Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Допълнение в Правилника за прилагане на ЗАДС

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

Брой 82 от 18 септември 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
(обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г., бр. 25 и 60 от 2019 г. и бр. 53 от 2020 г.)

§ 1. Създава се чл. 49д:
„Чл. 49д. (1) В случаите по чл. 47, ал. 14 от закона складовият капацитет, който може да се използва от лицата по чл. 47, ал. 12 от закона, представлява не по-малко от 15 на сто от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза, въз основа на предоставената информация за съхраняване на акцизни стоки – по видове стоки и акцизни ставки по чл. 48, ал. 2, т. 13, буква „г“ от закона.
(2) Информация за складовия капацитет за съхранение на собствените енергийни продукти се представя с бизнес плана по чл. 48, ал. 2, т. 13 от закона.
(3) Достъпът за използване на складов капацитет от лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се осъществява при следните условия:
1. представяне от лицата на обосновано искане, към което да бъдат приложени документи, доказващи необходимостта от съхранение на енергийни продукти, включително се посочва и информация за количеството, вида на акцизните стоки и срока, за който лицето има намерение да съхранява енергийните продукти;
2. отношенията между лицензирания складодържател и лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се уреждат при равни условия, с които са уредени такива с други лица вложители в данъчния склад;
3. в случай че в данъчния склад няма други вложители, отношенията между лицензирания складодържател и лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се уреждат при спазване на пазарния принцип и при отчитане на пазарната стойност.
(4) След представяне на искането по ал. 3, т. 1 лицензираният складодържател уведомява лицето по чл. 47, ал. 12 от закона относно възможността/невъзможността изцяло или частично за използването на складов капацитет спрямо количеството, вида на акцизните стоки и срока – посочени в искането по ал. 3, т. 1.
(5) Отказ на лицензирания складодържател за предоставяне на ползване на складов капацитет е налице и в случай че от страна на лицензирания складодържател не е изпратен отговор в 14-дневен срок от получаване на искането по ал. 3, т. 1.“

§ 2. В чл. 80 се правят следните допълнения:
1. В ал. 10 накрая след думата „оператор“ се добавя „и/или на борсов пазар на електрическа енергия, организиран от титуляр на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, издадена по реда и при условията на Закона за енергетиката“.
2. В ал. 11 се създава изречение второ: „Количествата енергиен излишък по ал. 8, реализирани на борсовия пазар на електрическа енергия, се удостоверяват с протокол съгласно приложение № 22а, който се издава от титуляря на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, издадена по реда и при условията на Закона за енергетиката.“

§ 3. Създава се приложение № 22а:

„Приложение № 22а към чл. 80, ал. 11

 
Период
 
Раздел А: Данни за титуляря на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, издадена по реда и при условията на Закона за енергетиката
Наименование
 
Седалище и адрес за кореспонденция
 
ЕИК
 
Раздел Б: Данни за лицето по чл. 57а
Наименование
 
Седалище и адрес за кореспонденция
 
ЕИК
 
Кодов № при ЕСО
 

Раздел В: Данни за потребителите за стопански нужди, сключили договор за доставка на енергия с лицето, посочено в раздел Б
 
Наименование на потребителя
Седалище и адрес на управление
ЕИК
Кодов № при ЕСО
Договорено количество енергия за периода,
MWh
Количество енергиен
излишък, MWh
1.
2.
3.
4.


Долуподписаният .........................................................................................................................................

декларирам, че представлявам лицето, посочено в раздел А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ...........  Длъжност: ...............................  Подпис и печат: .......................“

Заключителни разпоредби

§ 4. В срока по § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ДВ, бр. 65 от 2020 г.) лицензираните складодържатели, съхраняващи енергийни продукти, са длъжни да представят бизнес план по чл. 48, ал. 2, т. 13 от Закона за акцизите и данъчните складове, съдържащ и информация за складовия капацитет за съхранение на собствените енергийни продукти.

§ 5. В преходните и заключителните разпоредби към Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.; изм., бр. 53 от 2020 г.) в § 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Издадените до влизането в сила на този правилник обезпечения под формата на срочна банкова гаранция продължават действието си до изтичане на срока им или до тяхната промяна, но не по-късно от 31 декември 2020 г., освен ако същите бъдат приведени в съответствие с изискванията на приложение № 9д към чл. 57, ал. 3 от правилника.“

Министър: Кирил Ананиев
 
източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x