Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 6 от 2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В бр. 56 от 23 юни 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г. и бр. 4, 24 и 45 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 88, ал. 1 думите „в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ“ се заменят с „през целия едногодишен период считано от 1 януари на годината след календарната година, в която е предоставено плащане по мярката“.

§ 2. Създава се глава шеста с чл. 89 – 95:
„Глава шеста
МЯРКА „КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО“

Раздел I
Дейности
Чл. 89. (1) Подпомагането по мярка „Кризисно съхранение на вино“ обхваща дейността по временното оттегляне от пазара и съхранението на вино в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино.
(2) Мярката се прилага за произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара и съхранени в складове или помещения за съхранение в обекти за производство на вино, поради липса на възможност за търговска реализация. Мярката не се прилага по отношение на плодови вина.

Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 90. (1) За финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ могат да кандидатстват:
1. винарски предприятия;
2. организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, признати съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.
(2) Кандидатите по ал. 1 или техните членове трябва да са винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Кандидатите по ал. 1 и техните членове трябва да:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(5) Не се предоставя финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта – представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 141 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
(6) Финансова помощ не се предоставя на кандидат/ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта.

Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 91. (1) Размерът на финансовата помощ е 0,04 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден.
(2) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя за складирана партида вино. Минималният период за складиране на виното е 1 месец.
(3) Не се предоставя финансово подпомагане за складирана партида вино, изведена от склад/помещение за съхранение, преди да е изтекъл периодът на съхранение, посочен в заявлението по чл. 92, ал. 2.
(4) Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката е 100 % от стойността на допустимите разходи за дейността по чл. 89.

Раздел ІV
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ
Чл. 92. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед определя периода за прием по мярката, бюджета по мярката и утвърждава образците на документи за кандидатстване по мярката.
(2) Заявление за предоставяне на финансова помощ на хартиен и електронен носител по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис на изрично нотариално заверено пълномощно или оригинал на изрично нотариално пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
2. копие на документ, доказващ собственост на склада/помещението за съхранение или право на ползване на склада – нотариален акт, договор за наем и др.; договорът за наем задължително съдържа клауза за допускане на служители на ДФЗ в склада през периода на съхранение на виното, както и периодите за съхранение на всяка от партидите вино, която ще бъде заявена по мярката;
3. документ в оригинал от банката, удостоверяващ, че кандидатът по чл. 90 е титуляр на банковата сметка, вписана в заявлението за предоставяне на финансова помощ; документът следва да съдържа IBAN, BIC, име на титуляря на банковата сметка, име на банката;
4. удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие – за юридическите лица с нестопанска цел, които не са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, издадено не по-рано от 3 месеца преди подаването на заявлението;
5. копия на записите в дневници № 3 и 6, отнасящи се за съхраняваната партида, и копие на справка, заверена от счетоводител, удостоверяваща наличните количества вино в предприятието.
(3) В заявлението по ал. 2 за всяка съхранявана партида задължително се посочва:
1. датата, на която виното е внесено за съхранение, и периодът на съхранение;
2. място на съхранението;
3. начин на съхранение – бутилирано, опаковано или наливно;
4. описание на партидата:
а) за наливни вина – с данни от дневник № 3: категория, наименование, съхранявано количество от партидата; бяло/червено, сорт, година, съд, в който се съхранява;
б) за бутилирани/опаковани вина – с данни от дневник № 6: категория, търговско наименование, брой и обем на бутилки/опаковки, номер на производствена партида с дата на бутилиране, бяло/червено, сорт, година; бутилираното/опакованото вино, заявено за съхранение по мярката, се съхранява в затворени складове/затворени помещения.
(4) Не се допуска една партида да бъде съхранявана в два различни склада/помещения за съхранение.
(5) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(6) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административна проверка на документите към заявлението по ал. 2 и когато кандидатът заявява съхранение на виното в данъчен склад – служебна проверка в регистъра на лицензираните складодържатели и данъчните складове, публикуван на електронната страница на Агенция „Митници“, за данъчния склад, в които се съхраняват заявените за подпомагане партиди вино.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверки на място в склада/помещението за съхранение, посочен/посочено в заявлението по ал. 2, в срок от 10 работни дни след подаване на всички заявления. При проверка на място се удостоверява съответствие с посоченото в заявлението по ал. 2.
(9) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите при проверката по ал. 7, както и при установяване на несъответствия при проверките по ал. 8, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(10) В срок от 10 работни дни от получаване на резултатите от проверките на място по ал. 8 и получаване на допълнителна информация по ал. 9 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява подаденото заявление;
2. мотивирано отхвърля подаденото заявление; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(11) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен отказ, когато:
1. кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал. 9 в определения срок;
2. кандидатът е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
3. кандидатът попречи на извършването на проверка на място по ал. 8 с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
4. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
5. се установи несъответствие с изискванията към кандидата;
6. се установи, че вината не са произведени в страната и/или са плодови вина, или вина, получени чрез купажиране, смесване или енологични манипулации на вносни вина.
(12) След издаването на заповедта по ал. 10 ДФЗ уведомява кандидата, като му изпраща заповедта за одобрение по пощата с обратна разписка или на посочения в заявлението по ал. 2 електронен адрес.
(13) Одобрените кандидати се явяват лично или чрез упълномощено лице в ЦУ на ДФЗ в срок от 5 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 12 и подписват договор за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“.
(14) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 13 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за сключване на договор се погасява.

Раздел V
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ
Чл. 93. (1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка на място за установяване спазването на договорните задължения и съответствието на наливните партиди с информацията от производствените дневници не по-късно от края на периода на съхранение на всички партиди вино съгласно сключения договор по чл. 92, ал. 13.
(2) В случай че при проверката на място по ал. 1 се установи неспазване на договорените задължения, финансовата помощ не се изплаща и изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отказ за изплащане на финансовата помощ в срок от 5 работни дни от извършването на проверката на място. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
(3) В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 92, ал. 1, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати могат да се осигурят след решение на постоянната работна група по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
Чл. 94. (1) В срок от 2 работни дни след изтичането на договорения период за складиране на всички партиди вино ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФ „Земеделие“ заявление за плащане по образец. Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис на изрично нотариално заверено пълномощно или оригинал на изрично нотариално пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
2. копие на дневници № 3 и 6, удостоверяващи периода на съхранение на заявените за подпомагане партиди и количества вина;
3. копие на допълнително споразумение, в случай на промяна на договора, предоставен по чл. 92, ал. 2, т. 2.
(2) При подаване на заявлението за плащане ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис на ползвателя на финансовата помощ. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи и проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(3) Заявлението за плащане и приложените към него документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
Чл. 95.(1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административна проверка на документите към заявлението по чл. 94, ал. 1.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите при проверката по ал. 1, както и при установяване на несъответствия при проверките по чл. 93, ал. 1, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(3) Заявлението за изплащане на цялата финансова помощ получава пълен отказ, когато:
1. в срока по ал. 2 не са отстранени нередовностите и/или непълнотите или не са представени документите;
2. кандидатът е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
3. кандидатът попречи на извършването на проверка на място по чл. 93, ал. 1 с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
4. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора за предоставяне на финансова помощ изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
5. се установи несъответствие с изискванията за допустимост към кандидата;
6. се установи, че вината не са произведени в страната и/или са плодови вина.“

§ 3. В § 1 на допълнителната разпоредба се създава т. 51:
„51. „Партида вино“ е количество вино, описано на отделен ред в дневник № 3 за извършени производствени манипулации или дневник № 6 за заприходена и реализирана продукция съгласно глава VI, раздел III от Закона за виното и спиртните напитки и приложение № III от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с ПМС № 239 от 2004 г. (ДВ, бр. 81 от 2004 г.).

§ 4. В § 7, т. 9 на преходните и заключителните разпоредби изречение второ се заличава.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. За финансовата 2020 г. чл. 56, ал. 9 не се прилага. Когато кандидатът е ползвател на помощта и не е депозирал заявление за окончателно плащане или все още не е получил одобрение и/или отхвърляне по заявление за предоставяне на финансова помощ по мярката през финансовата 2020 г., може да подаде ново заявление за предоставяне на финансова помощ. Със следващото заявление кандидатът заявява инвестиционни разходи съгласно чл. 50, различни от договорените предходни финансови години и от депозираните по предходни заявления за предоставяне на финансова помощ за финансовата 2020 г.

§ 6. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2020 г. е 2 октомври 2020 г.

§ 7. Параграф 1 по отношение на чл. 88, ал. 1 се прилага и за ползвателите на финансова помощ, подали заявления по мярка „Събиране на реколтата на зелено“, през 2020 г. до влизане в сила на наредбата.

§ 8. Заповедта по чл. 92, ал. 1 се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок до 5 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

§ 9. (1) Мярка „Кризисно съхранение на вино“ се прилага през финансовата 2020 г. съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април 2020 г. относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (OB, L 140, 4.5.2020 г.).
(2) Финансовата помощ по чл. 91, ал. 1 се предоставя за складирана партида вино с период на складиране между 4 май и 20 септември 2020 г. включително и се изплаща до 15 октомври 2020 г. съгласно чл. 93, ал. 2.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Десислава Танева

източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x