Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 4 за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или оттегляне на платената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 74 от 20 септември 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 48 от 2018 г.)

§ 1. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) При използване на опростени разходи в съответствие с чл. 67, параграф 1, букви „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, 347 от 20 декември 2013 г.) се използват стойностите, определени в ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) При използване на опростени разходи за подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ се прилага приложение № 1а.“

§ 2. В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ се прилага чл. 6а, ал. 2.
(3) При кандидатстване за авансово плащане по реда на чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 9 от 2016 г.) местната инициативна група прилага и документа по т. 8 от приложение № 2 към чл. 7, ал. 1.“

§ 3. Създава се приложение № 1а към чл. 6а, ал. 2:
 
„Приложение № 1а
към чл. 6а, ал. 2
СПИСЪК С ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ И ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ
 
Дейност
Описание на дейността
Мерна единица
Количество
Единична
цена в левове
без ДДС
Единична
цена в левове
с ДДС
Документи за отчитане
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
 
1
Работна/информационна среща
Провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници – кафе-пауза, наем на зала
брой
1
152
182
Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.
2
Информационни срещи/семинари
Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници – кафе-пауза, наем на зала
брой
1
242
291
Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.
3
Информационни конференции
Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – кафе-пауза, наем на зала, техническо обезпечаване на събитието
брой
1
582
698
Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.
4
Създаване на електронна страница
Създаване на електронна страница
брой
1
525
630
Адрес на създадената електронна страница
5
Поддържане на електронна страница
Поддържане на електронна страница
месец
1
74
89
Доклад от лицето, извършило поддръжката, и адрес на електронната страница
6
Публикация в регионални медии
Предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии, като съдържанието на публикацията във вестници е до 3 страници А4
брой
1
300
360
Копия от публикации
7
Излъчване в регионални медии
Предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии
минута
1
94
113
Сертификати за излъчване
8
Обучение
Провеждане на еднодневно обучение – зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор
(за най-малко десет участници)
брой
1
596
715
Списък на участниците (минимум десет участници), материали от обучението, доклад от лектора, снимки
9
Обучение
Провеждане на еднодневно обучение – зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор
(за най-малко двадесет участници)
брой
1
872
1046
Списък на участниците (минимум двадесет участници), материали от обучението, доклад от лектора, снимки
10
Проучване и анализ
Извършване на проучване и анализ на територията
брой
1
3909
4691
Изготвен анализ/проучване и доклад от изпълнителя
11
Извършване на експертна работа
Външни услуги, свързани с прилагането на стратегията
човекоден
1
149
179
Договор и доклад за извършената работа
12
Извършване на експертна работа
Оценка на проекти
оценен проект от 1 оценител
1
149
179
Договор и доклад за извършената работа
13
Извършване на преводи
Извършване на писмени преводи
страница
1
16
19
Преведени материали
14
Извършване на преводи
Извършване на устни преводи
час
1
57
68
Договор и доклад за извършената работа§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се създава т. 8:
„8. Извлечение от счетоводната система, доказващо осчетоводяване по сметка 9299 „Други кредитори по условни задължения“ на поетия дълг чрез запис на заповед (при представено обезпечение запис на заповед).“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. Параграф 2, т. 2 не се прилага по отношение на дейности, изпълнението на които е започнало към момента на влизане в сила на тази наредба.

§ 6. В Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53 и 69 от 2019 г.) срокът по чл. 15, ал. 3 и по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2019 г. е 4 октомври 2019 г.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.

Министър:Десислава Танева

източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x