Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 21 от 13 март 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано:

Постановление № 42 от 10 март 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г.
(ДВ, бр. 3 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. В глава първа наименованието на раздел ІІ се изменя така:
„Раздел ІІ
Изисквания към дейността на клоновете и дъщерните дружества на лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 2. В чл. 2 навсякъде думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 3. В чл. 3 навсякъде думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
2. В ал. 2 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 5 мерки и се установи, че не е възможно преодоляване на забраните и ограниченията по реда на ал. 1, лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП предприемат действия или мерки съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави, наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2019/758“.“
4. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В допълнение към действията по ал. 1 лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП предприемат действия или мерки съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/758.“

§ 6. В чл. 6 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 7. В чл. 7 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 8. В чл. 8 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави да предоставят на годишна база на висшето им ръководство следната информация:
1. броя на клиентите, по отношение на които е установен по-висок риск;
2. броя на подадените уведомления за съмнения и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, или за финансиране на тероризъм за определен период;
3. обобщени статистически данни за причините, поради които клиентите са класифицирани като високорискови, за обстоятелствата, довели до съмнение или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, или за финансиране на тероризъм.“

§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, които създават централни звена за контакт по чл. 10 и 11, предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка следните документи и информация във връзка със създаването на централно звено за контакт:
1. наименование/име, седалище и адрес на управление на лицето, определено за централно звено за контакт, съответно име и адрес на територията на страната на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;
2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, съответно дата на раждане и номер на документ за самоличност на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт, ако лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, не е техен служител;
4. данни за контакт с централното звено за контакт.“
2. В ал. 2 след думите „дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и на Българската народна банка“.
3. В ал. 3 след думите „дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и на Българската народна банка“.
4. В ал. 4 след думите „дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и на Българската народна банка“.

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думите „от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се поставя запетая, добавя се „съответно от Българската народна банка“ и се поставя запетая.
2. В т. 1 след думите „с дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „съответно с Българската народна банка“.
3. В т. 3 след думите „от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се поставя запетая, добавя се „съответно от Българската народна банка“ и се поставя запетая.
4. В т. 4 след думите „контролните органи“ се добавя „по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП, съответно от Българската народна банка“ и се поставя запетая.

§ 12. В чл. 15, ал. 2 думите „и чл. 9, ал. 12 – 14 от ЗМФТ“ се заменят с „и чл. 9, ал. 13 – 15 от ЗМФТ“.

§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. държавата или географската зона, в която е регистриран, установен или пребивава клиентът или неговият действителен собственик или в която клиентът или неговият действителен собственик извършва стопанската си или професионалната си дейност или с която е свързан по друг начин;“.
2. Последната алинея се изменя така:
„(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат ал. 1 и 2, като вземат предвид най-малко предназначението на установяваното делово взаимоотношение, разкритата сметка и извършваната сделка или операция, равнището на активите, които клиентът ще депозира, съответно размера на предстоящата сделка или операция, както и регулярността или продължителността на установяваното делово взаимоотношение.“

§ 14. В чл. 17, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 14:
„14. дали клиентът е гражданин на трета държава, който е подал заявление за получаване на право на пребиваване или гражданство в Република България в замяна на капиталови трансфери, на покупка на имущество или на държавни облигации, или на инвестиции в корпоративни образувания в Република България;“.
2. Досегашната т. 14 става т. 15.

§ 15. В чл. 18, ал. 1, в основния текст думите „действителният собственик на клиента са установени, извършват стопанската си или професионална дейност или с които са свързани по друг начин“ се заменят с „действителният собственик на клиента са регистрирани, установени, пребивават или извършват стопанската си или професионална дейност или с които са свързани по друг начин“.

§ 16. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) При идентифицирането на рисковете, свързани с продуктите, услугите, сделките или операциите, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат и други фактори, посочени в Приложение ІІІ към чл. 18, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849.“

§ 17. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. дали клиентът присъства физически при идентифицирането, или то се извършва дистанционно и при какви условия, например дали се използват средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или в друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация, или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014;“.

§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „лицата по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2“;
б) в т. 2 думата „захранване“ се заменя с „финансиране“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Издателите на електронни пари и техните представители прилагат допълнителни мерки, включващи мерки за разширена комплексна проверка, в ситуации с по-висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, включително в случаите по чл. 24, ал. 5 от ЗМИП. Видът, степента и обемът на прилаганите мерки се съобразяват с установения риск.“
3. В ал. 3 след думите „насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849“ се поставя запетая и се добавя „както и други насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз и в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849“.
4. В ал. 4, в основния текст думите „издателите на електронни пари и техните представители“ се заменят с „издателите на електронни пари, включително за дейността им чрез представители“ и след тях се поставя запетая.
5. В ал. 5 след думите „позволяват събиране“ се добавя „и анализиране“.

§ 19. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Когато за идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, същата следва да съдържа реквизитите съгласно приложение № 2.
(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички относими към конкретното юридическо лице или друго правно образувание реквизити по приложение № 2 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието й.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред определен от него служител, включително чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, при спазване на изискванията на раздел VII и при спазване изискванията на чл. 15 от ЗМИП.“

§ 20. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. В случаите по чл. 63, ал. 5 и 6 от ЗМИП, когато възниква задължение за заявяване на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ на данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, подават декларация с нотариална заверка на подписа, която съдържа реквизитите съгласно приложение № 3.“

§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 5 буква „г“ се изменя така:
„г) друго изискване или условие съобразно установения риск, посочено във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП.“
2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:
„3. други методи съобразно установения риск, посочени във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП.“

§ 22. Член 50 се отменя.

§ 23. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „докладване на“ се заменят с „уведомяване за“.

§ 24. В глава седма наименованието на раздел І се изменя така:
„Раздел І
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

§ 25. Член 61 се отменя.

§ 26. Член 62 се отменя.

§ 27. Член 63 се отменя.

§ 28. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители отразяват в Единните вътрешни правила по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП изготвените по чл. 100 от ЗМИП оценки на риска, а ако такива не са изготвяни – относимите заключения и констатации от извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и оценката на риска по чл. 95 от ЗМИП.
(2) В 7-дневен срок от приемането на Единните вътрешни правила същите се публикуват на интернет страниците на Висшия адвокатски съвет, на Нотариалната камара на Република България, на Камарата на частните съдебни изпълнители, на Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(3) В 14-дневен срок от публикуването по ал. 2 членовете на адвокатските колегии, на Нотариалната камара на Република България, на Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят съответно на адвокатските съвети на адвокатските колегии, на Нотариалната камара на Република България, на Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители декларация съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) Новоприетите членове на адвокатските колегии, на Нотариалната камара на Република България, на Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят декларациите по ал. 3 в 14-дневен срок от приемането им за членове, а за адвокатите – от вписването им.
(5) Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ актуална информация за членовете си, а Висшият адвокатски съвет предоставя актуална информация за членовете на адвокатските колегии.
(6) Информацията по ал. 5 се предоставя съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията.“

§ 29. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При подписване на договор с представител или с агент доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП запознават представителя или агента с вътрешните си правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП, приети по реда на чл. 102 от същия закон.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При непредставяне на декларация и при установяване на неприлагане на вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП съответният доставчик на платежни услуги, застрахователят или презастрахователят предприема действия за прекратяване на договора с представителя или агента и уведомява незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния орган за надзор.“

§ 30. В чл. 68 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на неизпълнение в срок на дадени по реда на чл. 103, ал. 8 от ЗМИП указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ дирекцията уведомява лицето по чл. 4 от ЗМИП за предстоящото публикуване на информация за неизпълнението по реда на чл. 103, ал. 9 от същия закон.“

§ 31. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за определянето или за смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП, съответно за обстоятелствата по чл. 107, ал. 2 от ЗМИП и служителя по чл. 107, ал. 3 от ЗМИП, съгласно образци, утвърдени от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.“

§ 32. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. Правилникът предвижда мерки по прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави (ОВ, L 125/4 от 14 май 2019 г.).“

§ 33. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8а:
„§ 8а. Информацията по чл. 64, ал. 5 за 2019 г. се предоставя в срок 6 месеца от публикуването на утвърдения образец по чл. 64, ал. 6 на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.“

§ 34. Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
 
Вижте приложението тук >>>
 
§ 35. Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 
Вижте приложението тук >>>
 
Указания:
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.
(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“
 
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
 
източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

12Март2021

Промени в ЗМИП

от PortalSchetovodstvo.bg 12 Март 2021
x