Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В бр. 9 от 26 януари 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

(обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; попр., бр. 85 от 2005; изм. и доп., бр. 26, 46 и 95 от 2006 г., бр. 36 от 2007 г., бр. 73 от 2008 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 69 и 85 от 2012 г., бр. 41 от 2014 г., бр. 20 и 42 от 2016 г.)

§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/403).
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се извършва в съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.“

§ 2. В чл. 8, ал. 5 след думите „Автомобилна администрация“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

§ 3. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.“

§ 4. Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:

 

„Приложение № 6  към чл. 8, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз
      на пътници
      на товари
от: ......................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
      лице, представляващо търговеца*
      упълномощено лице**
 

 

на
 
 
 

 

        (наименование на дружеството)     (правна форма)
 

 

ЕИК:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Контакти с търговеца:
 
   
   (имейл)
 

 

 

 

         
(мобилен
телефон)
 
(стационарен телефон)
 
(факс)

 

 

 

Представям настоящото заявление и приложените към него документи за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз и
 
 

 

 

 

 
броя заверени копия на лиценза.
 (с цифри)

 

     (с думи)
*** Приложени документи и електронен носител:
      1. Справка за доказване на финансова стабилност.
      2. Свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.
      3. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (Прилага се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.)
      4. Документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
5. Електронен носител с данни:
      5.1. Файл в табличен вид с разширение „xls“ (Microsoft Еxcel) – списък с данни на моторните превозни средства (приложение № 6а от Наредба № 11).
      5.2. Файлове със сканирани документи на моторните превозни средства:
 – свидетелство за регистрация – част І;
 – договори за наем или лизинг.
В представения електронен носител данните са достоверни и сканираните документи са идентични с оригиналите.
В съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, заявявам, че разполагам със:
1. Офис на адрес:
................................................................................................
................................................................................................
2. Гаражна площ на адрес:
................................................................................................
................................................................................................
3. Експлоатационен център на адрес:
................................................................................................
................................................................................................
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца, или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
       Желая да получа заявените документи:
      в регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
гр. ...........................…………………………………………….;
      в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, София 1000, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
За моя сметка на:
      адреса на управление на търговеца;
      друг адрес:
................................................................................................
(пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
................................................................................................
................................................................................................
Дата: ……………….             Заявител: …………………………………
                                            (подпис и печат)
Служителят, ........................................................................ ,
                       (име, фамилия и длъжност
                               на проверяващия)
извърших проверка за комплектоване на заявлението с изискваните документи и
      не установих пропуски;
      установих, че: ..............................................................
................................................................................................
................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат към заявлението.
Заявител: ………..……….……            Служител: .................
         (подпис, печат)                           (подпис)
§ 5. Приложение № 11д към чл. 10, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 11д  към чл. 10, ал. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
за продължаване срока на валидност на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз

 

 
на пътници №
 

 

 

 

 
на товари №
 

 

 
от: ..........................................................................................
        (име, презиме, фамилия)
 

 

 
лице, представляващо търговеца*

 

 

 

 
упълномощено лице**

 

 

 

       

 

на   (наименование на дружеството) (правна форма)

 

ЕИК:
                 

 

 

 

Контакти с търговеца:
 

 

                                       (имейл)

 

     

 

 (мобилен телефон)          (стационарен телефон)
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за продължаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз и
      броя заверени копия на лиценза.
***Приложени документи:
      1. Справка за доказване на финансова стабилност.
      2. Свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.
      3. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (Прилага се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.)
      4. Документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
      5. Други:
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
В съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, заявявам, че разполагам със:
1. Офис на адрес:
.........................................................................................
.........................................................................................
2. Гаражна площ на адрес:
.........................................................................................
.........................................................................................
3. Експлоатационен център на адрес:
.........................................................................................
.........................................................................................
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца, или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
      в регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
гр. ……………………………………………...........................;
      в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, София 1000, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
За моя сметка на:
      адреса на управление на търговското дружество;
      друг адрес:
................................................................................................
(пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
................................................................................................
................................................................................................
Дата: ……………….             Заявител: …………………………………
                                             (подпис и печат)
Служителят, ........................................................................ ,
                       (име, фамилия и длъжност
                               на проверяващия)
извърших проверка за комплектоване на съответното заявление с изискваните документи и
      не установих пропуски;
      установих, че:
................................................................................................
................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат към заявлението.
Заявител: ………..……….……   Служител: .................
       (подпис)                          (подпис)
Министър:  Ивайло Московски
 
източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x