Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени във Валутния закон

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 14 от 18 февруари 2020 г. на Държавен вестник е обнародван:

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон
(обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 93 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 11а, ал. 2 се създава изречение второ: „Когато в предоставената по служебен път информация се съдържат данни за наличие на публични задължения в размер над 5000 лв., митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства.“

§ 2. Член 13 се изменя така:
„Лица, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
Чл. 13. (1) Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие могат да извършват:
1. търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт; в предмета на дейност на търговеца или в дейността на юридическото лице трябва да е вписано осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;
2. дружества по Закона за задълженията и договорите, когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката в 14-дневен срок преди започване на дейността.“

§ 3. Създава се чл. 13а:
„Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
Чл. 13а. (1) В Министерството на икономиката се води и поддържа регистър по образец, утвърден от министъра на икономиката, на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.
(2) Регистърът по ал. 1 се води от длъжностни лица по регистрацията, определени със заповед на министъра на икономиката.
(3) В регистъра по ал. 1 се вписва всяко лице, за което е установено спазването на нормативните изисквания за извършване на съответните дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.
(4) При вписване в регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение по установен от наредбата по ал. 10 образец.
(5) Не се извършва вписване в регистъра по ал. 1, а извършеното вписване се заличава служебно в срок до 14 дни от настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. когато някой от документите, изисквани съгласно наредбата по ал. 10, е признат за недействителен;
2. когато физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата по ал. 10, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система съгласно Наказателния кодекс;
3. по молба на регистрираното лице;
4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от търговския регистър или дружество по Закона за задълженията и договорите в регистър БУЛСТАТ;
5. при смърт на физическото лице – търговец.
(6) Не се извършва вписване в регистъра по ал. 1, когато лицето има публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Информацията за публичните задължения се установява служебно по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или чрез средата за междурегистров обмен.
(7) Служебно заличаване от регистъра се извършва и при уведомяване на компетентния орган по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Служебното заличаване по ал. 5 и 7 се извършва от длъжностното лице по регистрацията по ал. 2, което го отбелязва в регистъра по ал. 1, обявява издаденото удостоверение за невалидно и писмено уведомява заинтересованото лице по чл. 13, ал. 1.
(9) Министърът на икономиката координира участието в дейностите по изпълнение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти.
 (10) Министерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 1, както и изискванията към дейността на лицата по чл. 13, ал. 1. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(11) Златните и сребърните изделия, изработени в страната или внесени от друга държава с търговска цел, подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране по ред, определен с наредбата по ал. 10. Златните изделия се търгуват само в търговски обекти, разположени в сгради или други стационарни постройки, с изключение на продаваните от производителите им изделия на народните художествени занаяти.“

§ 4. В чл. 17, т. 3 думите „министърът на икономиката“ се заменят с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“.

§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 16, ал. 6, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 11а, ал. 1, 2 или 3 или по чл. 14а, ал. 1, или на нормативните актове по тяхното прилагане, се наказва с глоба за физически лица или с имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер една пета от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, ако деянието не съставлява престъпление.
(3) Когато предметът на нарушение по ал. 2 е укрит, наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер една четвърт от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, ако деянието не съставлява престъпление. Същото наказание се налага и на този, който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 14, ал. 2 и 3.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) При повторно нарушение:
1. по ал. 1, 4 и 5 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената;
2. по ал. 6 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената;
3. по ал. 2 на нарушителя се налага глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер на една четвърт от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях;
4. по ал. 3 на нарушителя се налага глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер на една трета от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 2, 3 или 4“ се заменят с „по ал. 4, 5 или 6“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 8“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 8“, а думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 9“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 8“, а думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 9“.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и се изменя така:
„(12) Актовете за установяване на административни нарушения по ал. 1, 4, 5 и ал. 7, т. 1 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Когато нарушението е извършено от лице по чл. 13, ал. 1, актовете за установяване на административни нарушения по ал. 6 и ал. 7, т. 2 се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощени от него длъжностни лица.“
10. Създава се ал. 13:
„(13) Актовете за установяване на административни нарушения по ал. 2, 3 и ал. 7, т. 3 и 4 се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници“ или от оправомощени от него длъжностни лица.“

§ 6. Член 20 се отменя.

§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 21:
„21. „укрит“ е:
а) предметът, който не е намерен на обичайните места, или
б) предметът, който е укрит по специален начин – с особено умение, или
в) предметът, който е укрит със специални технически средства.“

Заключителни разпоредби

§ 8. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г., бр. 7 и 17 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 75 от 2019 г.; изм., бр. 100 и 102 от 2019 г.) в чл. 14, ал. 1 т. 5 се отменя.

§ 9. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 123в, ал. 1 думите „чл. 99а, ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 99а, ал. 1“.
2. В чл. 124, ал. 1 след думите „чл. 112а, ал. 3“ се добавя „ и 4“.

§ 10. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г. и бр. 24, 33, 96, 100 и 102 от 2019 г.) в чл. 15а, ал. 8 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 6“.

§ 11. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 106 от 2018 г. и бр. 37 и 83 от 2019 г.) в чл. 29 се създава ал. 3:
„(3) Считано от датата на участие на Република България в Механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism II) официалният валутен курс на лева към еврото е равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г., и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Еврозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз.“

§ 12. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 121г се изменя така:
„Чл. 121г. (1) Считано от датата, от която започва тясното сътрудничество съгласно решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество по чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, в случай на издадени от ЕЦБ искания, Българската народна банка налага имуществена санкция за нарушение на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на други директно приложими актове на Европейския съюз от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг или за нарушение или неизпълнение от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на административен акт, издаден на основание чл. 121б, в размерите и по реда на глава петнадесета.
(2) В случай на издадени от ЕЦБ искания на основание чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 в рамките на установеното тясно сътрудничество Българската народна банка започва процедура за налагане на административно наказание по реда на глава петнадесета.“
2. В чл. 152:
а) в ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 909/2014“ се поставя запетая и се добавя „или на други относими директно приложими актове на Европейския съюз“;
б) в ал. 5 след думите „чл. 121г“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“;
в) в ал. 6:
аа) след думите „чл. 121г“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“;
бб) след думите „чл. 121б“ запетаята и думите „ал. 1 или 2“ се заличават;
вв) думите „размера по“ се заменят с „размер съгласно“;
г) създава се ал. 8:
„(8) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г, ал. 2, в случай че БНБ установи извършването на нарушение на акт по ал. 1, на извършителя се налага имуществена санкция или глоба в размерите по ал. 1 – 3.“
3. В чл. 153, ал. 1 думите „една година от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 5 години от извършването на нарушението“ се заменят с „5 години от деня на нарушението, а в случаите на продължено нарушение – в срок 5 години от деня, в който нарушението е преустановено“.

§ 13. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12 след думите „държава – членка на Европейския съюз“ съюзът „или“ се заличава и след думите „Европейското икономическо пространство“ се добавя „или на друга държава – членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“.
2. В т. 13 след думите „държава – членка на Европейския съюз“ съюзът „или“ се заличава и след думите „Европейското икономическо пространство“ се добавя „или на друга държава – членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“.
3. Точка 14 се изменя така:
„14. „Застраховки „Живот“ за целите на чл. 19, чл. 24, ал. 2, т. 12 и чл. 28, ал. 2, т. 1 са сключваните от:
а) застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги:
аа) застраховка „Живот“, която включва застраховка само за достигане на определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст или за по-ранна смърт, посочена в т. 1, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането;
бб) застраховка с изплащане на анюитети (пенсия или рента) по т. 1, буква „б“ и т. 3, буква „б“ от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането;
б) застрахователи със седалище в държава – членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, застраховки, аналогични на застраховките по буква „а“.“

§ 14. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г, бр. 31, 80 и 105 от 2018 г. и бр. 60 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 6 в изречение първо думите „и министъра на финансите“ се заличават.
2. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на финансите“ се заличават.

§ 15. Параграф 12, т. 2 и 3 влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ, L 287/63 от 29 октомври 2013 г.).

§ 16. Параграф 13 влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x