Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

НСС 26 - Представяне на финансовите отчети на пенсионноосигурително дружество и на пенсионен фонд

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg
Цел

НСС 26 определя изискванията към счетоводното отчитане на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове и към съдържанието на финансовите отчети на пенсионните фондове.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от всички пенсионноосигурителни дружества, учредени и лицензи-рани съгласно действащите закони, както и за управляваните от тях пенсионни фондове.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Пенсионноосигурително дружество - лицензи-рано акционерно дружество с предмет на дейност единствено пенсионно осигуряване, което учредява и управлява пенсионни фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Пенсионен фонд - юридическо лице, учредено и управлявано от Пенсионноосигурително дружество, в което се набират задължителни или доброволни пенсионноосигурителни вноски, управляват се натрупаните средства и се изплащат допълнителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон, в правилника на пенсионния фонд и в осигурителния договор. Той може да бъде:
а) за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
б) за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Осигурителни вноски - вноски за допълнително задължително или доброволно осигуряване в пенсионен фонд, които се правят от осигуреното лице и/или от друго лице - физическо или юридическо.
Осигурителните вноски са парични и/или с инвестиционни бонове.

Член на фонд - осигурено лице в пенсионен фонд и пенсионер.

Осигурено лице - физическо лице, на чието име и на чиято сметка правят или са правени осигурителни вноски за допълнителна пенсия при условия и по ред, определени в закон, в правилника на пенсионния фонд и в осигурителния договор.

Пенсионер - физическо лице, което получава лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Допълнителна пенсия - вид безсрочно или срочно месечно плащане, което възмездява конкретен осигурителен риск, дължи се по определени в закон, в правилника на пенсионния фонд и в осигурителния договор условия, ред и начин и обезпечава допълнителни средства на осигуреното лице или на негови наследници.

Пенсионноосигурително дружество

3.1. В пенсионноосигурителното дружество се отчитат като приходи:
а) начислените такси и удръжките в полза на дружеството, предвидени по закон и конкретизирани в правилниците на управляваните от него пенсионни фондове;
б) приходите от управление на собствени активи.

3.2. Сумите за пенсионните резерви се отчитат като други разходи в пенсионноосигурителното дружество и се представят в счетоводния баланс в статия „Специализирани резерви".

3.3. За издадените поименни безналични акции с право на един глас се води аналитично отчитане.

3.4. (отм. ДВ бр. 97/2002 г.)

3.5. Когато пенсионноосигурителното дружество покрие недостиг на средства по индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд, недостигът се отразява като намаление на специализираните резерви и като задължение към пенсионния фонд. При недостиг на тези резерви разликата се отразява като непокрита загуба.

3.6. Неизплатените пенсии на членовете на пенсионния фонд или на техните наследници се отчитат от пенсионноосигурителното дружество като вземане от пенсионния фонд и като пенсионен резерв или задължение към бюджета в съответствие с изискванията на нормативен акт.

Пенсионен фонд

4.1. Получените парични средства от осигурителните вноски се отчитат по индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд като дългосрочни задължения към тях.

4.2. По индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд се осигурява аналитична отчетност за получените парични вноски от:
а) работодателите;
б) членовете на пенсионния фонд;
в) другите осигурители;
г) разпределението на доходите от инвестиране на активите на фонда;
д) други източници, определени с нормативен акт.

4.3. Изплатените пенсии на членовете на пенсионния фонд се отчитат като намаление на дългосрочните задължения към тях.

4.4. Приходите от дивиденти, лихви, продажба на инвестиции и др. се отчитат като приходи от финансови операции.

4.5. Разпределеният доход от инвестираните активи на фонда се отчита като разход и като увеличение на дългосрочните задължения по индивидуалните партиди на осигурените лица.

4.6. Удръжките за пенсионноосигурителното дружество от разпределението на реализирания доход от инвестиране на активите на фонда се отчитат като разход за фонда и като краткосрочно задължение към пенсионносигурителното дружество.

4.7. Получените такси от осигурителни вноски и инвестиционните такси при задължителните пенсионни фондове, които се дължат на пенсионноосигурителното дружество, се отчитат като събрани суми за други лица и се представят като краткосрочни задължения към дружеството.

4.8. Неизплатените пенсии на членовете на пенсионния фонд или на техните наследници се отчитат като задължение към пенсионноосигурителното дружество, като приходи или като задължения към бюджета съгласно изискванията на нормативен акт.

4.9. (Отм.. ДВ бр. 97/2002 г.)

4.10. Получените инвестиционни бонове в пенсионен фонд се отчитат като краткотрайни активи и като дългосрочни задължения по индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд.

4.11. Закупените активи в инвестиционен или оборотен портфейл с инвестиционни бонове се отчитат по цена на придобиване срещу намаляване на притежаваните инвестиционни бонове.

4.12. (Отм.. ДВ бр. 97/2002 г.)

4.13. Текущо неполучените пенсии от осигурените лица се отчитат като краткосрочни задължения.

4.14. Когато е налице недостиг на средства по индивидуалните партиди на осигурените лица за изплащане на пожизнени пенсии, недостигът се отчита като вземане от пенсионноосигурителното дружество.
финансови отчети

5.1. Пенсионноосигурителното дружество съставя и представя годишен финансов отчет за собствената си дейност по реда на Закона за счетоводството и НСС 1 - Представяне на финансови отчети.

5.2. Пенсионните фондове съставят годишен финансов отчет, който съдържа: счетоводен баланс -съгласно приложение № 1; отчет за приходите и разходите - приложение № 2 или 3; отчет за паричните потоци - приложение № 4 към този стандарт.

5.3. В приложението към годишния финансов отчет се оповестяват:
а) информация за движението на паричните средства на осигурените лица в пенсионния фонд;
б) всякаква друга информация, изисквана от Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет.
5.4. формата и съдържанието на приложението към годишния финансов отчет се определят от министъра на финансите по предложение на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет. 


Приложение № 1 към НСС 26
(изм. ДВ бр. 97/2002 г.) 

Баланс 
на пенсионен фонд 
към ......................... 
 
 
АКТИВ  ПАСИВ 
 Раздели, групи, статии Сума(хил.лв.) Раздели, групи, статии Сума(хил.лв.)
текуща 
година
предходна 
година
текуща 
година
предходна 
година
а  1 2 а 1 2
А.  Дългосрочни финансови активи        А.  Дългосрочни пасиви      
  Акции        Дългосрочни задължения     
          към осигурени лица     
  Облигации        Други     
  Държавни ценни книжа             
  Инвестиционни имоти             
  Други дългосрочни финансови             
  активи             
  Общо за раздел "А":        Общо за раздел "А":     
Б.  Краткосрочни финансови активи      Б.  Краткосрочни пасиви     
  Държавни ценни книжа        Краткосрочни задължения     
          към осигурени лица     
  Други ценни книжа        Краткосрочни задължения     
          към пенсионноосигурител-     
          ното дружество     
  Други краткосрочни финансови        Други     
  активи             
  Общо за раздел "Б":        Общо за раздел "Б":     
В.  Парични средства             
  Парични средства в брой             
  Парични средства в безсрочни             
  депозити             
  Блокирани парични средства             
  Инвестиционни бонове             
  Парични еквиваленти             
  Общо за раздел "В":             
Г.  Краткосрочни вземания             
  Вземания, свързани с инвестиции             
  Вземания от пенсионноосигури-             
  телното дружество             
  Други краткосрочни вземания             
  Общо за раздел "Г":             
  Сума на актива:        Сума на пасива:     
  (А + Б + В + Г)        (А + Б)     
 
 
Дата: ........................ Съставител: ........................Ръководител: ........................ 
 
 


Приложение № 2 към НСС 26
(изм. ДВ бр. 97/2002 г.)
 
Отчет 
за приходите и разходите (двустранен) 
на пенсионен фонд 
за ............................. 
 
 
 Наименование на разходите  Сума(хил.лв.) Наименование на приходите  Сума(хил.лв.)
текуща 
година
предходна 
година
текуща 
година
предходна 
година
а  1 2 а 1 2
I. Финансови разходи      I. Финансови приходи     
Разходи за лихви      Приходи от лихви     
Отрицателни разлики от операции      Положителни разлики от опе-     
с финансови активи и инструменти      рации с финансови активи     
      и инструменти     
Отрицателни разлики от промяна      Положителни разлики от про-     
на валутни курсове      мяна на валутни курсове     
Други финансови разходи      Други финансови приходи     
Всичко за група I:      Всичко за група I:    
II. Извънредни разходи      II. Извънредни приходи     
III. Общо разходи (I+II)      III. Общо приходи (I+II)     
IV. Печалба (доход) за разпределение      IV. Загуба     
Всичко: (I + II + IV)      Всичко: (I + II + IV)     
 
 
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител: ........................ 
 
 


Приложение № З към НСС 26
(изм. ДВ бр. 97/2002 г.)
 
Отчет 
за приходите и разходите (едностранен) 
на пенсионен фонд 
за ............................. 
 
 
Наименование на приходите и разходите Сума (хил. лв.) 
текуща година предходна година 
а 
I.  Финансови приходи/разходи     
  Приходи/разходи от лихви     
  Разлики от операции с финансови активи и инструменти     
  Положителни разлики от промяна на валутни курсове     
  Други финансови приходи/разходи     
  Всичко за група I:     
II.  Извънредни приходи/разходи     
III.  Печалба (доход) за разпределение/загуба (I + II)     
 
 
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител: ......................" 


Приложение № 4 към НСС 26
Отчет
за паричните потоци по прекия метод на пенсионен 
фонд....................................... 
за ..........................................
(Хил. лв.)
Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен пезиод
постъп- ления плаща- ния нетен поток постъп- ления плаща- ния нетен поток
а 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност            
  Парични потоци, свързани с осигурителни договори            
  Парични потоци от/към други пенсионни фондове            
  Парични потоци, свързани с финансови активи            
  Парични потоци от/към пенсионноосигурителното            
  дружество            
  Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти            
  и други подобни            
  Парични потоци от положителни и отрицателни            
  валутни курсови разлики            
  Други парични потоци            
Б. Изменение на паричните средства през периода            
В. Парични средства в началото на периода            
Г. Парични средства в края на периода            
 
 
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:.......................
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x