Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Счетоводна политика


НСС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Юни-2015
Прочетете за 22 минути и 22 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводна политика

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 8 определя изискванията за представяне и счетоводно третиране на определени статии от отчета за приходите и ... [още]

 
Счетоводни политики по признаване на приходите и разходите по договори за строителство - съдържание на счетоводната политика 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Юни-2015
Прочетете за 29 минути и 29 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

 В предишния материал от поредицата за счетоводните политики и тяхното прилагане, посветен на признаване на приходите от продажби по договори за строителство, представихме в най-общи линии критериите, с които ... [още]

 
Счетоводни политики по признаване на приходите и разходите по договори за строителство - част 2 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Апр-2015
Прочетете за 7 минути и 16 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Приходи и разходи по договор за строителство.   След като бъде определен договора (договорите) за строителство, които следва да се третират като един договор за нуждите на счетоводното отчитане, следва да се ... [още]

 
Счетоводни политики по признаване на приходите и разходите по договори за строителство – част 1 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Апр-2015
Прочетете за 8 минути и 47 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Предприятията, изготвящи своите финансови отчети без оглед на това дали възприетата счетоводна база за представяне е НСФОМСП или МСФО, следва да възприемат такава счетоводна политика, която вярно и честно да ... [още]

 
Счетоводна политика - счетоводни грешки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Апр-2015
Прочетете за 8 минути и 34 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Едва ли има стопанска единица, в която да не се допуска грешки от счетоводно естество. Счетоводните грешки са част от ежедневието на всеки един счетоводител. Съвсем нормално е да приемем, че всеки, който работи дадена ... [още]

 
Съдържание на счетоводната политика 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Апр-2015
Прочетете за 1 минутa и 13 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Съдържанието на счетоводната политика на отчитащото се предприятие може да бъде безгранично. В същото време, натрупани на едно място определени вътрешни правила и изисквания биха загубили своята стойност, ако ... [още]

 
Промяна на счетоводната политика 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Апр-2015
Прочетете за 4 минути и 42 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Редът за промяната на счетоводната политика на всяко едно предприятие също е обект на принципни изисквания на приложимите счетоводни стандарти. И тъй като редът на промяната на счетоводната политика е събран и ... [още]

 
Формиране на себестойност на готовата продукция 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Апр-2015
Прочетете за 35 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Предприятия, които произвеждат готова продукция (извършват услуги) следва в своята счетоводна политика да регламентират и оповестят организацията на отчитане на разходите и начина на формиране на себестойността на ... [още]

 
База за разпределение на постоянните общопроизводствени разходи и последваща оценка на материалните запаси и докладването им във финансовите отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Апр-2015
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Предприятия, които имат производствен процес следва да впишат в своята счетоводна политика възприетата база за разпределение на постоянните общопроизводствени разходи. Имайки предвид, че постоянните ... [още]

 
Счетоводна политика - Признаване на актив като дълготраен (нетекущ) 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Апр-2015
Прочетете за 1 минутa и 32 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Всяко едно предприятие, което притежава дълготрайни активи (материални и/или нематериални) е длъжно да впише в своята счетоводна политика праг на същественост, под който съответните активи независимо от факта, че ще ... [още]

 
Счетоводната политика - Метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Апр-2015
Прочетете за 1 минутa и 21 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

При отчитане на стоково-материални запаси, в счетоводната политика на отчитащото се предприятие следва да бъде регламентирано и съответно оповестено метода за отписване при тяхното потребление. Предвид ... [още]

 
Счетоводна политика - Изготвяне на отчет за паричните потоци 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Апр-2015
Прочетете за 4 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

При изготвяне на отчета за паричните потоци, в счетоводната политика на всяко ед[още]

 
Инвентаризация на активите и пасивите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Март-2015
Прочетете за 31 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

В обхвата на счетоводната политика на предприятието е, съобразявайки се с изискванията на счетоводното законодателство в лицето на чл. 22 от Закона за счетоводството, да се дефинират сроковете, реда и начините на ... [още]