издава акт, с който прави регистрацията или мотивирано отказва да я направи.
 
Органът по приходите има възможност да откаже регистрацията по ДДС, когато:   
- лицето, заявяващо регистрацията, не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК;
- лицето промени своя адрес за кореспонденция и не уведоми за това по предвидения ред;
- лицето системно не изпълнява своите задължения по ЗДДС;
- лицето разполага с публични задължения, чиято обща стойност превишава стойността на неговите активи, намалена със задълженията му;
- не посочи електронен адрес за кореспонденция за период над 3 месеца от възникване задължението за уведомяване;
- не представи или осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, които са изискани от орган по приходите, освен в случаите, когато документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.
 
Ако лицето не е заявило за вписване имейл за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително трябва да посочи такъв. При изменение в електронния адрес лицето трябва да уведоми НАП в 7-дневен срок, освен ако изменението е направена посредством заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.
 
В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите прави проверка на основанието за регистрация.
 
В срок 7 дни от края на проверката по чл. 101, ал. 6 от ЗДДС органът по приходите издава акт за регистриране или мотивиран отказ за регистриране.
 
Независимо от ал. 6 и 7 на чл. 101 от ЗДДС регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 се прави от органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявление за регистрация.
 
Дата на регистриране
 
За дата на регистрацията се счита датата на връчването на акта за регистрация.
 
Датата на регистрацията при задължителна регистрация на основание правоприемство при:
- преобразуване на търговско дружество по реда на гл. VI от ТЗ;
- направа на непарична вноска в търговско дружество;
- преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия се явяват универсални правоприемници на преобразуваните такива;
- прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от ТЗ;
- е датата на вписване на горното обстоятелство в ТР или регистър БУЛСТАТ.
 
Специфични случаи на регистриране
 
Задължително регистриране в резултат на преобразуване (чл. 132 от ЗДДС).

Регистрацията по ДДС е задължителна за лице, придобилп стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на:
- Преобразуване на търговско дружество по гл. XVI от ТЗ;
- Прехвърляне на фирма по чл. 15 или чл. 60 от ТЗ;
- Направа на непарична вноска в търговско дружество;
- Преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия се явяват универсални правоприемници на преобразуваните такива.

Дата на регистрация в горепосочените случаи представлява датата на вписване на даденото обстоятелство в ТР или регистър БУЛСТАТ.
 
На задължителна регистрация по ДДС подлежи неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник - регистриран по ДДС. Регистрацията се прави с подаване на заявление в срок от 7 дни от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, това е и датата, която се счита за дата на регистриране на дружеството. В случай че съдружникът се регистрира след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в срок от 7 дни от датата на регистриране на съдружника, считаща се за дата на регистриране на дружеството.
 
Според пар. 34 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, в случай че след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, нерегистрирано по ЗДДС, съдружникът е регистриран до 31.12.2017 г. вкл., заявлението за регистриране по чл. 132, ал. 5 се подава в 1-месечен срок от влизането в сила на този закон.
 
Регистрация на чуждестранно лице, неустановено у нас (чл. 133 от ЗДДС)

На регистриране по ЗДДС подлежи:
- Чуждестранно лице с постоянен обект на територията на България, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на ЗДДС за задължителна регистрация или регистрация по избор.
- Чуждестранно лице, неустановено на територията на България, но извършващо облагаеми доставки с място на изпълнение у нас и отговарящо на условията на ЗДДС за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Чуждестранното лице се регистрира по ЗДДС посредством акредитиран представител (с изключение при клоновете на чуждестранни лица - те си правят регистрация по общия ред).
 
Регистрацията става в ТД на НАП София (чл. 133, ал. 3 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г.)
 
Акредитиран представител (чл. 135 от ЗДДС) може да е единствено дееспособно ФЛ, имащо постоянен адрес или постоянно пребиваващо у нас, или местно ЮЛ, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и което не разполага с изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от НАП (чл. 135, ал. 1 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г).
 
Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всичките му данъчни правоотношения, възникнали по силата на ЗДДС. Съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по ЗДДС на регистрираното чуждестранно лице, освен в случаите, описани в чл. 133, ал. 6 от ЗДДС.
 
Ако лицето - акредитиран представител бъде прекратено или настъпят други обстоятелства, водещи до невъзможност това лице да изпълнява своите задължения си по ЗДДС, в срок от 14 дни от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице има задължение да определи нов акредитиран представител (чл. 133, ал. 4 от ЗДДС).
 
Съгласно чл. 133, ал. 6 и 7 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.):
 
В случай че  лице по ал. 1 и 2 на чл. 133 от ЗДДС е установено в друга държава-членка или в трета страна, с която България има правни инструменти за взаимопомощ, регистрирането по ЗДДС се прави по общия ред. Чуждестранното лице има възможност да посочи акредитиран представител, като при това положение чл. 133, ал. 4 от ЗДДС не се прилага.

Органът по приходите има възможност да регистрира по реда на чл. 102 от ЗДДС и лице, отговарящо на на условията на чл. 133, ал. 1 и 2 от ЗДДС, вкл. когато е подало в срок заявление за регистриране, но не е определило акредитиран представител.
 
Регистрация във връзка с доставки на онлайн услуги неустановени в ЕС лица (чл. 152 от ЗДДС)

С правото да се регистрира по този ред разполага ДЗЛ, за което са изпълнени едновременно следните условия:
- то осъществява доставки на онлайн услуги, чиито получатели са ДЗЛ, установени или с постоянен адрес, или обичайно пребиваване в държава-членка;
- не е установено в ЕС;
- няма задължение да се регистрира по ДДС на друго основание на територията на България или на територията на друга държава-членка.

Специфични правила за регистриране по ЗДДС
 
Лицата подават онлайнпред ТД на НАП София, заявление за регистриране или дерегистриране

Реквизитите, формата и начинът на пращане на електронните заявления се обявяват на сайта на НАП.

ТД на НАП София в срок от 7 дни от получаване на заявлението уведомява по електронен път лицето за направената регистрация, за неговия идентификационен номер и датата на регистрация.

За дата на регистрацията се счита първият ден от месеца, който следва месеца на уведомяването.

източник: nap.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x