Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 87 от 04 ноември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:
 

Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност
 
Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) Тези общи правила установяват минималните изисквания, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри в игрално казино при организиране на работата, финансовия контрол и отчитане на резултатите при провеждане на този вид хазартни игри.
(2) Организаторите на хазартни в игрално казино са длъжни да спазват тези общи правила, включително и при изготвянето на съответните правила, които представят за утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
 
Раздел ІІ
Правила за организация на работа и счетоводна отчетност

Чл. 2. (1) Организаторът на хазартни игри в игрално казино отговаря за цялостната организация на дейността и на счетоводната отчетност, която да гарантира точното отчитане на всички операции, свързани с игрите, при спазване на действащото законодателство, тези правила и утвърдените им правила по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Организаторът е длъжен да води подробна отчетност и да съхранява информация, необходима за осъществявания от ДКХ държавен надзор върху хазарта.
(3) Организаторът е длъжен да осигури спазването на установените с тези правила изисквания от служителите, обслужващи игралното казино.

Чл. 3. (1) Организаторът на хазартни игри е длъжен да води следните отчети и протоколи:
1. дневен и месечен отчет за игрални автомати в игрално казино – по образец съгласно приложения № 1 и 2;
2. протокол за зареждане и приключване на игрална маса в игрално казино по образец съгласно приложение № 3;
3. протокол за баланс на касата в игрално казино по образец съгласно приложение № 4;
4. дневен протокол за приключване на игралното казино по образец съгласно приложение № 5;
5. месечен протокол за приключване на игралното казино по образец съгласно приложение № 6;
6. месечен отчет за премии джакпот в игралното казино по образец съгласно приложение № 7;
7. месечна справка при обединен джакпот от взаимносвързани джакпот системи в игрални казина по образец съгласно приложение № 8;
8. месечен отчет за изплатени парични и предметни награди при бонус игри или турнири в игралното казино по образец съгласно приложения № 9 и 10;
9. протокол за допълнително зареждане на игрална маса в игрално казино по образец съгласно приложение № 11.
(2) Данните в съответните отчети и протоколи по ал. 1 се попълват своевременно, точно и пълно и се подписват от всички служители, посочени в съответния образец.

Чл. 4. (1) Показанията на устройствата за текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи) на всеки игрален автомат в игралното казино се записват ежедневно в дневния отчет (приложение № 1).
(2) В края на всеки месец данните от дневните отчети на игралните автомати за съответния месец се обобщават в месечен отчет (приложение № 2).
(3) В дневните и месечните отчети за игрални автомати се записват поотделно за всеки игрален автомат в игралното казино данните за получени и изплатени суми за участие в хазартната игра.

Чл. 5. (1) Протоколът за зареждане и приключване за игралните маси (приложение № 3) се води за всяка една маса в игралното казино поотделно.
(2) Зареждането на игралните маси се извършва ежедневно, като преди началото на играта касиерът под контрола на гейм мениджъра и пит боса, удостоверен с подписа на всеки един от тях, предава на крупието пълен комплект чипове и други удостоверителни знаци, утвърдени от ДКХ, за всяка маса, като предаването се отразява в протокола (приложение № 3).
(3) Когато по време на игра се налага допълнително зареждане на игралната маса, се съставя протокол за допълнително зареждане на игрална маса в игрално казино (приложение № 11). Протоколът задължително се изготвя в два екземпляра, подписва се от гейм мениджъра, касиера, пит боса и крупието на маса, като оригиналният екземпляр остава в касата на казиното, а копието задължително се пуска от крупието в касата на масата. При отчитане на масата тези протоколи се изваждат и стойностите им се попълват в полето „допълнително зареждане“ на протокола за зареждане и приключване (приложение № 3), а копието от протокола за допълнително зареждане се прикрепя към протокола за зареждане и приключване на игралната маса и става неразделна част от него.
(4) Размерът на допълнителното зареждане се определя от гейм мениджъра и не може да бъде различен от:
1. половината от стойността на първоначалното зареждане;
2. равен на стойността на първоначалното зареждане;
3. равен на два пъти първоначалното зареждане.
(5) Възможните размери на първоначалните зареждания на игралните маси в игралното казино се определят от организатора в игралните условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, които се утвърждават от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ. Размерът на първоначалното зареждане на игралните маси може да бъде променян само след утвърждаване от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ на игрални условия и правила с вписани промени.
(6) Видовете валута, с които се работи в игралното казино, могат да бъдат променяни само след вписване в издаденото на организатора удостоверение за издаден лиценз и утвърждаване от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ на игрални условия и правила с вписани промени.
(7) Приключването на игралната маса се извършва задължително в присъствието на касиера, гейм мениджъра и пит боса (инспектора), като резултатите се отразяват в протокола (приложение № 3).
(8) Парите в брой, получавани от продажбата на чипове и други удостоверителни знаци, задължително се пускат от крупието в касата на масата. При приключване на игралната маса парите се преброяват и се описват в протокола (приложение № 3), като се добавят към крайния резултат.
(9) Чиповете, дадени като бакшиш, се отчитат в протокола за зареждане и приключване отделно от резултата, получен за игралната маса.

Чл. 6. Протоколът за баланс на касата в игралното казино (приложение № 4) задължително се подписва от касиер и от лице, оправомощено от организатора на хазартни игри да извърши проверка на касата.

Чл. 7. (1) Данните от приключването на всички игрални маси и игрални автомати в игралното казино се обобщават и вписват в дневен протокол за приключване на игралното казино (приложение № 5).
(2) В края на всеки месец данните от дневните отчети на игралните маси и игралните автомати за съответния месец се обобщават в месечен протокол за приключване на игралното казино (приложение № 6).

Чл. 8. (1) Данните в месечния отчет за премии джакпот (приложение № 7) се записват текущо през месеца, като в края на месеца спечелените премии джакпот се обобщават единствено за системи, които не натрупват (връщат) стойностите на печелените премии джакпот в броячите на автоматите.
(2) Месечните отчети за премии джакпот се водят поотделно за всяка една джакпот система, инсталирана и експлоатирана в игралното казино.
(3) Данните в месечната справка при обединен джакпот от взаимносвързани джакпот системи (приложение № 8) се записват текущо през месеца, като в края на месеца спечелените премии джакпот се обобщават.

Чл. 9. (1) Данните в месечния отчет за изплатени парични и предметни награди от проведените бонус игри и/или турнири в игралното казино (приложение № 9 и приложение № 10) се записват текущо през месеца, като в края на месеца се обобщават.
(2) Месечните отчети за изплатени парични и предметни награди при бонус игри и/или турнири се водят поотделно за всяка една бонус игра и за всеки турнир, проведени в игралното казино.
 
Раздел ІІІ
Правила за финансов контрол

Чл. 10. (1) Дневните и месечните отчети и протоколите по чл. 3 се попълват и подписват в два еднообразни екземпляра, по един за счетоводството на организатора и за игралното казино.
(2) Екземпляри от отчетите по ал. 1 се съхраняват в игралната зала за текущата и предходните две календарни години и при поискване от страна на длъжностните лица на ДКХ с контролни функции задължително им се предоставят от организатора.

Чл. 11. (1) Организаторът на хазартни игри е длъжен да разполага в игралното казино с прономерован, прошнурован и подпечатан от организатора кочан с разходни касови ордери. Организаторът или упълномощено от него лице е длъжен при поискване от участник в игрите да издаде документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба, когато същата е в размер до 5000 лв.
(2) Документите по ал. 1 от текущата и предходните две календарни години се съхраняват в игралното казино и при поискване се предоставят на длъжностните лица от ДКХ с контролни функции за проверка.

Чл. 12. (1) Организаторът на хазартни игри е длъжен да води в игралното казино регистър (прономерован, прошнурован и подпечатан от организатора) по образец съгласно приложение № 12 към тези правила за изплатени печалби над 5000 лв. по банков път. Регистрите от текущата и предходните две календарни години се съхраняват в игралното казино.
(2) За изплащане на печалби над 5000 лв. от участника се изисква банкова сметка, по която ще се извърши плащането. Документите, удостоверяващи извършеното плащане по банков път, се съхраняват в игралното казино или в счетоводството на организатора.
(3) При проверка от длъжностни лица на ДКХ с контролни функции се предоставят документите по ал. 1 и 2. В случай че документите по ал. 2 се съхраняват в счетоводството на организатора, същите се представят в ДКХ в срок до седем работни дни след датата на извършване на проверката в игралното казино.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тези общи правила отменят Общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност, приети на заседание на ДКХ на 10.07.2013 г. с протокол № 15 (ДВ, бр. 65 от 2013 г.).

§ 2. Тези Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност са приети на заседание на ДКХ на 21.10.2016 г. с протокол № 000030-11624 на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗХ и влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Председател: Огнемир Митев

Приложенията към Общите правила изтеглете тук >>>


източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x