Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg
 

В бр. 103 от 04 декември ноември 2020 г. на Държавен вестник е обнародван:

Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г. и бр. 21 и 63 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава т. 8:
„8. създаването и функционирането на информационна система за интегриране на пространствени и регистрови данни.“

§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. система за електронни услуги.“
2. В ал. 4, т. 1 думите „т. 1, 4 и 5“ се заменят с „т. 1, 4, 5 и 6“.

§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и се публикува на интернет страниците на Държавен фонд „Земеделие“ и на Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „в системата по чл. 30, ал. 2, т. 6“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за подаване на заявления.“

§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Системата за идентификация на земеделските парцели е географска информационна система с послойна структура на данните, която се създава въз основа на ортоизображения и действа на ниво референтен парцел – физически блок. Структурата на данните се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В Системата за идентификация на земеделските парцели се:
1. създават и поддържат цифрови географски и атрибутивни данни за граници, идентификационни кодове и начин на трайно ползване на физическите блокове;
2. създават и поддържат други цифрови географски и атрибутивни данни за определени територии и площи от страната, които са от значение за администрирането на схеми и мерки за подпомагане;
3. използват цифрови и атрибутивни данни, създавани и актуализирани от други държавни и общински органи, включително данни за поземлени имоти.
(4) За отразяване на реалното състояние и ползване на площите, данните в Системата за идентификация на земеделските парцели ежегодно се актуализират чрез:
1. дешифриране (компютърно подпомогнато разчитане) на актуалната цифрова ортофото карта, и/или
2. отразяване на резултатите от специализираните теренни проверки на референтни парцели, които се извършват след уведомяване на бенефициентите при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30, ал. 6, и/или
3. отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37;
4. други източници на ортогонални изображения и цифрови данни за съответната година, до които Министерството на земеделието, храните и горите има достъп и може да използва при липса на информация по т. 1 – 3.“

§ 5. В чл. 33а се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) изречение първо се изменя така: „Данните в Системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, се одобряват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6.“;
б) изречение второ се заличава.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Обхватът на данни от Системата за идентификация на земеделските парцели за съответната година, които се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“, се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6, като задължително се включват цифрови географски данни за площи, допустими за подпомагане, и постоянно затревени площи.
(6) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите, с които се одобряват или изменят окончателните данни за физически блокове и окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 6. В чл. 33б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Забранява се разораването, преобразуването и/или ползването не по предназначение на площите, включени в слой „Постоянно затревени площи“.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При констатирано по реда на ал. 3 неправомерно разораване, преобразуване и/или ползване не по предназначение на площ по ал. 1, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за възстановяване на площта. Възстановяването се извършва в 6-месечен срок от нарушителя, а когато такъв не е установен – от ползвателя на правно основание на площта или от собственика.“

§ 7. В чл. 35, ал. 1 след думите „Разплащателната агенция“ се добавя „и на Министерството на земеделието, храните и горите“, а след думите „информационна система“ се добавя „и системата по чл. 1, т. 8“.

§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 изречение трето се заличава.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министерството на земеделието, храните и горите степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи. Не се смятат за правно основание за подпомагане договори за наем или аренда за:
1. имоти, за които ползвателят има задължения по чл. 34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
2. имоти от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели, които имат задължения по договори за наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд;
3. частите от имоти, останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.“
3. В ал. 6:
а) в изречение второ след думата „земи“ се добавя „извън площите с правно основание или“;
б) в изречение трето думите „и/или печат“ се заличават.

§ 9. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „за площите, които не са били обект на проверки по реда на чл. 37, ал. 3 и 4“;
б) създава се т. 4:
„4. заявените за подпомагане площи са оценени като отговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.“
2. В ал. 3:
а) в т. 6 след думите „чл. 33а, ал. 1“ се поставя тире и се добавя „за площите, които не са били обект на проверки по реда на чл. 37, ал. 3 и 4“;
б) създава се т. 10:
„10. заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.“

§ 10. В чл. 47а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „2020 г.“ се заменят с „2023 г.“.
2. В ал. 3 думите „2020 г.“ се заменят с „2023 г.“.

§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 27 се отменя.
2. Създава се т. 57:
„57. „Други източници на ортогонални изображения и цифрови данни“ са безпилотни летателни системи, предоставящи възможност за дистанционно наблюдение и изследване на земната повърхност (сателитна програма Коперник, безпилотни летателни апарати, Google Earth и други), както и неманипулируеми геопозиционирани снимки, които предоставят доказателства за състоянието на дадена площ.“

Заключителни разпоредби

§ 12. (1) В срок 5 години, считано от 23 декември 2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2016 г.), както и за:
1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване;
2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ устройствен план;
3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
5. енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;
6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Разпоредителните сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, когато:
1. в случаите по ал. 1, т. 2 това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;
2. в случаите по ал. 1, т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на територията на общината.
(3) За енергийни обекти по ал. 1, т. 5, когато не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, и предоставяне на равностоен имот от общинския поземлен фонд по оценка, изготвена от независим оценител по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(4) В срока по ал. 1 земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки извън посочените в ал. 1.
(5) Лицата, на които са предоставени земи по ал. 1, т. 4, не могат да прехвърлят ползването или собствеността върху тях за срок от 10 години от предоставянето.

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 12, който влиза в сила от 23 декември 2020 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
 
източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x