Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Деклариране пред БНБ на захранване на акаунти в САЩ и Люксембург от банковата сметка на българска фирма

Елена Илиева Отговор, предоставен от
Елена Илиева
Въпрос:

Фирма има банкова сметка в българска банка. От нея захранва акаунти, които са открити при брокери на акции в САЩ и Люксембург. Акунтите не са със статут на банкови сметки. Правилно ли е тези акаунти да се разглеждат като „каси“ и ако не, как би следвало да се отчитат? Декларира ли се това пред БНБ и ако да – с коя декларация, периодичност, срок? След време, фирмата закупува акции, като не придобива повече от 10% от акциите с право глас на емитента, и са възможни следните случаи:

1. Всички акции да бъдат продадени след няколко месецапо-малко от 12.

2. Част от акциите да бъдат продадени, а другите да останат за повече от 12 месеца.

3. И при 1 и 2 е възможно да бъдат получавани дивиденти в периода от дата на покупка до дата на продажба.

Как следва първоначално да се класифицират акциите, след като не е ясно какви решения ще се вземат в бъдеще, и необходима ли е прекласификация при различните варианти? Необходимо ли е да се декларират сделките пред БНБ? Ако да – с каква периодичност, коя декларация, срок и подава ли се декларация в месецинулеви данни, в които няма сделки? Проценка или обезценка на акции – кога и в кои случаи се извършва и кой е опеределящият документ?


Отговор:
Във въпроса не е посочено коя е счетоводната база на предприятието и приемаме, че това са Националните счетоводни стандарти. Тъй като предприятието явно не придобива значително влияние с покупката акциите, те се отчитат като финансов инструмент по реда на СС 32 „Финансови инструменти”. В зависимост от целта на придобиване финансовите активи (извън кредитите и вземанията, първоначално възникнали в предприятието) се класифицират в три групи:
- финансови активи, държани за търгуване;
- финансови активи, обявени за продажба;
- финансови активи, държани до настъпване на падеж.
 
Финансови активи, държани до настъпване на падеж са финансови активи с фиксирано или определяемо плащане и фиксиран падеж, които предприятието има положителното намерение и възможност да запази до настъпване на падежа им. Към тази група спадат инвестициите и други финансови активи, които имат фиксиран падеж и за които предприятието има положителното намерение и възможност да задържи до падежа. В СС 32, т. 2.3.5 и следващите са описани подробно случаите, когато предприятието не следва да класифицира даден финансов актив като държан до настъпване на падеж. В конкретния случай акциите е малко вероятно да попаднат в тази група.
 
Финансови активи, обявени за продажба са такива активи, които не могат да се отнесат към останалите две групи. Обикновено тук се класифицират инвестиции, които предприятието възнамерява да продаде, но не веднага. Финансови активи, държани за търгуване са тези активи, които са придобити от предприятието с цел получаване на печалба, произтичаща от краткосрочни колебания в цените или в дилърски марж. Това са бързоликвидни активи, които служат за генериране на печалба като разлика между цената на придобиване и продажната им цена. Към тях винаги се отнасят производните финансови инструменти, с изключение на случаите, когато се използват като ефективни хеджиращи инструменти. Финансовите активи се класифицират като държани за търгуване, без значение каква е целта на придобиването им, когато са част от портфейл, за който има свидетелства за неотдавнашна актуална способност за краткосрочно извличане на печалба. Според описаното във въпроса акциите е най-вероятно да попаднат в една от тези две групи.
 
След първоначално признаване, финансовите активи и от двете категории (обявени за продажба и държани за търгуване) се оценяват по справедлива стойност, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата или друг вид освобождавания. Извън това финансовите активи се тестват и за обезценка. При отчитане на разликите от промените в справедливата стойност съществуват различия при двете групи. При финансовите активи, държани за търгуване разликите от промените в оценката винаги се отчитат като финансови приходи или разходи, а евентуалната загуба от обезценка - като текущ финансов разход. При финансовите активи, обявени за продажба са възможни два подхода:
- отчитане на разликите като финансови приходи или разходи (подобно на горната група) или
- формиране на преоценъчен резерв, който може да бъде и отрицателна величина (СС32, т. 9.3. буква „б”). Евентуалната обезценка на финансовите активи, обявени за продажба, се отчита съобразно възприетия подход. Ако е възприет подходът за формиране на преоценъчен резерв и такъв резерв липсва, намалението на отчетната стойност до възстановимата стойност се отчита като финансов разход. Преведените суми за захранване на акаунтите към инвестиционните посредници считаме, че е по-удачно да се отчитат по някоя разчетна сметка, например „Други дебитори” или „ Преведени суми за разходи по поръчение”.

Съгласно чл. 7, ал. 5 от Валутния закон всяка сделка във връзка с първоначалното извършване на преки инвестиции в чужбина от местни юридически лица или еднолични търговци, както и за предоставяне на финансови кредити между местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица, откриване на сметки в чужбина, емитиране от местни юридически лица на ценни книжа в чужбина и/или покупка на ценни книжа без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник, подлежи на деклариране пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс в срок 15 дни след нейното сключване. Съгласно чл. 10 от Валутния закон местните юридически лица и едноличните търговци са длъжни чрез статистически форми да отчитат пред БНБ операциите си и вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, както и преките си инвестиции в чужбина. Българската народна банка може да извършва други регулярни периодични статистически изследвания с цел събиране на допълнителна статистическа информация. Подзаконовата нормативна уредба на тези задължения на лицата се съдържа в Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.
 
При придобиване на ценни книжа без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник от местни юридически лица или еднолични търговци, принадлежащи към институционален сектор, различен от „Финансови предприятия“, декларирането се извършва чрез попълване на декларация по образец СПБ-10. С една декларация - форма СПБ-10 може да се отчита придобиване на ценни книжа от няколко емисии. Декларацията се подава еднократно при сключване на сделка по придобиване на ценни книжа без посредничество на местно лице – инвестиционен посредник, в срок до 15 работни дни след сключване на сделката. Декларацията се подава по електронен път, лично или чрез упълномощено лице. Лицата, които са декларирали придобиване на ценни книжа без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, подават месечен отчет по образец СПБ-10А „Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник“ до момента на падежиране/обратно изкупуване или смяна на собствеността на ценните книжа. Отчетът се подава до 10-то число на месеца, следващ края на отчетния месец и се представя на място в БНБ, по пощата или по електронен път, лично или чрез упълномощено лице.
 
Наред с това местните юридически лица и еднолични търговци отчитат тримесечно, в срок до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие със статистически форми пред БНБ вземанията си от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията към началото или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута, чрез отчетни форми по образец СПБ-6А.
 
Предмет на отчитане са и операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания, като в обхвата на изследването могат да попаднат местни юридически лица и еднолични търговци. Задължените лица получават писмено уведомление от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково”, че попадат в обхвата на извадката и следва да подават тримесечни отчетни форми по образец СПБ-11. Отчетите за четвърто тримесечие на годината се представят в БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.
 
Статистическите декларации и отчетни форми, които подотчетните лица следва да предоставят в БНБ, са достъпни на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика/Статистически форми и указания/ Юридически лица и ЕТ.


С уважение:


Нормативна рамка

СС 32

Валутен закон
 
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x