Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Новият закон за счетоводството - финансов одит

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg
Парламентът прие новия Закон за счетоводството. Същият е публикуван в Д.В.бр.95 от 07.12.2015. Разпоредбите на чл. 37 от него определят предприятията, чиито годишни и консолидирани финансови отчети ще подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. Това са :

1. Малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели.

а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;
б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;
в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;

Поясняваме, че съгласно новия Закон за счетоводство малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
а/ балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.;
б / нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.;
в/ средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

2. Средни и големи предприятия.

За пояснение съгласно новия Закон за счетоводство средни предприятия са предприятия, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
а/ балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
б/ нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
в/ средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

А големи предприятия съгласно новия  Закон за счетоводство са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:
а/ балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
б/ нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
в/ средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Промяна в категорията на предприятието - малко, средно, голямо - се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период. Когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период.

3. Предприятията от обществен интерес.

Съгласно новия Закон за счетоводство „Предприятия от обществен интерес“ са:
а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския съюз;
б) кредитни институции;
в) застрахователи и презастрахователи;
г) пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове;
д) инвестиционни посредници, които са големи предприятия по този закон;
е) колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, които са големи предприятия по този закон;
ж) финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи предприятия по този закон;
з) „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, и дъщерните му предприятия;Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
и) търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят,и/или да продават електроенергия и/или топлоенергия и които са големи предприятия по този закон;
к) търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят, и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия по този закон;
л) търговски дружества, чиято основна дейност е да предоставят водоснабдителни и канализационни услуги.

4. Средните и големи групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес.

Съгласно новия Закон за счетоводството „Група предприятия“ са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия.
За пояснение средни групи са групи предприятия,на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа,съставени към 31 декември на текущата година, не надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя:
а/ балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
б/ нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
в/ средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Големи групи са групи предприятия, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущата година, надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя:
а/ балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
б/. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
в/ средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Промяна в категорията - малка, средна,голяма група - се извършва, когато за последните два отчетни периода група престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия отчетен период. Когато за последните два отчетни периода група отговаря на показателите за две различни категории, тя се категоризира съгласно показателите за последния отчетен период.

5. Предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.

Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 000 000 лв.;
2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година - 2 000 000 лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по посредничество при международни осиновявания.

Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват становище:
1. съответства ли докладът за дейността на финансовите отчети за същия отчетен период;
2. изготвен ли е докладът за дейността в съответствие с приложимите законови изисквания и заявяват, дали в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието и обстановката, в която то работи, са установили случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността и посочват характера на невярното представяне;
3. в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от съответните нормативни актове информация;
4. предоставена ли е нефинансова декларация и дали декларацията е изготвена в съответствие с изискванията на този закон;
5. предоставен ли е доклад за плащания към правителствата и дали докладът е изготвен в съответствие с изискванията на този закон.

автор: Маргарита Тошкина, д.е.с.

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x