Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 25 от 29-ти март 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 34 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.)

  § 1. В чл. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. лицензирането и дейността на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване, които ползват дерогация в съответствие с чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2014“.“

  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033“, по отношение на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 или субектите, които подлежат на надзор съгласно глава двадесет и втора, с изключение на правомощията по чл. 50, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2033, които се упражняват от заместник-председателя по отношение на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „и инвестиционните посредници“ се заличават, а думите „или субектите, които подлежат на надзор съгласно глава двадесет и втора“ се заменят с „по чл. 9а, ал. 2 или субектите, които подлежат на надзор съгласно глава двадесет и втора „а“.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се добавя „по чл. 9а, ал. 2“.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2014“ се заличават.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думата „Уведомяванията“ се добавя „и докладванията по Регламент (ЕС) 2019/2033 и“.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

  § 3. В чл. 4а, ал. 2 след думата „наредби“ се добавя „по прилагането на този закон“.

  § 4. В чл. 5, ал. 1, т. 10, буква „а“ думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.

  § 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 – 4:
  „(2) Инвестиционен посредник, който отговаря на определението за „кредитна институция“ по чл. 4, параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и е подал заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции до Българската народна банка, може да продължи да извършва дейността си като инвестиционен посредник до получаване на лиценза или отказа за издаване на лиценз за извършване на дейност като банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.
  (3) От датата на постановяване на решението за издаване на лиценза по ал. 2 се обезсилва лицензът за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от комисията.
  (4) При отказ за издаване на лиценз по ал. 2 комисията отнема издадения от нея лиценз на инвестиционния посредник за извършване на дейност като инвестиционен посредник в 14-дневен срок от уведомяването по чл. 13а, ал. 4 от Закона за кредитните институции.“

  § 6. В глава втора, раздел I се създават чл. 9а и 9б:
  „Приложими изисквания относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници
  Чл. 9а. (1) За инвестиционните посредници се прилагат изискванията на този закон, Регламент (ЕС) 2019/2033 и актовете по прилагането им с изключение на случаите по ал. 2.
  (2) За инвестиционните посредници се прилагат изискванията на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им, в следните случаи:
  1. инвестиционните посредници отговорят на условията по чл. 1, параграф 2, буква „а“ или „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2033;
  2. комисията е взела решение съгласно чл. 1, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 по реда на чл. 9б;
  3. комисията на основание чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 е позволила с решение прилагането им.
  Решение за прилагане на Регламент (ЕС) № 575/2013
  Чл. 9б. (1) Комисията за финансов надзор може съгласно чл. 1, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 да вземе решение да прилага изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 към инвестиционен посредник, който извършва някоя от инвестиционните услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6, когато общата стойност на консолидираните активи на инвестиционния посредник е равна или надхвърля левовата равностойност на 5 милиарда евро, изчислени като средна стойност за предходните 12 месеца, и е налице едно или повече от следните условия:
  1. инвестиционният посредник извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 в такъв мащаб, че изпитването на съществени затруднения или неизпълнението на съществени задължения от инвестиционния посредник могат да доведат до системен риск;
  2. инвестиционният посредник е клирингов член;
  3. комисията счита, че това е оправдано с оглед на размера, естеството, мащаба и сложността на дейността на инвестиционния посредник, като взема предвид принципа на пропорционалност и един или повече от следните фактори:
  а) значимостта на инвестиционния посредник за икономиката на Европейския съюз или на Република България;
  б) значимостта на трансграничните дейности на инвестиционния посредник;
  в) взаимносвързаността на инвестиционния посредник с финансовата система.
  (2) Алинея 1 не се прилага за дилър на стоки или квоти за емисии, предприятия за колективно инвестиране, застрахователи и презастрахователи.
  (3) Комисията за финансов надзор отменя решението по ал. 1, когато инвестиционният посредник престане да отговаря на изискването за прага, посочен в ал. 1, изчислен за период от 12 последователни месеца. Комисията за финансов надзор информира незабавно инвестиционния посредник при отмяна на решението по ал. 1.
  (4) Комисията за финансов надзор информира незабавно ЕБО за решенията по ал. 1 и 3.“

  § 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „ал. 2, 3, 5 и 6“ се заменят с „ал. 2, 3 и 6“, а думите „1 500 000 лв.“ се заменят с „левовата равностойност на 750 000 евро“.
  2. В ал. 2 думите „250 000 лв.“ се заменят с „левовата равностойност на 150 000 евро“.
  3. В ал. 3 думите „100 000 лв.“ се заменят с „левовата равностойност на 75 000 евро“.
  4. Алинеи 5 и 7 се отменят.
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Началният капитал на инвестиционните посредници се формира в съответствие с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2033.“

  § 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕС) № 575/2013 и“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2033 или Регламент (ЕС) № 575/2013 и“.
  2. В ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 575/2013 и“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2033 или Регламент (ЕС) № 575/2013 и“.
  3. В ал. 3, т. 2 след думите „инвестиционен посредник“ се добавя „по чл. 9а, ал. 2“.
  4. Алинея 4 се отменя.
  5. В ал. 5 думите „и на решение по ал. 4“ се заличават, а след думите „одобренията по“ се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 и“.
  6. В ал. 7 изречение първо се изменя така: „Други изисквания към инвестиционните посредници относно капитала, включително притежаването на допълнителен собствен капитал, капиталовата адекватност и ликвидност, видовете капиталови буфери, които трябва да поддържат, обхватът, условията и редът за тяхното формиране и актуализиране, условията, критериите и реда за освобождаване от изискванията за ликвидност, за воденето на отчетност и оповестяването на информация от предприятията майки и инвестиционните посредници, както и надзорът за спазването на тези изисквания се определят с наредба, както и с Регламент (ЕС) 2019/2033 или Регламент (ЕС) № 575/2013.“
  7. Създава се ал. 8:
  „(8) Инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2 определят своя вътрешен капитал на адекватно ниво на собствения капитал, което е достатъчно, за да покрие всички рискове, на които е изложен инвестиционният посредник, и да гарантира, че собственият му капитал може да поеме потенциални загуби в резултат на стресовите сценарии, включително идентифицираните чрез стрес тестовете за надзорни цели.“

  § 9. В чл. 13, ал. 4, т. 6 след думите „(Регламент (ЕС) № 596/2014)“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.

  § 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4, изречение първо думите „от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията или от оповестяването му“ се заменят с „от оповестяването на съобщението“, а в изречение второ думите „Тези обстоятелства се удостоверяват“ се заменят с „Оповестяването се удостоверява“.
  2. Създава се ал. 9:
  „(9) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва последваща оценка на пригодността на членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник по чл. 9а, ал. 2 при възникване на съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или че е налице повишен риск от такива действия, свързани със съответния инвестиционен посредник, и при необходимост налага съответните надзорни мерки.“

  § 11. В чл. 17, ал. 4 думите „чл. 10, ал. 1 – 7“ се заменят с „чл. 10, ал. 1 – 6“.

  § 12. Създава се чл. 19а:
  „Повторно издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции
  Чл. 19а. (1) Банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции, която извършва само инвестиционните услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и на която за период от 5 последователни години средната стойност на общите активи е под праговете по чл. 4, параграф 1, т. 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 575/2013 подава заявление по чл. 17, ал. 2 за повторно издаване на лиценз по чл. 19. Заявлението се подава в 14-дневен срок от получаване на уведомлението от Българската народна банка по чл. 36, ал. 6 от Закона за кредитните институции.
  (2) Комисията за финансов надзор взема предвид оценката за спазването на надзорните изисквания от страна на банката по ал. 1, както и всяка друга информация, която е от значение за издаването на лиценза, които се представят от Българската народна банка в срок до 10 работни дни от писменото искане на комисията.
  (3) Заместник-председателят се произнася по пълнотата на заявлението в срок до 10 работни дни от получаването му, като чл. 18, ал. 2 – 5 се прилагат съответно.
  (4) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя разглежда и се произнася по същество в срок до три месеца от подаване на пълното заявление. Когато представените данни и документи са непълни, неточни, несъобразени с нормативните изисквания или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността им, комисията изпраща съобщение на заявителя за констатираните непълноти и несъответствия или за искане на допълнителни данни, информация и документи в срок до 20 работни дни от потвърждението на пълнотата на заявлението. Заявителят представя в комисията допълнителните данни, информация и документи в определен от комисията срок, който не може да е по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца, като този срок не може да се удължава допълнително.
  (5) В случаите по чл. 262, ал. 1 и 2 комисията изисква мнението на съответния компетентен орган. В този случай комисията се произнася след получаването на мнението на съответния компетентен орган, но не по-късно от 30 работни дни от подаването на пълното заявление.
  (6) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението, като взема решение дали ще издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в срок до 30 работни дни:
  1. от потвърждението за пълнотата на подаденото заявление, когато не са поискани допълнителни данни, информация и документи по реда на ал. 4;
  2. от представянето на допълнителните данни, информация и документи по ал. 4 в определения срок, съответно от изтичането на срока за представянето им.
  (7) За издаването на лиценза се прилагат съответно чл. 18, ал. 7, 10 и 11 и чл. 19.
  (8) Комисията за финансов надзор уведомява незабавно Българската народна банка за решението си по подаденото заявление.
  (9) Издаденият от комисията лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник има действие от датата на решението за отнемане на лиценза за банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции от Българската народна банка.“

  § 13. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато съобщението по ал. 2 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето на данните, документите и допълнителната информация по ал. 2 тече от оповестяването на съобщението на интернет страницата на комисията. Оповестяването се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.“
  2. В ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“.

  § 14. В чл. 27, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 7 след думите „закона, на“ се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 или“.
  2. В т. 9 след думите „Регламент (ЕС) № 600/2014“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.

  § 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Заедно с искането по ал. 1 инвестиционният посредник представя:
  1. план за уреждане на отношенията му с клиентите, който включва прехвърляне на клиентските финансови инструменти, пари и други активи при посочен от клиентите инвестиционен посредник, който е дал съгласие;
  2. доказателства за надлежно предвидени изисквания и необходими ресурси, които да са реалистични от гледна точка на времето и поддържането на собствен капитал и ликвидни ресурси до момента на окончателното уреждане на отношенията с клиентите, като отчита своите жизнеспособност, устойчивост на бизнес модела и стратегии на стопанска дейност.“
  2. В ал. 3 думите „Когато условието по ал. 2, изречение второ, не е налице“ се заменят с „Когато планът не включва прехвърляне на клиентските финансови инструменти, пари и други активи при посочен от клиентите инвестиционен посредник, който е дал съгласие“.

  § 16. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Договори“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато клиент използва услугите на обвързан агент, клиентът сключва договор по чл. 82 с инвестиционния посредник.“

  § 17. В чл. 35, ал. 1, т. 3, буква „д“ след думите „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.

  § 18. В чл. 36, ал. 2, т. 1 думите „копие от диплома“ се заменят с „данни и документи“.

  § 19. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За целите на надзора и когато прецени за необходимо с оглед на стабилността на финансовата система в Република България, комисията може да извършва проверки на дейностите, извършвани от клона по чл. 45, както и да изисква информация от съответния клон за неговите дейности. Комисията за финансов надзор без забавяне се консултира с компетентните органи на държавата членка по произход преди извършване на проверки по изречение първо.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Във възможно най-кратък срок след приключването на проверката по ал. 2 комисията предава на компетентните органи на държавата членка по произход получената информация и констатациите, които са от значение за оценката на риска, свързан със съответния инвестиционен посредник.“
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  4. Създава се ал. 7:
  „(7) Комисията за финансов надзор, когато е надзорен орган на групата, извършва проверки на място на инвестиционни посредници и на установени на територията на Република България инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност, както и на трети лица, на които те са възложили оперативни функции или дейности, след като уведоми предварително съответните компетентни органи.“

  § 20. В чл. 49 се създават ал. 8 – 12:
  „(8) Клонът на инвестиционен посредник, получил лиценз по ал. 1, предоставя ежегодно на комисията:
  1. информация за мащаба и обхвата на услугите и дейностите, които клонът извършва в Република България;
  2. информация за инвестиционния посредник от трета държава, който извършва дейност по чл. 6, ал. 2, т. 3 – неговата месечна минимална, средна и максимална експозиция към контрагенти от Европейския съюз;
  3. информация за инвестиционния посредник от трета държава, който предоставя едната или двете услуги, посочени в чл. 6, ал. 2, т. 6 – общата стойност на финансовите инструменти с произход от контрагенти от Европейския съюз, чиито емисии са поети или които се предлагат при условията на безусловно и неотменимо задължение през предходните 12 месеца;
  4. информация за оборота и общата стойност на активите, съответстващи на услугите и дейностите, посочени в т. 1;
  5. подробно описание на механизмите за защита на инвеститорите, от които могат да се ползват клиентите на клона, в т.ч. правата на тези клиенти, произтичащи от посочената в ал. 2, т. 6 схема за компенсиране на инвеститорите;
  6. политиката на управление на риска и договореностите, които използва за услугите и дейностите, посочени в т. 1;
  7. правилата за управление, включително имената на лицата, които изпълняват основните функции във връзка с дейностите на клона;
  8. друга информация, която комисията счита за необходима за осъществяване на надзор на дейностите на клона.
  (9) Когато за клон на инвестиционен посредник, получил лиценз по ал. 1, се прилага чл. 9а, ал. 2, клонът предоставя на комисията най-малко веднъж годишно:
  1. информация за общия размер на активите, които съответстват на дейностите на клона, включени в лиценза;
  2. информация за ликвидните активи, с които клонът разполага, по-специално наличността на ликвидните активи в левове, евро и други валути на държавите членки;
  3. информация за размера на собствения капитал, който е на разположение на клона;
  4. правилата за управление на риска;
  5. правилата за управление, включително имената на лицата, които изпълняват основните функции във връзка с дейностите на клона;
  6. плановете за възстановяване, обхващащи клона;
  7.друга информация, която комисията счита за необходима за извършването на цялостно наблюдение на дейността на клона.
  (10) При поискване комисията предоставя на ЕОЦКП следната информация за:
  1. решенията за издаване на лиценз на клонове на инвестиционен посредник от трета държава и за промени в тези лицензи;
  2. мащаба и обхвата на услугите и дейностите, които лицензираният клон извършва в Република България;
  3. оборота и общата стойност на активите, съответстваща на услугите и дейностите, посочени в т. 2;
  4. наименованието на групата от трета държава, към която принадлежи лицензираният клон.
  (11) Комисията за финансов надзор и заместник-председателят си сътрудничат тясно с компетентните органи на субектите, които са част от същата група, към която принадлежат клоновете на инвестиционни посредници, получили лиценз по ал. 1, съответно компетентните органи на други държави членки, лицензирали клон на инвестиционен посредник от групата, и с ЕОЦКП и ЕБО, за да гарантира, че всички дейности на групата в Европейския съюз подлежат на обстоен, съгласуван и ефективен надзор в съответствие с този закон, съответно Директива (ЕС) 2019/2034, както и с Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2013/36/ЕС.
  (12) Комисията за финансов надзор ежегодно уведомява ЕОЦКП за списъка на клоновете на инвестиционни посредници от трети държави, които извършват дейност на територията на Република България.“

  § 21. В чл. 57, ал. 2, т. 4 след думите „изискванията на този закон“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 или“.

  § 22. В чл. 61 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Инвестиционният посредник определя дали отговаря на изискванията за значим инвестиционен посредник веднъж годишно въз основа на данните от годишния си финансов отчет на индивидуална основа за предходната финансова година и други документи.“
  2. В ал. 2 т. 2 и 3 се отменят.
  3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.

  § 23. В глава шеста, раздел I се създава чл. 61а:
  „Изисквания за създаване на комитет по риска и комитет по възнагражденията
  Чл. 61а. (1) Инвестиционните посредници, чиито балансови и задбалансови активи през четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година надхвърлят като средна стойност левовата равностойност на 100 млн. евро, създават комитет по риска и комитет по възнагражденията.
  (2) Комитетът по възнагражденията може да бъде създаден на ниво група.
  (3) Изискванията към комитетите по ал. 1 се определят с наредба.“

  § 24. В чл. 62, ал. 2 след думата „съгласно“ се добавя „чл. 48, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 или“.

  § 25. В чл. 63, ал. 3 след думите „в съответствие с“ се добавя „чл. 48, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 или“.

  § 26. В чл. 64, ал. 2, т. 7, буква „в“ накрая се добавя „и за управление на всички значими рискове, на които инвестиционният посредник е изложен“.

  § 27. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думата „закона“ се заменя с „този закон и актовете по прилагането му“, а думите „извършваната от него дейност и“ се заменят с „дейността на посредника, както и с рисковете, присъщи за бизнес модела и дейността на посредника, и“;
  б) в т. 9 след думите „Регламент (ЕС) № 596/2014, на“ се добавя „Регламент (ЕС) № 2019/2033 или“;
  в) в т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „както и рисковете, които той поражда или би могъл да породи“;
  г) точка 14 се изменя така:
  „14. прилагането на неутрални по отношение на пола политики и практики за възнагражденията на лицата, които работят за инвестиционния посредник, които са съобразени с разумното и ефективно управление на риска и го насърчават, като изискванията към възнагражденията, политиката за възнагражденията и нейното прилагане и оповестяване се определят с наредба;“
  д) в т. 15 в текста преди буква „а“ след думите „служителите на инвестиционния посредник“ се добавя „по специален независим канал“.
  2. В ал. 3 след думите „Инвестиционният посредник“ се добавя „по чл. 9а, ал. 2“.
  3. В ал. 4 след думите „Регламент (ЕС) № 596/2014, на“ се добавя „Регламент (ЕС) № 2019/2033 или“.

  § 28. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение първо пред думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „Регламент (ЕС) № 2019/2033 или“, а думите „отчита техническите критерии“ се заменят с „прилага принципа на пропорционалност и отчита критериите“, а в изречение второ думите „начинът и техническите критерии“ се заменят с „начинът, обхватът и критериите“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато прегледът по ал. 1 на инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2 и по-специално оценката на правилата за организацията, бизнес модела или дейностите му дава на комисията разумни основания за съмнение, че във връзка с този инвестиционен посредник се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или че е налице повишен риск за това, комисията уведомява незабавно Държавна агенция „Национална сигурност“ и ЕБО. В случай на потенциален повишен риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм комисията и Държавна агенция „Национална сигурност“ си сътрудничат и уведомяват незабавно ЕБО за своята обща оценка.“

  § 29. В чл. 85 се създава ал. 9:
  „(9) Допълнителни изисквания към пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират място на търговия, и систематичните участници относно оповестяването на пазарни данни се определят с наредба.“

  § 30. В чл. 89 в ал. 1 думите „по чл. 71, ал. 1, чл. 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 и 87“ се заменят с „на чл. 71, ал. 1, чл. 72 – 74, 77 – 79, 82, 84 – 87“.

  § 31. В чл. 128, ал. 1 след думите „ликвидност съгласно“ се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 или“.

  § 32. В чл. 129, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „пазар или доставчик на услуги за докладване на данни“ се заменят с „пазар, одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3“, а думата „представлява“ се заличава.
  2. В т. 1 в началото се добавя „представлява“.
  3. Точка 2 се изменя така:
  „2. засяга непрекъснатото функциониране на инвестиционния посредник, регулирания пазар, одобрения механизъм за докладване или одобрения механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3;“.

  § 33. В чл. 134 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Инвестиционен посредник, който не отговаря на условията за малки и невзаимносвързани инвестиционни посредници, определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, оповестява ежегодно, поотделно за Република България, за държавите членки и за третите държави, в които има дъщерни дружества, които са финансова институция по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или е установил клонове, следната информация:
  1. наименование, описание на дейностите и местоположение на всяко дъщерно дружество и клон;
  2. размер на оборота;
  3. брой служители на пълен работен ден (еквивалентна база);
  4. финансов резултат от дейността преди данъчно облагане;
  5. начислени данъци върху финансовия резултат от дейността;
  6. получени държавни субсидии, ако има такива.“

  § 34. В чл. 152, ал. 2 след думите „и функционира“ се добавя „като регулиран пазар“.

  § 35. В чл. 158 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14, ал. 1“.
  2. В ал. 4 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14, ал. 1 – 5“.

  § 36. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 8 буква „в“ се отменя;
  б) създава се т. 9:
  „9. други документи, определени с наредба.“
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо думите „от поставяне на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията или от оповестяването му“ се заменят с „от оповестяването на съобщението“;
  б) в изречение второ думите „Тези обстоятелства се удостоверяват“ се заменят с „Оповестяването се удостоверява“.

  § 37. Създава се нов дял четвърти с нови чл. 205 – 209:
  „ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ
  ОДОБРЕНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ И ОДОБРЕНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
  Общи положения
  Чл. 205. (1) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 27а от Регламент (ЕС) № 600/2014 и взема съответните решения по предложение на заместник-председателя.
  (2) Лицензирането и надзорът на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 се извършват съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014, този закон и актовете по прилагането им.
  (3) Комисията за финансов надзор извършва уведомяванията до ЕОЦКП и съответните компетентни органи, предвидени в Регламент (ЕС) № 600/2014.
  Организационни изисквания
  Чл. 206. Организационните изисквания към одобрените механизми за публикуване и одобрените механизми за докладване по чл. 1, т. 3 са съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 и актовете по прилагането му.
  Допълнителни изисквания
  Чл. 207. (1) Одобрените механизми за публикуване и одобрените механизми за докладване по чл. 1, т. 3 поддържат подходящи и ефективни процедури за подаване на вътрешни сигнали от служителите им по специален и независим канал за действителни или възможни нарушения в съответния одобрен механизъм за публикуване или одобрен механизъм за докладване.
  (2) Допълнителни изисквания към одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 относно оповестяването на пазарни данни се определят с наредба.
  Предоставяне на услуги за докладване на данни от инвестиционен посредник или от пазарен оператор
  Чл. 208. (1) Инвестиционен посредник или пазарен оператор, който организира място на търговия, може да предоставя услуги за докладване на данни като одобрен механизъм за публикуване или одобрен механизъм за докладване по чл. 1, т. 3, ако тези услуги са включени в издадения му лиценз.
  (2) В случаите, когато инвестиционен посредник или пазарен оператор, който организира място на търговия, иска да извършва услуги по ал. 1, които не са включени в неговия лиценз, той трябва да подаде заявление до комисията за разширяване обхвата на лиценза, към което прилага данни и документи, определени с Регламент (ЕС) № 600/2014, актовете по прилагането му и с наредба. Комисията за финансов надзор разглежда заявлението при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 600/2014 и актовете по прилагането му.
  (3) Преди издаването на лиценза по ал. 1, съответно разширяване на издадения лиценз по ал. 2, комисията извършва проверка дали инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, е създал условия за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 и на актовете по прилагането му.
  Вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  Чл. 209. (1) Лице, получило лиценз по чл. 208, подава заявление за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията в срок до 7 дни от получаването на лиценза.
  (2) Агенцията по вписванията вписва в регистъра дружеството, съответно правото да извършва услуги за докладване на данни, в неговия предмет на дейност, след като й бъде представен издаденият от комисията лиценз.“

  § 38. Досегашният дял четвърти с глави от шестнадесета до двадесет и първа с чл. 205 – 227 се отменят.

  § 39. Наименованието на глава двадесет и втора се изменя така: „Надзор на консолидирана основа на групи инвестиционни посредници по чл. 9а, ал. 1 и надзорни правомощия по отношение на инвестиционните холдинги, смесените финансови холдинги и холдингите със смесена дейност, в които участват тези посредници“.

  § 40. Член 228 се изменя така:
  „Определяне на компетентен орган за осъществяване на надзор на консолидирана основа на групи инвестиционни посредници и надзор за спазване на капиталов тест за групата
  Чл. 228. (1) Комисията за финансов надзор осъществява надзор на консолидирана основа по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033 или надзор за спазване на капиталов тест за групата в случаите, когато:
  1. група инвестиционни посредници има инвестиционен посредник майка от Съюза, лицензиран в Република България;
  2. предприятието майка на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза;
  3. предприятието майка на два или повече инвестиционни посредника, лицензирани в две или повече държави членки, е един и същ инвестиционен холдинг майка от Съюза, учреден в Република България, или смесен финансов холдинг майка от Съюза, учреден в Република България;
  4. предприятия майки на един или повече инвестиционни посредника, лицензирани в Република България, и на един или повече инвестиционни посредника, лицензирани в една или повече държави членки, обхващат повече от един инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг с главни управления в различни държави членки и във всяка от тези държави има инвестиционен посредник и инвестиционният посредник, лицензиран в Република България, е с най-голямо балансово число;
  5. предприятието майка на един или повече инвестиционни посредника, лицензирани в Република България, и на един или повече инвестиционни посредника, лицензирани в една или повече държави членки, е един и същ инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза и нито един от тези инвестиционни посредници не е получил лиценз в държавата членка, в която е учреден инвестиционният холдинг или смесеният финансов холдинг, и инвестиционният посредник, лицензиран в Република България, е с най-голямо балансово число.
  (2) Комисията за финансов надзор не прилага ал. 1, т. 3 – 5, когато постигне съгласие с компетентните органи на съответните държави членки, че прилагането на ал. 1, т. 3 – 5 е нецелесъобразно за осъществяване на ефективния надзор на консолидирана основа или надзор за спазване на капиталовия тест за групата предвид съответните инвестиционни посредници и мащаба на дейността им в съответната държава членка, и с решение определят друг компетентен орган, който да осъществява надзор на консолидирана основа или надзор за спазването на капиталовия тест за групата. Преди вземане на решението по изречение първо комисията дава възможност на инвестиционния посредник майка от Съюза, лицензиран в Република България, съответно на инвестиционния холдинг майка от Съюза, учреден в Република България, или смесения финансов холдинг от Съюза, учреден в Република България, или на инвестиционния посредник, лицензиран в Република България и с най-голямо балансово число, в определен от нея срок да изрази своето мнение по предвижданото решение.
  (3) По искане на компетентен орган на друга държава членка комисията участва в консултации и вземане на решение за определянето на компетентен орган, който да осъществява надзор на консолидирана основа или надзор за спазването на капиталовия тест за групата. С решението по изречение първо за компетентен орган може да бъде определена комисията.
  (4) Комисията за финансов надзор уведомява Европейската комисия и ЕБО за решенията по ал. 2 и 3.“

  § 41. Създават се чл. 228а – 228н:
  „Изисквания към управителните и контролните органи
  Чл. 228а. (1) Лицата, избрани за членове на управителния или на контролния орган на инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг, трябва да са с добра репутация и да притежават знания, умения и професионален опит, необходими за управление на дейността на холдинга, като се отчита специфичната роля на съответния холдинг.
  (2) Допълнителни изисквания към лицата по ал. 1 се определят с наредба.
  Информиране на ЕБО при извънредни ситуации
  Чл. 228б. При възникване на извънредна ситуация, включително в случаите по чл. 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OB, L 331/12 от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1093/2010“, или при неблагоприятно развитие на пазарите, което може да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в Република България или в друга държава членка, в която са лицензирани дружества от групата инвестиционни посредници, комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, информира незабавно ЕБО и органите по чл. 25, ал. 1, т. 5 и ал. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните функции.
  Надзорни колегии, създавани от комисията
  Чл. 228в. (1) Комисията за финансов надзор, когато е консолидиращ надзорен орган по чл. 228, може да създава надзорни колегии на компетентните органи за улесняване изпълнението на функциите по този член и за осигуряване на координация и сътрудничество със съответните надзорни органи на трети държави, както и когато това е необходимо за целите на прилагането на чл. 23, параграф 1, ал. 1, буква „в“ и чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за обмен и актуализиране на съответната информация с надзорните органи на квалифицираните централни контрагенти относно маржин модела.
  (2) При необходимост надзорна колегия може да се създаде и с участие на съответните компетентни органи на дъщерни дружества от трети държави на група инвестиционни посредници, с предприятие майка – инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза.
  (3) Комисията за финансов надзор може да участва в надзорни колегии, създадени от други компетентни органи, когато те са консолидиращи надзорни органи съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (4) За създаването и дейността на надзорните колегии комисията след консултации с другите компетентни органи сключва с тях писмени споразумения.
  (5) Надзорните колегии по ал. 1 и 2 създават необходимите условия и ред, при които надзорният орган на групата инвестиционни посредници, ЕБО и останалите компетентни органи изпълняват следните задачи:
  1. по чл. 228б;
  2. за обмен на информация между компетентните органи и ЕБО в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и с ЕОЦКП в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;
  3. за координиране на исканията за информация, когато това е необходимо за улесняване на надзора на консолидирана основа, в съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033;
  4. за координиране на исканията за информация в случаите, когато няколко компетентни органа на инвестиционните посредници, които са част от една и съща група инвестиционни посредници, имат нужда да поискат от компетентния орган на държавата членка по произход на клиринговия член или от компетентния орган на квалифицирания централен контрагент информация за маржин модела и параметрите, използвани за изчисляване на изискването за маржин на съответния инвестиционен посредник;
  5. повишаване ефективността на надзора чрез премахване на излишното дублиране на надзорни изисквания;
  6. постигане на съгласие за доброволно разпределяне на задачи и отговорности между компетентните органи при необходимост.
  (6) Членове на надзорните колегии по ал. 1 и 2 са:
  1. компетентните органи, които отговарят за надзора на дъщерни предприятия на група инвестиционни посредници с предприятие майка – инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза;
  2. надзорните органи на трета държава, когато са спазени изисквания за поверителност, които по мнението на всички компетентни органи се считат за еквивалентни на изискванията за поверителност на държавите членки съгласно техните национални законодателства.
  (7) Създаването и дейността на надзорна колегия не засяга правомощията на комисията, съответно на заместник-председателя, по този закон, по Закона за Комисията за финансов надзор и по Регламент (ЕС) 2019/2033.
  Заседания на надзорните колегии
  Чл. 228г. (1) В случаите, когато е консолидиращ надзорен орган, комисията ръководи заседанията на надзорната колегия и определя компетентните органи, които ще участват във всяко заседание или дейност на колегията, като отчита значението на надзорната дейност, която трябва да се планира или координира от членовете на надзорната колегия.
  (2) Като консолидиращ надзорен орган комисията предварително предоставя на всички членове на надзорната колегия информацията относно организацията на заседанието, основните въпроси и действията, които ще се обсъждат. Комисията за финансов надзор предоставя своевременно на всички членове на надзорната колегия и цялата информация относно взетите на тези заседания решения и предприетите мерки.
  Отнасяне на въпрос за съдействие до ЕБО
  Чл. 228д. Когато комисията не е съгласна с решение, прието от надзорния орган на групата инвестиционни посредници относно работата на колегия от надзорни органи, може да отнесе съответния въпрос до ЕБО и да поиска съдействието му в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
  Предоставяне на информация на компетентните органи
  Чл. 228е. (1) Комисията за финансов надзор по своя инициатива или по искане на член на надзорната колегия предоставя на съответните членове на надзорната колегия цялата необходима информация, която се отнася до:
  1. установяването на правната, управленската и организационната структура на групата инвестиционни посредници, включително регулирани и нерегулирани субекти, нерегулирани дъщерни дружества и предприятия майки, както и установяването на компетентните органи, упражняващи надзор върху регулираните субекти в групата;
  2. процедури за събиране и проверка на информация от инвестиционните посредници в група инвестиционни посредници;
  3. затруднения в дейността на инвестиционния посредник или в дейността на други дружества от групата инвестиционни посредници, които могат сериозно да засегнат дейността на инвестиционните посредници;
  4. всички съществени административни наказания и надзорни мерки, наложени от комисията или заместник-председателя по реда на този закон, включително налагането на допълнителни капиталови изисквания.
  (2) Комисията за финансов надзор си сътрудничи с ЕБО и предоставя цялата необходима информация за изпълнение на задълженията му при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1093/2010.
  Консултации с други компетентни органи
  Чл. 228ж. (1) Преди да вземе решение, което е от значение за дейността на друг компетентен орган, комисията се консултира с него, когато решението се отнася до:
  1. промени в акционерната, организационната или управленската структура на инвестиционните посредници от дадената група инвестиционни посредници, за които се изисква одобрение или разрешение на комисията;
  2. съществени административни наказания и надзорни мерки, наложени от комисията или заместник-председателя;
  3. допълнителни капиталови изисквания, наложени от комисията.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията се консултира и с консолидиращия надзорен орган.
  (3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат, когато е необходимо комисията незабавно да вземе решение, както и когато консултациите могат да затруднят или да осуетят ефективността на съответно решение. В този случай комисията уведомява компетентните органи при първа възможност за решението си да не се консултира.
  Консултации с ЕБО
  Чл. 228з. Комисията за финансов надзор може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО по реда на чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 в случаите, когато:
  1. компетентен орган не й е предоставил своевременно необходимата информация съгласно чл. 228е, ал. 1;
  2. искането за обмен на относима информация е отказано или не е изпълнено в разумен срок.
  Проверки по инициатива на друг компетентен орган
  Чл. 228и. (1) Когато е необходимо комисията да провери информацията за инвестиционни посредници, инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги, финансови институции, дружества за спомагателни услуги, холдинги със смесена дейност или дъщерни предприятия, намиращи се в друга държава членка, включително дъщерни предприятия, които са застрахователи или презастрахователи, тя отправя искане за тази цел до съответните компетентни органи на другата държава членка.
  (2) Когато е необходимо компетентен орган на държава членка да провери информацията за лицата, посочени в ал. 1, и отправи до комисията искане за тази цел, комисията предприема някое от следните действия:
  1. извършва проверката или възлага на ресорния заместник-председател извършването й с оглед на правомощията им;
  2. дава възможност на отправилия искането компетентен орган да извърши проверката;
  3. възлага на одитор или експерт да извърши проверката безпристрастно и да докладва незабавно за резултатите от нея.
  (3) Компетентният орган, отправил искането по ал. 2, може да участва в проверките по ал. 2, т. 1 и 3.
  Други изисквания
  Чл. 228к. Комисията за финансов надзор осъществява надзор върху инвестиционния холдинг и смесения финансов холдинг, когато се прилага капиталовият тест на групата.
  Изискване на информация от холдинг със смесена дейност
  Чл. 228л. (1) Когато холдинг със смесена дейност е предприятие майка на един или повече инвестиционни посредника, лицензирани в Република България, комисията може да изисква от холдинга и от неговите дъщерни дружества информация, която е необходима за целите на надзора над дъщерните дружества – инвестиционни посредници.
  (2) Комисията за финансов надзор може да извършва самостоятелно или с помощта на назначени за целта лица проверка на място в съответното дружество с цел проверка на получената информация по ал. 1.
  Общ надзор върху холдинг със смесена дейност и неговите дъщерни дружества
  Чл. 228м. (1) Когато холдинг със смесена дейност е предприятие майка на един или повече инвестиционни посредника, лицензирани в Република България, комисията упражнява общ надзор както върху сделките между тези инвестиционни посредници и холдинга, така и върху сделките между инвестиционните посредници и другите дъщерни дружества на холдинга.
  (2) Инвестиционните посредници по ал. 1 въвеждат адекватни процеси за управление на риска и механизми за вътрешен контрол, включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицират, измерват, наблюдават и контролират по подходящ начин сделките с холдинга със смесена дейност и с неговите дъщерни дружества.
  (3) Процедурите и сделките по ал. 2 са обект на надзор от комисията.
  Съдействие на компетентни органи от други държави членки при консолидиран надзор върху дъщерни дружества, подлежащи на лицензиране от комисията
  Чл. 228н. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дъщерно дружество на предприятие майка със седалище от трета държава и спрямо този инвестиционен посредник не се упражнява надзор на консолидирана основа от комисията или от друг компетентен орган, комисията проверява дали инвестиционният посредник е обхванат от надзор на консолидирана основа, съответстващ на изискванията на този закон и първа част на Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (2) Когато установи, че не се упражнява надзор на консолидирана основа или че упражняваният надзор не съответства на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) 2019/2033, комисията, в случай че би била надзорен орган на групата инвестиционни посредници, ако предприятието майка беше установено в Съюза, може да приложи спрямо инвестиционния посредник – дъщерно дружество по ал. 1, подходящи надзорни мерки за постигане целите на надзора на консолидирана основа върху него в съответствие с чл. 7 или 8 от Регламент (ЕС) 2019/2033. Комисията за финансов надзор прилага тези надзорни мерки след консултации със съответните компетентни органи, включително на третата държава, и уведомява за тях другите компетентни органи, ЕБО и Европейската комисия.
  (3) В случаите по ал. 2 комисията може да поиска учредяването на инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг в Съюза и спрямо него да се прилагат изискванията на надзора на консолидирана основа, установени в този закон и в съответствие с чл. 7 или 8 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (4) Комисията за финансов надзор може да отправи искане до Европейската комисия да предостави на Съвета препоръки за преговори за сключване на споразумения с една или повече трети държави относно начините за упражняване на надзор за спазването на капиталовия тест за групата от следните инвестиционни посредници:
  1. инвестиционни посредници, чиито предприятия майки имат главно управление в трета държава;
  2. инвестиционни посредници в трети държави, чиито предприятия майки имат главно управление в Съюза.“

  § 42. Преди чл. 229 се създава наименование: „Глава двадесет и втора „а“ Надзор на консолидирана основа на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2 и надзорни правомощия по отношение на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, в които участват тези посредници“.

  § 43. Член 229 се изменя така:
  „Общи изисквания
  Чл. 229. (1) За целите на тази глава се прилагат понятията на Регламент (ЕС) № 575/2013.
  (2) За целите на чл. 229а – 229в, чл. 230 и 231 понятията „инвестиционен посредник“, „институция майка в държава членка“, „институция майка от Европейския съюз“ и „предприятие майка“ включват също и:
  1. финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, които са получили одобрение в съответствие с чл. 229а;
  2. инвестиционен посредник, контролиран от финансов холдинг майка от Европейския съюз, финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, финансов холдинг майка в държава членка или финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, когато съответният холдинг майка не подлежи на одобрение в съответствие с чл. 229в;
  3. финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или инвестиционен посредник, когато са предприети надзорни мерки за временно определяне на друг финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или институция в рамките на групата като отговорни за спазване на изискванията, определени в този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им, на консолидирана основа.
  (3) По смисъла на тази глава:
  1. „Група“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 138 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
  2. „Група от трета държава“ е група, чието предприятие майка е със седалище в трета държава.“

  § 44. Създават се чл. 229а – 229е:
  „Одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност
  Чл. 229а. (1) Финансовият холдинг майка в държава членка, финансовият холдинг майка със смесена дейност в държава членка, финансовият холдинг майка от Европейския съюз и финансовият холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, спрямо които комисията е консолидиращ надзорен орган по чл. 230, подлежат на одобрение за финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност.
  (2) Алинея 1 се прилага и за финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, различни от посочените в ал. 1, спрямо които комисията упражнява надзор на консолидирана основа.
  (3) За издаването на одобрение по ал. 1 се подава заявление до комисията, към което се прилагат следните данни и документи:
  1. организационната структура на групата, част от която е финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, като ясно се посочват неговите дъщерни дружества, а когато е приложимо – предприятията майки, както и местоположението и видът дейност, извършвана от всеки от субектите в рамките на групата;
  2. информация относно назначаването на най-малко две лица, които управляват и представляват финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, и спазването на изискванията по чл. 232, ал. 1;
  3. вътрешната организация и разпределението на дейностите в рамките на групата;
  4. всяка друга информация, която може да е необходима за извършване на оценките по чл. 229б и 229в.
  (4) Данните и документите по ал. 3 се предоставят на комисията и когато финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност е със седалище в Република България, спрямо които комисията не е консолидиращ надзорен орган.
  (5) Когато одобрението по ал. 1 на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност се извършва едновременно с оценката по чл. 57 и финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност е установен в друга държава членка, комисията се координира с компетентния орган в държавата членка, в която е учреден финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност. В този случай срокът по чл. 56, ал. 1 спира да тече за срок до 30 работни дни, докато приключи производството за одобрение.
  Условия за издаване на одобрение
  Чл. 229б. (1) Комисията за финансов надзор, когато е консолидиращ надзорен орган, издава одобрение по чл. 229а, ал. 1, когато:
  1. вътрешните договорености и разпределението на дейностите в рамките на групата са адекватни с оглед на спазването на изискванията на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им на консолидирана или подконсолидирана основа и, по-специално, са ефективни с цел:
  a) координиране на всички дъщерни дружества на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, включително, ако е необходимо, чрез подходящо разпределение на дейностите между дъщерните дружества;
  б) предотвратяване или управление на конфликти в рамките на групата; и
  в) прилагане на политики за цялата група, определени от финансовия холдинг майка или от финансовия холдинг майка със смесена дейност в рамките на групата;
  2. организационната структура на групата, от която е част финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, не възпрепятства или не предотвратява по друг начин ефективния надзор на дъщерните дружества или институциите майки по отношение на индивидуалните, консолидираните или подконсолидираните изисквания, които се прилагат за тях, като при оценката се взема предвид най-малко:
  a) позицията на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност в групата на няколко нива;
  б) акционерната структура;
  в) ролята на финансовия холдинг или на финансовия холдинг със смесена дейност в рамките на групата;
  3. са изпълнени изискванията по чл. 232, ал. 1.
  (2) Комисията за финансов надзор, когато е консолидиращ надзорен орган, се произнася по заявлението за одобрение по чл. 229а, ал. 1 в срок 4 месеца от получаването на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок 4 месеца от получаването им, но не по-късно от 6 месеца от получаване на заявлението.
  Освобождаване от получаване на одобрение
  Чл. 229в. (1) Комисията за финансов надзор освобождава от задължението за получаване на одобрение по чл. 229а, ал. 1 финансовия холдинг майка в държава членка, финансовия холдинг майка със смесена дейност в държава членка, финансовия холдинг майка от Европейския съюз и финансовия холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, спрямо които комисията е консолидиращ надзорен орган, когато:
  1. основната дейност на финансовия холдинг е придобиването на дялови участия в дъщерни дружества, съответно основната дейност на финансовия холдинг със смесена дейност по отношение на инвестиционните посредници или финансовите институции е придобиването на дялови участия в дъщерни дружества;
  2. финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност не е определен като субект за преструктуриране, в която и да било от групите за преструктуриране на групата в съответствие със стратегията за преструктуриране, определена от комисията;
  3. финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност не участва във вземането на управленски, оперативни или финансови решения, засягащи групата или нейните дъщерни дружества, които са инвестиционни посредници или финансови институции;
  4. не съществуват пречки за упражняването на ефективен надзор над групата на консолидирана основа.
  (2) Финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност по ал. 1 не се изключва от обхвата на консолидацията в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, този закон и актовете по прилагането им.
  (3) Когато в резултат на осъществявания надзор по чл. 230 комисията установи, че условията по ал. 1 вече не са спазени, комисията уведомява финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност и определя срок, в който той следва да подаде заявление за одобрение по чл. 229а, ал. 1. Финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност предоставят на комисията информацията, която е необходима за текущо наблюдение на организационната структура на групата и спазването на условията по чл. 229б и ал. 1.
  (4) Комисията за финансов надзор, когато е консолидиращ надзорен орган, предоставя информацията по ал. 3 на компетентния орган на държавата членка, в която е учреден финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност.
  Други изисквания
  Чл. 229г. За финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност по чл. 229а, ал. 2 се прилагат съответно чл. 229а – 229в на подконсолидирана основа.
  Постигане на съвместно решение с другите компетентни органи
  Чл. 229д. (1) В случаите, когато съгласно чл. 230 и 231 комисията е консолидиращ надзорен орган или когато не е, но в надзора на консолидирана основа попада инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, който е дъщерно дружество на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, комисията предприема необходимите действия в рамките на своите правомощия за постигането на съвместно решение с другите компетентни органи относно одобрението по чл. 229а или освобождаването по чл. 229в в срок два месеца от оценката по ал. 2.
  (2) Комисията за финансов надзор, когато е консолидиращ надзорен орган съгласно чл. 230 и 231, изготвя оценка относно одобрението по чл. 229а или освобождаването по чл. 229в и я изпраща на другите компетентни органи.
  (3) Решението по ал. 1 се изготвя в писмена форма, мотивира се подробно и се предава от комисията, когато тя е консолидиращ надзорен орган, на компетентния орган в държавата членка, в която е учреден финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност. Комисията за финансов надзор уведомява финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност за взетото решение.
  (4) В случай на разногласие комисията отнася въпроса до ЕБО в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, освен ако срокът по ал. 1 е изтекъл или е взето съвместно решение.
  (5) Комисията за финансов надзор и останалите заинтересовани компетентни органи приемат съвместно решение в съответствие с решението на ЕБО.
  Случаи, в които се изисква съгласие на координатора на финансовия холдинг със смесена дейност
  Чл. 229е. (1) В случаите, когато съгласно чл. 230 и 231 комисията е консолидиращ надзорен орган или когато не е, но в надзора на консолидирана основа попада инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, който е дъщерно дружество на финансов холдинг със смесена дейност и комисията не е координатор по смисъла на чл. 14 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, се изисква съгласие на координатора на финансовия холдинг със смесена дейност относно одобрението по чл. 229а или освобождаването по чл. 229в.
  (2) При разногласие комисията според случая отнася въпроса до съответния европейски надзорен орган – ЕБО, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване или до Европейския орган за ценни книжа и пазари.
  (3) Решенията по ал. 1 не засягат задълженията съгласно Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати или Кодекса за застраховането.“

  § 45. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност или на холдингите със смесена дейност“ се заменят с „финансовите холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност“.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 4, изречение първо думите „Инвестиционните посредници, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност или холдингите със смесена дейност“ се заменят с „Финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност“, в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „включително когато са установени в юрисдикции с преференциален режим“ и се създава изречение трето: „Дъщерните дружества, които не попадат в обхвата на закона, спазват специфичните за своя сектор изисквания на индивидуална основа.“
  4. Създава се ал. 7:
  „(7) Когато комисията е консолидиращ надзорен орган по отношение на финансов холдинг майка със смесена дейност, но не е координатор по чл. 14 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, комисията си сътрудничи с координатора за целите на прилагането на този закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013. С цел осъществяване на ефективно сътрудничество комисията сключва с координатора писмено споразумение.“

  § 46. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думите „консолидирана основа“ се добавя „върху инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2, лицензирани в Република България“ и се поставя запетая;
  б) в т. 2 думите „и няма други дъщерни дружества инвестиционни посредници“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. В ал. 2 думите „и 4“ се заличават, а думите „посредник, лицензирани“ се заменят с „посредник, лицензиран“.
  3. В ал. 5 думите „ал. 2 – 4“ се заменят с „ал. 1 и 2“.

  § 47. В чл. 235, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 навсякъде думите „един месец“ се заменят с „4 месеца“.
  2. Създава се т. 3:
  „3. относно евентуална препоръка за допълнителен собствен капитал, като в този случай решението се взема в срок 4 месеца, след като комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, представи на останалите заинтересовани компетентни органи доклад, съдържащ оценка на риска на групата институции, съответно в срок 4 месеца, след като съответният компетентен орган, упражняващ надзор на консолидирана основа, представи аналогична информация.“

  § 48. В чл. 238, ал. 1 думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.

  § 49. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Със споразуменията могат да бъдат възложени допълнителни надзорни задачи на консолидиращия надзорен орган, както и да бъдат предвидени процедури за вземане на решения и за сътрудничество с другите компетентни органи.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Комисията за финансов надзор сключва писмени споразумения по ал. 1 и за целите на надзора на консолидирана основа спрямо финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност със:
  1. компетентния орган на държавата членка, в която е седалището на холдинга, когато не е в Република България и комисията е консолидиращ надзорен орган;
  2. консолидиращия надзорен орган, когато седалището на холдинга е в Република България и попада в обхвата на надзора на индивидуална основа на комисията, но тя не е консолидиращ надзорен орган.“

  § 50. В чл. 240 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Комисията за финансов надзор като орган, издал одобрение по чл. 229а на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, може да участва в съответната надзорна колегия.“
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) За улесняване изпълнението на функциите по чл. 233, ал. 1, чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, създава и колегии от надзорни органи в случаите, когато всички трансгранични дъщерни дружества на институция майка от Европейския съюз, финансов холдинг майка от Европейския съюз или финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз са с главно управление в трети държави, при условие че надзорните органи на третите държави подлежат на изисквания за поверителност, които се считат за еквивалентни на изискванията за поверителност по този закон и Закона за Комисията за финансов надзор.“

  § 51. В чл. 245, т. 1 думите „съществена информация по смисъла на чл. 243, ал. 2“ се заменят със „своевременно необходимата информация съгласно чл. 243, ал. 1“.

  § 52. Създава се чл. 245а:
  „Сътрудничество с Държавна агенция „Национална сигурност“
  Чл. 245а. Комисията за финансов надзор и Държавна агенция „Национална сигурност“ си сътрудничат в рамките на своята компетентност и си предоставят информация, която е необходима за изпълнението на правомощията им по този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, при условие че това не възпрепятства текуща проверка, разследване или производство съгласно приложимото законодателство.“

  § 53. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Включване на холдинги в консолидирания надзор и изискване на информация от предприятие майка на инвестиционен посредник“.
  2. Създава се нова ал. 1:
  „(1) Комисията за финансов надзор предприема всички необходими мерки за включване на одобрените по чл. 229а финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност в консолидирания надзор.“
  3. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.

  § 54. В чл. 248 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „на консолидирана основа“ се заличават.
  2. В ал. 4 думите „чл. 226“ се заменят с „чл. 246“.

  § 55. В чл. 251 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със смесена дейност“ се заменят с „инвестиционен посредник, финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато комисията е консолидиращ надзорен орган по отношение на финансов холдинг майка със смесена дейност, но не е координатор по чл. 14 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, комисията си сътрудничи с координатора за целите на прилагането на този закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013. С цел осъществяване на ефективно сътрудничество комисията сключва с координатора писмено споразумение.“
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
  § 56. В глава двадесет и втора „а“ се създават чл. 251а и 251б:
  „Междинно предприятие
  Чл. 251а. (1) Когато две или повече институции от държави членки, една от които е инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, са част от една и съща група от трета държава, чиято обща стойност на активите в Европейския съюз е над 40 милиарда евро, тези институции трябва да имат едно междинно предприятие майка от Европейския съюз.
  (2) Комисията за финансов надзор съвместно с другите компетентни органи на институции по ал. 1 могат да разрешат на институциите да разполагат с две междинни предприятия майки от Европейския съюз, ако установят, че учредяването на едно междинно предприятие майка от Европейския съюз:
  1. е несъвместимо с изискване за разделяне на дейностите, определено от законодателството или надзорните органи на третата държава, в която се намира главното управление на крайното предприятие майка на групата от третата държава, или
  2. ще направи възможността за преструктуриране по-неефективна, отколкото ако има две междинни предприятия майки от Европейския съюз, съгласно преценката на съответния орган за преструктуриране на междинното предприятие майка от Европейския съюз.
  (3) Когато комисията е консолидиращ надзорен орган, междинното предприятие майка от Европейския съюз може да е финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, който е получил одобрение в съответствие с чл. 229б. Когато нито една от институциите по ал. 1 не е кредитна институция или когато трябва да бъде учредено второ междинно предприятие майка от Европейския съюз във връзка с инвестиционните дейности, междинното предприятие майка от Европейския съюз или второто междинно предприятие майка от Европейския съюз може да е инвестиционен посредник, получил лиценз съгласно чл. 17.
  (4) Общата стойност на активите на групата от трета държава в Европейския съюз е сумата от:
  1. общата стойност на активите на всяка институция от държава членка от групата, както са посочени в консолидирания й баланс или в индивидуалните баланси, когато балансът на дадена институция не е консолидиран, и
  2. общата стойност на активите на всеки клон на институция, лицензирана да извършва дейност в държава членка чрез клон, част от групата.
  (5) Комисията за финансов надзор предоставя на ЕБО за всяка група от трета държава по ал. 1 следната информация:
  1. наименованието и общата стойност на активите на инвестиционния посредник, лицензиран в Република България, който е част от групата по ал. 1;
  2. наименованията и общата стойност на активите, съответстващи на клоновете на инвестиционния посредник, лицензирани да извършват дейност в Република България, както и видовете дейности, които имат право да извършват;
  3. наименованието и вида на междинното предприятие майка от Европейския съюз по ал. 3, когато то е със седалище в Република България, и наименованието на групата от трета държава, от която то е част.
  (6) Всеки инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, който е част от група от трета държава, трябва да отговаря на едно от следните условия:
  1. има междинно предприятие майка от Европейския съюз;
  2. е междинно предприятие майка от Европейския съюз;
  3. е единствената институция в Европейския съюз от тази група;
  4. е част от група от трета държава с обща стойност на активите в Европейския съюз под 40 милиарда евро.
  (7) За целите на този член понятието „институция“ включва и инвестиционните посредници.
  Приложим закон
  Чл. 251б. Комисията за финансов надзор, когато упражнява надзор на консолидирана основа по чл. 231 върху финансов холдинг със смесена дейност, за който се прилагат равностойни разпоредби по този закон и Кодекса за застраховането или съответното законодателство на държава членка, по-специално относно рисково-базиран надзор, прилага по отношение на този холдинг само разпоредбите на закона, който се отнася до най-значимия финансов сектор, определен съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.“

  § 57. В част трета в наименованието на дял втори думите „Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари“ се заменят с „Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган“.

  § 58. В наименованието на глава двадесет и трета думите „Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари“ се заменят с „Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган“.

  § 59. В глава двадесет и трета в наименованието на раздел I думите „Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари“ се заменят с „Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган“.

  § 60. В чл. 258, ал. 3, т. 1 думите „неконсолидирана и консолидирана основа, особено във връзка с изискванията за капиталовата адекватност, за административните“ се заменят с „извършването на тази дейност, административните“.

  § 61. Член 259 се отменя.

  § 62. В чл. 261, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чл. 257 – 259“ се заменят с „чл. 257 и 258“.

  § 63. След чл. 267 се създава нов раздел III „Обмен на информация с други компетентни органи и с Европейския банков орган при упражняване на пруденциалния надзор на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1“ с чл. 267а:
  „Раздел III
  Обмен на информация с други компетентни органи и с Европейския банков орган при упражняване на пруденциалния надзор на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1
  Сътрудничество
  Чл. 267а. (1) Комисията за финансов надзор при осъществяване на надзорните си правомощия относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници по този закон и по Регламент (ЕС) 2019/2033 си сътрудничи тясно със съответните компетентни органи на държавите членки, като незабавно обменя информация, включително за:
  1. управленската структура и структурата на дяловото участие на инвестиционния посредник;
  2. спазването на капиталовите изисквания от страна на инвестиционния посредник;
  3. спазването на изискванията, свързани с риска от концентрация и с ликвидността на инвестиционния посредник;
  4. административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;
  5. всички други имащи отношение фактори, които могат да окажат влияние върху риска, който поражда инвестиционният посредник.
  (2) Комисията за финансов надзор незабавно предоставя на компетентните органи на приемащата държава членка всяка информация и констатации за потенциалните проблеми и рискове, които инвестиционният посредник поражда за защитата на клиентите или стабилността на финансовата система в приемащата държава членка и които са били установени от комисията и от заместник-председателя при надзора на дейността на инвестиционния посредник.
  (3) Комисията за финансов надзор действа въз основа на информацията, предоставена от компетентните органи на приемащата държава членка, като предприема всички необходими мерки за предотвратяване или отстраняване на потенциалните проблеми и рискове, посочени в ал. 2. При искане комисията разяснява подробно на компетентните органи на приемащата държава членка как е взела предвид предоставените й от тях информация и констатации.
  (4) Когато Република България е приемаща държава членка, комисията, след като получи информацията и констатациите по ал. 2, прецени, че компетентните органи на държавата членка по произход не са предприели необходимите мерки по ал. 3, може, след като информира компетентните органи на държавата членка по произход, ЕБО и ЕОЦКП, да вземе подходящи мерки, за да защити клиентите, на които се предоставят услуги, или стабилността на финансовата система.
  (5) Комисията за финансов надзор може да отнесе до ЕБО случаите, при които искане за сътрудничество, по-специално искане за обмен на информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок.
  (6) Когато не е съгласна с мерките на компетентните органи на приемащата държава членка, комисията може да отнесе въпроса до ЕБО за вземане на решение по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
  (7) За целите на оценката на условието в чл. 23, параграф 1, ал. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 комисията може да поиска от компетентния орган на държавата членка по произход на клиринговия член да предостави информация относно маржин модела и параметрите, използвани за изчисляване на изискването за маржин на съответния инвестиционен посредник, лицензиран от комисията.“

  § 64. Досегашният раздел III става раздел IIIа, като в наименованието думите „надзор за спазване на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност“ се заменят с „упражняване на пруденциалния надзор на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2“.

  § 65. В чл. 268, ал. 1 думите „за спазване на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност“ се заменят с „относно пруденциалния надзор на инвестиционни посредници по чл. 9а, ал. 2“.

  § 66. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „прегледа и оценката във връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност“ се заменят с „надзорния преглед и оценка“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Информацията по ал. 1 трябва да е достатъчно изчерпателна и точна, за да даде възможност за обстойно сравнение на подходите, възприети от комисията и от другите компетентни органи.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Информацията по ал. 1 се публикува в общоприет формат по подходящ начин на интернет страницата на комисията и се актуализира редовно.“

  § 67. В чл. 275 ал. 1 се отменя.

  § 68. В чл. 276 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „регулиран пазар или доставчик на услуги за докладване на данни“ се заменят с „регулиран пазар, одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3“, думите „регулирания пазар или доставчика на услуги за докладване на данни“ се заменят с „регулирания пазар, одобрения механизъм за докладване или одобрения механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3“, а думите „включително на Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заменят с „включително на Регламент (ЕС) № 2019/2033, на Регламент (ЕС) № 575/2013“;
  б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „включително да наложи временна забрана на лицето или лицата да заемат длъжности в инвестиционни посредници“;
  в) точка 11 се изменя така:
  „11. да задължи инвестиционен посредник:
  а) по чл. 9а, ал. 1 да разполага със собствен капитал, надвишаващ изискванията, установени в наредбата по чл. 11, ал. 7 и в чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/2033, при условията на чл. 276а или да коригира изисквания собствен капитал и ликвидни активи в случай на съществени промени в дейността на този инвестиционен посредник, или да му даде препоръка за допълнителен собствен капитал по чл. 276б;
  б) по чл. 9а, ал. 2 да притежава допълнителен собствен капитал над изискванията, установени с наредбата по чл. 11, ал. 7 и в Регламент (ЕС) № 575/2013, при условията на чл. 276в или да му даде препоръка за допълнителен собствен капитал по чл. 276г;“
  г) точки 12 – 15 се изменят така:
  „12. да задължи инвестиционния посредник да усъвършенства своите правила, процеси, механизми и стратегии;
  13. да задължи инвестиционния посредник:
  а) по чл. 9а, ал. 1 да представи план за привеждане в срок от една година на дейността в съответствие с нормативните изисквания, да определи срок за изпълнението му и да изиска подобряване на плана по отношение на обхвата и срока;
  б) по чл. 9а, ал. 2 да представи план за привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания, да определи срок за изпълнението му и да изиска подобряване на плана по отношение на обхвата и срока;
  14. да задължи инвестиционния посредник да прилага специална политика за провизиране или третиране на активите по отношение на капиталовите изисквания;
  15. да ограничи дейността, операциите или мрежата на инвестиционен посредник или да изиска освобождаване от дейности, които създават прекомерен риск за финансовата му стабилност;“
  д) в т. 17 накрая се поставя запетая и се добавя „включително на риска при възложени на външен изпълнител дейности“;
  е) точки 20 и 21 се изменят така:
  „20. да изиска от инвестиционен посредник:
  а) по чл. 9а, ал. 1 допълнително или по-често предоставяне на информация в сравнение с изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) 2019/2033, включително относно капиталовата адекватност и ликвидността, в съответствие с чл. 276д;
  б) по чл. 9а, ал. 2 допълнителна или по-честа отчетност, включително относно собствения капитал, ликвидността и ливъриджа, в съответствие с чл. 276е;
  21. да налага на инвестиционен посредник:
  а) по чл. 9а, ал. 1 специални изисквания за ликвидност в съответствие с чл. 276ж;
  б) по чл. 9а, ал. 2 специални изисквания за ликвидност, включително ограничения върху падежните несъответствия между активите и пасивите, в съответствие с чл. 276з;“
  ж) създават се т. 25 и 26:
  „25. да изиска от инвестиционен посредник да намали рисковете за сигурността на своите мрежи и информационни системи, за да се гарантира поверителността, целостта и наличността на неговите процеси, данни и активи;
  26. да разпореди замяна на регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на инвестиционен посредник и не изпълнява задълженията си по чл. 129.“
  2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Комисията за финансов надзор, съответно заместник-председателят, може да приложи мерките по ал. 1 и когато:
  1. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията на този закон, на Регламент (ЕС) 2019/2033 или на Регламент (ЕС) № 575/2013, или на актовете по прилагането им;
  2. въз основа на събраните доказателства може обосновано да предположи, че инвестиционният посредник в следващите 12 месеца ще наруши разпоредби на този закон, на Регламент (ЕС) 2019/2033 или на Регламент (ЕС) № 575/2013, или на актовете по прилагането им.“
  4. Алинея 7 се отменя.
  5. Създава се ал. 18:
  „(18) Разпоредбите на ал. 1 – 6 и ал. 8 – 13 се прилагат и за инвестиционните холдинги, смесените финансови холдинги и холдингите със смесена дейност, по отношение на които съгласно приложимото законодателство комисията упражнява надзор.“

  § 69. Създават се чл. 276а – 276и:
  „Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“
  Чл. 276а. (1) Комисията за финансов надзор може да налага изискване за допълнителен собствен капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“ само когато установи при осъществявания надзорен преглед и оценка и текущ преглед за използване на вътрешни модели някой от следните случаи:
  1. инвестиционният посредник е изложен на рискове или техни елементи или поражда рискове за другите, като тези рискове са съществени и не са покрити или са недостатъчно покрити от капиталовите изисквания, включително изискванията въз основа на К факторите, посочени в трета или четвърта част от Регламент (ЕС) 2019/2033;
  2. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията за вътрешен капитал и ликвидни средства и за вътрешно управление и е малко вероятно други надзорни мерки да подобрят в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок;
  3. корекциите във връзка с оценката на търговския портфейл, направена за целите на определяне на капиталовите изисквания, не позволяват в достатъчна степен на инвестиционния посредник да продаде или хеджира позициите си в кратък срок, без да понесе съществени загуби при обичайни пазарни условия;
  4. извършеният текущ преглед за използване на вътрешни модели показва, че неспазването на изискванията за прилагане на одобрените вътрешни модели вероятно ще доведе до неадекватен размер на капитала;
  5. инвестиционният посредник нееднократно не определя или не поддържа адекватен размер на допълнителен собствен капитал в съответствие с чл. 276б.
  (2) Рисковете или техните елементи по ал. 1, т. 1 се считат за непокрити или недостатъчно покрити от капиталовите изисквания, определени в част трета и част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033, единствено когато размерът, видът и разпределението на капитала, считани за адекватни от заместник-председателя в резултат на надзорния преглед на оценката на вътрешния капитал, извършена от инвестиционния посредник, са по-високи от капиталовото изискване на инвестиционния посредник, определено в съответствие с част трета или част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (3) Заместник-председателят при извършването на надзорния преглед по ал. 2 или инвестиционният посредник при извършването на оценката на вътрешния капитал може да включи рискове или техни елементи, които изрично са изключени от капиталовото изискване, определено в част трета или част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (4) Размерът на допълнителния собствен капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“ се определя като разлика между оценения като адекватен капитал в резултат на надзорния преглед по ал. 2 и капиталовите изисквания, определени в част трета или част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (5) Инвестиционният посредник изпълнява изискването за допълнителен собствен капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“ чрез собствен капитал при следните условия:
  1. най-малко три четвърти от изискването за допълнителен собствен капитал се покрива с капитал от първи ред;
  2. най-малко три четвърти от капитала от първи ред по т. 1 е съставен от елементи на базов собствен капитал от първи ред;
  3. този собствен капитал не се използва за изпълнение на никое от капиталовите изисквания, посочени в чл. 11, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (6) Решението за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“ описва изчерпателно цялостната оценка на съответните елементи, посочени в ал. 1 – 5. В случая по ал. 1, т. 4 решението съдържа посочване на конкретни причини, поради които размерът на капитала в съответствие с чл. 276б, ал. 1 вече не се счита за достатъчен.
  Препоръка за допълнителен собствен капитал на инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 1
  Чл. 276б. (1) Комисията за финансов надзор може да задължи инвестиционен посредник да притежава допълнителен собствен капитал в допълнение на собствения капитал, поддържан за покриване на капиталовото изискване по Регламент (ЕС) 2019/2033, както и на изискването за поддържане на допълнителен собствен капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“, за да се гарантира, че цикличните икономически колебания не водят до нарушаване на тези изисквания или не застрашават способността на инвестиционния посредник постепенно да приключи и да прекрати дейностите си по надлежния ред.
  (2) При прилагане на принудителната административна мярка по ал. 1 комисията взема предвид принципа на пропорционалност и размера, системното значение, естеството, мащаба и сложността на дейностите на инвестиционния посредник.
  (3) При необходимост заместник-председателят извършва преглед в съответствие с ал. 1 и 2 на размера на собствения капитал, определен от всеки инвестиционен посредник, и по негово предложение комисията взема решение да изиска корекции на размера на собствения капитал, като определя датата, до която да се направят корекциите.
  (4) Решението за прилагане на принудителната административна мярка по ал. 3 съдържа и резултатите от извършения преглед.
  (5) Принудителните административни мерки по ал. 1 и 3 се прилагат на инвестиционни посредници, които не отговарят на условията за малки и невзаимносвързани инвестиционни посредници, определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“
  Чл. 276в. (1) Комисията за финансов надзор налага допълнително капиталово изискване по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“ само когато установи при осъществявания надзорен преглед и оценка и текущ преглед за използване на вътрешни подходи някой от следните случаи:
  1. инвестиционният посредник е изложен на рискове или техни елементи, които са покрити в недостатъчна степен или не са покрити от капиталовите изисквания по части трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2402“;
  2. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията за вътрешен капитал, за вътрешно управление и планове за възстановяване и преструктуриране или на изискванията, предвидени в чл. 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и е малко вероятно други надзорни мерки да са достатъчни, за да гарантират възможността за спазване на тези изисквания в подходящ срок;
  3. извършените корекции в стойността по чл. 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013 не позволяват в достатъчна степен на инвестиционния посредник да продаде или хеджира позициите си в кратък срок, без да понесе съществени загуби при обичайни пазарни условия;
  4. извършеният текущ преглед за използване на вътрешни подходи разкрива, че неспазването на изискванията за прилагане на разрешения подход има вероятност да доведе до неадекватни капиталови изисквания;
  5. инвестиционният посредник нееднократно не успява да установи или не поддържа адекватно ниво на допълнителен капитал за покриване на общото ниво на собствения капитал съгласно препоръката за допълнителен собствен капитал по чл. 276г;
  6. други относими към инвестиционния посредник обстоятелства, които според комисията пораждат сериозни надзорни притеснения.
  (2) Комисията за финансов надзор налага допълнително капиталово изискване по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“ единствено за покриване на рисковете, свързани с дейността на инвестиционния посредник, включително тези, които отразяват въздействието на икономически фактори и промени на пазара върху рисковия профил на инвестиционния посредник.
  (3) Рисковете или техните елементи по ал. 1, т. 1 се считат за непокрити или недостатъчно покрити от капиталовите изисквания, определени в части трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, единствено когато размерът, видът и разпределението на капитала, считани за адекватни от заместник-председателя в резултат на надзорния преглед на оценката на вътрешния капитал, извършена от инвестиционния посредник, са по-високи от капиталовите изисквания, установени в части трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
  (4) За целите на ал. 3 заместник-председателят, като взема предвид рисковия профил на инвестиционния посредник, извършва оценка на рисковете, на които инвестиционният посредник е изложен, включително:
  1. специфични за инвестиционния посредник рискове или техни елементи, които са изрично изключени или не са изрично покрити от капиталовите изисквания по части трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402;
  2. специфични за инвестиционния посредник рискове или техни елементи, които има вероятност да са подценени, въпреки че са спазени приложимите изисквания по части трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
  (5) За целите на ал. 4, т. 2 не се включват рискове или елементи на риска, които са предмет на преходни разпоредби по този закон или по Регламент (ЕС) № 575/2013.
  (6) За целите на ал. 3 капиталът се счита за адекватен, когато покрива всички рискове или елементи на рисковете, определени като съществени съгласно оценката по ал. 4.
  (7) Лихвен риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл, може да се счита за съществен, освен ако заместник-председателят при осъществяването на прегледа и оценката не стигне до заключението, че управлението от инвестиционния посредник на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл, е адекватно и че той не е изложен прекомерно на лихвен риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл.
  (8) Комисията за финансов надзор определя нивото на допълнителния собствен капитал за рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж, които не са покрити в достатъчна степен съгласно чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, като разлика между капитала, който тя счита за адекватен съгласно ал. 3, и съответните капиталови изисквания по части трета и четвърта от Регламент (ЕС) № 575/2013 и глава 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
  (9) Комисията за финансов надзор определя нивото на допълнителния собствен капитал за риск от прекомерен ливъридж, който не е покрит в достатъчна степен съгласно чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, като разлика между капитала, който тя счита за адекватен съгласно ал. 3, и съответните капиталови изисквания по части трета и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013.
  (10) Инвестиционният посредник изпълнява допълнителното капиталово изискване, наложено за рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж със собствен капитал, който отговаря на следните условия:
  1. най-малко три четвърти от допълнителното капиталово изискване сe състои от капитал от първи ред;
  2. най-малко три четвърти от капитала от първи ред по т. 1 се състои от базов собствен капитал от първи ред.
  (11) Комисията за финансов надзор може да изиска инвестиционният посредник да изпълни допълнителното капиталово изискване с по-висок дял капитал от първи ред или базов собствен капитал от първи ред, когато е необходимо и предвид специфичните обстоятелства, свързани с инвестиционния посредник.
  (12) Собственият капитал, използван за изпълнение на допълнителното капиталово изискване по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“, наложено от комисията поради рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж, не се използва за покритие на:
  1. капиталовите изисквания по чл. 92, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
  2. изискванията за поддържане на буфери;
  3. препоръката за допълнителен собствен капитал по чл. 276г, когато препоръката се отнася за рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж.
  (13) Собственият капитал, използван за изпълнение на допълнителното капиталово изискване по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“, наложено от комисията поради риска от прекомерен ливъридж, покрит в недостатъчна степен от чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, не може да се използва за покритие на:
  1. капиталовото изискване по чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
  2. изискването за буфер на отношението на ливъридж по чл. 92, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013;
  3. препоръката за допълнителен собствен капитал по чл. 276г, когато препоръката се отнася за риска от прекомерен ливъридж.
  (14) Решението за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“ описва изчерпателно цялостната оценка на съответните елементи, посочени в ал. 1 – 13. В случая по ал. 1, т. 5 решението съдържа посочване на конкретни причини, поради които прилагането на препоръка за допълнителен собствен капитал вече не се счита за достатъчно.
  Препоръка за допълнителен собствен капитал на инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2
  Чл. 276г. (1) Комисията за финансов надзор извършва редовен преглед на нивото на вътрешния капитал, определено от всеки инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2 съгласно чл. 11, ал. 8, като част от осъществявания надзорен преглед и оценка и текущ преглед за използване на вътрешни подходи, включително на резултатите от стрес тестовете за надзорни цели. Въз основа на прегледа комисията определя за всеки инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2 общото ниво на собствен капитал, което счита за подходящо.
  (2) Комисията за финансов надзор уведомява всеки инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2 за своята препоръка за допълнителен собствен капитал, който е необходим, за да се достигне общото ниво на собствения капитал съгласно ал. 1.
  (3) Препоръката за допълнителен собствен капитал представлява собственият капитал, който надхвърля размера на собствения капитал, изискван по части трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013, глава 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“ или комбинираното изискване за буфер по чл. 92, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013, и който е необходим, за да се достигне общото ниво на собствения капитал, което комисията счита за подходящо съгласно ал. 1.
  (4) Препоръката за допълнителен собствен капитал е специфична за всеки инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2. Препоръката може да обхваща рисковете, за които се отнася допълнителното капиталово изискване, наложено съгласно чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“, единствено доколкото обхваща аспекти на тези рискове, които не са вече покрити от посоченото изискване.
  (5) Собственият капитал, който се използва за изпълнение на препоръката за допълнителен собствен капитал, наложена от комисията поради рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж, не се използва за покритие на:
  1. капиталовите изисквания по чл. 92, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
  2. изискването по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“, наложено от комисията поради рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж, и комбинираното изискване за буфер.
  (6) Собственият капитал, използван за изпълнение на препоръката за допълнителен собствен капитал, наложена от комисията поради риск от прекомерен ливъридж, не се използва за изпълнение на капиталовото изискване, посочено в чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито на изискването по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“, наложено от комисията поради риск от прекомерен ливъридж, нито на изискването за буфер на съотношението на ливъридж, посочено в чл. 92, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013.
  (7) Неспазването на препоръката за допълнителен собствен капитал, когато инвестиционният посредник по чл. 9а, ал. 2 спазва съответните капиталови изисквания по трета, четвърта и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в глава 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, съответното допълнително капиталово изискване по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“ и когато е приложимо, комбинираното изискване за буфер или изискването за буфер на отношението на ливъридж по чл. 92, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013, не задейства ограниченията относно разпределяния във връзка с базовия собствен капитал от първи ред и ограниченията при разпределенията в случай на неизпълнение на изискването за буфер на отношението на ливъридж.
  Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 20, буква „а“
  Чл. 276д. (1) Комисията за финансов надзор може на основание чл. 276, ал. 1, т. 20, буква „а“ да наложи на инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 1 изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация, когато тази информация не се повтаря и е изпълнено някое от следните условия:
  1. налице е един от случаите на чл. 276, ал. 6;
  2. комисията счита за необходимо да събере доказателствата по чл. 276, ал. 6, т. 2, и че е вероятно инвестиционният посредник в следващите 12 месеца да наруши разпоредби на този закон, на Регламент (ЕС) 2019/2033 или на актовете по прилагането им;
  3. допълнителната информация е необходима за целите на процеса на надзорен преглед и оценка.
  (2) За целите на ал. 1 информацията се повтаря, когато същата или по същество същата информация вече е предоставена на комисията и комисията може да изготви същата или по същество същата информация като допълнителната информация, която би получила.
  (3) Комисията за финансов надзор не изисква допълнителна информация, когато такава информация вече е предоставена на комисията в различна форма или на различно ниво на детайлност, със същото качество и надеждност и комисията може да изготви информация със същото ниво на детайлност, качество и надеждност като информацията, която би била получена като допълнителна.
  Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 20, буква „б“
  Чл. 276е. Комисията за финансов надзор може на основание чл. 276, ал. 1, т. 20, буква „б“ да наложи на инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2 изисквания за допълнителна или по-честа отчетност, когато съответното изискване е целесъобразно и пропорционално по отношение на целта, с която се изисква допълнителна информация, и исканата информация не се повтаря. За допълнителната информация се прилагат съответно чл. 276д, ал. 2 и 3.
  Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „а“
  Чл. 276ж. (1) Комисията за финансов надзор, когато при осъществявания надзорен преглед и оценка и текущ преглед за използване на вътрешни модели установи, че инвестиционен посредник не отговаря на условията, определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, или че отговаря на тези условия, но не е освободен от изискването за ликвидност в съответствие с чл. 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, може на основание чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „а“ да наложи на инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2 специални изисквания за ликвидност в някой от следните случаи:
  1. инвестиционният посредник е изложен на ликвиден риск или елементи на ликвиден риск, които са съществени и не са покрити или са недостатъчно покрити от изискването за ликвидност, определено в част пета от Регламент (ЕС) 2019/2033;
  2. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията за вътрешен капитал и ликвидни средства и за вътрешно управление и е малко вероятно други надзорни мерки да подобрят в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок.
  (2) Ликвидният риск или неговите елементи по ал. 1 се считат за непокрити или недостатъчно покрити от изискването за ликвидност, определено в част пета от Регламент (ЕС) 2019/2033, единствено когато размерът и видът на ликвидността, считани за адекватни от заместник-председателя в резултат на надзорния преглед на оценката на вътрешния капитал, извършена от инвестиционния посредник, са по-високи от изискването за ликвидност на инвестиционния посредник, определено в съответствие с част трета или част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (3) Размерът на специалните изисквания за ликвидност по чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „а“ се определя като разлика между оценената като адекватна ликвидност съгласно ал. 2 и изискванията за ликвидност, определени в част пета от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (4) Инвестиционният посредник отговаря на специалните изисквания за ликвидност по чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „а“ с ликвидни активи в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  (5) Решението за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „а“ описва изчерпателно цялостната оценка на съответните елементи, посочени в ал. 1 – 3.
  Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „б“
  Чл. 276з. Комисията за финансов надзор на основание чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „б“ налага специални изисквания за ликвидност, ако въз основа на надзорния преглед и оценка прецени, че не са обхванати всички рискове, свързани с ликвидността, на които е изложен или може да бъде изложен инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2, като взема предвид:
  1. модела на стопанска дейност на инвестиционния посредник;
  2. правилата за управление на ликвидността на инвестиционния посредник;
  3. резултатите от надзорния преглед и оценката по чл. 66.
  Сътрудничество във връзка с преструктурирането
  Чл. 276и. Комисията за финансов надзор уведомява звеното по чл. 3, ал. 2 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници за приложените принудителни административни мерки по чл. 276, ал. 1, т. 11.“

  § 70. В чл. 279 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото „24“ се заменя с „26“.
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо думите „поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез“ се заличават;
  б) в изречение второ думите „Последните две обстоятелства се удостоверяват“ се заменят с „Оповестяването се удостоверява“ и числото „24“ се заменя с „26“.
  3. В ал. 4 числото „24“ се заменя с „26“.

  § 71. В чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думите „чл. 190, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 229а, чл. 229в, ал. 2 и 3, чл. 229г“;
  б) в т. 4 след думата „член“ се добавя „5, ал. 7, чл.“, а думите „чл. 207, ал. 1 – 4, чл. 208, ал. 1, чл. 209, ал. 1 и 2, чл. 218, 219, 221 – 223, 225, 226, 227“ се заменят с „чл. 207, ал. 1, чл.“;
  в) в т. 5 след думите „чл. 27, параграф 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 27е, параграфи 1 – 3, чл. 27ж, параграфи 1 – 5, чл. 27и, параграфи 1 – 4“;
  г) в т. 6 след думите „чл. 61, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 61а“;
  д) точка 15 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „на инвестиционни услуги по занятие“ се заменят с „по занятие на инвестиционни услуги или услуги като одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3“.
  3. В ал. 7, т. 2 числото „24“ се заменя с „26“, а след думите „чл. 276“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.

  § 72. Създава се чл. 290а:
  „Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) 2019/2033
  Чл. 290а. (1) Който не предоставя информация на комисията, съответно на заместник-председателя, относно изпълнението на задължението за спазване на капиталовите изисквания, определено в чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/2033, в нарушение на чл. 54, параграф 1, буква „б“ от посочения регламент, се наказва с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв.
  (2) Който не предоставя на комисията, съответно на заместник-председателя, в нарушение на чл. 54, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 информация относно риска от концентрация или предоставя непълна или неточна информация, се наказва с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв.
  (3) Който поема риск от концентрация, надхвърлящ лимитите, определени в чл. 37 от Регламент (ЕС) 2019/2033, без да се засягат чл. 38 и 39 от посочения регламент, се наказва с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (4) Който не оповестява информация или предоставя непълна или неточна информация в нарушение на разпоредбите на шеста част от Регламент (ЕС) 2019/2033, се наказва с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв.
  (5) Който извършва плащания към държатели на инструменти, включени в собствения капитал на инвестиционния посредник, в случаите, в които съгласно чл. 28, 52 или 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се забраняват такива плащания към държателите на инструментите, включени в собствения капитал, се наказва с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв.
  (6) Който в нарушение на чл. 43 от Регламент (ЕС) 2019/2033 не поддържа ликвидни активи, без да се засяга чл. 44 от посочения регламент, се наказва с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв.
  (7) В случай на повторно нарушение по ал. 1 – 6 виновното лице се наказва с глоба в размер от 100 000 до 10 000 000 лв.
  (8) За нарушения по ал. 1 – 6 на юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 50 000 лв. до 5 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година, а при повторно нарушение се налага имуществена санкция от 100 000 лв. до 10 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година.
  (9) Когато лицето по ал. 8 е дъщерно дружество, за брутни приходи се приемат брутните приходи според консолидирания счетоводен отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година.
  (10) Когато стойността на реализираната печалба или избегнатите загуби в резултат на нарушение по ал. 1 – 6 може да бъдат определени, на юридическото лице се налага имуществена санкция до двойния размер на получената печалба или избегнатите загуби вследствие на нарушението, но не по-малко от 5000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 10 000 лв.
  (11) При определяне на административното наказание по ал. 1 – 8 и 10 заместник-председателят взема предвид освен обстоятелствата по чл. 296 и евентуалните системни последици от нарушението.“

  § 73. В чл. 298 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „разпоредбите на този закон“ се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „може да му причини вреди“ се добавя „или да причини вреди на засегнати физически лица“.

  § 74. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  аа) в т. 28 след думите „пазарен оператор или доставчик на услуги за докладване на данни“ се добавя „по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 36а от Регламент (ЕС) № 600/2014“;
  бб) точка 41 се изменя така:
  „41. „Одобрен механизъм за публикуване“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 34 от Регламент (ЕС) № 600/2014.“;
  вв) точка 42 се отменя;
  гг) точка 43 се изменя така:
  „43. „Одобрен механизъм за докладване“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 600/2014.“;
  дд) в т. 44 буква „в“ се отменя;
  ее) точка 68 се изменя така:
  „68. „Холдинг със смесена дейност“ е предприятие майка, което не е финансов холдинг, нито инвестиционен холдинг, нито кредитна институция, нито инвестиционен посредник, нито смесен финансов холдинг по смисъла на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, наричана по-нататък „Директива 2002/87/ЕО“, и поне едно от дъщерните предприятия, на което е инвестиционен посредник.“;
  жж) точка 70 се изменя така:
  „70. „Дружество за спомагателни услуги“ е предприятие, чиято основна дейност е притежаване или управление на собственост, управление на услуги за обработка на данни или подобна дейност, която е спомагателна за основната дейност на един или повече инвестиционни посредници.“;
  зз) в т. 72 думите „т. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заменят с „т. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2033“;
  ии) в т. 81, буква „г“ думите „а“ – „г“ се заменят с „а“ – „в“;
  кк) създават се т. 83 – 94:
  „83. „Дилър на стоки и квоти за емисии“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 150 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
  84. „Контрол“ е връзката между предприятие майка и дъщерно предприятие по смисъла на чл. 22 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OB, L 182/19 от 29 юни 2013 г.), или счетоводните стандарти, които инвестиционният посредник е задължен да спазва съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти, или подобна връзка между физическо или юридическо лице и предприятие.
  85. „Спазване на капиталовия тест за групата“ е спазване от предприятие майка в група инвестиционни посредници на изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  86. „Неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията“ е политика за възнагражденията, основана на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност.
  87. „Консолидирано състояние“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 11 от Регламент (EС) 2019/2033.
  88. „Група инвестиционни посредници“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 25 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  89. „Инвестиционен холдинг“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 23 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  90. „Смесен финансов холдинг“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 15 от Директива 2002/87/ЕО.
  91. „Инвестиционен посредник майка от Съюза“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 56 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  92. „Инвестиционен холдинг майка от Съюза“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 57 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  93. „Смесен финансов холдинг майка от Съюза“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 58 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
  94. „Орган за преструктуриране“ е понятие по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.“;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) По отношение на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2, освен понятията в ал. 1, т. 1 – 25, 27 – 67, 69, 71, 73 – 82, 86, 94, чл. 229 се прилагат и следните понятия:
  1. „Холдинг със смесена дейност“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 22 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
  2. „Дружество за спомагателни услуги“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
  3. „Финансова институция“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“
  2. В § 2:
  а) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 6 и т. 7 и 8:
  „6. Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ, L 334/155 от 27 декември 2019 г.).
  7. Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ, L 150/253 от 7 юни 2019).
  8. Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ, L 314/64 от 5 декември 2019 г.).“;
  бб) досегашната т. 6 става т. 9;
  б) в ал. 2 се създава т. 9:
  „9. Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.).“
  3. В § 3, ал. 2, изречение първо в началото се добавя „По отношение на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2“, а в изречение второ след думата „посредници“ се добавя „по чл. 9а, ал. 2“.
  4. В § 5:
  а) в ал. 1 след думите „при спазване на“ се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 или“, а след думите „Регламент (ЕС) № 600/2014“ се добавя „Директива (ЕС) 2019/2034 или“;
  б) в ал. 2 след думите „разрешения и одобрения“ се добавя „по Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  5. В приложението към § 1, т. 10 в раздел I, т. 1, буква „з“ думата „дружества“ се заменя с „предприятия“.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 75. Издадените от Комисията за финансов надзор до влизането в сила на този закон лицензи за извършване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни запазват своето действие.

  § 76. Групите от трета държава по чл. 251а, които имат обща стойност на активите в Европейския съюз, равна на или надвишаваща 40 милиарда евро към 27 юни 2019 г., трябва да разполагат с междинно предприятие майка от Европейския съюз или второ междинно предприятие майка от Европейския съюз в срок до 30 декември 2023 г.

  § 77. (1) Финансовите холдинги майки и финансовите холдинги майки със смесена дейност, спрямо които комисията е консолидиращ надзорен орган и които са учредени към 27 юни 2019 г., подават заявление за одобрение по чл. 229а в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
  (2) В срока по ал. 1 комисията упражнява всички надзорни правомощия, които са й възложени с този закон, спрямо финансовите холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, които подлежат на одобрение по чл. 229а, за целите на надзора на консолидирана основа.

  § 78. Инвестиционните посредници привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от влизането му в сила.

  § 79. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 42 и 83 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16:
  а) в т. 1 думите „5 000 000 евро“ се заменят с „5 400 000 евро“;
  б) в т. 2 и 3 думите „25 000 000 евро“ се заменят с „26 600 000 евро“;
  в) в т. 5:
  аа) в буква „а“ думите „500 000 евро“ се заменят с „600 000 евро“;
  бб) в буква „б“ думите „2 500 000 евро“ се заменят с „2 700 000 евро“.
  2. В глава четвърта се създава раздел IV с чл. 53а и 53б:
  „Раздел IV
  Уведомяване и платформи за сътрудничество
  Уведомяване
  Чл. 53а. (1) Преди издаването на лиценз на местен застраховател, съответно на местен презастраховател, чиято програма за дейността указва, че част от неговите дейности ще се извършват при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги в друга държава членка и че тези дейности вероятно ще бъдат от значение за пазара на приемащата държава членка, комисията уведомява Европейския орган и надзорния орган на приемащата държава членка за това.
  (2) Комисията уведомява Европейския орган и надзорния орган на приемащата държава членка, в случай че установи влошаване на финансовото състояние или други нововъзникващи рискове, които са породени от местен застраховател, съответно презастраховател, който извършва дейност при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги в друга държава членка, и които могат да имат значително трансгранично въздействие.
  (3) Когато Република България е приемаща държава членка, комисията може да уведоми надзорния орган на държавата членка по произход, ако има сериозни и обосновани опасения във връзка със защитата на потребителите.
  (4) В случаите по ал. 2 и 3, когато между комисията и надзорния орган на приемащата държава членка, съответно между комисията и надзорния орган на държавата членка по произход, не може да бъде постигнато решение, комисията може да отнесе въпроса до Европейския орган и да поиска неговото съдействие.
  (5) Уведомленията по ал. 1 – 4 трябва да са достатъчно подробни, за да бъде извършена подходяща преценка.
  (6) Уведомленията по ал. 1 – 4 не засягат надзорните правомощия на комисията по този кодекс.
  Платформи за сътрудничество
  Чл. 53б. (1) В случай на основателни опасения за неблагоприятни последици за ползвателите на застрахователни услуги комисията може да отправи искане до Европейския орган да създаде и да координира платформа за сътрудничество за укрепване на обмена на информация и за засилено сътрудничество между съответните надзорни органи, когато застраховател или презастраховател извършва или възнамерява да извършва дейности, които се основават на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, и когато:
  1. тези дейности са от значение за пазара на приемащата държава членка;
  2. комисията е направила уведомление съгласно чл. 53а, ал. 2 или 3, съответно е получила такова уведомление от държава членка във връзка с влошаване на финансовото състояние или други нововъзникващи рискове, или
  3. въпросът е отнесен към Европейския орган от комисията съгласно чл. 53а, ал. 4 или от надзорния орган на друга държава членка съгласно чл. 152а, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
  (2) Комисията участва в работата на платформа за сътрудничество, създадена от Европейския орган, и може да участва в създаване на платформа за сътрудничество заедно с други надзорни органи от държави членки, когато всички те са съгласни за това.
  (3) Създаването на платформа за сътрудничество от Европейския орган и/или от надзорните органи не засяга правомощията на комисията по този кодекс.
  (4) Комисията предоставя своевременно по искане на Европейския орган цялата информация, която е необходима за правилното функциониране на платформата за сътрудничество, ако такава е създадена от него.“
  3. В чл. 184 се създава ал. 6:
  „(6) Комисията информира Европейския орган в съответствие с чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 относно всяко искане от застраховател, съответно презастраховател, за използване и промяна на вътрешния модел. Комисията може да отправи искане до Европейския орган за предоставяне на техническа помощ съгласно чл. 8, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1094/2010 при разглеждане на искането по ал. 1.“
  4. В чл. 192, ал. 2:
  а) в т. 1 думите „пет милиона лева“ се заменят с „левовата равностойност на 2 700 000 евро“;
  б) в т. 2 думите „седем милиона и четиристотин хиляди лева“ се заменят с „левовата равностойност на 4 000 000 евро“;
  в) в т. 3 думите „седем милиона и двеста хиляди лева“ се заменят с „левовата равностойност на 3 900 000 евро“;
  г) в т. 4 думите „два милиона и четиристотин хиляди лева“ се заменят с „левовата равностойност на 1 300 000 евро“.
  5. В чл. 252:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато комисията е орган за надзор на група и получи искане по ал. 1, тя уведомява надзорните органи, които участват в надзорния колегиум, и Европейския орган и своевременно им изпраща искането заедно с всички приложени документи. Комисията в качеството си на член на надзорния колегиум може да отправи искане до Европейския орган да предостави техническа помощ съгласно чл. 8, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1094/2010 по отношение на решението по искането.“;
  б) в ал. 7 изречение първо се изменя така: „В случай че Европейският орган не вземе решение съгласно ал. 6 в съответствие с чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се взема от комисията, когато същата е орган за надзор на група.“
  6. В чл. 258, ал. 6 изречение първо се изменя така: „В случай че Европейският орган не вземе решение съгласно ал. 5 в съответствие с чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се взема от комисията, когато същата е орган за надзор на група.“
  7. В чл. 294, ал. 2 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
  8. В чл. 493а:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Комисията приема наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице въз основа на методиката по чл. 535, т. 11.“;
  б) алинея 5 се отменя.
  9. В допълнителните разпоредби:
  а) в § 1, т. 31, буква „в“ думите „6 200 000 евро“ се заменят с „6 600 000 евро“, а думите „12 800 000 евро“ се заменят с „13 600 000 евро“;
  б) в § 7, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. Член 12 от Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ, L 334/155 от 27 декември 2019 г.).“

  § 80. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2:
  а) в т. 1 думите „доставчиците на услуги за докладване на данни“ се заменят с „одобрените механизми за публикуване, одобрените механизми за докладване“;
  б) в т. 5 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават, а след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  2. В чл. 12, ал. 1:
  а) в т. 8 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „и чл. 4, параграф 1, т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033“;
  б) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „и по отношение на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване“.
  3. В чл. 13, ал. 1:
  а) в т. 7 думата „регистъра“ се заменя със „съответния регистър“;
  б) в т. 23 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая и се добавя „министъра на финансите“, а след думите „обмен на информация“ се поставя запетая и се добавя „включително участие в платформи за сътрудничество“;
  в) в т. 26 след думите „Европейския банков орган“ се поставя запетая и се добавя „както и на предупреждения и препоръки на Европейския съвет за системен риск“;
  г) създават се т. 38 и 39:
  „38. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по Регламент (ЕС) 2019/2033 и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;
  39. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) № 600/2014 и предприема мерки във връзка с неговото прилагане.“
  4. В чл. 15, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „36 и 37“ се заменят с „36 – 39“;
  б) в т. 6, 7 и 16 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  5. В чл. 17а, ал. 1 накрая се добавя „и по Закона за пазарите на финансови инструменти“.
  6. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2015/760“ думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заличават, а след думите „Регламент (ЕС) 2019/2088“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2019/2088“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  8. В чл. 25:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 4 след думите „Европейската централна банка“ се поставя запетая и се добавя „Европейската система на централните банки“;
  бб) в т. 6 думите „на Европейския орган“ се заменят с „на Европейската комисия, Европейския орган“;
  вв) създават се нови т. 11 и 12:
  „11. пред Международния валутен фонд и Световната банка за целите на оценките за Програмата за оценка на финансовия сектор;
  12. пред Банката за международни разплащания за целите на проучванията на количественото въздействие;“
  гг) създава се т. 13:
  „13. пред Съвета за финансова стабилност за целите на надзорните му функции;“
  дд) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 14 и 15;
  б) създава се нова ал. 7:
  „(7) При условията на ал. 6 информация може да се предоставя и на други органи от трети държави, осъществяващи следните задачи:
  1. надзор върху финансовите институции и финансовите пазари, включително надзор върху финансовите субекти, лицензирани да извършват дейност като централни контрагенти, където централните контрагенти са признати съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012;
  2. ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;
  3. надзор върху органи, участващи в ликвидацията и несъстоятелността на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;
  4. извършване на задължителни одити на финансови институции или на институции, които управляват компенсаторни механизми;
  5. надзор върху лица, на които е възложено да извършват задължителни одити на счетоводните отчети на финансови институции;
  6. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за търговия с квоти за емисии, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите;
  7. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за селскостопански стокови деривати, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите.“;
  в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9;
  г) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 3 и 7“ се заменят с „ал. 3 и 8“;
  д) досегашната ал. 10 става ал. 11;
  е) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“;
  ж) създават се ал. 13 и 14:
  „(13) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на органите по ал. 1, т. 11 – 13 след изрично искане на съответния орган и когато са спазени най-малко следните условия:
  1. искането е надлежно мотивирано с оглед на специфичните дейности, изпълнявани от искащия орган в съответствие с неговите правомощия;
  2. в искането достатъчно точно са указани естеството, обхватът и формата на исканата информация, както и начинът за нейното оповестяване или предаване;
  3. исканата информация е строго необходима за изпълнението на специфичните задачи на искащия орган и не надхвърля нормативно установените правомощия, които са му възложени;
  4. информацията се предава или оповестява единствено на лицата, които са пряко ангажирани с изпълнението на конкретната задача;
  5. за лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изисквания за опазване на професионална тайна, които са най-малко равностойни на изискванията по чл. 53, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OB, L 176/338 от 27 юни 2013 г.).
  (14) В случаите на ал. 13 комисията може да разкрие само обобщена или анонимизирана информация, а друга информация – единствено в служебните си помещения.“
  9. В чл. 27:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Таксите, както и начислените лихви за забава върху тях са публични държавни вземания.“;
  б) алинея 5 се изменя така:
  „(5) При неплащане в установения срок на таксата за осъществяване на общ финансов надзор комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 7. В случаите по изречение първо срокът за предоставянето на услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която таксата е платена изцяло.“;
  в) в ал. 6 след думата „възстановяване“ се поставя запетая и се добавя „освен в определените в закона случаи“;
  г) в ал. 7 думите „по ал. 1“ се заличават;
  д) в ал. 8 накрая се добавя „без лихва“.
  10. В чл. 27а:
  а) създава се нова ал. 1:
  „(1) Глобите и имуществените санкции, както и дължимите лихви върху имуществените санкции са публични държавни вземания.“;
  б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите „Глобите и имуществените санкции“ се заменят с „Глобите, имуществените санкции и лихвите върху имуществени санкции“;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) При неплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции, включително по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 2. В случаите по изречение първо срокът за предоставянето на услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции са платени изцяло.“;
  г) създава се ал. 4:
  „(4) Надвнесените и погрешно внесените суми за глоби и имуществени санкции подлежат на връщане без лихва.“
  11. В чл. 30, ал. 1 т. 18 се изменя така:
  „18. одобрени механизми за докладване и одобрени механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;“.
  12. В глава единадесета се създава чл. 33:
  „Лихва
  Чл. 33. Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичането на едномесечния срок, до датата на плащането.“
  13. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 11:
  „11. „Дата на плащането“ е денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Комисията за финансов надзор.“
  14. В приложението към чл. 27, ал. 1:
  а) в раздел I:
  аа) в т. II:
  ааа) в текста преди ред 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“;
  ббб) ред 19 се отменя;
  ввв) създава се ред 24а:
   
  24а.
  за одобрение на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност по чл. 229а, ал. 1 и 2 от ЗПФИ
  5000 лв.

  ггг) на ред 25 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „или по Регламент (ЕС) 2019/2033“;
  ддд) на ред 26 накрая се добавя „или по Регламент (ЕС) 2019/2033“;
  еее) на ред 29 думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ се заменят с „одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 от ЗПФИ“;
  жжж) на ред 30 думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ се заменят с „инвестиционен посредник и на пазарен оператор по чл. 208, ал. 2 от ЗПФИ“;
  бб) в т. V:
  ааа) на ред 13 думите „100 лв.“ се заменят с „200 лв.“;
  ббб) на ред 15 думите „2000 лв.“ се заменят с „5000 лв.“;
  ввв) на ред 30 думите „100 лв.“ се заменят с „200 лв.“;
  ггг) на ред 34 думите „2000 лв.“ се заменят с „5000 лв.“;
  ддд) на ред 36 след думата „фондове“ се поставя запетая и се добавя „различно от управляващо дружество,“, а думите „200 лв.“ се заменят с „1500 лв.“;
  еее) на ред 38 думите „100 лв.“ се заменят с „200 лв.“;
  б) в раздел II, т. I:
  аа) на ред 7, 8 и 9 накрая се добавя „във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013“;
  бб) създава се ред 10а:

   

  10а.
  от инвестиционните посредници майки от Съюза, инвестиционните холдинги майки от Съюза или смесените финансови холдинги майки от Съюза
  5000 лв.

   


  в) в раздел IV:
  аа) в т. V изречение първо се изменя така: „В случаите на оттегляне на заявлението, а за производствата по т. II – и при постановяване на отказ от компетентния орган или прекратяване на производството, заявителят дължи 80 на сто от размера на съответната такса, като остатъкът се възстановява на заявителя без лихва;
  бб) точка IX се изменя така:
  „IХ. Дължимите такси се заплащат в брой или безкасово по сметката на Комисията за финансов надзор в Българската народна банка – Централно управление. Заплащането на съответната такса се удостоверява с документ за платена такса, освен ако е извършено по електронен път.“;
  вв) точка X се изменя така:
  „Х. При неплащане в установения срок на остатък от такса по раздел I във връзка с т. III или такса по раздел II върху дължимата сума се начислява и се дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичането на срока за плащане, до датата на плащането.“

  § 81. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г.; бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 24, 83 и 101 от 2019 г. и бр. 21 от 2021 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 3 думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ се заменят с „одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

  § 82. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г., бр. 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 90:
  а) в ал. 1 изречение второ се изменя така: „Началният капитал на управляващите дружества е в съответствие с чл. 9, параграф 1, подточка „i“, предложение първо от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033“, и се състои от един или повече от елементите, посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“.“;
  б) в ал. 2 в изречение второ думите „чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заменят с „чл. 9, параграф 1, подточка „i“ от Регламент (ЕС) 2019/2033“, в изречение трето думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2033“, а в изречение четвърто след думите „чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „във връзка с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2033“;
  в) в ал. 6 думите „една четвърт от постоянните му общи разходи за предходната финансова година“ се заменят със „сумата, изисквана в чл. 13 от Регламент (ЕС) 2019/2033“;
  г) в ал. 9 думите „по ал. 6“ се заменят със „за целите на ал. 6“;
  д) в ал. 11 след думите „чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „във връзка с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  2. В чл. 197, ал. 7 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
  3. В чл. 199:
  а) в ал. 2, изречение второ след думите „капитал по изречение първо“ се добавя „е в съответствие с чл. 9, параграф 1, подточка „i“, предложение първо от Регламент (ЕС) 2019/2033 и“;
  б) в ал. 6, изречение първо думите „ал. 1 – 5“ се заменят с „ал. 1, 2 или 3“, а в изречение второ думите „чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заменят с „чл. 9, параграф 1, подточка „i“ от Регламент (ЕС) 2019/2033“;
  в) алинея 7 се изменя така:
  „(7) Независимо от изискването на ал. 6 собственият капитал на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, трябва по всяко време да бъде в размер, не по-малък от сумата, изисквана в чл. 13 от Регламент (ЕС) 2019/2033.“
  4. В чл. 214:
  а) създава се нова ал. 5:
  „(5) Когато заявител по ал. 1 е акционерно дружество, то може да е само с безналични акции.“;
  б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
  § 83. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г. и бр. 12 и 21 от 2021 г.) се правят се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
  2. В чл. 2:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Банка (кредитна институция) е:
  1. юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, или
  2. юридическо лице, което извършва някоя от дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, което не е дилър на стоки или квоти за емисии, предприятие за колективно инвестиране, застраховател или презастраховател, и отговаря на някое от следните условия:
  а) общата стойност на консолидираните активи на дружеството е равна или надхвърля левовата равностойност на 30 000 000 000 евро;
  б) общата стойност на активите на дружеството е по-малка от левовата равностойност на 30 000 000 000 евро и същото е част от група, в която общата стойност на консолидираните активи на всички дружества от групата, които индивидуално имат обща стойност на активите по-малко от левовата равностойност на 30 000 000 000 евро и които извършват някоя от дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, е равна или надхвърля левовата равностойност на 30 000 000 000 евро, или
  в) общата стойност на активите на дружеството е по-малка от левовата равностойност на 30 000 000 000 евро и същото е част от група, в която общата стойност на консолидираните активи на всички дружества от групата, извършващи някоя от дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, е равна или надхвърля левовата равностойност на 30 000 000 000 евро – ако консолидиращият надзорен орган, след консултация с надзорната колегия, приеме такова решение с оглед на потенциалната опасност от заобикаляне на изискванията на закона и потенциалните рискове за финансовата стабилност на Европейския съюз.“;
  б) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „Банката“ се добавя „по ал. 1, т. 1“;
  в) в ал. 5, т. 1 думите „от БНБ“ се заменят с „по ал. 1, т. 1“;
  г) създават се ал. 7 – 9:
  „(7) Банка по ал. 1, т. 2 може да извършва и другите дейности по ал. 2, т. 9, ако са включени в нейния лиценз.
  (8) За целите на ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“, когато дружеството е част от група от трета държава, общата стойност на активите на всеки клон на групата от трета държава, лицензирани да осъществяват дейност в държава членка, се включва в комбинираната обща стойност на активите на всички дружества от групата.
  (9) Разпоредбите на чл. 29б, чл. 32, чл. 45 – 46, чл. 51 – 61, чл. 62, чл. 68 и чл. 126 – 130 не се прилагат за банките по ал. 1, т. 2.“
  3. В чл. 3:
  а) в ал. 1:
  аа) в текста преди т. 1 думите „кредитна институция и инвестиционен посредник“ се заменят с „институция и индустриален холдинг“;
  бб) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 – 8, 10 – 13;
  2. придобиване на дялови участия;“
  б) в ал. 2 изречение първо се изменя така: „Финансова институция е и инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, инвестиционен холдинг, платежна институция, дружество за електронни пари и управляващо дружество.“
  4. В чл. 13, ал. 1 думите „банкова дейност“ се заменят с „дейност като банка по чл. 2, ал. 1, т. 1“.
  5. Създава се чл. 13а:
  „Чл. 13а. (1) Инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, подава заявление за издаване на лиценз за банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 най-късно до деня, в който:
  1. средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от 12 последователни месеца, е равен или надвишава левовата равностойност на 30 000 000 000 евро, или
  2. средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от 12 последователни месеца, е по-малък от 30 000 000 000 евро и дружеството е част от група, в която общата стойност на консолидираните активи на всички дружества от групата, които имат индивидуално общ размер на активите, по-малък от левовата равностойност на 30 000 000 000 евро, и които извършват някоя от дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, е равен или надвишава левовата равностойност на 30 000 000 000 евро, и двете изчислени като средна стойност за период от 12 последователни месеца.
  (2) Заявлението за издаване на лиценз се подава в писмена форма и към него се прилагат данните и документите по чл. 13, ал. 2, т. 1, 3 – 6, 8 и 10, както и информация относно спазването на изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 7, изречение първо, чл. 14, ал. 3, т. 6, 10 – 12 по отношение на акционерите, които притежават квалифицирано дялово участие, а в случай че няма такива акционери – за 20-те най-големи акционери. Разпоредбите на чл. 13, ал. 4 – 6 и чл. 14, ал. 1, 3 и 4, чл. 15 и 16 се прилагат съответно.
  (3) Преди да се произнесе по заявлението, БНБ взема предвид оценката на Комисията за финансов надзор за спазването на надзорните изисквания от страна на инвестиционния посредник, както и всяка друга информация, която е предоставена от Комисията за финансов надзор и е от значение за издаването на лиценз. Информацията по изречение първо се предоставя от Комисията за финансов надзор в срок до 10 работни дни от писменото искане на БНБ.
  (4) Българската народна банка уведомява незабавно Комисията за финансов надзор за решението по заявлението за издаване на лиценз по ал. 1.“
  6. В чл. 29б, ал. 2, изречение второ след думите „платежна институция“ се поставя запетая и се добавя „дружество за електронни пари“.
  7. В чл. 36:
  а) в ал. 1 се създава т. 8:
  „8. установи, че банка извършва само услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти и за период от 5 последователни години средната стойност на нейните общи активи е под праговете по чл. 2, ал. 1, т. 2.“;
  б) в ал. 5 след думите „с акта за отнемане на лиценза“ се поставя запетая, добавя се „с изключение на случаите по ал. 1, т. 8“ и се поставя запетая;
  в) създава се нова ал. 6:
  „(6) Едновременно с откриване на производство за отнемане на лиценз по ал. 1, т. 8 БНБ предоставя 14-дневен срок на банката, в който да заяви дали възнамерява да продължи да извършва дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти като инвестиционен посредник, в който случай представя в БНБ копие от заявлението до Комисията за финансов надзор. Банката може да продължи да извършва дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти до получаването на лиценз от Комисията за финансов надзор. Българската народна банка отнема лицензa на основание ал. 1, т. 8 след получаване на уведомление за решението на Комисията за финансов надзор по чл. 19а, ал. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти.“;
  г) в ал. 7 думите „лиценза по“ се заменят с „лиценза на банка по чл. 2, ал. 1, т. 1 на основание“;
  д) създават се ал. 8 и 9:
  „(8) С отнемането на лиценза на банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 на основание ал. 1, т. 2 – 6 или ал. 3 дейността се прекратява и се извършва ликвидация по реда на Търговския закон. Разпоредбите на чл. 29, ал. 1, 2 и 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилагат съответно. До заличаването на дружеството от търговския регистър могат да се извършват проверки и да се прилагат надзорни мерки по чл. 103.
  (9) Алинея 8 се прилага и в случаите, когато банката по чл. 2, ал. 1, т. 2 не е подала заявление за извършване на дейност като инвестиционен посредник в срока по ал. 6, както и при отказ от издаване на лиценз по чл. 19а от Закона за пазарите на финансови инструменти.“
  8. В чл. 37, ал. 1 думите „чл. 36, ал. 1 или 3“ се заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 3 или 9“.
  9. В чл. 92д:
  а) в ал. 2, т. 5 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават;
  б) в ал. 5 думите „чл. 54 и 58 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета“ се заменят с „дял IV, глава 1, раздел 2 от Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ, L 314/64 от 5 декември 2019 г.)“.
  10. В чл. 101а се създава ал. 7:
  „(7) За целите на този член понятието „институция“ включва и инвестиционен посредник.“
  11. В чл. 103, ал. 1, т. 22 думите „т. 3“ се заличават.
  12. В чл. 124 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Ликвидаторът разпределя набраните средства в производството по ликвидация на банка по чл. 2, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 94, ал. 1, т. 1 – 8 от Закона за банковата несъстоятелност, а на банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 – по реда на чл. 271 и 272 от Търговския закон.“
  13. В чл. 125, ал. 4 накрая се добавя „по отношение на банките по чл. 2, ал. 1, т. 1 и по реда на Търговския закон по отношение на банките по чл. 2, ал. 1, т. 2“.
  14. В чл. 126 след думата „банка“ се добавя „по чл. 2, ал. 1, т. 1“, а думите „чл. 36, ал. 1 или ал. 3“ се заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 7 или ал. 3“.
  15. В чл. 152б, ал. 1 след думата „нарушение по“ се добавя „чл. 13а, ал. 1“.
  16. В § 4 от допълнителните разпоредби в ал. 1 думите „и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО“ се заменят със „за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ, L 314/64 от 5 декември 2019 г.)“.

  § 84. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 91 и 103 от 2017 г., бр. 20 и 22 от 2018 г., бр. 33 и 83 от 2019 г., бр. 12 от 2021 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 48 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1 се създава ал. 3:
  „(3) Този закон не се прилага за банките по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.“
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 12 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.

  § 85. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., бр. 85, 91 и 97 от 2017 г., бр. 15, 20 и 106 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г. и бр. 12 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
  2. В чл. 28б, ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033“, за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“ и се поставя запетая.
  3. В чл. 29:
  а) в ал. 4, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“ и се поставя запетая;
  б) в ал. 6, т. 12 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти – изразени като процентен дял от приложимото изискване по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, умножено по 12,5“.
  4. В чл. 30, ал. 6 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти – изразени като процентен дял от приложимото изискване по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, умножено по 12,5“.
  5. В чл. 38, т. 8 думите „съответно от Комисията“ и запетаята пред тях се заличават.
  6. В чл. 44, ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  7. В чл. 55а думите „органа по чл. 2 за целите на чл. 55 и чл. 106 се определят с наредба на БНБ“ се заменят със „за целите на чл. 55 и 106 от органа по чл. 2, съответно по чл. 3, се определят с наредба на БНБ, съответно на Комисията“.
  8. В чл. 62, ал. 2, т. 6 накрая се добавя „или Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  9. В чл. 69, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „съответно за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти – изчислена в съответствие с приложимото изискване по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, умножено по 12,5, и“.
  10. В чл. 69а, ал. 17, т. 3 думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“.
  11. В чл. 69б:
  а) в ал. 1, т. 2 след думите „Директива 2013/36/ЕС“ се добавя „на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OB, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“;
  б) в ал. 5 думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“.
  12. В чл. 69в:
  а) в ал. 1, т. 1:
  аа) в буква „а“ след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно на изискванията по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“, а думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
  бб) в буква „б“ след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно в чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“, а думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
  б) в ал. 5, т. 2 думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
  в) в ал. 6 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2 от същия закон“;
  г) в ал. 9 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  13. В чл. 69д:
  а) в ал. 1, т. 1:
  аа) в буква „а“ след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно посочени в чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“, а думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
  бб) в буква „б“ след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно посочено в чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“, а думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
  б) в ал. 5 думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
  в) в ал. 6 думите „чл. 11, ал. 5“ се заменят с „чл. 11, ал. 7“;
  г) в ал. 9 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „или Регламент (ЕС) 2019/2033“.
  14. В чл. 69е, ал. 5 думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“.
  15. В чл. 71, ал. 11, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти – от приложимото изискване по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, умножено по 12,5“.
  16. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 15 се изменя така:
  „15. „Инвестиционен посредник“ е инвестиционен посредник, който съгласно чл. 4, параграф 1, т. 22 от Регламент (ЕС) 2019/2033 е:
  1. получил лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти и към който се прилага изискването за начален капитал, предвидено в чл. 10, ал. 1 от същия закон;
  2. от друга държава членка, получил лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и за извършване на инвестиционни дейности съгласно националното си законодателство, въвеждащо Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), и към който се прилага изискването за начален капитал, предвидено в чл. 9, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ, L 314/64 от 5 декември 2019 г.).“

  § 86. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г. и бр. 13, 28, 44, 64, 107 и 109 от 2020 г.) в чл. 187, ал. 2 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават, а след думите „Директива 2003/71/ЕО (OB, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.)“.

  § 87. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101 от 2017 г., бр. 20 и 38 от 2018 г., бр. 83 и 94 от 2019 г., бр. 13 и 109 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) в чл. 34, ал. 1, изречение второ думите „Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.)“ и запетаята след тях се заличават.

  § 88. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 145, ал. 6 в текста преди т. 1 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 54, буква „б“, подбуква „бб“ думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.

  § 89. В Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 2016 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 18, 28 и 105 от 2020 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби в т. 42 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.

  § 90. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 от 2021 г. и бр. 8, 14 и 17 от 2022 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби в т. 86 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.

  § 91. В Закона за киберсигурност (обн., ДВ, бр. 94 от 2018 г.; изм., бр. 69 и 85 от 2020 г. и бр. 15 от 2022 г.) в приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 в сектор „Банково дело“ думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.

  § 92. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; изм., бр. 17, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 13 от 2020 г. и бр. 12 от 2021 г.) в чл. 8 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.

  § 93. В Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 95 от 2016 г., бр. 95 и 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби в т. 19 се правят следните изменения:
  1. В буква „а“ думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
  2. В буква „в“ думите „чл. 10, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно на“ се заличават.

  § 94. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 79, т. 1, 4 и т. 9, буква „а“, които влизат в сила от 19 октомври 2022 г.

  Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 17 март 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
  Председател на Народното събрание: Никола Минчев

  източник: dv.parliament.bg

  Целия брой 25-ти на ДВ вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x