Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба Н-7 за реда, начина и формата за пращане на данни от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от ЗАДС

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 104 от 29 декември 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
(ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
 
§ 1. В чл. 3, ал. 1 след думите „чл. 103а, ал. 1“ се добавя „и чл. 103в, ал. 1 от“.

§ 2. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
„(3) Към проектната документация:
1. задължените лица, с изключение на лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС, предоставят за всяка контролна точка номенклатура за измерваните акцизни стоки, която за всеки продукт съдържа данни за продуктов код (еквивалентен на Допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“), търговско наименование от номенклатурата на таблицата за съответствие CL175, код по КН, код на АП, Търговска марка/Описание и посока на движение (вход/изход); в случаите на промяна (добавяне или премахване на продукт) от предоставената номенклатура лицата незабавно уведомяват митническите органи, като подават уведомление съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредба № Н-1 от 2014 г.;
2. лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС предоставят за всяка контролна точка номенклатура за измерваните енергийни продукти, която за всеки продукт съдържа данни за продуктов код, описан в приложения № 8 и 9 към чл. 30, ал. 14, търговско наименование от номенклатурата на таблицата за съответствие CL175, код по КН, код на АП, Търговска марка/Описание и посока на движение (вход/изход); в случаите на промяна (добавяне или премахване на продукт) от предоставената номенклатура лицата незабавно уведомяват митническите органи, като подават уведомление съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредба № Н-1 от 2014 г.; съответствието между продуктов код и код по КН се определя със заповед на директора на Агенция „Митници“.“

§ 3. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС след съгласуване на проекта получават от компетентното МУ идентификационен номер.“

§ 4. В чл. 15, ал. 1, т. 2 в края се добавя „и лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС“.

§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. ограничава се достъпът до конфигурационните настройки на средствата за измерване и контрол посредством поставяне на парола или заключване чрез хардуерен ключ;“
б) досегашните т. 1 – 7 стават съответно т. 2 – 8.
2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 3“ се заменят с „ал. 2, т. 4“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС пускането на системата в реална експлоатация се извършва непосредствено след установяване на съответствието по чл. 20 и по ал. 2 – 6.“

§ 6. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Лицата по чл. 57а, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове ежемесечно до 10-о число след изтичане на данъчния период предоставят информация на компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване, включително и следната информация:
1. потребени количества природен газ за собствени нужди;
2. данни за типа на средствата за търговско измерване при промяна;
3. информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване в случай на извършени проверки през отчетния период;
4. протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия);
5. данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, както и местонахождението на съответните средства за търговско измерване, като измерените количества природен газ следва да са представени в обемни единици кубически метри при стандартни условия и количеството природен газ в гигаджаули при горна топлотворна способност;
6. при поискване – данни за количествата пренесен природен газ, отчетени от конкретно средство за търговско измерване на природен газ.“

§ 7. В чл. 30, ал. 15 след думите „средство за измерване и контрол“ да се добави „и във всички случаи при измерване на природен газ“.

§ 8. В приложение № 8 към чл. 30, ал. 14:
1. След думите „Пример: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование, код по КН и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.“ се създава нов ред: „Пример за лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.“
2. Раздел „Забележки“ се изменя така:
Забележки:
1. Броят на колоните за тотализаторите се увеличава в зависимост от броя на измерваните продукти.
2. Колона „3. Продуктов код“ е задължително цифрово поле с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“.
3. За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС колона „3. Продуктов код“ е задължително цифрово поле съгласно приложената номенклатура: 01 – суров нефт (литри), 02 – бензин (литри при 15 °С), 03 – газьол (литри при 15 °С), 04 – керосин (литри при 15 °С), 05 – тежко гориво (кг), 06 – втечнен нефтен газ (кг), 07 – тежки масла (кг), 08 – тежки масла (литри), 09 – смазочни масла (кг), 10 – други енергийни продукти (кг), 11 – други енергийни продукти (литри при 15 °С), 12 – биоетанол (литри при 20 °С), 13 – биодизел (литри при 15 °С).
4. Колона „9. Статус на транзакцията“ – виж в инструкция „SKIU-IKUNK-Instructions-v Х.Х.doc“. Транзакционните данни се записват само в реда за край на транзакция.
5. Колона „11. Уникален идентификатор на контролната точка“ се формира по следния начин: № на данъчен склад/№ на удостоверение/разрешение / ИН на обекта за лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС + № на КТ. № на КТ е 6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в рамките на съответния ИКУНК.“

§ 9. В приложение № 9 към чл. 30, ал. 14:
1. След думите „Пример: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование, код по КН и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.“ се създава нов ред: „Пример за лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.“
2. В колони 1.1, 1.2, 2, 3 навсякъде абревиатурата „GJ“ се заличава.
3. Раздел „Забележки“ се изменя така:
Забележки:
1. При продукти, които се измерват в маса – няма колони 6 и 7.
2. Колона „5. Продуктов код“ е задължително цифрово поле с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“.
3. За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС колона „3. Продуктов код“ е задължително цифрово поле съгласно приложената номенклатура: 01 – суров нефт (литри), 02 – бензин (литри при 15 °С), 03 – газьол (литри при 15 °С), 04 – керосин (литри при 15 °С), 05 – тежко гориво (кг), 06 – втечнен нефтен газ (кг), 07 – тежки масла (кг), 08 – тежки масла (литри), 09 – смазочни масла (кг), 10 – други енергийни продукти (кг), 11 – други енергийни продукти (литри при 15 °С), 12 – биоетанол (литри при 20 °С), 13 – биодизел (литри при 15 °С).
4. Броят на колоните за тотализатори се увеличава в зависимост от броя на измерваните продукти.
5. Флаг за начало/край на транзакция: 1 – начало на транзакция; 0 – край на транзакция. Транзакционните данни се записват само в реда за край на транзакция.
6. Колона „12. Уникален идентификатор на контролната точка“ се формира по следния начин: № на данъчен склад/№ на удостоверение/разрешение / ИН на обекта за лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС + № на КТ. № на КТ е 6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в рамките на съответния ИКУНК.
7. За LPG данните се предават в кг.
8. За природен газ колона 10 е опционална.
9. За природен газ в колони 1.1 и 1.2 се предават данни за топлотворна способност и за количество (куб. м или кг). Формират се отделни тотализатори за топлотворна способност и количество.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. За одобряването на проект на документация за всеки обект лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове считано от деня на обнародването на тази наредба предоставят за всяка контролна точка номенклатура за измерваните енергийни продукти до компетентното митническо учреждение за съгласуване на проекта и получаване на идентификационен номер.

§ 11. От датата на привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от 1 юни 2018 г., лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове са длъжни да предават данни в съответствие с изискванията на наредбата.

Министър:  Владислав Горанов

източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x