Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 20 от 08 март 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана:
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от 2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г., Решение № 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2018 г., и бр. 73 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „по реда“ се заменят със „съгласно“.

§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 думите „(основна група)“ се заменят с „(домати, краставици, корнишони и патладжан)“.
2. Създава се нова т. 12:
„12. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);“.
3. Точка 13 се изменя така:
„13. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън);“.
4. Създава се нова т. 14:
„14. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);“.
5. Досегашните т. 12 и 14 стават съответно т. 15 и 16.

§ 3. В чл. 19 ал. 5 се отменя.

§ 4. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „най-малко на“ се добавя „1500 кг на млечна крава от застрашените от изчезване и комбинираните породи съгласно приложение № 6 и най-малко на“, като след „млечна крава“ се добавя „от останалите породи“, а думите „с изключение на кравите от застрашените от изчезване породи съгласно приложение № 6“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „5 и“ се заличават.

§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20, ал. 4 думите „В стопанството на“ се заличават, след „трябва да са“ се добавя „реализирали на пазара животни от същия вид“, думите „регистрирани новородени телета, различни от заявените за подпомагане животни“ се заличават, а „0,4 телета“ се заменят с „0,2 животни“.
2. Алинея 5 се отменя.

§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „В стопанството на“ се заличават, след „трябва да са“ се добавя „реализирали на пазара животни от същия вид“, думите „регистрирани новородени телета“ се заличават, а „0,5 телета“ се заменят с „0,25 животни“.
2. В ал. 5 думите „5 и“ се заличават.

§ 7. В чл. 23, ал. 4 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. за овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7 да са реализирали на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг или най-малко на 35 кг и 0,2 животни от един от двата вида, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
2. за овца-майка и/или коза-майка от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7 да са реализирали на пазара животни от един от двата вида, съответстващи най-малко на 0,5 животни, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
3. за овца-майка и/или коза-майка за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7 да са реализирали на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 35 кг или 0,2 животни от един от двата вида, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.“

§ 8. В чл. 25, ал. 1, т. 2 след думата „писмено“ се добавя „лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице“.

§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „животно с нередност по схемите“ се заменят с „неустановено животно“.
2. В ал. 4 думите „животни с нередност“ се заменят с „неустановени животни“.

§ 10. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и се представят в срок от 5 до 30 октомври на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец“ и изречение второ се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ – РА до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална извадка от следните списъци и регистри за доказване на директните продажби във формат и по вид информация, посочени писмено от ДФЗ – РА:
1. списък на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход с държави членки – Секция IX Млечни продукти;
2. списък на производители на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 2010 г.;
3. Група 19 – обекти за търговия на дребно, осъществяващи дейност в съответствие с чл. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФЗ – РА до 31 октомври в годината на кандидатстване списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и подали декларация като производители на първични фуражи.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При превръщане на млякото от обемни в тегловни единици и при определяне на млечния еквивалент за млечни продукти се прилага методиката съгласно приложение № 8.“
5. Алинеи 7 и 8 се отменят.

§ 11. Създава се чл. 27б:
„Чл. 27б. (1) Реализацията на пазара на животни по чл. 20, 21 и 23 се извършва при спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската дейност и се доказва със:
1. фактури, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.
(2) Документите по ал. 1 не се изискват при затворен цикъл на производство.
(3) При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен цикъл на производство, ДФЗ – РА извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ „Ветис“, а при търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.
(4) Документите по ал. 1 трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени от ДФЗ – РА за проверка от Националната агенция за приходите.“

§ 12. Създава се чл. 27в:
„Чл. 27в. (1) Кандидатите по схемите по чл. 19, 19а, 20, 21, 23 и 24 удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко или реализираните на пазара животни, като към документите по чл. 27а, ал. 1 и чл. 27б, ал. 1 представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
(2) Когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по повече от една схема по чл. 19, 19а, 20, 21, 23 и 24, отбелязват в декларацията по ал. 1 по коя схема е представен всеки документ.
(3) Кандидатите по чл. 20, 21 и 23 описват документите по ал. 1, като към всеки документ посочват номер на ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на животни, за което документът се отнася.
(4) Документите, декларациите и описът по ал. 1 се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в периода от 5 до 31 октомври в годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.“

§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „т. 2, 5 и 8“ се заменят „т. 1, 2, 4 и 5“, „за първите 250“ се заменят със „за първите 30“, „над 250-ото“ се заменят с „над 30-ото“, а „1,25:1“ се заменят с „1,1:1“.
2. В ал. 3 думите „за първите 300“ се заменят със „за първите 100“, „за над 300-ото“ се заменят със „за над 100-ото“, а „1,25:1“ се заменя с „1,1:1“.

§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци“ се добавя „(домати, краставици, корнишони и патладжан)“, а думите „домати, пипер, краставици, корнишони, лук – кромид зрял, патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи“ се заменят с „домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, лук, моркови, зеле, дини, пъпеши, чесън, картофи“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „културите“ се заменя с „домати, краставици, корнишони и патладжан“;
б) в т. 2 думата „зеленчуци“ се заменя с „домати, краставици, корнишони и патладжан“;
в) в т. 4 думите „заявените за подпомагане култури“ се заменят със „заявените за подпомагане домати, краставици, корнишони и патладжан“.
3. В ал. 3 думите „със зеленчуци“ се заменят със „с домати, краставици, корнишони и патладжан“.

§ 15. В чл. 30а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за пипер имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: пипер, домати, краставици, корнишони, лук, патладжан, моркови, зеле, дини, пъпеши, чесън, картофи, и/или със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „изброените култури“ се заменят с „пипер“;
б) в т. 2 думите „зеле, дини и/или пъпеши“ се заменят с „пипер“;
в) в т. 4 думите „заявените за подпомагане култури“ се заменят със „заявения за подпомагане пипер“.

§ 16. Създават се чл. 30б и 30в:
„Чл. 30б. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: картофи, лук, чесън, домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, моркови, зеле, дини, пъпеши, и/или със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
 1. са заети с картофи, лук и чесън и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
 2. през годината на заявяване на тях се отглеждат картофи, лук и чесън – полско производство;
 3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
 4. през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от заявените за подпомагане картофи, кромид лук и чесън съгласно приложение № 5.
 (3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.
Чл. 30в. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: моркови, зеле, дини, пъпеши, картофи, лук, чесън, домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, и/или със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с моркови, зеле, дини и пъпеши и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се отглеждат моркови, зеле, дини и пъпеши – полско производство;
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от заявените за подпомагане моркови, зеле, дини и пъпеши съгласно приложение № 5.
 (3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.“

§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „кромид зрял“ се заличават, след думата „моркови“ се добавя „зеле, дини, пъпеши“, а думата „(зрял)“ се заличава.
2. В ал. 3, т. 1 думите „културите по ал. 1“ се заменят с „домати, пипер и краставици – оранжерийно производство“.

§ 18. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Проверката на ДФЗ – РА за спазване на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 относно площите по чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в и 31 включва и съпоставка на съответствието на вида култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.
(2) Министерството на земеделието, храните и горите осъществява контрол на площите по ал. 1 при извършване на теренни проверки на физически блокове за актуализация на СИЗП.“

§ 19. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след числото „30а“ се добавя „30б, 30в“.
2. В ал. 5 след числото „30а“ се добавя „30б, 30в“.

§ 20. В чл. 33, ал. 1 думата „отглеждат“ се заменя със „стопанисват“.

§ 21. В чл. 34 думите „т. 9 – 14“ се заменят с „т. 9 – 16“.

§ 22. В чл. 37, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)“ се заменят с „Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани“.
2. В т. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.

§ 23. В чл. 39, ал. 3, т. 2 след думата „писмено“ се добавя „лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице“.

§ 24. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва административни проверки за спазването на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по един или няколко от следните начини:“;
б) в т. 3 думите „земеделски производител“ се заменят със „земеделски стопанин“.
2. В ал. 2 думите „за изкуствено създаване на условия“ се заменят с „по чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013“.

§ 25. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 думите „чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6“ се заменят с „чл. 18, т. 1, 5 и 6“.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. „Контролиращо лице“ е лице съгласно § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.“
3. Създават се нови т. 15, 16 и 17:
„15. „Реализация на пазара“ по чл. 20, 21 и 23 е продажба и придвижване на живи животни от стопанството на един земеделски стопанин към стопанството на друг земеделски стопанин, продажба и придвижване на живи животни за клане към регистрирана по чл. 12 от Закона за храните кланица, продажба и придвижване на живи животни към държави от ЕС или трети страни, клане на ишлеме, придвижване на живи животни за клане в кланица или кланичен пункт, регистрирани на земеделския стопанин (затворен цикъл на производство).
16. „Преработка на мляко на ишлеме“ е производството на млечни продукти в млеко­преработвателно предприятие по поръчка на земеделски стопанин от мляко, произведено в стопанството му.
17. „Клане на ишлеме“ е клане на животни от стопанството на земеделски стопанин в кланица по негова поръчка.“
4. Създава се т. 18:
„18. „Затворен цикъл на производство“ е преработката на мляко в млечни продукти и клане на животни от стопанството на земеделския стопанин в регистрирано на същия производител млекопреработвателно предприятие, кланица или кланичен пункт по чл. 12 от Закона за храните.“

§ 26. Приложение № 5 към чл. 29, 29а, 30, 30а, 31 и 32 се изменя така:

„Приложение № 5 към чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 31 и 32
 
Култури
Добив, кг/ха
 
Зеленчукови култури – полско производство:
   
Домати
19 000
 
Пипер
13 400
 
Краставици
20 750
 
Корнишони
19 000
 
Главесто зеле
17 460
 
Лук
12 450
 
Патладжан
18 980
 
Морков
12 430
 
Чесън
3 510
 
Картофи
19 900
 
Дини
24 870
 
Пъпеши
8 450
 

 

Овощни култури и десертно грозде (плодове):
Добив, кг/ха
 
Овощни култури и десертно грозде (плодове):
Добив, кг/ха
 
Ябълки
11 914
 
Ягоди
4 980
 
Круши
5 922
 
Кайсии и зарзали
4 970
 
Праскови и нектарини
7 500
 
Сливи
6 246
 
Череши
4 700
 
Вишни
3 718
 
Малини
3 300
 
Десертно грозде
4 500
 

 

Оранжерийно производство – зеленчуци:
Минимален добив, кг/ха
Среден добив, кг/ха
Домати в оранжерии
72 000
170 000
Пипер в оранжерии
45 000
85 000
Краставици в оранжерии
81 000
250 000

§ 27. В приложение № 6 към чл. 19а, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието след думата „изчезване“ се добавя „и комбинирани“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. Млечен Симентал.“

§ 28. В приложение № 7 към чл. 23, ал. 4, т. 1, 2 и 3 се правят следните допълнения:
1. В „Списък на млечните породи овце и кози под селекционен контрол“ се създава т. 12:
„12. Тюринген Валд.“
2. В „Списък на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол“ се създава т. 12:
„12. Мутон Вендеен.“

§ 29. В приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 27а, ал. 4“ се заменят с „чл. 27а, ал. 5“.
2. В т. ІІ „Необходимо количество сурово мляко в килограми за получаване на 1 килограм готов млечен продукт“:
а) в т. 1 „Краве и козе мляко“ се създават букви „и“ и „к“:
„и) за 1 литър айрян = 0,55 кг мляко;
к) за 1 кг катък или цедено мляко = 3,4 кг мляко;“
б) в т. 2 „Овче мляко“ се създава буква „е“:
„е) за 1 кг катък = 3,2 кг мляко.“

Заключителни разпоредби

§ 30. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подаване на заявления за подпомагане по следните схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП):
1. схема за единно плащане на площ (СЕПП);
2. схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП);
3. схема за преразпределително плащане (СПП);
4. схема за млади земеделски стопани (МЗС);
5. схема за дребни земеделски стопани (ДЗС);
6. схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК);
7. схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – мляко);
8. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) (СМлК – пл);
9. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
10. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – месо);
11. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) (ДПЖ – пл);
12. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК);
13. схема за обвързано подпомагане за биволи (биволи);
14. схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) (СП – основна);
15. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП – други);
16. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ – ДККП);
17. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ – П);
18. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) (СЗ – КЛЧ);
19. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (СЗ – МЗДП);
20. схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо);
21. схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК);
22. специално плащане за култура – памук (Памук);
23. схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП);
24. схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
25. схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1);
26. схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);
27. мярка 10 „Агроекология и климат“ (Мярка 10);
28. мярка 11 „Биологично земеделие“ (Мярка 11);
29. мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ (Мярка 12);
30. мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ – подмярка 13.1. Компенсационни плащания в планински райони/(НР1) и подмярка 13.2. Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения/(НР2).“
2. В чл. 2, ал. 1 думите „ал. 1“ се заличават.
3. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 3:
аа) буква „д“ се отменя;
бб) в буква „ж“ думите „т. 20“ се заменят с „т. 22“;
б) създава се т. 13:
„13. адрес на електронна поща на кандидата за кореспонденция.“
4. В чл. 7:
а) в ал. 3, т. 2 думите „чл. 41, ал. 1“ се заменят с „чл. 41, ал. 3“;
б) в ал. 6 след думите „да получи“ се добавя „при поискване на хартиен или електронен носител“.
5. В чл. 9 ал. 3 се отменя.
6. В чл. 10:
а) в ал. 2 думата „три“ се заменя с „два“;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Един екземпляр от разпечатаните и подписани съгласно ал. 2 заявления се предоставя на кандидата или на упълномощеното от него лице. Копието за кандидата може да съдържа разпечатки на картите на заявените за подпомагане земеделски парцели, когато земеделският стопанин или упълномощеното от него лице отбележат това изрично в заявлението. Втори екземпляр се предоставя на ДФЗ – РА, като общинските служби по земеделие по чл. 9, ал. 1 са длъжни да предават представеното на хартиен носител заявление за подпомагане, подписано от кандидата и подпечатано за кандидат – юридическо лице, и придружаващите го документи на отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) в областната дирекция на ДФЗ (ОД на ДФЗ) в областта, в която се намира общинската служба. Предаването се извършва в 3-дневен срок от подписването и подпечатването за юридическо лице на заявлението за подпомагане с попълване и подписване на приемно-предавателен протокол.“
7. В чл. 10б:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „по чл. 1“ се добавя „по реда на АПК“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Във всички останали случаи ДФЗ – РА, публикува на интернет страницата си съобщение, с което информира кандидатите да проверят в Системата за електронни услуги за наличие на нова информация по администрирането на подадените от тях заявления за подпомагане. Такова съобщение се поставя и на видно място в съответната общинска служба по земеделие, областна дирекция „Земеделие“ и областна дирекция на ДФЗ – РА. Ако кандидатът е посочил адрес на електронна поща по чл. 3, ал. 1, т. 13, информацията се изпраща и на този адрес.“
8. В чл. 11:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 думата „нередности“ се заменя с „несъответствия“;
бб) в т. 3 думата „нередности“ се заменя с „несъответствия“;
б) в ал. 4 думите „и подпечатан за кандидат юридическо лице“ се заличават;
в) алинея 5 се отменя.
9. В чл. 13, ал. 2 думата „санкциите“ се заменя с „намаленията“.
10. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „част от него“ се заменят с „една или повече схеми от него с изключение на схемата за подпомагане на дребни земеделски стопани“;
б) в ал. 2 в изречение първо думата „част“ се заменя с „една или повече схеми“, а изречение второ се заличава;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидат, който е оттеглил заявление за подпомагане или една или повече схеми от него, не може да ползва никакви права, произтичащи от оттегленото заявление или от оттеглената една или повече схеми от него.“;
г) в ал. 4 изречение трето се заличава;
д) алинея 6 се изменя така:
„(6) Кандидатът за подпомагане не може да оттегли подаденото заявление или една или повече схеми от него, когато:
1. е уведомен за установени в него застъпвания по отношение на парцелите с установени застъпвания;
2. е уведомен, че е избран за проверка на място по отношение на площите и/или животните, които са обект на проверка;
3. е проверен на място и е уведомен за установени несъответствия по отношение на площите и/или животните, за които са установени такива.“;
е) в ал. 8 думите „схемите за преходна национална помощ за говеда и тютюн и схемата за дребни земеделски стопани“ се заменят със „схемите за преходна национална помощ за говеда и тютюн, схемата за дребни земеделски стопани и схемата за млади земеделски стопани“;
ж) в ал. 9 думите „до 1 октомври на годината на кандидатстване“ се заменят с „до момента на извършване на плащането по съответната схема, но не по-късно от 1 декември на годината на кандидатстване“.
11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Когато при извършване на кръстосани проверки Разплащателната агенция установи застъпване (пресичане на границите) на два или повече блока на земеделски стопанства, публикува данните за констатираните застъпвания в Системата за електронни услуги и уведомление за публикацията на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Разплащателната агенция използва данните, предоставени от МЗХГ по реда на чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП, при изясняване на правото на ползване на площите, заявени от повече от един земеделски стопанин.
(3) Когато за една и съща площ, за която е установено застъпване, са предоставени данни за регистрирани правни основания за ползване на земеделски земи, доказващи правото на ползване от двама или повече от кандидатите, или когато за никой от кандидатите не са налични такива данни, Разплащателната агенция им налага санкции съгласно чл. 19, 19а и 28 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181 от 20.06.2014 г.).
(4) Когато само за един от кандидатите са налични регистрирани данни по чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП, доказващи правното основание за ползване на застъпените площи, Разплащателната агенция одобрява изплащането на финансовото подпомагане на него за площите, за които е доказал правно основание за ползване. За останалите застъпени площи Разплащателната агенция отказва изплащане на финансово подпомагане на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 19, 19а и 28 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.“
12. Приложението се изменя така:
 
Вижте приложениeтo тук >>>
 
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ и се прилага за кампания по директни плащания 2019 г.

Министър: Румен Порожанов

източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x