Portalschetovodstvo.bg
17 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Земеделие и животновъдство


Представяне на нетекущите (дълготрайни) биологични активи по реда на СС 41 и МСС 41 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Дек-2017
Прочетете за 13 минути и 36 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В продължение на материала, посветен на представянето на земеделската продукция и нетекущите (краткотрайни) биологични активи във финансовите отчети, изготвени в съответствие с приложимите счетоводни ... [още]

 
Представяне на земеделската продукция и текущите биологични активи по реда на СС 41 и МСС 41 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 11-Дек-2017
Прочетете за 12 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Земеделската дейност е специфичен вид производство, което се характеризира със силно изразено разминаване между стопанската година на съответния земеделски стопанин и финансовата година, за която неговото ... [още]

 
Отчитане на закупуване на трайни насаждения 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 08-Дек-2017
Прочетете за 15 минути и 53 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

За  стопанската практика интерес представлява оценяването и първоначалното признаване на закупени трайни насаждения – гори, овощни градини от различен вид, малинови насаждения и др. Още повече, че в ... [още]

 
Счетоводно отчитане на естествен тор 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 07-Дек-2017
Прочетете за 5 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Естественият тор е продукт, който се получава от отглеждане на животни, които съгласно параграф 2 от СС 41 Селско стопанство и параграф 5 на  МСС 41 Земеделие са биологични активи. В повечето случаи естественият ... [още]

 
Покупка и продажба на селскостопанска продукция от ЗП към друг ЗП от трета страна 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 07-Дек-2017
Прочетете за 2 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Лице - земеделски производител - има ли право да купува селскостопанска продукция и да я продава на друг? Може ли да продава продукцията на чуждестранна фирма извън ЕС и какви са особеностите ?[още]

 
Данъчно облагане на социални разходи за новогодишни плащания към член кооператори 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 24-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 38 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Управителният съвет на земеделска кооперация е взел решение за Нова година да раздаде само на член кооператорите над 75 годишна възраст по 100 лв. Разходът ще бъде отнесен към фонд Социален. Съгласно Устава на ... [още]

 
Представяне на земеделската продукция и текущите биологични активи по реда на СС 41 и МСС 41 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 13-Ноем-2017
Прочетете за 12 минути и 1 секундa

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Земеделската дейност е специфичен вид производство, което се характеризира със силно изразено разминаване между стопанската година на съответния земеделски стопанин и финансовата година, за която неговото ... [още]

 
Парични вноски в Оперативен фонд от земеделски производители, обединени в група 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Ноем-2017
Прочетете за 58 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Фирма А ООД е призната за група производители на плодове и зеленчуци съгл. Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за ... [още]

 
Подаване на декларация по чл. 55 и внасяне на данък за земеделски производител, получил субсидия 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Окт-2017
Прочетете за 2 минути и 23 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Регистриран земеделски стопанин получава през м. Септември 2017 г. 50% от договорираната субсидия от ДФЗГ по конкретна мярка за подпомагане на селските райони. Следва ли да подаде декларация по по чл. 55 и да внесе ... [още]

 
Отчитане на младите трайни насаждения 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 27-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 32 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Създаването на гори и трайни насаждения е процес, който продължава няколко години, през повече от един отчетен период. До годината на зачисляването на младото трайно насаждение в групата на готовите за ... [още]

 
Основи на отчитане на животновъдството 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 26-Окт-2017
Прочетете за 18 минути и 24 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Животновъдството е отрасъл на селскостопанската дейност. Обект на отглеждане са биологични активи от различни видове и групи животни. При отглеждането им се получава основна и допълнителна продукция. Основна е ... [още]

 
Отчитане на многогодишни култури 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 25-Окт-2017
Прочетете за 12 минути и 13 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Растениевъдните култури (повече за неговото отчитане четете тук >>>) са разнообразни по вид на отглеждане и получавана продукция. Един такъв вид са многогодишните култури от вида на люцерна и детелина. ... [още]

 
Основи на отчитане на растениевъдството 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 24-Окт-2017
Прочетете за 9 минути и 8 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Както добре е известно растениевъдството е един от отраслите на селскостопанската дейност. Обект на отглеждане са биологични активи от които се получава продукция, групирани  под формата на: зърнени¸ ... [още]

 
Особености при определяне на данъчния финансов резултат и данъчни облекчения на юридическите лица земеделски стопани 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 23-Окт-2017
Прочетете за 7 минути и 34 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Правният статут на земеделските стопани се съдържа в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Най-общо съгласно чл. 1 от ЗПЗП, той урежда държавното подпомагане на земеделските стопани, ... [още]

 
Особености при определяне на облагаемия доход на физически лица земеделски стопани 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 20-Окт-2017
Прочетете за 9 минути и 23 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Правният статут на земеделските стопани се съдържа в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Най-общо, съгласно чл. 1 от ЗПЗП, той урежда държавното подпомагане на земеделските стопани, ... [още]

 
Прилагане на механизма на обратно начисляване на ДДС (изискуем данък от получателя) за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 17-Окт-2017
Прочетете за 5 минути и 58 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Механизмът за обратно начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно ... [още]

 
Наредба 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. от мярка 4 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Окт-2017
Прочетете за 111 минути и 27 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 82 от 13 октомври 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на ... [още]

 
Счетоводно третиране на селскостопанската/земеделската дейност 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 10-Окт-2017
Прочетете за 13 минути и 49 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Селскостопанските (земеделските) предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), прилагат Закона за счетоводството и изготвят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни ... [още]

 
Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Окт-2017
Прочетете за 18 минути и 42 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 79 от 3 октомври 2017 г. на Държавен вестник е обнародвано:   Постановление № 209 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на ... [още]

 
Допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Септ-2017
Прочетете за 49 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 77 от 26 септември 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания  (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; ... [още]

 
Осчетоводяване на разходи за обработване на земеделска земя 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 29-Авг-2017
Прочетете за 51 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: При земеделски производител, регистиран по ДДС, как да се осчетоводят разходите за обработване на земеделска земя на пролетна култура, която де факто не е ожъната, но се подготвя почвата за стопанска година 2017/2018?[още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 2 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Авг-2017
Прочетете за 5 минути и 19 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 67 от 18 август 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане ... [още]

 
Префактуриране на гориво от един за друг земеделски производител 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 31-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 27 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Земеделски производител (ЗП) закупува дизелово гориво за земеделска техника от лицензиран доставчик. Може ли ЗП да префактурира част от горивото на друг ЗП по цената от покупната фактура?[още]

 
Заприхождаване на земеделска продукция 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Юли-2017
Прочетете за 5 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Фирма, регистрирана като земеделски производител, се занимава с отгеждането на овощни градини - ябълки и едногодишни плодове и зеленчуци, пъпеши, зеле, пипер и т.н. До този момент заприхождаването на произведената ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Май-2017
Прочетете за 3 минути и 24 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 43 от 30 май 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.  
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Апр-2017
Прочетете за 35 минути и 1 секундa

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 32 от 21 април 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане ... [още]

 
Отчитане на погинали трайни насаждения, вследствие на болест (в условията на прилагане на СС 41) 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 31-Март-2017
Прочетете за 9 минути и 2 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Съгласно постановите на СС 41 Селско стопанство, трайните насаждения, формиращи овощна градина, са група биологични активи, тъй като са живи растения (параграф 2). Като живи организми, те са подложени на риска да ... [още]

 
Допълнение на Наредба 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Март-2017
Прочетете за 4 минути и 59 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 26 от 28 март 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.) § ... [още]

 
Отчитане на изваждането от употреба на животни от основните стада 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 06-Март-2017
Прочетете за 6 минути и 0 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

След като животните в основните стада изпълнят функциите за които са притежавани – получаване на приплоди, мляко и др., те трябва да се извадят от състава на дълготрайните биологични активи. Това е резултат от ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на Схемите за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Февр-2017
Прочетете за 41 минути и 17 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 19 от 28 февруари 2017 г. е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015  г. за условията и реда за прилагане на Схемите за директни плащания  (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и ... [още]

 
Близо 10 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 изплати ДФЗ от началото на февруари 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 23 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 1 до 17 февруари тази година ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция оторизира близо 10 млн. лв. по 61 одобрени проекта от ПРСР 2014-2020.   По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ през ... [още]

 
Държавен фонд Земеделие публикува индикативен график за директните плащания за Кампания 2016 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Февр-2017
Прочетете за 44 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФЗ публикува актуализиран индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2016, които ще се направят през тази година. Графика можете да изтеглите тук ... [още]

 
За да получат директни плащания, фермерите следва да се пререгистрират 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 36 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Всички, желаещи да кандидатстват за финансово подпомагане по схемите на директните плащания за кампания 2017, следва да си направят пререгистрация в общинските служби "Земеделие" (ОСЗ) до 28 февруари тази ... [още]

 
Стартира приемът на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 9 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

На 8 февруари, ДФ „Земеделие“ започна приема на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на ... [още]

 
Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Февр-2017
Прочетете за 8 минути и 27 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 13 от 07 февруари 2017 г. на Държавен вестник е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., ... [още]

 
Близо 128 млн. лв. по СЕПП плати ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Февр-2017
Прочетете за 54 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ изплати близо 128 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) на земеделските стопани, за които актуализацията на данни в Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) не бе ... [още]

 
С обхвата на специализирания слой Площи, допустими за подпомагане за Кампания 2016 могат да се запознаят кандидатите за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 31-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 17 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Одобрение е получил проектът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2016, преставляващ част от актуализираната за 2016 г. Системата за идентификация на земеделските парцели ... [още]

 
Нормавитно-признати разходи за физическо лице ЗП с приходи от субсидии 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 27-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 57 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Въпросите ми са следните: 1.Ако приходите са само от субсидии по Схемата за единно плащане на площи има ли право физическото лице ЗП да ползва 60% или 40% нормативно-признати разходи? 2. Ако не се признават ... [още]

 
По преходната национална помощ за животни са преведени близо 21 млн. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФЗ преведе 2-рия транш от субсидии от близо 21 млн. лв. на животновъди, които са заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2016. През месец ноември ... [още]

 
Фонд Земеделие приема заявления за плащания по Схемата за намаляване на производството на краве мляко 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Ян-2017
Прочетете за 57 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 16 януари ДФЗ приема заявления за плащания по Схемата за намаляване на производството на краве мляко според Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията.   304 на брой бяха животновъдите, получили одобрение ... [още]

 
ДФЗ ще кредитира одобрени по Пчеларската програма проекти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. кандидати ще могат посредством кредит да реализират ... [още]

 
ДФЗ утвърди 4 на сто лихва за кредити за инвестиции в селското стопанство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Ян-2017
Прочетете за 49 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ бе преутвърдена годишна лихва в размер на 4 на сто за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2017 г. От облекчените лихвени условия имат ... [още]

 
Отчитане на прехвърляне на млади животни в основните стада 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 11-Ян-2017
Прочетете за 3 минути и 5 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: [още]

 
Над половин милиард по СЕПП изплатени от ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Дек-2016
Прочетете за 1 минутa и 0 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Над 500 млн. лв. бяха преведени от ДФЗ на 41 840 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). За първи път това плащане на площ става още през месец декември.     За Кампания 2016 общият бюджет за ... [още]

 
Как да се облагат данъците им през 2017 г. решават земеделските стопани 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Дек-2016
Прочетете за 1 минутa и 49 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Физическите лица (ФЛ), регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират начина за облагането на техните доходи от дейността им през 2017 г., както следва:   1. В случай че през 2016 г. са се облагали по ... [още]

 
Близо 71 млн. лв. държавна помощ за отстъпка от акциза върху газьола изплати ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Дек-2016
Прочетете за 59 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ преведе 70 894 271 лв. на 6 716 земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, ползван в първичното селскостопанско производство. Бюджетът за ... [още]

 
Данъчно третиране на биологични активи и селскостопанска продукция (чл. 36 от ЗКПО) - част II 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 14-Дек-2016
Прочетете за 12 минути и 37 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Част първа вижте тук: Данъчно третиране на биологични активи и селскостопанска продукция (чл. 36 от ЗКПО) - част I Приходите и разходите в следствие на първоначално и последващо признаване на биологични ... [още]

 
Данъчно третиране на биологични активи и селскостопанска продукция (чл. 36 от ЗКПО) - част I 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 13-Дек-2016
Прочетете за 5 минути и 5 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От данъчна гледна точка законодателят в чл. 36 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е определил, че превишението на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на ... [още]

 
Участие в пчеларската програма за 2017 г. заявиха 2234 стопани 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Дек-2016
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Приемът на заявления за финансовата 2017 г. по мерки А, Б, В, Г и Д от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. приключи.    373 са подадените заявления за дейността „Подпомагане на закупуването ... [още]

 
Задължително обучение следва да преминат кандидатите по агроекология и биоземеделие 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 34 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Земеделските стопани, които са поели ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” в Кампания 2015, следва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 ... [още]

 
Близо 38 млн. лв. субсидии за сектор животновъдство изплати ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Дек-2016
Прочетете за 53 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Вчера ДФЗ изплати 2-рия транш от субсидията по схемите за обвързано с производството подпомагане за животни. През месец октомври бяха направени авансови плащания в размер до 70 на сто от средствата, а с втория ... [още]

 
Апорт на имущество от земеделски производител в ЕТ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 41 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Какви са особеностите при апорт на имуществото от ЗП в ЕТ? Какво следва да се направи, ако вече има сключени договори за аренда със собствениците на земя?[още]

 
Закон за защитените територии 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Ноем-2016
Прочетете за 99 минути и 47 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от ... [още]

 
Държавен фонд Земеделие с отсрочка за кредити на животновъди и производители на картофи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 26 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 25 ноември тази година до 28 февруари 2017 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на ДФ ,,Земеделие“ се приемат заявления за отсрочване на предоставените кредити за ... [още]

 
Новият прием по пчеларската програма стартира с бюджет от близо 4.6 млн. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Ноем-2016
Прочетете за 3 минути и 5 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Със Заповед № 03-РД/3199 от 16.11.2016 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ от 21 ноември започва приемът за 2017 г. по новата Национална програма по пчеларство. Заявления ще се приемат в срок до 2 декември. ... [още]

 
Погинали посеви вследствие на природно бедствие – счетоводно и данъчно третиране 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 17-Ноем-2016
Прочетете за 3 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: [още]

 
Кредити за повече от 2.6 млн. лв. за торове и семена за пшеница заявиха земеделски стопани 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 20 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Изтече срокът за приемането на заявления за използване на целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и за ползването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от ... [още]

 
Документи по схемите за млади стопани и за памук се приемат до 1 декември 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

До 1 декември тази година земеделските стопани, които са кандидатствали по схемата за Специално плащане за памук (Памук) в Кампания 2016, следва да предоставят в съответната областна дирекция на ДФ Земеделие ... [още]

 
Инструкция 17 за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ за отстъпка от акциза върху газьола 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Ноем-2016
Прочетете за 3 минути и 40 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 89 от 11 ноември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Инстркция № 17  от 4 ноември 2016 г. за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за ... [още]

 
Инструкция 16 за реда и начина за обмен на информация между МЗХ и Агенция Митници по прилагане на държавната помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, ползван в първичното селскостопанско производство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Ноем-2016
Прочетете за 2 минути и 28 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 88 от 08 ноември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Инструкция № 16  от 3 ноември 2016 г. за реда и начина за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция „Митници“ ... [още]

 
Отварянето на прием за 2017 г. по новата програма за пчелари предстои 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 12 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

На 21 ноември 2016 г. стартира приемът за финансовата 2017 г. по мерки А, Б, В, Г и Д от новата Национална програма по пчеларство. Това е предвидено в обнародваната в петък Наредба № 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и ... [още]

 
Близо 61 млн. лв. на животновъди по схемите за преходна национална помощ преведе ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Ноем-2016
Прочетете за 2 минути и 0 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

На 4 ноември, ДФ „Земеделие“ преведе 60.6 млн. лв. на животновъди по 2 схеми за преходна национална помощ за 2016 г.       24 млн. са платени на 5 723 фермери по I-ия транш по схемата за Преходна национална ... [още]

 
Стартира приемът на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 24 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 4 до 18 ноември в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ тече прием на заявления за подпомагане за есенния етап за борба с вредителите по трайните насаждения. Със свое решение Управителният съвет на ДФЗ ... [още]

 
Наредба 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Ноем-2016
Прочетете за 50 минути и 0 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 87 от 04 ноември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 ... [още]

 
Близо 4 млн. лв. за пчеларите през 2016 г. от ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 17 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ е превел близо 4 млн. лв. по схема de minimis за минимална помощ за подкрепа на пчеларите през тази година. Индивидуалният размер на подпомагане за 1 пчелно семейство възлиза на 11 лв. По схемата бяха ... [още]

 
Още 18 млн. лв. субсидии за животновъдите преведе ДФ Земеделие 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 4 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ преведе над 14 млн. лв. на 8 169 земеделски стопани, които отглеждат овце-майки и/или кози-майки и са заявили подпомагане по някоя от схемите за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки ... [още]

 
3 отменени наредби във връзка с фуражи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Окт-2016
Прочетете за 31 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 85 от 28 октомври 2016 г. са обнародвани три наредби, с които се отменят наредбите: ❖ Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини (обн., ДВ, бр. 11 от 2001 г.; изм., бр. 3 от 2007 г.)   ❖ Наредба № 44 от 2001 ... [още]

 
Заявления за подпомагане в 3-тия транш за хуманно отношение към прасета за угояване подадоха 95 животновъди 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Окт-2016
Прочетете за 40 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

95 животновъди подадоха заявление участие в 3-ия транш за доброволни ангажименти за хуманно отношение към прасета за угояване. Заявени за подпомагане са 422 170 на брой животни. Помощта се отпуска за заявен брой ... [още]

 
Старт на 2-ия прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 9 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 26 октомври стартира 2-ят прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Кандидатите имат възможност ... [още]

 
Стартира поетапно авансово плащане на субсидии в животновъдството за Кампания 2016 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 7 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 21 октомври ДФ „Земеделие“ преведе над 62 млн. лв на над 12 000 земеделски стопани, които отглеждат крави и са заявили подпомагане по 3 схеми за обвързано подпомагане: за млечни крави; за месодайни крави и/или ... [още]

 
Над 94,3 млн. лв. по трите схеми за обвързана подкрепа - за млечно и месодайно говедарство - ще получат животновъдите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 56 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Общият бюджет по 3-те схеми за обвързана подкрепа, които са насочени към млечното и месодайното говедовъдство, е на стойност от над 94,3 млн. лв. Посредством заповед на министъра на земеделието и храните Десислава ... [още]

 
Близо 62 млв. лв. по схеми за преходна национална помощ за 2016 утвърди ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Управителният съвет на ДФ "Земеделие" утвърди финансов ресурс за настоящата година от 61 728 499 лв. за изплащане на I-ия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството ... [още]

 
Вече могат да се подават заявления за отстъпка за гориво 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Окт-2016
Прочетете за 51 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Министерството на земеделието стартира приема на заявления по схемата за отстъпка от акциза на горива, предназначени за земеделски нужди. От 2016 г. фермерите ще използват отстъпката по нов начин, по-удобен за ... [още]

 
Тече приемът на заявления за 3-тия транш за хуманно отношение към прасета за угояване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 0 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 10 до 21 октомври в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ се приемат документи за участие в 3-ия транш за доброволни ангажименти по отношение на хуманното отношение към прасета за угояване. Помощта се ... [още]

 
Стартира подаването на заявления по 3 схеми за извънредна помощ за животновъди 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Окт-2016
Прочетете за 3 минути и 4 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Дф „Земеделие“ обявява, че в изпълнение на Заповед РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните от 11 до 21 октомври 2016 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните ... [още]

 
За животновъди се отпускат над 13 млн. лв. държавна помощ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавна помощ de minimis, според Регламент (ЕС) 1408/2013, в размер на 13 130 979 лв. ще получат животновъдите. Такова решение взе Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. Минималната помощ de minimis се отпуска на ... [още]

 
Осигурни са допълнителни 1 млн. лева за есенния етап за борба с вредителите по трайните насаждения 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 7 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

На заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди допълнителен паричен ресурс от 1 млн. лв. за есенния етап от Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, ... [още]

 
Размерът на de minimis за подкрепа на пчеларите през тази година е увеличен 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Окт-2016
Прочетете за 1 минутa и 16 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Одобрените кандидати за минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през настоящата година ще получат финансиране в размер до 11 лв. на пчелно семейство в рамките на утвърдения за годината бюджет. Това бе ... [още]

 
Наредба 14 от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Окт-2016
Прочетете за 11 минути и 40 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 77 от 04 октомври 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба 14  от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители Глава първа ОБЩИ ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Септ-2016
Прочетете за 63 минути и 8 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 76 от 30 септември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ... [още]

 
75 животновъди подадоха заявления за помощ от 2-ия транш за хуманно отношение към прасета за угояване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Септ-2016
Прочетете за 59 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

75 животновъди подадоха заявления за подпомагане във 2-ия транш от Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. След обработка на данните за страната ... [още]

 
ДФ Земеделие ранкира проектите по подмярка 6.3 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 47 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, които са подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” ... [още]

 
ДФ Земеделие започна одобрение на проекти с 55 точки по подмярка 4.2 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Септ-2016
Прочетете за 39 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Със Заповед от 17.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните и във връзка с разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на ... [още]

 
Започна приема по мярката за намаляване на производството на краве мляко 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Септ-2016
Прочетете за 2 минути и 7 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В изпълнение на Заповед РД 09-670 от 10.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните, от 12 септември, ДФ „Земеделие“ стартира прием по мярката за помощ за намаляване производството на краве мляко.   ... [още]

 
Над 400 заявления за застраховане на селскостопанска продукция са подадени 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 9 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

442 заявления на обща стойност 2 097 892 лв. бяха подадени по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Дo момента са сключени 399 договора за 1 ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Септ-2016
Прочетете за 2 минути и 9 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 69 от 2 септември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. от мярка 4. от ПРСР 2014 - 2020 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Септ-2016
Прочетете за 4 минути и 13 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 69 от 2 септември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански ... [още]

 
Стартира приемът на заявления по втори транш за хуманно отношение към прасета за угояване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 0 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От днес, 1 септември, Държавен фонд „Земеделие“ започва приема на документи за участие във втория транш по Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ... [още]

 
Заявления по Училищните схеми за плодове, зеленчуци и мляко се приемат до 20 септември 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 31-Авг-2016
Прочетете за 53 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ припомня, че от 15 август до 20 септември тече срокът за прием на заявления за участие в Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 година. ... [още]

 
С фалшивите фактури ще се борят нови правила за директните плащания в земеделието 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Авг-2016
Прочетете за 1 минутa и 3 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

С оглед да получат субсидия производителите на плодове и зеленчуци вече ще се налага да доказват с фактури и касови бележки поне част от своята реализирана продукция. Когато Държавен фонд „Земеделие” ... [още]

 
Наредба 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства от мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия от ПРСР 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Авг-2016
Прочетете за 131 минути и 13 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и ... [още]

 
Приемът на заявления по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 приключи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Авг-2016
Прочетете за 1 минутa и 36 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Приемът на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони ... [още]

 
Продажба на препарати за растителна защита на свързани лица 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Авг-2016
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: ЕООД, регистрирано като земеделски производител, закупува препарати за растителна защита. Искам да попитам има ли законово право да продаде препаратите за растителна защита, които са му в излишък, но са в добър ... [още]

 
Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Авг-2016
Прочетете за 10 минути и 41 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 61 от 5 август 2016 г. на Държавен вестник е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. ... [още]

 
ДФЗ приема заявления за кредитиране на одобрени проекти по НПП 2014-2016 г. до 31 юли 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Юли-2016
Прочетете за 51 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Земеделски стопани, имащи подписани договори по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2016 г. имат възможност да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”. Крайният срок за ... [още]

 
Закон за подпомагане на земеделските производители 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Юли-2016
Прочетете за 97 минути и 35 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обн., ДВ, бр. 58 от 22.05.1998 г., изм. и доп., бр. 79 от 10.07.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 12 от 12.02.1999 г., доп., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.10.1999 г., в сила от 2.01.2000 г., изм., бр. 113 от 28.12.1999 г., ... [още]

 
Наредба 12 от 05.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Юли-2016
Прочетете за 32 минути и 53 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат: 1. секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации; 2. ... [още]

 
Стартира приемът на заявления по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 13 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ обявява началото на приема на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 3 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

  В брой 50 от 1 юли 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., ... [още]

 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на животни, заболели от антракс 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 22-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 2 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

През 2016 година кравите, собственост на предприятие, заболяват от антракс. Същите са унищожени/убити, за което е издаден Протокол за унищожаване/убиване на животни. За убитите животни предприятието е получило ... [още]

 
Изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Юни-2016
Прочетете за 15 минути и 33 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой от 14 юни 2016 г. на Държавен вестник е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от ... [още]

 
Бюджетът за застраховане на селскостопанска продукция за 2016 г. е увеличен с 1 млн. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Юни-2016
Прочетете за 1 минутa и 17 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

С допълнителни 1 млн. лв. се повишава бюджетът за 2016 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това решение взе на своето последно ... [още]

 
От 8 юни започва приемът на заявления за de minimis за засегнати от нодуларен дерматит животни 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Юни-2016
Прочетете за 1 минутa и 10 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Животновъдите с унищожени животни заради заболяването Заразен нодуларен дерматит, ще получат подпомагане на стойност общо 2 млн. лв. чрез минималната помощ de minimis, реши Управителният съвет на ДФ ... [още]

 
Наредба 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Юни-2016
Прочетете за 35 минути и 15 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 42 от 03 юни 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя: Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) С наредбата ... [още]

 
С близо 14.9 млн. евро е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Юни-2016
Прочетете за 56 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ информира, че с изменение в Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните е повишен размерът на определения бюджет за разпределение в първия прием по подмярка 4.1 ... [още]

 
Стартира приемът на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 31-Май-2016
Прочетете за 34 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От вчера, 30 май, ДФ „Земеделие“ започва приема на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г. ... [още]

 
До 31 май се подават заявления за директни плащания за Кампания 2016 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Май-2016
Прочетете за 40 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Срокът за прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 е удължен до 31 май на тази година. Изменението е записано в Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за ... [още]

 
От 30 май стартира приема на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Май-2016
Прочетете за 1 минутa и 7 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ обявява прием на заявления за отпускане на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за ... [още]

 
Заявления за плащане по сключени договори по НПП 2014-2016 г. приема ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Май-2016
Прочетете за 1 минутa и 12 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ се приемат заявления за изплащане по изпълнени договори по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016.     По всяка от посочените в договора дейности от ... [още]

 
Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Май-2016
Прочетете за 7 минути и 42 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 34 от 3 май 2016 г. на Държавен вестник е обнародвано: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 22 АПРИЛ 2016 Г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с ... [още]

 
Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Май-2016
Прочетете за 18 минути и 18 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 34 пот 3 май 2016 г. на Държавен вестник е обнародвано: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 25 АПРИЛ 2016 Г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските ... [още]

 
Стартира заявяването на помощ за хуманно отношение към прасета за угояване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Май-2016
Прочетете за 58 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От днес, 3 май, ДФ „Земеделие“ стартира приемa на документи за участие в първия транш за доброволни ангажименти за хуманно отношение към прасета за угояване. Помощ за отглеждане на прасета за угояване по ... [още]

 
Деклариране на субисидия за земеделски производител в декларация по чл. 50 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 23 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Физическо лице регистриран земеделски производител получава субсидия на декар за почистване и поддържане на пасища и ливади в добро състояние. В коя част от годишната декларация по чл. 50 трябва да се посочи ... [още]

 
Стартира подписването на договори за преструктуриране и конверсия на лозя 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Апр-2016
Прочетете за 54 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ отправя покана за подписване на договори към земеделските стопани, одобрени по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя. Преди дни бе обявено класирането за финансовата 2016 г. по мярка ... [още]

 
ДФЗ стартира приемането на заявления за борба с почвените неприятели по картофите и вредителите по доматите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 11 април до 13 май 2016 г. земеделските стопани, които отглеждат картофи, имат възможност да подават заявления за участие в Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за ... [още]

 
Допълнение на Наредба 21 за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 28 от 8 април 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински ... [още]

 
Поради кризата животновъдите ще получат допълнителни над 10 млн. лева 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 15 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” реши да бъде осигурено допълнително финансиране на стойност от над 10 млн. лв. от националния бюджет по схемата за временна извънредна помощ за ... [още]

 
Производителите на картофи се подпомагат с 1 милион лева за контрол на почвени неприятели 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Апр-2016
Прочетете за 39 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри финансов ресурс от 1 млн. лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за ... [още]

 
Отразяване в ГДД по чл. 50 на продажба от физическо лице към фирма 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 04-Апр-2016
Прочетете за 3 минути и 48 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Физическо лице, което работи на трудов договор и не е регистрирано като земеделски производител, продава мед. Медът е продаден на фирма, за което лицето има договор за покупко-продажба. В Приложение 3 ли от ГДД по чл. 50 ... [още]

 
Наредба цели повишаване броя на признатите организации на асоциации и производители на плодове и зеленчуци 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Март-2016
Прочетете за 52 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Министерство на земеделието и храните разработи нов проект на Наредба №11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за ... [още]

 
7000 земеделски стопани получават 76 млн. лв. субсидии 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Март-2016
Прочетете за 28 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

. Стартира изплащането на около 76 млн. лв. субсидии за близо 7000 земеделски стопани, подали документи за финансиране за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. Това посочи премиерът Бойко Борисов ... [още]

 
ДФЗ припомня сроковете за изпълнение на проекти по подмярка 4.1 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие“ припомня, че според сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ имат задължението да започнат ... [още]

 
Започна приемът на заявления за застраховане на селскостопанска продукция 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 1 секундa

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обявява старт на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Oт днес - 21 март ... [още]

 
До 25 март се приемат жалби отхвърлени инвестиционни проекти в земеделието 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 23 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

До 25 март Държавен фонд "Земеделие" ще приема жалби от кандидатите с отхвърлени проекти за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, информираха от институцията. Всеки ... [още]

 
Документиране на покупко-продажба на пчелен мед от ФЛ, нерегистрирано като ЗП 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Март-2016
Прочетете за 3 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: По какъв начин предприятието следва да документира покупко-продажбата на пчелен мед от физически лица, които не са регистрирани земеделски производители? Предприятието трябва ли да удържа данък и осигурителни вноски ... [още]

 
Осчетоводяване и приключване на счетоводни сметки за получена субсидия 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Как да се осчетоводят и приключат сметките за получена субсидия от ДФЗ за растениевъдство и земеделие.[още]

 
Промяна на облагането на доходите на ЗП от продажба на собствена непреработена продукция 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 14-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 36 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Променя ли се облагането на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, от продажбата на собствена непреработена селскостопанска продукция, след като се регистрират по Закона за данъка ... [още]

 
1.55 млрд. лв. директни плащания ще получат земеделците 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 15 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

1,550 млн. лв. ще се разпределят по различните мерки за подпомагане от Кампанията по Директни плащания за 2016 г. Това посочи Десислава Танева, министър на земеделието и храните. През тази година земеделските ... [още]

 
Предварителната проверка на проекти по подмярка 4.2 приключи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие” завърши предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на подадените по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ... [още]

 
Изплащането на субсидии по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 продължава 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Март-2016
Прочетете за 30 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Поетапното изплащане на субсидиите по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. продължава, информира Държавен фонд "Земеделение". На 11 март ... [още]

 
Изготвяне на отчет за приходи и разходи за ЗП 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 17 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Банкова институция изисква отчет за приходи и разходи за предходната година от физическо лице – регистриран земеделски производител във връзка с кандидатстване за банков кредит. Как следва да се изготви отчета за ... [още]

 
МЗХ публикува изискванията за признаване на земеделски сдружения 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Министерството на земеделието и храните публикува насоки за кандидатстване на организации на производители на земеделски продукти. В насоките са описани подробно всички документи, които следва да се ... [още]

 
Процедура за регистрация на земеделски производител 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 10-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 46 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Каква е процедурата за регистрация на земеделски производител?[още]

 
Документ за ЗП при продажба на собствена продукция 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 39 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Какъв документ трябва да издават физическите лица, регистрирани като земеделски производители, при продажба на собствена продукция?[още]

 
Срокът за компенсации за природни бедствия изтича днес 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Март-2016
Прочетете за 27 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Днес е последният ден, в който фермерите могат да подадат заявления за компенсации на загубите от природни бедствия от 2015 г.   На подпомагане подлежат земеделци с констативни протоколи за 100 процента ... [още]

 
ДФЗ старира изплащане на субсидии по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Март-2016
Прочетете за 33 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие“ стартира поетапното плащане на субсидиите по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. Досега са преведени близо 4 млн. лева ... [още]

 
Непроменени остават схемите за директни плащания за земеделци 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 46 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Схемите по директни плащания за кампания 2016 г., стартираща на 1 март, се запазват непроменени. С измененията в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Февр-2016
Прочетете за 9 минути и 2 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 16 от 26 февруари 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 ... [още]

 
Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Февр-2016
Прочетете за 32 минути и 56 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на: 1. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната ... [още]

 
Изисквания за кандидатстване за подпомагане за директни плащания на земеделски производители 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 25-Февр-2016
Прочетете за 3 минути и 31 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Кои са изискванията за кандидатстване за подпомагане за директни плащания на земеделски производители?[още]

 
Глоби за фермери, които бавят европроекти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 4 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Фермерите, бездействащи по спечелени от тях европроекти, не само ще изгубят субсидиите си, но и ще заплащат глоби. Това съобщи шефът на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.   „Ако земеделец ... [още]

 
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Февр-2016
Прочетете за 155 минути и 16 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 1991г., попр. ДВ. бр.20 от 12 Март 1991г., изм. ДВ. бр.74 от 10 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 1992г., изм. ДВ. бр.28 от 3 Април 1992г., изм. ДВ. бр.46 от 4 Юни 1992г., изм. ДВ. бр.105 от 31 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.48 от 4 Юни ... [още]

 
Приложение към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за ЗП, избрали облагане като ЕТ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 19-Февр-2016
Прочетете за 3 минути и 10 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Кое приложение се попълва към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които са избрали ... [още]

 
Попълване на ГДД на ЗП за доход от продажба на собствена непреработена селскостопанска продукция 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Февр-2016
Прочетете за 2 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Какви са особеностите при попълване на годишната данъчна декларация на физическо лице регистриран земеделски производител за доходите му от продажба на собствена непреработена селскостопанска продукция?[още]

 
Земеделците вече подават заявления за компенсации заради природни бедствия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Февр-2016
Прочетете за 34 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От вчера фермерите имат възможност да подават заявления за компенсиране на загубите от природни бедствия през 2015 г., информират от Държавен фонд "Земеделие".   6 млн. лева са предвидени за ... [още]

 
Определяне на реализираната данъчна печалба от производството на непреработена растителна продукция 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Февр-2016
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Дружество, което е регистриран земеделски производител, извършва дейност по производството на непреработена растителна продукция. Дружеството прилага Международните стандарти за финансово отчитане и оценява ... [още]

 
Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Февр-2016
Прочетете за 18 минути и 11 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 11 от 9 февруари 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската ... [още]

 
Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Февр-2016
Прочетете за 10 минути и 47 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 11 от 9 февруари 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската ... [още]

 
Наредба № 4 от 3 февруари 2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Февр-2016
Прочетете за 4 минути и 19 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 11 от 9 февруари 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба № 4 от 3 февруари 2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и ... [още]

 
Наредба № 5 от 3 февруари 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Февр-2016
Прочетете за 58 минути и 34 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 11 от 9 февруари 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба № 5 от 3 февруари 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита Глава първа ОБЩИ ... [още]

 
Стартира прием на заявления за борба с вредителите по трайните насаждения 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Февр-2016
Прочетете за 45 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От днес - 8 февруари - Държавен фонд „Земеделие“ стартира прием на заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, която е свързана с изпълнение на мерки по ... [още]

 
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Февр-2016
Прочетете за 10 минути и 25 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 10 от 5 февруари 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба № 1  от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. хигиенните изисквания към производителите ... [още]

 
Фермери с компенсация за животни, загинали при бедствия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Февр-2016
Прочетете за 34 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Фермери ще получат компенсация за селскостопански животни и пчелни семейства, които са загинали при природни бедствия, информират от Държавен фонд "Земеделие".   По схемата за държавна помощ ... [още]

 
Поддържане регистрацията на ЗП 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 46 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Защо се налага поддържане на регистрацията на земеделските производители? След отписване от регистъра на земеделските производители кога може да се поднови регистрацията?[още]

 
Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Февр-2016
Прочетете за 82 минути и 37 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 9 от 2 февруари 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно ... [още]

 
Държавен фонд "Земеделие" намали лихвите по част от заемите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

С решение на управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" бе намален годишният лихвен процент за новоотпусканите кредити. От 5% той спадна на 4%.    Облекчените лихвени условия ще бъдат ... [още]

 
С 6 млн. лв. държавата ще компенсира растениевъдите за щети от природни бедствия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 4 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд "Земеделие" ще даде държавна помощ в размер на общо  6 млн. лв. на земеделските стопани, които са претърпели загуби от природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили ... [още]

 
Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Ян-2016
Прочетете за 40 минути и 33 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Брой 8 от 29 януари 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно   Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба ... [още]

 
Утре ще бъдат изплатени 29,5 млн. лв. помощ за отглеждане на говеда 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Ян-2016
Прочетете за 36 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Утре ще бъде направено доплащането от 29,5 милиона лева на 5835 бенефициенти на национална преходна помощ за говеда, която е обвързана с производството. За това информира министърът на земеделието и храните ... [още]

 
ДФЗ одобри за финансиране 637 проекта на млади фермери 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Ян-2016
Прочетете за 48 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен донд "Земеделие" даде одобрение за финансиране на 637 проекта на млади фермери, възнамеряващи тепърва да развиват агробизнес.     Финансирането е по новата Програма за развитие на ... [още]

 
Срокът за възражения относно обхвата на субсидираните площи изтича 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Ян-2016
Прочетете за 49 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Днес изтича крайният срок, в който земеделските производители имат възможност да подадат възражения за обхвата на площите, за които очакват субсидии. Срокът за подаване на възражения за обхвата на ... [още]

 
Договор за частно складиране на сирене подписа ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Ян-2016
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие" подписа първия договор по извънредната схема за подпомагане за частно складиране на някои видове сирена.   Страната ни се включи успешно в отворената от Европейската ... [още]

 
16 мерки и подмерки от ПРСР ще бъдат отворени през 2016 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Ян-2016
Прочетете за 3 минути и 0 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Общо 16 на брой мерки и подмерки от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. ще бъдат отворени за прием през 2016 г. Това показва индикативният график за прием на заявления за подпомагане по ПРСР ... [още]

 
Стартира подписването на договорите по програмата за пчеларство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Ян-2016
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд "Земеделие" обяви, че е приключил с проверките на приетите заявления по Националната програма по пчеларство за тригодишния период от 2014 до 2016 г., а от тази седмица стартира подписването на ... [още]

 
В овцевъдството се очаква положителен прираст 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Ян-2016
Прочетете за 49 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

През настоящата година ще има положителен прираст в овцевъдството. Това посочи Симеон Караколев, председател на Националната асоциация на млечните овце в България, предаде "Фокус".   През последните 15 ... [още]

 
Регистър ще следи за измами със субсидии 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Ян-2016
Прочетете за 1 минутa и 40 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Фермери ще имат възможност да докладват свои колеги, в случай че мамят с броя на отглежданите от тях животни и по този начин източват хазната със субсидии. Това ще стане възможно, след като до края на годината на сайта ... [още]

 
ДФЗ актуализира графика на директните плащания за кампания 2015 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Ян-2016
Прочетете за 35 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие“ публикува обновен индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015, които ще се направят през 2016 г.   Графикът отчита ... [още]

 
Имат ли земеделските производители задължение да отглежда определени култури 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Ян-2016
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Субсидиите за отглеждане на различни селскостопански култури стимулират много собственицина земеделска земя да се заемат с производство. На лице ли е обаче задължение за земеделския производител да отглежда ... [още]

 
ДФЗ разплатил 99 на сто от бюджета на ПРСР през 2015 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Ян-2016
Прочетете за 1 минутa и 44 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

През 2015 г. Държавен фонд "Земеделие" е изплатил 99% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г. Заедно с директните плащания и програма "Рибарство" са изплатени средства в ... [още]

 
Нова агенция ще заверява евросубсидиите, предназначени за фермери 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Ян-2016
Прочетете за 57 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Към Министерство на земеделието и храните ще се създаде нова агенция, чиято задача ще бъде да заверява евросубсидиите за фермери. Това става видно от проект на постановление на Министерския съвет, който е публикуван ... [още]

 
Обнародване на Постановление № 370 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на ДФЗ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Дек-2015
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В извънредния брой 103  от 30 декември 2015 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 370 от 23 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на ... [още]

 
Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Дек-2015
Прочетете за 3 минути и 28 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

(обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 ... [още]

 
Страната ни е първа по спад на площите за биоземеделие в Европейския съюз 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Дек-2015
Прочетете за 2 минути и 37 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Органичното земеделие в ЕС се разраства с устойчиви темпове. Тенденцията у нас обаче е в противоположна посока. Страната ни е номер 1 в общността по спад на площите, които са заети с биологично отглеждани култури през ... [още]

 
Отказана преференция за преотстъпен корпоративен данък 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 22-Дек-2015
Прочетете за 2 минути и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Основателно ли е отказана преференция за преотстъпен корпоративен данък на земеделски производител (ЕООД) по чл.189 б от ЗКПО във връзка с чл.167 ал.1 от с.з. при установени публични задължения от последваща данъчна ... [още]

 
Стартира кандидатстването за помощ за складиране на свинско месо 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Дек-2015
Прочетете за 1 минутa и 45 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд "Земеделие" стартира приема на заявления за подпомагане на частното складиране на свинско месо, информират от фонда. Документите трябва да се подават в централата на фонда в София.    За ... [още]

 
До 31 декември земеделците избират как да се облагат доходите им през 2016 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Дек-2015
Прочетете за 50 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си през следващата година. Ако изберат облагането да бъде по реда, предвиден за едноличните ... [още]

 
13 млн. лв. изплати ДФЗ на животновъди, засегнати от млечната криза 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Дек-2015
Прочетете за 58 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие“ изплати сумата от близо 13.3 млн. лева, включително 1 541 108 лв. национални средства, като временна извънредна помощ за преодоляване последиците от кризата на пазара на мляко в Европейския ... [още]

 
За седмица ДФ Земеделие изплати над 151 млн. лв. по ПРСР 2007 - 2013 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Дек-2015
Прочетете за 48 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

През изминалата седмица Държавен фонд „Земеделие“ плати субсидии по 546 проекта в размер на 151 450 022 лв. по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.: 12 "Създаване на стопанства на ... [още]

 
Стартира изплащането на 19 млн. лв. за говедовъди 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Дек-2015
Прочетете за 48 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд "Земеделие" стартира изплащането на първия транш субсидии за подпомагане по Схемата за говеда и биволи, която не е обвързана с производството.   Близо 6 000 стопани ще се възползват от ... [още]

 
Животновъди с възможност да разсрочат стари кредити за фураж 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Дек-2015
Прочетете за 1 минутa и 26 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Управителният съвет на ДФ "Земеделие" реши да вземе мерки за разсрочване на кредити, които са теглени от животновъди за покупка на фураж между 2008 и 2010 г. и през 2012 г.    Това е поредно отсрочване на ... [още]

 
По схемата de minimis зеленчукопроизводители ще получат 1 млн. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Дек-2015
Прочетете за 1 минутa и 7 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Между 4 и 10 декември ДФ "Земеделие" ще приема заявленията на зеленчукопроизводители, които желаят да получат частични компенсации за разходите по отглеждане на културите през настоящата година. Общата сума ... [още]

 
За всички договори под условие по мярка 121 е осигурен бюджет 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Дек-2015
Прочетете за 31 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Към изтичането на крайния срок в Наредба 8 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" - 30 ноември 2015 г., са подадени общо 789 заявки за ... [още]

 
Данните от проверките за агроекологични плащания са налични 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Дек-2015
Прочетете за 49 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Кандидатите по 2 мeрки: 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 и 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020, могат да видят резултатите от проверките на ... [още]

 
Счетоводни документи, изискани от ЗП при кандидатстване за плащане 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 30-Ноем-2015
Прочетете за 25 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Лице, което е регистрирано като земеделски производител сега ще подава документи за искане на плащане. От Държавен Фонд Земеделие му изискват, ако има, да представи счетоводен баланс, ОПР и справка за ДМА. Това правилно ... [още]

 
Обнародвания в бр. 92 от 27.11.2015 г. на Държавен вестник 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 32 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 92 от 27 ноември 2015 г. на Държавен вестник са обнародвани: Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското ... [още]

 
Директните плащания за Кампания 2015 стартират по график от края на месец януари 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ работи по индикативен график за плащане на субсидиите по директните плащания за кампания 2015. В него са взети предвид всички етапи на обработката на заявленията, нормативно заложените срокове, ... [още]

 
Заявления за извънредна субсидия за производителите на животински продукти се приемат от днес 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 38 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От понеделник, 23 ноември 2015 г., започва приемът на заявления по схемите за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти.   Подпомагането ще се дава на производителите на краве, овче, козе и ... [още]

 
Обновявания в бр. 90 от 20.11.2015 г. на Държавен вестник 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 3 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 90 от 20 ноември 2015 г. са обнародвани: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и ... [още]

 
За проекти в сектор Рибарство са изплатени над 4 млн. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 18 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ изплати 4 347 145 лева за проекти по 3 инвестиционни мерки от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).   По мярка 2.1 ... [още]

 
Извънредна помощ в размер на 13,3 млн. лева получиха животновъдите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Ноем-2015
Прочетете за 47 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

13,3 млн. лева са отпуснати във вид на извънредна помощ за животновъдите, информират от Министерството на земеделието.   Извънредната мярка, която бе определена от Европейската комисия, има за цел преодоляване ... [още]

 
Мерките по новата програма за рибарство се отварят през 2016-та 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 3 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В началото на тази седмица страната ни е получила официално одобрение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общият бюджет на програмата е с 113,5 млн. евро по-висок в сравнение със старата програма. Това каза ... [още]

 
907 проекта по мярка 121 от старата ПРСР одобри Държавен фонд Земеделие 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 13 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие” приключи разглеждането на проекти от последния прием през 2015 г. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. От подадените общо 1 006 на брой заявления, за ... [още]

 
Обнародване на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2008 г. в бр. 88 от 13.11.2015 г. на Държавен вестник 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Ноем-2015
Прочетете за 39 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 88 от 11 ноември 2015 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските ... [още]

 
Обнародвания в бр. 87 от 10.11.2015 г. на Държавен вестник 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Ноем-2015
Прочетете за 36 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 87 от 10.11.2015 г. на Държавен вестник бяха обнародвани: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от ... [още]

 
Документи по схемите за млади стопани и за памук се приемат до 1-ви декември 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

До 1-ви декември земеделските стопани, които са кандидатствали по схемата за Специално плащане за памук (Памук), следва да предоставят в съответната областна дирекция на Фонда сключен договор за изкупуване на ... [още]

 
11,7 млн. лв. получава сектор  
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В 4 схеми са разпределени общо 11 742 820 лв., предоставяни на фермерите от сектор „Животновъдство“ по временната извънредна помощ, която е определена от ЕК за преодоляване последиците от кризата на пазара на мляко в ... [още]

 
Приемът по Националната пчеларска програма започва от днес 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Окт-2015
Прочетете за 58 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От днес, 26 октомври, стартира приемът на заявления за подпомагане по мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. Документи ще се приемат до 6 ноември, като финансовата помощ за подпомагане за периода е в ... [още]

 
От бюджета на старата ПРСР са усвоени 82% 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

82 на сто е усвояването на бюджета по старата Програма за развитие на селските райони. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред БНТ.   По нейните думи с 2,5 млрд. евро са подпомогнати ... [още]

 
780 млн. евро по 4 европрограми ще управлява държавен фонд 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Окт-2015
Прочетете за 2 минути и 3 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Парите за безвъзмездното финансиране на европроекти през новия програмен период ще бъдат редуцирани за сметка на по-сериозното прилагане на различни финансови инструменти, сред които преференциални заеми и ... [още]

 
Няма евросредства за винарския бранш, той се оплаква на ЕК 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 17 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Винопроизводители се обявиха против предложения механизъм за класиране на проекти по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" на ПРСР.   "Ако не бъде променен ... [още]

 
Субсидии за биволовъдите в размер на 3.6 милиона са преведени за ден 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Окт-2015
Прочетете за 29 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Фонд „Земеделие“ преведе само за един ден 3 595 409 лева субсидии на 232-ма биволовъди по Схемата за обвързано подпомагане за биволи. Над 12 000 земеделски стопани, които отглеждат крави, над 14 000 собственици на кози и ... [още]

 
Започна изплащането на субсидиите за животновъди по схемите за обвързана подкрепа 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Фонд „Земеделие“ стартира изплащането на субсидии за подпомагане на сектор „Животновъдство“. Повече от 12 000 земеделски стопани, които отглеждат крави, над 14 000 собственици на кози и овце, а също и 239 фермери, ... [още]

 
Общини с проекти за селските райони получават ДДС за 61 милиона лева 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Окт-2015
Прочетете за 31 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 61 млн. лева за ДДС на общини, бенефициенти по ПРСР. Средствата са отпуснати в съотвестие с Постановление 269 от 2 октомври 2015 г. на Министерски съвет и публикувано в ДВ, брой ... [още]

 
1,5 млрд. лв. за 2 месеца се готви да изплати Държавен фонд "Земеделие" 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 8 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Фонд "Земеделие" е създал специална организация, с чиято помощ да успее да изплати около 1.5 млрд. лв. през следващите 2 месеца. Ако това не се случи, 2/3 от парите ще бъдат изгубени, зпоради изтичането на крайния срок ... [още]

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на ЕС 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Окт-2015
Прочетете за 18 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 79, от дата 13.10.2015 г. на Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз. Пълните изменения ... [още]

 
За седмица Държавен фонд "Земеделие" изплати близо 45 млн. лева за 242 проекта от ПРСР 2007 - 2013 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Окт-2015
Прочетете за 42 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

През изминалата седмица бяха изплатени 242 проекта от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. на обща стойност 44 808 881 лв.       Реализираните проекти са по мерките: 121 „Модернизиране на ... [още]

 
Земеделците без задължение да монтират нивомери на подвижните резервоари 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 9 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Фермерите няма да имат задължението да монтират нивомери на съдовете за течни горива, които ползват за собствени нужди. Това е записано в проект на наредба, която бе публикувана на сайта на Министерството на ... [още]

 
За ден Държавен фонд "Земеделие" изплати 30 милиона лева по ПРСР 2007 - 2013 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Окт-2015
Прочетете за 51 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Разплатените субсидии са по общо 325 на брой проекта по следните мерки: 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“; 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“; 123 „Добавяне на стойност към ... [още]

 
От 16 октомври животновъдите ще получат 113 млн. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

През първата възможна седмица за отпускане на средства, стартиращо на 16 октомври, ще бъдат изплатени 70% от субсидиите за животновъди, или 113 млн. лв. През декември ще се платят оставащите 30 на сто от подпомагането. Това ... [още]

 
Ако закъснеят с изпълнението на проекти, земеделците ще дължат неустойки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 4 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Земеделските стопани ще дължат неустойки, в случай че спечелят проекти по ПРСР 2014-2020 и не стартират работа по тях навреме работа. Санкцията обаче няма да бъде налагана, ако до 6 месеца от сключването на договора ... [още]

 
Изплащане на рента в натура 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Септ-2015
Прочетете за 2 минути и 32 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Земеделски производител, регистриран по ЗДДС, изплаща поземлена рента в натура. Какво е третирането по ЗДДС?[още]

 
Изкупуване на селскостопанска продукция от ФЛ, които не са ЕТ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 29-Септ-2015
Прочетете за 2 минути и 39 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Изкупуваме селскостопанска продукция от физически лица, които не са ЕТ. Какви са нашите задължения за начисляване, удържане и внасяне на данъци?[още]

 
Подпомагане на рибарските общности с над 330 хил. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 3 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Допълнителни 332 100 лв. за реализирането на четири проекта по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) преведе Държавен фонд ... [още]

 
Ускорено възстановяване на ДДС за ЗП 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 24-Септ-2015
Прочетете за 3 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Какви са условията за ускорено възстановяване на ДДС за земеделски производители?[още]

 
Заем за торове и семена с лихва 4,5% могат да вземат зърнопроизводителите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 28 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Зърнопроизводителите имат възможност да се възползват от кредит за покупка на минерален тор и семена за производство на пшеница, реколта 2016 г. Заемът ще бъде с годишна лихва от 4.5 на сто, реши управителният съвет на ... [още]

 
Субсидии за животновъдите ще изплаща ДФЗ от 16 октомври 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Септ-2015
Прочетете за 56 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 16 октомври Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) стартира с плащанията към животновъди по обвързаното производство. През декември ще се направят доразплащания по агроекология от стария програмен период, а от месец януари ... [още]

 
Наполовина на европейските субсидии получават нашите фермери 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Проблемите на българските млекопроизводители се дължат на лошо договорените условия с Европейския съюз и високия процент на сивия сектор в бранша. Около тази теза се обединиха пред телевизия Bulgaria ON AIR ... [още]

 
Еврокомпенсациите за фермерите да са според загубите настоява България 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 8 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Българският земеделски министър Десислава Танева посрещна с одобрение решението на колегите си от ЕС да отпуснат 500 млн. евро в подкрепа на фермерите. Тя дава предложение финансовият пакет за всяка конкретна държава ... [още]

 
Само за ден за пари за техника са кандидатствали над 600 фермери 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Септ-2015
Прочетете за 53 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Още през първия от 6-те дни, през които може да се кандидатства по извънредния прием на проекти за покупка на земеделска техника, са подадени над 600 заявления, съобщи Държавен фонд "Земеделие", обобщавайки даните ... [още]

 
Финансиране ще получат близо 1500 пчелари 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Септ-2015
Прочетете за 48 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Приключи приемът на заявления за плащане на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. за пчелари, които са изпълнили инвестициите си по съответните мерки. В предвидените ... [още]

 
300 броя заявления за застраховане на селскостопанска продукция са били подадени 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 1 секундa

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Земеделските стопани имаха възможност и  през 2015 г. да кандидатстват за„помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“. По схемата са подадени на брой ... [още]

 
На 7 септември стартира приема по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Септ-2015
Прочетете за 42 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От 7 до 12 септември Държавен фонд „Земеделие“ ще приема заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на ... [още]

 
Половин милион лева в подпомагане на коневъдите у нас 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Авг-2015
Прочетете за 28 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

500 хил. лева ще бъдат изплатени с оглед да се подпоогне коневъдството у нас, съобщават от Фонд "Земеделие".    Парите са по схемата De minimis и с тях ще бъдат подкрепени стопани, които отглеждат 7600 коня под ... [още]

 
Земеделските бензиностанции с отстъпка от НАП 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Авг-2015
Прочетете за 55 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

След масовите протести на земеделски произвдители от цялата страна в края на месец юли НАП взе решение да направи изключение за техните ведомствени бензиностанции.   Всички, зареждащи течни горива за ... [още]

 
4 млн. допълнително за производителите на праскови 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 10 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

През тази година за производителите на праскови са предвидени допълнителни средства в размер на 4 млн. лева. Фермерите ще ги получат, след като приключи кампанията за директни плащания. Това бе съобщено от Десислава ... [още]

 
Предварителната проверка по критериите за подбор на проекти за инвестиции в земеделски стопанства приключи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Юли-2015
Прочетете за 2 минути и 9 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед №РД 09-213 от 27.03.2015 г. на ... [още]

 
Още 116 650 лева за участия в изложения отпуска Държавен фонд Земеделие 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 7 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Още 116 650 лева по схемата „Помощ за участие в изложения” за 2015 г. отпуска Държавен фонд "Земеделие". Това реши Управителният съвет на Фонда на последното си заседание. Тези средства ще се разпределят ... [още]

 
Договор свързани лица 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 25-Юли-2015
Прочетете за 14 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Земеделски производител, който е регистриран като такъв, също е и управител на ЕООД. Може ли ЗП-то да сключи договор със ЕООД-то за извършена услуга при положение, че зем. производител и управителя са едно и също лице и ... [още]

 
Данъчен кредит при закупуване на машина от Чехия 
от Павлина Николова, 25-Юли-2015
Прочетете за 3 минути и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Фирма занимаваща се със биологично земеделие иска да закупи машина от Чехия. Ще може ли да ползва приспадане на данъчен кредит в такъв случай?[още]

 
Осчетоводяване на вземания на ЗП 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Юли-2015
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Регистриран земеделски производител, който е ЕООД приключва 2014 г. с несъбрани вземания от доставчик за 47 000 лв. и са осчетоводени като приход за фирмата. Как следва да ги осчетоводя и приключа 2015 г. в случай, че не бъдат ... [още]

 
Как земята ни да не бъде разпределена като бяло петно 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Юли-2015
Прочетете за 3 минути и 3 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

И друг път е ставало дума за т.нар. „бели петна“ – за да не пустеят земеделските земи, чиито собственици не ги обработват, те се разпределят служебно за ползване между арендатори, година за година. Как земята ни ... [още]

 
Отчитане на продажба на произведена продукция на ЗП 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 20-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Следва ли регистрираните земеделски производители да издават фактури при продажба на произведената от тях земеделска продукция на борси и тържища?[още]

 
Без цялостна концепция за развитие на биоземеделието въпреки увеличение петкратно европари за сектора 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Юли-2015
Прочетете за 2 минути и 11 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Основният проблеми пред българските биопроизводители е преработката на продуктите и липсата на комплексност за тяхното развитие. Само 10% от биопродуктите остават на нашия пазар, а останалите се изнасят за страните ... [още]

 
Данъци за юридически лица - ЗП 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 14-Юли-2015
Прочетете за 5 минути и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: На какви данъци подлежат юридическите лица - земеделски производители?[още]

 
Счетоводство на ЗП 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 13-Юли-2015
Прочетете за 45 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: В кои случаи регитсрираните земеделски производители следва да водят счетоводство и в кои не следва да водят счетоводство?[още]

 
ЗП облагани като ЕТ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 10-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Как се упражнява правото на избор физически лица, регистрирани като земеделски производители, които не са търговци по Търговския закон да се облагат като еднолични търговци?[още]

 
Прилагане на счетоводна и финансова отчетност с селскостопански предприятия 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Юли-2015
Прочетете за 8 минути и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Как се прилагат правилата на счетоводната и финансова отчетност в селскостопанските предприятия?[още]

 
Закон за подпомагане на земеделските производители 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Юни-2015
Прочетете за 19 минути и 57 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октмври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.24 от 24 ... [още]

 
Застраховането на селскостопанска продукция продължава с допълнително отпуснати 700 хиляди лева 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Юни-2015
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

С още 700 000 лв. е увеличен бюджетът за 2015 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Решение за това е взел Управителният съвет на ... [още]

 
Доходи на физически лица, регистрирани като ЗП 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 25-Юни-2015
Прочетете за 5 минути и 36 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Как се облагат доходите на физически лица, регистрирани като земеделски производители?[още]

 
Неподадена навреме декларация по чл. 55 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 23-Апр-2015
Прочетете за 2 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: ЗП регистриран като такъв сключва граждански договор с лице от м. януари до м. април 2014 г., но не е подавал декл. по чл. 55? Хонорара е изплатен в брой, всеки месец е подавана декларация обр. 1 и обр. 6. Възможно ли е договора, ... [още]

 
Санкции при неподаване в срок на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 18-Апр-2015
Прочетете за 1 минутa и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Земеделски производител наема на граждански договор лице през 2013 г. и 2014г., но не е подадена декларация по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ за 2013 г. може ли да се подаде сега до 30-ти април за 2013 и 2014 г. и ще последват ли санкции за ... [още]

 
Облагат ли се приходи от субсидии по ЗДДС 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 31-Март-2015
Прочетете за 2 минути и 32 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Регистриран съм като земеделски производител и произвеждам пшеница. Получавам и субсидии от Държавен фонд земеделие. Приходите от продажби на пшеница собствено производство и получените субсидии формират ли ... [още]

 
ЗП ЕООД -осигуряване на служител и отсрочване на данък 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Март-2015
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Земеделски производител, който е ЕООД иска да наеме на трудов договор работник - тракторист. Какви стъпки трябва да предприема за подаване на договора в НАП, колко е минималния осигурителен праг за дейността и трябва ... [още]

 
Код по КИД и по НКИД - разлика 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 27-Март-2015
Прочетете за 1 минутa и 20 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Попълвам ГФО и ми е трудно да определя Икономическата дейност на предприятието. ЕООД то се занимава с обработка и поддържане на пасища и мери в Натура 2000 в региона на Странджа планина. Единствен приход са субсидии и ... [още]

 
Преотстъпен данък в ГДД с баркод 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 27-Март-2015
Прочетете за 1 минутa и 10 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Регистриран земеделски производител, който е ЕООД иска да ползва преотстъпване на корпоративен данък. Попълвам декларация с баркод по чл. 92 и приложение 1. В декларацията не ми позволява на ред 13 да напиша сумата на ... [още]

 
Билогични активи на земеделски производител и тяхната отчетност 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 24-Февр-2015
Прочетете за 2 минути и 32 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Земеделски производител е спечелил проект по мярка 121. До момента не ме у водена отчетност. Фонд "Земеделие", за да му отпусне парите, изисква заведено счетоводство. Земеделският производител има телета и крави - ... [още]

 
Активи земеделска земя 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 13-Февр-2015
Прочетете за 1 минутa и 14 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Фирма закупува земеделски земи - ниви и овощна градина с предварителен договор като са посочени, че нивите са 20дка за 12000лв, а овощната градина е 60 дка за 120000 лв(2000 лв.дка). Нотариус издава два нотариални акта, като в ... [още]

 
Подаване на декларация по чл.29 а ал.4 от ЗДДФЛ 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 06-Февр-2015
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Трябва ли да сe подава отново Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от земеделски производител-физическо лице , при положение че през 2014 e ... [още]

 
Счетоводство 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 02-Февр-2015
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Как се осчетоводява продажба на селскостопанска продукция, когато е под нейната себестойност? В коя сметка се отразява загубата от разликата?[още]

 
Декларации за гориво за фермерите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Ян-2015
Прочетете за 46 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

От днес до 13 февруари земеделските производители могат да подават окончателните декларации за държавната помощ за гориво в общинските служби по земеделие. Държавата е отпуснала 84 милиона лева. 60% от тях бяха ... [още]

 
Облагане доходите на ФЛ- регистриран земеделски производител 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 09-Окт-2014
Прочетете за 3 минути и 47 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Какви са вариантите за облагане на доходите на физически лица – регистрирани земеделски производители?[още]

 
Доходите на регистрираните земеделски производители, регистрирани по ЗДДС и справката по чл. 73 от ЗДДФЛ 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 26-Авг-2013
Прочетете за 1 минутa и 1 секундa

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Попадат ли в обхвата на деклариране по чл. 73 от ЗДДФЛ, считано от 01.01.2013 г. на доходите на регистрираните земеделски производители, които са регистрирани по ЗДДС?[още]

 
Продажба на зеленчуци на открито от земеделски производител и касова бележка 
от Павел Йончев, 04-Септ-2012
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Регистриран земеделски производител съм и не съм регистриран по ДДС. Продавам си зеленчуците, наредени на пейката пред вратата на къщата. Трябва ли да издавам касови бележки?[още]

 
Двустранно счетоводство от земеделски производител, регистриран по ЗДДС 
от Росен Атанасов, 04-Септ-2012
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Задължително ли е да водя двустранно счетоводство на земеделски производител, регистриран по ЗДДС?[още]

 
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ 
от Росен Атанасов, 10-Апр-2012
Прочетете за 20 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Подавам ли Справката по чл.73 от ЗДДФЛ, за рента на земеделска земя? Аз съм регистриран земеделски производител и не съм ЕТ.[още]

 
Облагане с право на избор при регистрираният земеделски производител 
от Павел Йончев, 03-Март-2012
Прочетете за 28 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Има ли срок и на какви условия трябва да отговаря регистрираният земеделски производител за да подаде декларация за правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа?[още]

 
Облагане на получена субсидия от регистриран земеделски производител 
от Павел Йончев, 03-Март-2012
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Получена е субсидия от регистриран земеделски производител. Доходът облагаем ли е?[още]

 
ЕООД и нормативно признати разходи по ЗКПО 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
Прочетете за 22 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Има ли нормативно признати разходи за ЕООД – земеделски производител?[още]