X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Счетоводство

Активи

07Февр2018

Отчитане на актив, закупен от фондация с изцяло нестопанска дейност

от Трендафил Василев на 07 Февр 2018
Въпрос: Фондация - юридическо лице с нестопанска цел, съгласно учредителния акт осъществява дейност в частна полза. Фондацията извършва само нестопанска дейност. Има сключен договор за отпускане на грант със значение на ...
02Февр2018

Данъчно събитие и начисляване на ДДС при закупуване на недвижим имот

от Елена Илиева на 02 Февр 2018
Въпрос: Фирмата сключва предварителен договор за закупуване на недвижим имот - производствен терен със сгради, който до момента ползва под наем. В договора е определена продажна цена, която ще бъде изплащана на 60 месечни ...
20Дек2017

Продажба на актив на работник във фирма и данъчно третиране

от Елена Илиева на 20 Дек 2017
Въпрос: Във връзка с продажба на актив (товарен автомобил) ООД да продаде товарен автомобил на физическо лице. Уточнявам: датата на придобиване на ДА е 29.05.2013 г. Ползван е пълен данъчен кредит, възстановен със съдебно решение на ...
04Дек2017

Осчетоводяване на разходи за ДА за газоразпределително АД

от Елена Илиева на 04 Дек 2017
Въпрос: Газоразпределително дружество АД изгражда по стопански начин съоръжения за извършване на дейността си, разширява газоразпределителната мрежа с нови газопроводни и ГЗРП пунктове за измерване на разпределеното ...

Лизинг

22Авг2017

Осчетоводяване на финансов лизинг на автомобил с точка в договора за евентуалното му връщане на лизингодателя

от Наталия Василева на 22 Авг 2017
Въпрос: Как да осчетоводя финансов лизинг за автомобил с точка в договора за евентуалното му връщане на лизингодателя?
26Май2016

Представяне на оперативния лизинг във финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО

от Христо Досев 26 Май 2016
Лизингът като търговска сделка по реда на търговското законодателство. В нашето търговско законодателство са застъпени и разгледани правните норми, които се прилагат по отношение на юридическата форма на ...

Дивиденти

20Март2018

Разпределяне на дивидент след подаване на ГФО и ГДД

от Елена Илиева на 20 Март 2018
Въпрос: Фирмата е регистрирана през 2017 г. Подаден е ГФО и ГДД. Дружеството е на печалба. Управителят взема решение за разпределяне на дивидент. Цялата ли печалба следва да се разпредели като дивидент? Кога трябва да се плати ...

Документи

07Дек2016

Издаване на фискален бон при касово плащане от ЮЛНЦ

от Елена Илиева на 07 Дек 2016
Въпрос: Спортен клуб - сдружение с нестопанска цел - за извършено плащане за трансфери на състезатели, картотекиране на състезатели, треньори и други заплатени в брой в касата на други спортни клубове (също сдружения с ...
23Ноем2016

Съхраняване на хартиен екземпляр от издадени фактури

от Елена Илиева на 23 Ноем 2016
Въпрос: Фирмата ни издава над 3000 фактури месечно. Работим с ERP софтуер, който съхранява в електронен вид издадените фактури. С оглед на това че няма място за съхранението на толкова много документи, може ли да не се съхранява ...
04Ноем2016

Таксите на Агенцията по вписвания оспорва в съда Стопанската камара

от PortalSchetovodstvo.bg 04 Ноем 2016
Българската стопанска камара (БСК) е подала жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу размера на таксите, които Агенцията по вписванията събира.   Това е първият от редица съдебни искове срещу размера ...
09Март2016

Формуляри по ППЗДДС - уведомление за извършена продажба, удостоверение за регистрация, удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС

от PortalSchetovodstvo.bg 09 Март 2016
Можете да изтеглите формулярите на следните уведомление и удостоверения от линковете:   Уведомление за извършена продажба по чл.131 от ЗДДС (чл.83, ал.3 от ППЗДДС); Удостоверение за регистрация (Приложение ...

Счетоводни записи

02Март2018

Отчитане на приход от ваучери по договор с Грабо

от Елена Илиева на 02 Март 2018
Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, е сключила договор с Грабо за продажба на ваучери за услуга. Срока на ваучера е от м.февруари до м.март. Доставчикът ще преведе 80% от приходите в петдневен срок, след настъпване на ...
14Февр2018

Счетоводна сметка за завеждане на закупени чугунени паркови стълбове

от Евгени Рангелов на 14 Февр 2018
Въпрос: По коя сметка трябва да се заведат закупени чугунени паркови стълбове на стойност 14 373,48 лв.: по сметка 2202 или по сметка 2049, разбити, както следва: 1. Доставка на парков стълб чугунен 315: 11 бр. х 990,60 лв. = 10 896,60 лв. ; 2. Доставка ...
11Ян2018

Покриване на загуба в ЕТ с парични заеми от ФЛ

от Елена Илиева на 11 Ян 2018
Въпрос: ЕТ, регистриран като земеделски производител, има непокрита загуба от минали години, която е много стара и не може да се приспада. В същото време през годините физическото лице собственик на ЕТ е вкарвало пари в ЕТ, ...
18Окт2017

Счетоводни операции за отразяване за получени безплатни мобилни апарати

от Наталия Василева на 18 Окт 2017
Въпрос: Българско дружество използва мобилни услуги, предоставени от мобилния оператор Мобилтел ЕАД. Като лоялен клиент на Мобилтел ЕАД на дружеството са предоставени мобилни апарати – като за тях дружеството не е ...

Закон за счетоводство

04Авг2016

Годишни доклади на предприятието по Закона за счетоводството

от проф. д-р Стоян Дурин 04 Авг 2016
Годишният доклад за дейността съдържа най-малко следната информация: а) обстоен преглед, който представлява вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, ...
03Юли2016

Най-подходящ метод за изписване на материали и гориво

от Елена Илиева на 03 Юли 2016
Въпрос: Дружество с ограничена отговорност - фирма, с дейност нестандартно оборудване и машиностроене с производство на детайли в сферата на машиностроенето, собствена продукция, която се реализира в ЕС. Кой е най подходящият ...
30Март2016

Счетоводни записвания за приход от спонсорство

от Наталия Василева на 30 Март 2016
Въпрос: ЕООД има дейност в областта на изкуството - учи деца и големи на спортни танци. Организира концерти на изпълнители. Наема зали, продава билети. Получилo е приход - спонсорство за концерт. Какви счетоводни записвания да ...
22Март2016

Приспадане на счетоводна загуба и начисляване на корпоративен данък

от Елена Илиева на 22 Март 2016
Въпрос: Приспадане на счетоводна загуба. ДАННИ: 2013 г. Загуба - 4936.61 лв 2014 г. Печалба - 63771.51лв ГДД по чл. 92 за 2014 г. - приспадната загуба в размер на 4936.61 лв. ДФР: ред 9.1 ..................................... 58834.90 лв. ред 11 полагащ се ...

Ваучери за храна

13Окт2016

Подаръчни ваучери, предоставяни на бизнес партньори за постигнати резултати

от Елена Илиева на 13 Окт 2016
Въпрос: Фирмата е с предмет на дейност производство и търговия с електроинструменти. Собствениците имат желание да стимулират за постигнати резултати бизнес партньорите ни. Mоже ли това да се извърши чрез подаръчни ваучери ...
03Ян2014

Счетоводно отчитане на ваучери за храна

от доц. Светлозар Стефанов на 03 Ян 2014
Въпрос: Какви счетоводни стаии, следва да се съставят по отношение на отчитането на ваучерите за храна?

ГФО

23Март2018

Декларации и отчети за консорциум по ЗЗД без дейност

от Елена Илиева на 23 Март 2018
Въпрос: Какви декларации и отчети трябва да се подават за дружество (консорциум), регистрирно по ЗЗД, ако през 2017 г. не е извършвало  дейност? Към момента съм подал единствено декларация към НСИ за неактивност през 2017г.
30Ян2018

Задължителни части на ГФО 2017 за микро и малки предприятия

от Елена Илиева на 30 Ян 2018
Въпрос: Какви са задължителните части на ГФО 2017 г. за микро и малки предприятия? Кои подлежат на публикуване? Може ли микропредприятие да състави само баланс и ОПР в несъкратена форма без приложение?
19Ян2018

ГОД за фирми в ликвидация, консолидирани ГОД и приложение 11

от PortalSchetovodstvo.bg 19 Ян 2018
В брой 7 от 19 януари 2018 г. на Държавен вестник са обнародвани формулярите на: Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от ................. До ............... 2018 ...
16Ян2018

ГОД на пенсионните дружества и фондове, статистически справки за бюджетни предприятия и банки

от PortalSchetovodstvo.bg 16 Ян 2018
В брой 6 от 16 януари 2018 г. на Държавен вестник са обнародвани формулярите на: Годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества през 2017 година Вижте го тук >>>   Годишен отчет за дейността на ...

Счетоводно отчитане

21Март2018

Счетоводно отчитане на суми от фирмена сметка, изтеглени от банкомат

от Евгени Рангелов на 21 Март 2018
Въпрос: Собственик на фирма тегли суми от банкомат от фирмената сметка. Няма насрещен разходнооправдателен документ за тези суми. Счетоводно сумите са разнесени като захранване на каса. Става дума за периода от 2014, 2015 до 2016 ...
21Март2018

Счетоводно отчитане на закупени земя и сграда и разходи за архитектурни планове за строителство

от доц. д-р Теодора Рупска на 21 Март 2018
Въпрос: През м.08.2017 год. фирма купува земя (УПИ - 4 бр.) и сграда, заедно с направените, но незавършени подобрения въху земята (навес, ограда), с цел отдаване под наем и строителство на нова сграда (производствен цех). За целта са ...
19Март2018

Осчетоводяване на закупени материали

от Елена Илиева на 19 Март 2018
Въпрос: Закупили сме оборудване по договор на стойност 29044 лв. Във фактурата са записани още три материала на стойност от 500 до 1000 лв., които се монтират към оборудването за подобряване на неговата дейност. Как трябва да ги ...
16Март2018

Отразяване на невнесени осигуровки на СОЛ в баланса на ЕООД

от Трендафил Василев на 16 Март 2018
Въпрос: Самоосигуряващо се лице в ЕООД през годината има невнесени осигуровки. Осигуровките са начисляване през разчетни сметки периодично през годината. Как трябва да бъдат отразени в баланса? Правилно ли е да се отразят ...

ДМА

08Март2018

Отписване от САП и ДАП на бракуван ДМА

от Елена Илиева на 08 Март 2018
Въпрос: Транспортна фирма закупува Влекач Рено Премиум на 14.06.2017 г. за 1200,00 лв. Въведен е в САП и ДАП от 01.07.2017 г. с амортизационна норма и в двата плана 25 %. Амортизации започват да се начисляват от м. юли 2017 г. Активът е бракуван ...
26Февр2018

Корекции при разминаване на налични активи в САП и ДАП

от Елена Илиева на 26 Февр 2018
Въпрос: При анализирането на ДМА в края на годината се установи разминаване на наличните активи, заведени в САП и тези в ДАП. Разликта произлиза от неотписан актив в ДАП, но отписан от САП. Какви корекции трябва да бъдат ...
28Авг2017

Продажба на ДМА на служител. Доставка към свързано лице

от Ели Марова на 28 Авг 2017
Въпрос: Фирма продава ДМА на свой служител. Към датата на продажбата активът е с балансова стойност 100 лв. (покупка стойност 700 лв.). Издали сме фактура на служителя за 60 лв. с вкл. ДДС. Въпросът ми е трябва ли да възстановим ДДС, ...
23Авг2017

ДМА, които няма да се използват в дейността на земеделско предприятие

от Трендафил Василев на 23 Авг 2017
Въпрос: Могат ли ДМА, които 2017г. няма да бъдат използвани в дейността на фирмата, поради отдаване под наем на земеделската земя на друга фирма, да бъдат прехвърлени в сметка 302 като материали и за колко години? Допълнение към ...

НСФОМСП

30Юни2017

Предаване на счетоводни документи в държавен архив след заличаване на фирма в Търговския регистър

от Елена Илиева на 30 Юни 2017
Въпрос: Този месец излезе заличаването на наша фирма в Търговския регистър. Според СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, т. 5.3 ликвидаторите следва да предадат в държавния архив счетоводните документи, които ...
16Ян2017

Начален ликвидационен баланс за дружество в ликвидация

от Елена Илиева на 16 Ян 2017
Въпрос: Съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от 26.08.2016 г. се открива производство по ликвидация. Прекратяването на дружеството е обявено в Търговски регистър на 12.12.2016 г. Съгласно СС 13 към датата на съдебното ...
12Ян2016

Обнародване на постановление изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

от PortalSchetovodstvo.bg 12 Ян 2016
В брой: 3 от 12 януари 2016 г. е обнародвано: Постановление № 394 от 30 декември 2015 Г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № ...
22Юни2015

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Общи разпоредби

от PortalSchetovodstvo.bg 22 Юни 2015
В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) С прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и ...

ЗОПБ

21Март2018

Плащанията към бюджета по сметки в БНБ възможни с карта

от PortalSchetovodstvo.bg 21 Март 2018
Физическите (ФЛ) и юридическите лица (ЮЛ) ще могат да плащат с карти задълженията  си към бюджетните организации директно по сметките им в БНБ, а не през банки посредници. Това е предвидено в проектозакон, внесен от ...
30Окт2017

Нарушава ли се ЗОПБ при издаване на отделни фактури в брой, чийто сбор превишава 10 хил. лв.

от Елена Илиева на 30 Окт 2017
Въпрос: Дружеството ни е с предмет на дейност търговия с напитки. Имаме клиент, който притежава 16 търговски обекта, които са с адреси в различни населени места. От всеки обект получаваме индивидуална заявка и съответно стоката ...
21Март2017

Разпределяне на дивидент в размер на 19 хил. в брой

от Елена Илиева на 21 Март 2017
Въпрос: Фирма е ЕООД. 1. Собственикът на фирмата разпределя за 2016 г. дивидент в размер на 20 000 лв. и плаща данък в размер на 1 000 лв. 2. Собственика на фирмата не разполага с лична банкова сметка, но в банковата сметка на фирмата има ...
22Март2017

Лихви по кредити към физически лица - изплащане, преобразуване на финансов резултат, включване в справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

от Елена Илиева на 22 Март 2017
Въпрос: Юридическо лице получава през 2015 г. кредити от физически лица: единия - на стойност 10 200 лв., а другия - на стойност 13 500 лв. През 2016 г. са начислени разходи за лихви на стойност 2270.03 лв. 1. Трябва ли лихвите и главницата по ...

ЗЮЛНЦ

22Март2018

Декларация за неактивност за неработещо родителско настоятелство на детска градина

от Елена Илиева на 22 Март 2018
Въпрос: Родителско настоятелство на детска градина, регистрирано в съда и съответно с Булстат, не е регистрирано в МП за обществена дейност. През последните 4 не е извършвало дейност, съответно не събирало членски внос и няма ...
06Юни2017

Отмяна на Наредбата за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на ЮЛНЦ за общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта

от PortalSchetovodstvo.bg 06 Юни 2017
В брой 45 от 06 юни 2017 г. на Държавен вестник е обнародвано: Постановление № 105 от 1 юни 2017 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на ...
17Март2017

Начисляване на данък натура за гориво и наем на автомобил за фондация в обществена полза

от Наталия Василева на 17 Март 2017
Въпрос: Въпросът ми е за фондация, регистрирана в обществена полза. Тя има нает автомобил, за който се плаща наем, като във фактурата за наема е включено и закупеното гориво за този автомобил. Пътни листи няма написани. Следва ...
09Септ2016

Фондациите ще се регистрират в Агенцията по вписванията

от PortalSchetovodstvo.bg 09 Септ 2016
Регистрацията на ЮЛНЦ се прехвърля от окръжните съдилища на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Законопроектът бе внесен от Министерски съвет и приет II-ро четене, а като мотиви за измененията ...

Счетоводни стандарти

01Март2018

Отразяване на продажба на дялове по балансова стойност, по-ниска от номиналната

от Трендафил Василев на 01 Март 2018
Въпрос: Фирма А е ООД и има 2-ма съдружници 50/50 - ЮЛ У и ФЛ фирма Х. Фирмите са по НСС. ФЛ продава дяловете си на фирма Х по балансова стойност, която е по-ниска от номиналната, тъй като фирма А е на загуба. Как трябва да се отрази ...
12Февр2018

МСС 22 - Бизнескомбинации

от PortalSchetovodstvo.bg 12 Февр 2018
МСС 22 Отчитане на бизнескомбинациите беше одобрен през ноември 1983.   През декември 1993 МСС 22 беше преработен като част от проекта за сравнимост и подобряване на финансовиотчети. Същият стана МСС 22 ...
07Февр2018

МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

от PortalSchetovodstvo.bg 07 Февр 2018
Цел   1. Целта на настоящия стандарт е да установи принципите, които предприятието прилага при докладването на полезна информация на ползвателите на финансови отчети относно естеството, размера, времевите ...
05Февр2018

МСФО 14 - Отсрочени тарифни разлики

от PortalSchetovodstvo.bg 05 Февр 2018
1. Целта на настоящия стандарт е да се установят изисквания  за представяне във финансовите отчети на отсрочени тарифни разлики  по предоставяне на клиенти с организирането на стоките или услугите на цени или ...

Амортизации

21Авг2017

Промяна в отчетна стойност на актив, за който са начислявани счетоводни и данъчни амортизации

от Наталия Василева на 21 Авг 2017
Въпрос: Доставчик е издавал фактури, поетапно, съгласно сключен договор за доставка и монтаж на капкова система. След приключване на работата по изграждането на ДМА през 2015 г. е издал последна фактура за окончателно плащане. ...
16Авг2017

Начисляване на амортизация на ДМА и МЗ

от Трендафил Василев на 16 Авг 2017
Въпрос: Как се изчислява амортизация на ДМА и МЗ? Методът е според цената или не, тъй като за първи път ще правя това?
09Юни2017

Начало на начисляване на амортизация на закупен апартамент, завършен до груб строеж

от Наталия Василева на 09 Юни 2017
Въпрос: Фирма А през май 2016 г. закупува апартамент със степен на завършеност на груб строеж, както пише в нотариалия акт. Следват довършителни работи с фактури, с които се увеличава стойността на актива. От кога трябва да се ...
x