Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 6 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 39 от 14 май 2019 г. на Дърбавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(обн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 13, ал. 8 думата „заявеното“ се заменя с „одобреното“, „допустими“ се заменя с „одобрени“, а думите „посочени в заявлението“ се заменят със „заявени“.

§ 2. В чл. 22, ал. 9 думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 8“.

§ 3. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато бъде установено неизпълнение на задължението по ал. 1, се прилага чл. 16, параграф 2 на Делегиран регламент (ЕС) 640/2014.“

§ 4. В чл. 49, ал. 2 след думата „подпомагат“ се добавя „с разходи за“.

§ 5. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст след думите „по мярката са“ се добавя „разходи за“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. разходи, извършени преди подписване на договор по реда на чл. 59, с изключение на разходите, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 2.“

§ 6. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. винарски предприятия;“.
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, в случай че са винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел.“
3. В ал. 5 думите „годишни финансови отчети“ се заменят с „годишен финансов отчет“.
4. В ал. 6 думите „които са физически лица производители, и кандидати“ се заличават.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Ползватели на помощта, които са възложители по Закона за обществените поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с изключение на обществените поръчки за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 50, ал. 1, т. 2, за които при подаване на заявлението за подпомагане се представя заверено от възложителя копие на документацията от проведените обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.“
6. Създават се ал. 8 – 11:
„(8) Изискването по ал. 2, т. 4 не се отнася за кандидати винопроизводители, регистрирани като еднолични търговци.
(9) Не се предоставя финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта – представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 141 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193 от 2018 г.).
(10) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато бъде установено, че кандидат за предоставяне на финансова помощ или негови членове са създали изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство.
(11) При преценяване на допустимостта на проектните предложения ДФЗ извършва оценка на кандидатите за достатъчен технически и финансов ресурс с цел гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения.“

§ 7. В чл. 53, ал. 5 думите „посочен точният размер на сумата за“ се заменят със „заявено“.

§ 8. В чл. 54, ал. 2, т. 2 след думите „както и“ се добавя „копие на“.

§ 9. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2, производството по заявлението се прекратява със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК. Кандидатът може да подаде ново заявление през съответната финансова година.“
2. В ал. 4 след думите „извършва проверка“ се добавя „на технологичния проект и“.
3. В ал. 7 т. 1 и 4 се отменят.
4. Създават се ал. 9 – 12:
„(9) Когато се налага изменение на договора по чл. 60, ал. 1 във връзка с промяна в утвърден технологичен проект, кандидатът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията, като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 и прилага документи, удостоверяващи промяната.
(10) Заявлението по ал. 9 се разглежда по реда на ал. 1 – 5, след което изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. утвърждава заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“ и утвърдения технологичен проект;
2. мотивирано отхвърля заявените изменения, като заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(11) Заповедта по ал. 10, т. 1 се изпраща на кандидата с удостоверението за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“.
(12) Изпълнителната агенция по лозата и виното в срок три работни дни от издаване на заповедта по ал. 10, т. 1 изпраща по служебен път на ДФЗ копия на заповедта и утвърденото изменение на технологичния проект.“

§ 10. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 преди думата „разрешение“ се добавя „копие на влязло в сила“;
б) в т. 8 накрая се добавя „по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „когато кандидатът не е новорегистриран“ се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. за всеки заявен за финансиране разход по чл. 50, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС;“
в) в т. 7 думите „при необходимост“ се заличават;
г) в т. 8 накрая се добавя „от които да е видно, че инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието;“
д) създават се т. 9 и 10:
„9. отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;
10. справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период.“
3. Алинея 8 се отменя.
4. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.“
5. Създават се ал. 15 и 16:
„(15) Когато кандидатът е уведомен от ДФЗ за случаи на несъответствия и/или нередности в документите по ал. 10 или когато кандидатът е уведомен за намерението на ДФЗ да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередността. В тези случаи ДФЗ писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(16) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 15, изпълнителният директор на ДФЗ прекратява със заповед образуваното административно производство, а кандидатът има право да подаде ново заявление за подпомагане за финансиране на същия проект, в случай че е обявен нов период на прием по мярката.“

§ 11. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Постъпилите“ се заменя със „След извършване на проверките по чл. 57 допустимите за подпомагане“, а изречение трето се изменя така: „Финансова помощ се предоставя по заявления, получили не по-малко от 5 точки по критериите за оценка.“
2. В ал. 3 думите „на заявеното финансиране“ се заменят със „спрямо одобрените разходи“.
3. В ал. 6 се създават т. 5 и 6:
„5. недопустимост на заявените за подпомагане дейности в чл. 50;
6. несъответствие с изискванията на чл. 56, ал. 4 и 5.“

§ 12. В чл. 59 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 в изречение първо накрая се добавя „с изключение на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2“, а в изречение второ накрая се добавя „по реда на чл. 64“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Кандидатите са длъжни да представят в ДФЗ документите за възложените обществени поръчки в срок до три работни дни от датата на подписване на договора за възлагане със съответния изпълнител.“
§ 13. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвателят може да подаде искане за изменение на договора в ДФЗ не по-късно от един месец преди изтичането на неговия срок, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ.“
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) В случай на липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора и с цел да се удостовери верността на заявените данни, ДФЗ изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят представя изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.
 (5) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 4 – до 14 дни от изтичане на срока за представянето им, ДФЗ одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърлянето на искането, а при одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението трябва да се яви в ДФЗ за сключване на допълнително споразумение към договора преди изтичането на неговия срок. В случай че ползвателят или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице не се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.“
4. Алинеи 6, 7, 8 и 9 се отменят.

§ 14. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите „доставени стоки/услуги“ се заменят с „извършените дейности по инвестицията“;
в) създават се т. 12 – 15:
„12. копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), от което да е видно, че строителството е извършено най-късно до приключване на всички дейности, подлежащи на финансово подпомагане, в случаите, когато е представен документ по чл. 56, ал. 1, т. 4;
 13. декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, че разходите за дейности, допустими за подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“, не са финансирани по други схеми или мерки от фондовете на ЕС и с национални средства;
14. документацията от проведените обществени поръчки за разходите по чл. 50, ал. 1, т. 1 за кандидатите, сключили договор по реда на чл. 59, ал. 4;
15. лиценз за управление на данъчен склад, издаден по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, или удостоверение за регистрация съгласно чл. 56 от същия закон.“
2. В ал. 8 накрая се добавя „в срока на договора по чл. 59, ал. 1“.

§ 15. В чл. 64 се правят следните допълнения:
1. В ал. 7 се създава т. 7:
„7. не са спазени правилата за възлагане на обществени поръчки съгласно националното законодателство.“
2. Създават се ал. 8 – 12:
„(8) Държавен фонд „Земеделие“ осъществява последващ контрол върху проведени обществени поръчки съгласно утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ процедура за осъществяване последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(9) Държавен фонд „Земеделие“ извършва последващ контрол по ал. 8 в срок до два месеца от получаване на документите за проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.
(10) При нередовност или липса на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверка по ал. 8 ДФЗ може да изиска от кандидата представяне на допълнителни данни и/или документи. Кандидатът е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението да представи изисканите му данни и/или документи. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид.
(11) Сроковете по ал. 9 спират да текат, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверката или контрола.
(12) Въз основа на последващия контрол по ал. 8, както и при установяване на неспазване на правилата на Закона за обществените поръчки, ДФЗ налага финансови корекции на основание и в размер съгласно Насоките. Финансовите корекции се налагат с мотивирано решение на изпълнителния директор на ДФЗ. Преди издаването на решението трябва да се осигури възможност кандидатът да представи в срок от 10 дни своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Решението се издава в срок 14 дни от представянето на възраженията и може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 16. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „финансова“ се заличава, а думите „следваща годината“ се заменят със „след датата“.
2. В ал. 3 след думата „размер“ се добавя „ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на констатиране на нарушението на съответното задължение от страна на ДФЗ“.

§ 17. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6, т. 1 се създава изречение второ: „когато наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за съответния период на прием, е недостатъчен, той се разпределя пропорционално на одобрените за финансиране заявления;“.
2. В ал. 8 основният текст се изменя така: „Подаденото заявление за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ, когато:“.

§ 18. В приложение № 5 към чл. 32, ал. 4 думата „предствите“ се заменя с „представите“.

§ 19. Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 9  към чл. 58, ал. 1
Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“
 
Критерии за  приоритет
Минимално изискване
Информацията се  предоставя от
Относителна тежест
Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието
Доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, от които да е видно, че инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието
От представения документ
 
20 точки
Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина
Над 30 % собствена суровина – грозде от винени сортове лозя за производство на вино, произведено върху собствени площи, взети под наем или аренда.
Процентите се изчисляват средноаритметично за двете винарски години преди подаване на заявление по чл. 54.
При изчислението на стойността на продукцията могат да се включат количествата суровина, произведени от свързани лица по смисъла на ЗМСП
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6 и/или декларация за собствена продукция
15 точки
Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино
Предприятието произвежда биологично сертифицирано вино
Договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на вино, сертифицирано като биологично
5 точки
Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП)
Предприятието да произвежда вино със ЗНП през последните две винарски години преди подаване на заявление по чл. 54
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
15 точки
Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП
Предприятието да произвежда над 70 % вино със ЗГУ и ЗНП, изчислени средноаритметично за последните две винарски години преди подаване на заявление по чл. 54.
При изчислението могат да се включат количествата произведени вина със ЗГУ и ЗНП от свързани лица по смисъла на ЗМСП
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
10 точки
Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България
Винарското предприятие изцяло попада на територията на административна/и област/и от Северозападен район
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
5 точки
Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводители към момента на кандидатстване
Кандидатът има най-малко двегодишна история като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 56, ал. 1 и да е регистриран като винопроизводител в лозарския регистър през последните дванадесет месеца преди подаване на заявление по чл. 54
Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
10 точки
Общ брой точки
   
80 точки


Преходни и заключителни разпоредби

§ 20. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2019 г. е 5 септември 2019 г.

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър:  Румен Порожанов

източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x