Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Предприятието като работодател при извършване на разходите за ваучери за храна

Евгени Рангелов Отговор, предоставен от
Евгени Рангелов

За възможността предприятието да предоставя ваучери за храна на своите работници и служители се заговори за първи път през 2003 година. Данъчните аспекти на тази социална придобивка бяха регламентирани с чл. 36а от Закона за данъка върху печалбата /отм./. По-късно, през 2007 година, с промените в ЗКПО и ЗДДС, как­то и в нормативната уредба по осигуряването, се създадоха много благоприятни законови условия за прилагане на тези социални раз­ходи, предоставяни в натура. Оттогава ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се одобряват все по-голeми ли­мити за договаряне между оператори и предприятия. Практиката недвусмислено показва, че ваучерите за храна са добро средство, с много ефективен данъчен и осигурителен режим, за провеждане на социална политика от предприятията. Пречка за още по-широко при­ложение е липсата на средства в някои предприятия и консерватив­ното отношение на отделни ръководства.

Темата за ваучерите за храна е многопланова: нормативна уредба, счетоводно отчитане, данъчно третиране, в т. ч. по ЗКПО и по ЗДДС, и режим по осигурителното законодателство. Актуалността и важността на темата за всяко предприятие дава основание за по­дробен коментар на темата.

Нормативна уредба

За отбелязване е, че темата е регламентирана със законови и подзаконови актове във всичките ѝ аспекти:
- чл. 204, чл. 209 и чл. 214 от ЗКПО;
- § 1, т. 35 и т. 36 от ДР на ЗКПО относно определенията на понятията „оператор” и „ваучери за храна”, както и т. 34 относно опре­делението на „социални разходи, предоставени в натура”;
- чл. 24, ал. 2, т. 1, буква "е" от ЗДДФЛ;
- Наредба № 7 от 2003 г. на МТСП и МФ /обн. ДВ бр. 66/2003 г./ относно снабдяването, счетоводното отчитане и предоставянето на ваучери за храна;
- Указание № 3 от 21. 05. 2003 г. на МФ;
- чл. 2, ал. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Същност на ваучерите захрана

Според определението, дадено в т. 36 към & 1 от ДР на ЗКПО, ваучерите за храна са вид книжа за замяна, които работодателят предоставя на своите работници и служители и на лицата, наети по договори за управление и контрол, с цел да се използват като пла­тежно средство в обекти за търговия с храни, ресторанти, заведения за бързо хранене, въз основа на сключени договори за обслужване с лицензирани оператори.

ВАЖНО!!! Трябва да се прави разлика между ваучерите за хра­на и другите видове ваучери (за подаръци, за определени разходи), тъй като има съществени различия в режима за отчитане, данъчно и осигурително третиране. Другите ваучери се дават във връзка с праз­ници, чествания, определени разходи.

По своята същност ваучерите за храна са социални разходи със специален статут: ако са налице условията по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО, те са освободени от данъчно облагане. По същата причина за тях не се дължат осигурителни вноски.

Участници и отношения при предоставянето на ваучери за храна

При предоставяне, използване и отчитане на ваучерите за храна вземат участие регламентираните от закона лица:
-оператори-лицензирани лица, които изпълняват точно опре­делени с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите функции;
-работодатели (по смисъла на Кодекса на труда), респ. въз­ложи-тели по договори за управление и контрол на търговски дру­жества;
-работници, служители и лица, наети по договори за управ­ление и контрол /ДУК/;
-търговци/доставчици.

В посочените нормативни актове за всеки участник са ре­гламентирани права и задължения, изисквания за документиране и отчитане на дейността по предоставяне и използване на ваучери за храна, отчитане на приходи, разходи и разчети, свързани с дей­ността. Считаме, че е целесъобразно да разгледаме тези въпроси по­отделно за всеки от участниците в отношенията, формиращи се във връзка с предоставянето и използването на ваучери за храна.

Документиране и счетоводно отчитане при оператора

В чл. 209, ал. 2 от ЗКПО са посочени изчерпателно условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да получи от министъра на финансите "Разрешение за дейност като оператор на ваучери за храна". В следващите ал. 3 - ал. 6 от чл. 209 е посочена процедурата за даване/ отнемане на разрешение на оператор и редът за провеж­дане на конкурси за оператори.

Важно е да се отбележат още две изисквания към оператора:
- да използва получените суми от работодатели за разплащане с доставчици по предоставени стоки и храни - само безкасова;
- да сключва договори с търговци/ доставчици за предоста­вяне на стоки и храни по ваучери само ако тези лица са регистри­рани по ЗДДС.

За съжаление, въпреки ясната и строга уредба по даване на разре-шения и ползване на права и задължения от операторите, често се установя-ват нарушения от тяхна страна (сключване на договори с работодатели без разрешение като оператор, надвишаване на получе­ната квота, нередовна документация и пр.). Нарушителите се санкци­онират, вкл. с отнемане на разрешението. В сайта на министерството на финансите редовно се поместват данни за редовните оператори и операторите, на които е отнето разрешението. Редно е всяко предпри­ятие, преди да сключи договор с оператор, да направи проверка в сайта на МФ относно редовността на оператора!

Действията на оператор на ваучери за храна са характерни за търговец: сключва договор с работодател за предоставяне на ва­учери, отпечатва и предоставя ваучери, заплаща на доставчиците/ тър­говците за предоставените стоки/ храни по ваучери, отчита разчети с бюджета за ДДС, документира на работодателя полагащата му се по договора комисиона.

Счетоводното отчитане при оператора може да се извършва по следната примерна схема:
- за получената от работодател сума по договор за отпечат­ване, предоставяне и отчитане на ваучери за храна, по заявка на ра­ботодателя за брой, купюри, обща стойност, срок и пр.:
Д-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
К-т с/ка 412 Клиенти по аванси
анал. сметка на работодателя
- по издадена на работодателя фактура за договореното въз­награждение:
Д-т с/ка 411 Клиенти
К-т с/ка 703 Приходи от продажби на услуги
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
- за предоставени от търговци/ доставчици ваучери за храна, ползвани от персонала на съответния работодател:
Д-т с/ка 412 Клиенти по аванси
К-т с/ка 401 Доставчици
анал. сметка на търговец/доставчик
- при върнати от работодателя ваучери, които не са използ­вани (изтекъл срок, ненужни, организационни промени в предприятието и пр.) операторът възстановява сумата по номинал, като си удържа мотивирано разходите за отпечатване и други разноски:
Д-т с/ка 412 Клиенти по аванси
К-т с/ка 703 Приходи от продажби на услуги
/издава се фактура/
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
/разликата се превежда/
- възможно е да остане неприключено задължение към работо­дателя (салдо по сметка 412), в резултат на загубени или унищожени ваучери при работодателя, сумата се отчита като друг приход:
Д-т с/ка 412 Клиенти по аванси
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността

Операторът отчита паричните потоци по реда, предвиден в СС 7 Отчитане на паричните потоци. Като приход се отчитат сумите, получени от работодателя, а като разход - платените суми на търговци и доставчици, както и разходите по отпечатване на ваучерите.

Документиране и счетоводно отчитане при работодателя

- за преведени суми на оператора, съгласно договора, за от­печат-ване на ваучери за храна:
Д-т с/ка 402 Доставчици по аванси
анал. сметка на оператора
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
- за получените ваучери от оператора (по номинал):
Д-т с/ка 509 Други парични средства
анал. сметка”Ваучери за храна”
К-т с/ка 402 Доставчици по аванси
- по издадената от оператора фактура за договореното въз­награждение:
Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги
Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
- за отчитане на ваучерите за храна като социален разход в натура и за разпределението им по лица от персонала и лица по договори за управление и контрол:
Д-т с/ка от група 60 Разходи по икономически елементи
/по сметки от групата, в зависимост от това за коя част от персонала се отнася - основна дейност, спомагател­на дейност, администрация и пр./
К-т с/ка 421 Персонал
/по списък на лицата, съгласно вътрешен регламентиран ред/
- при предоставяне на ваучерите на лицата срещу подпис:
Д-т с/ка 421 Персонал
К-т с/ка 509 Други парични средства
анал. сметка"Ваучери за храна"
- съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредба № 7/2003 г. работодателят може да поиска от оператора в 30-дневен срок от изтичане на срока на ваучерите, да извърши замяна на ваучери с изтекъл срок с нови ваучери, за същия номинал. Замяната следва да се отчете по сметка 509 Други парични средства, като се отпишат ваучерите с изтекъл срок и се запишат новите ваучери, със същия номинал и обща стойност;
- ако лица от персонала и наети лица по ДУК напуснат пред­приятието, те трябва да върнат ваучерите, които са неизползвани за предстоящите периоди, съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № 7/2003 г. За върнатите ваучери се съставя СТОРНО записване:
Д-т с/ка от група 60 Разходи по икономически елементи
К-т с/ка 421 Персонал
и статията:
Д-т с/ка 421 Персонал
К-т с/ка 509 Други парични средства
И двете счетоводни записвания са ЧЕРВЕНО СТОРНО!
- работодателят отчита разход, когато бракува ваучери пора­ди липса, повреда, загубване, унищожаване и пр.:
Д-т с/ка 609 Други разходи
/по номинал/
К-т с/ка 509 Други парични средства

В края на годината, ваучерите за храна, като „паричен екви­валент“ се инвентаризират по общия ред.

Работодателят отчита паричните потоци по СС. 7.

Отчитане на ваучерите за храна при доставчика/ търговеца

Търговците/ доставчиците извършват продажби на стоки и храни при заплащане с ваучери като заместващи парите средства. Търговците/ доставчиците отчитат приходи по общия ред, вкл. и чрез фискално устройство /ЕКАФП/. Приходите се отчитат по кредита на сметки от група 70 Приходи от продажби.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 14 от Наредба № 7/2003 г. лицата, полз­ващи за покупка ваучери за храна (работници, служители, наети лица по ДУК), нямат право при покупки с ваучер да получават остатък (ресто) в налични пари. Ако, все пак, при търговеца останат дребни суми като разлики между продажната цена и стойността на ваучера, разликата следва да се отчете като приход:
- получените ваучери и съответните покупки се отчитат:
Д-т с/ка 509 Други парични средства
К-т с/ка от група 70 Приходи от продажби
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността
/за евентуалните остатъци/разлики/
- за осребряване стойността на ваучерите от оператора в срок от 20 дни:
Д-т с/ка 411 Клиенти
анал. сметка на оператора
К-т с/ка 509 Други парични средства
/по това записване не се издава фактура, тъй като е из­даден документ при продажбата на стоките/ храните - касова бележка от ЕКАФП, а това е уреждане на плащането по безкасов път/
- за получените парични средства безкасово:
Д-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
К-т с/ка 411 Клиенти
- по издадена фактура от оператора, за договореното му въз­награждение (ако има такова):
Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги
Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

Данъчни аспекти

а/ По ЗКПО

На основание чл. 209 от ЗКПО документално обоснованите со­циални разходи в натура, предоставени под формата на ваучери за храна, в размер до 60 лева месечно на едно лице от персонала, респ. наето лице по ДУК, не се облагат с данък върху разходите за пред­приятието. Този ред се прилага, ако са налице едновременно услови­ята по чл. 209, ал. 1, т. 1 - 3 от закона.

Относно условията:
- разчетът се прави за „договореното“ месечно възнаграждение (основно), а не за фактическото възнаграждение;
- изискването работодателят да няма публични задължения трябва да се прилага по отношение обхвата на това понятие по чл. 162, ал. 2 от ДОПК, вкл. и за задължения към бюджета на Европейския съюз, съгласно чл. 162, ал. 5 от ДОПК.

Получените ваучери за храна до 60 лева месечно по реда на ЗКПО не се облагат с данък върху дохода по ЗДДФЛ съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „е” от закона, а получената сума над 60 лева се облага като доход на лицето съгласно чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ.

б/ По ЗДДС
- доставките за възнаграждението (комисионата) на оператора от работодателя и от търговеца/ доставчика са облагаеми;
- операторът трябва задължително да е регистриран по ЗДДС;
- регистрирано лице по ЗДДС трябва да бъде и доставчикът на храни по ваучерите /чл. 209, ал. 9/;
- тъй като ваучерите за храна са „книжа за замяна“ и замест­ват парите при разплащането между доставчика и лицата ползващи ваучерите, (парични еквиваленти), доставката, извършвана с тях, не е обект на облагане с данък по ЗДДС.

Осигурителни аспекти

Средствата, предоставени под формата на ваучери за храна и по реда и условията на чл. 209 от ЗКПО, са освободени от начисля­ване на осигурителни вноски като социални разходи в натура, съг­ласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Това се от­нася за лицата от персонала на предприятието и за наетите лица по ДУК към предприятието, което им предоставя ваучери за храна.

Въпроси на текущата практика за данъчно третиране на разходите за ваучери за храна

В следващите редове предлагаме коментар на въпроси за данъчно третиране на разходите за ваучери за храна и дадените отговори от компетентни органи по тях.

ВЪПРОС: Може ли размерът на ваучерите за храна 60 лева месечно на едно лице да бъде диференциран в зависимост от заеманата длъжност, броя на отработените дни в месеца и други показатели за трудовата активност на наетото лице, при положение че не се превишава месечният размер за едно лице?

ОТГОВОР: По въпроса има изразено становище от НАП с писмо № 24-34-230 от 04.11.2009 г. В писмото се посочва, че е трайна прак­тика на ВАС, във връзка с решения за третиране на социални разходи, да не се третират като социални разходи придобивки, които се пре­доставят в зависимост от резултатите на положен труд или на отработени дни, които са по-скоро фактори за определяне на трудово стимулиране, а не на разпределение на средства за социално-битови мероприятия, чиято цел е различна от целите на престацията на работна сила. В зависимост от практиката на ВАС не е допустимо раз­мерът на предоставяните социални придобивки да зависи от заемана­та длъжност от лицето или от постигнатите трудови резултати.

Ако бъдат предоставяни ваучери за храна на различни стой­ности (макар в рамките на 60 лева месечно за едно лице):
- няма да е налице изпълнение на изискването на чл. 209 от ЗКПО, т. е. да отговарят на дефиницията за социални разходи в на­тура (§ 1, т. 34 от ДР на ЗКПО). След като не изпълняват тези изиск­вания, разходите за ваучери за храна следва да не се признават за данъчни цели по реда на чл. 26, т. 1 от ЗКПО, т.е. с тях да се пре­образува финансовият резултат, тъй като не са свързани с дейността;
- ако разходите за ваучери за храна не могат да се трети­рат като социални разходи, не попадат в обхвата на изключените от облагане доходи по чл. 24, ал. 2, т. 1, буква "е" от ЗДДФЛ, т.е. те са об­лагаем доход от трудови правоотношения на физическите лица.
- ако не са налице социални разходи, разходите за ваучери за храна не могат да бъдат освободени от осигурителни вноски по реда на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за елементите и пр. Същото се отна­ся и за освобождаването от здравноосигурителни вноски.

Първоначално с Указание № УК-3 от 21. 05. 2005 г. на МФ се третираше възможността за разпределяне на средствата за ваучери за храна между персонала, т.е. да се индивидуализира размерът им, но след посоченото писмо на НАП и трайната практика на ВАС този въпрос и цитираното УК-3 в тази част не следва да се прилагат. Окончателното решение е, че социалните разходи не могат да имат връзка с резултатите от труда, а ваучерите за храна са такива разходи.

ВЪПРОС: Какво е данъчното третиране на разходите за ваучери за храна, предоставени на лица в отпуск по майчинство, отпуск поради временна неработоспособност, неплатен отпуск и пр.

ОТГОВОР: Становището на НАП по въпроса е изразено в няколко писма: № 2_3339 от 31.08.2007 г.; № 5-23_29_15 от 01.01.2008 г.; № 24-34-610 19.02.2008 г.; № 24-34-928 от 04.03.2008 г., а именно, че не се об­лагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква „б“ в размер до 60 лева месечно, под формата на ваучери за храна, предоставени на наети лица, които ползват:
- отпуск по болест;
- платен отпуск;
- неплатен отпуск;
- отпуск за бременност и раждане;
- отпуск за отглеждане на дете.

Тази възможност се прилага, ако са спазени изискванията на чл. 204 и чл. 209 от ЗКПО, както и изискването за документална обоснованост на чл. 10 от същия закон.

Спазването на законовите изисквания дава възможност пре­доставените стойности на ваучерите да не се облагат с данък по чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗДДФЛ и за тях да не се начисляват осигурителни и здравно-осигурителни вноски по Наредбата за елементите и пр.

ВЪПРОС: Запазва ли се преференциалното третиране по чл. 209 от ЗКПО на ваучерите за храна в размер до 60 лева месечно на наето лице, в случай че с цел запазване на работните места дружеството предприема намаляване на работното време?

ОТГОВОР: По въпроса е изразено становище от НАП с писмо № 96-00-70 от 19.03.2009 г. и писмо № 2_1276 от 19.05.2009 г., като е посочено, че ако със сключването на допълнително споразумение към основния трудов договор:
- се променя договореното основно месечно трудово възна­граждение и в резултат на това то е по-малко от средномесечното възнаграждение на лицето за предходните три месеца, няма да са изпълнени изискванията на чл. 209, ал. 1, т. 1 от ЗКПО. И независимо от изпълнението на останалите показатели и спазване на лимита от 60 лева месечно на едно лице, лицето не може да се ползва от предвиденото в закона освобождаване от данък върху разходите;
- не се променя договореното основно възнаграждение и се изпълняват кумулативно изискванията на чл. 209, ал. 1, т. 1 от ЗКПО. При това положение дружеството ще може да предоставя ваучери за храна до 60 лева месечно и няма да се облага с данък върху раз­ходите.

ВЪПРОС: Необлагаемите 60 лева месечно за едно наето лице конкрет­но за всеки месец ли се отнасят или са необлагаем доход в годишен аспект, т.е. 12 месеца по 60 лева = 720 лева общо. Ако е така, може ли работодателят да диференцира по месеци сумата, т.е. в един месец да предоставя 40 лева, а в следващ месец - 80 лева, общо за годината - до 720 лева необлагаеми. Или превишението на 60 лева за всеки ме­сец подлежи на облагане?

ОТГОВОР: С писмо № 24-32-350 от 31.01.2008 г. НАП пояснява, че за да може работодателят да предоставя ваучери за храна, трябва да е получил и отчел счетоводно от оператора ваучерите, след което да ги предоставя като социални разходи. Следователно, не е допусти­мо счетоводно отчитане на социални разходи за ваучери за храна, без те да са отпечатани и предоставени от оператора на работода­теля. Явно, превишението над 60 лева трябва да се обложи с данък.

ВЪПРОС: Възможно ли е на едно и също лице да се предоставят ва­учери за храна и безплатна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г.

ОТГОВОР: По въпроса НАП изразява становище с писмо № 24-35-520 от 21.02.2008 г. В писмото се посочва, че е допустимо нормативно едновременно получаване на ваучери за храна и безплатна храна по Наредба № 11/2005 г. от едно и също лице. Приема се, че двете прав­ни основания са независими едно от друго.

И в двата случая не се извършва облагане по ЗДДФЛ и не се начисляват осигурителни и здравноосигурителни вноски.

Ще добавим, че безплатната храна се предоставя само на отделни лица, посочени в наредбата, а ваучерите за храна, като социални разходи, са достъпни за всички лица от персонала и наетите лица по ДУК.   

 
Евгени Рангелов


 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x