Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
  •   Kалкулатори
  • ДДС Калкулатор  ДДС Калкулатор
  •   Вашият подарък
  • Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения
  •   БЕЗПЛАТЕН бюлетин
  •   Да, искам да се абонирам. Получи БЕЗПЛАТНОТО Специално приложение "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения" и информация за продукти, услуги, събития и др., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на ползване на този сайт. Информационна бележкаFacebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Последните разпоредби са въведени в PortalSchetovodstvo.bg


Предстои второ четене на промените е ЗДДС 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Ноем-2017
Прочетете за 40 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

II-рото четене на измененията в няколко данъчни закона, предложени с проект за изменения на ЗДДС, е в дневния ред на парламента за настоящата седмица.   Сред предложенията за промени се нарежда и понижаването на ... [още]

 
НАП напомня по имейл за неизплатени задължения 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Ноем-2017
Прочетете за 51 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » НАП

Длъжниците, неизплатили задълженията си към НАП, ще получават съобщение за невнесени в срок данъци, осигурителни вноски или други подобни вземания, които събира приходната агенция. Кампанията представлява част от ... [още]

 
СИДДО с Кралство Испания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Окт-2017
Прочетете за 38 минути и 54 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » СИДДО

Спогодба между Народна република България и Кралство Испания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществата   Ратифицирана с Решение на ... [още]

 
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Авг-2017
Прочетете за 420 минути и 32 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

Пълния текст на ЗДДС ще намерите ТУК   Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ... [още]

 
Макет на Счетоводен баланс на бюджетни организации за 2017 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Юли-2017
Прочетете за 7 секунди

» Законодателство » Бюджетно счетоводство » Наредби и закони

Можете да изтеглите макета на Баланс на бюджетни организации за 2017 г. от следния линк: Баланс 2017 - макет източник: minfin.bg [още]

 
Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност в сила от 21.03.2017 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Март-2017
Прочетете за 15 минути и 30 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) беше обнародван в Държавен вестник, брой 24 от 21.03.2017 г. Правилникът влиза в сила от деня на ... [още]

 
Наредба Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Март-2017
Прочетете за 22 минути и 39 секунди

» Законодателство » Интрастат » Нормативна уредба

Обн. - ДВ, бр. 3 от 11.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 19.03.2013 г. Издадена от министъра на финансите   Глава първа ПРЕДМЕТ Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) С ... [още]

 
Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Март-2017
Прочетете за 17 минути и 35 секунди

» Законодателство » Интрастат » Нормативна уредба

Обн. - ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.   Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда: 1. осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република ... [още]

 
СИДДО с Украйна 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Март-2017
Прочетете за 54 минути и 2 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » СИДДО

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и ... [още]

 
Преглед на избрани промени в Закона за данъка върху добавената стойност в сила от 01.01.2017 година 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Ян-2017
Прочетете за 11 минути и 3 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, приет на второ четене на 23.11.2016 г. и обнародван в държавен вестник в бр. 97 от 06.12.2016 г., са приети изменения и допълнения в редица данъчни ... [още]

 
Закон за кооперациите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Дек-2016
Прочетете за 49 минути и 50 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., ... [още]

 
Закон за защитените територии 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Ноем-2016
Прочетете за 99 минути и 47 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от ... [още]

 
Закон за електронния документ и електронния подпис 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Ноем-2016
Прочетете за 27 минути и 39 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Обн., ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г. (*) - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 ... [още]

 
Наредба Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Р България и изискванията към фискалните контролни пунктове 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Ноем-2016
Прочетете за 25 минути и 10 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

В сила от 04.02.2014 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за ... [още]

 
ДФ Земеделие ранкира проектите по подмярка 6.3 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 47 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, които са подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” ... [още]

 
МОС 230 Одиторска документация 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Септ-2016
Прочетете за 16 минути и 24 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансова информация за периоди, започващи на или след 15 юни 2006 г.)*   СЪДЪРЖАНИЕ     Параграфи Въведение  1 – ... [още]

 
Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011 на съвета от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Авг-2016
Прочетете за 77 минути и 17 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

2011R0282 — BG — 01.01.2015 — 001.001 Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите ►B РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА от 15 март 2011 година за установяване на мерки ... [още]

 
Наредба 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства от мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия от ПРСР 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Авг-2016
Прочетете за 131 минути и 13 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и ... [още]

 
Основни показатели за оценка на дейността на предприятието 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 01-Авг-2016
Прочетете за 13 минути и 45 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Активи

Всяко предприятие може да се оценява по различни показатели в зависимост от целите на това оценяване. Може да се оценява в зависимост от отрасловата му принадлежност, в зависимост от сегментната структура на ... [още]

 
Предлагани промени в Закона за адвокатурата от гледна точка на счетоводителя 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 29-Юли-2016
Прочетете за 5 минути и 18 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. След ... [още]

 
Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Юли-2016
Прочетете за 47 минути и 22 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и начините за прилагане на методите за определяне на ... [още]

 
Целогодишно разрешение за варене на ракия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Акцизи

Варенето на ракия вече ще може става целогодишно, а не както предвиждаше досега законът – половингодишно. Това решение взеха депутатите, като върнаха старите правила в Закона за акцизите и данъчните складове. ... [още]

 
Валутен закон 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Юли-2016
Прочетете за 36 минути и 20 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

(Приет от ХХХVIII народно събрание на 8 септември 1999 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 83 от 21 септември 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2003 г.; бр. 36 от 2004 г.; бр. 105 от 2005 г.; бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., в сила от ... [още]

 
Отчитане на финансиране за дълготрайни материални активи 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 14-Юли-2016
Прочетете за 7 минути и 36 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Активи

Дълготрайните материални активи на всяко предприятие формират неговата материална база, която е в основата на осъществяваната дейност. Както е известно дълготрайните материални активи са ресурси, които се ... [още]

 
Закон за подпомагане на земеделските производители 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Юли-2016
Прочетете за 97 минути и 35 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обн., ДВ, бр. 58 от 22.05.1998 г., изм. и доп., бр. 79 от 10.07.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 12 от 12.02.1999 г., доп., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.10.1999 г., в сила от 2.01.2000 г., изм., бр. 113 от 28.12.1999 г., ... [още]

 
Наредба 12 от 05.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Юли-2016
Прочетете за 32 минути и 53 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат: 1. секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации; 2. ... [още]

 
Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки... 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Юли-2016
Прочетете за 29 минути и 19 секунди

» Законодателство » Интрастат » Нормативна уредба

...референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки В сила от 01.09.2006 г.2010г. Обн. ДВ. ... [още]

 
Стартира приемът на заявления по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 13 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

ДФ „Земеделие“ обявява началото на приема на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ... [още]

 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на животни, заболели от антракс 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 22-Юни-2016
Прочетете за 4 минути и 2 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

През 2016 година кравите, собственост на предприятие, заболяват от антракс. Същите са унищожени/убити, за което е издаден Протокол за унищожаване/убиване на животни. За убитите животни предприятието е получило ... [още]

 
Бюджетът за застраховане на селскостопанска продукция за 2016 г. е увеличен с 1 млн. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Юни-2016
Прочетете за 1 минутa и 17 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

С допълнителни 1 млн. лв. се повишава бюджетът за 2016 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това решение взе на своето последно ... [още]

 
Закон за нормативните актове 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Май-2016
Прочетете за 20 минути и 55 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г., доп. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. ... [още]

 
Наредба 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Май-2016
Прочетете за 14 минути и 41 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

(Издадена от Българската народна банка на 13 март 2014 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 27 от 25 март 2014 г.)   Глава първа ПРЕДМЕТ Чл. 1. С тази наредба се определя редът за отчетността и ... [още]

 
Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Апр-2016
Прочетете за 47 минути и 21 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени ... [още]

 
Закон за статистиката 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Март-2016
Прочетете за 41 минути и 13 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Обн., ДВ, бр. 57 от 25.06.1999 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. и доп., бр. 81 от 11.10.2005 г., доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 100 от ... [още]

 
Закон за стоковите борси и тържищата 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Март-2016
Прочетете за 70 минути и 27 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.93 от 1 Ноември 1996г., изм. ДВ. бр.41 от 10 Април 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., доп. ДВ. бр.18 от 26 Февруари 1999г.,изм. ДВ. бр.20 от 14 Март 2000г., изм. ДВ. ... [още]

 
Закон за задълженията и договорите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Март-2016
Прочетете за 102 минути и 23 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Попр. ДВ. бр.2 от 5 Декември 1950г., обн. ДВ. бр.275 от 22 Ноември 1950г., изм. ДВ. бр.69 от 28 Август 1951г., изм. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 1952г., изм. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 1963г., изм. ... [още]

 
Търговски закон 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Март-2016
Прочетете за 463 минути и 41 секунди

» Законодателство » Търговско право » Търговски закон

Обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., в сила от 1.07.1991 г., изм., бр. 25 от 27.03.1992 г., изм. и доп., бр. 61 от 16.07.1993 г., бр. 103 от 7.12.1993 г., бр. 63 от 5.08.1994 г., изм., бр. 63 от 14.07.1995 г., изм. и доп., бр. 42 от 15.05.1996 г., в сила от 15.05.1996 г., изм., бр. 59 от 12.07.1996 г., в ... [още]

 
Закон за регистър БУЛСТАТ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Март-2016
Прочетете за 51 минути и 30 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Регистрирани по БУЛСТАТ

В сила от 11.08.2005 г. Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември ... [още]

 
Закон за автомобилните превози 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Март-2016
Прочетете за 176 минути и 35 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 11.11.2003 г., в сила от 12.12.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 18.11.2005 ... [още]

 
Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Февр-2016
Прочетете за 32 минути и 56 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на: 1. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната ... [още]

 
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Февр-2016
Прочетете за 155 минути и 16 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 1991г., попр. ДВ. бр.20 от 12 Март 1991г., изм. ДВ. бр.74 от 10 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 1992г., изм. ДВ. бр.28 от 3 Април 1992г., изм. ДВ. бр.46 от 4 Юни 1992г., изм. ДВ. бр.105 от 31 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.48 от 4 Юни ... [още]

 
МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Февр-2016
Прочетете за 19 минути и 47 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на комисията от 23 януари 2009 година Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията ... [още]

 
От Нотариалната камара предупреждават, че кражбата на фирми придобива мащабите на бизнес 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 27 секунди

» Законодателство » Търговско право » Закон за търговския регистър

Повече от 5-6 години Нотариалната камара алармира за проблема по отношение на кражбите на фирми, който търпи развитие и за определени лица придобива мащабите на бизнес. Камарата неколкократно е предлагала ... [още]

 
МСС 19 Доходи на Наети Лица 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Февр-2016
Прочетете за 113 минути и 27 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година ЦЕЛ Целта на настоящия стандарт е да се определят счетоводното ... [още]

 
Промени в данъчните закони от 01.01.2016 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Ян-2016
Прочетете за 16 минути и 13 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

НАП публикува обзор на данъчните промени в сила от 01.01.2016 г.: Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г.   В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното ... [още]

 
Новият закон за счетоводството от 2016 г. 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 15-Ян-2016
Прочетете за 15 минути и 38 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

І. Обща характеристика Поредният Закон за счетоводството (четвъртият в историята на страната) е вече факт, приет от парламента, обнародван в ДВ брой 95 от 08.12.2015 година и в сила от 01.01.2016 година с изключение на ... [още]

 
Новото данъчно законодателство през 2016 година - обзор 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 14-Ян-2016
Прочетете за 54 минути и 46 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

ЗКПО В ДВ брой 95 от 08.12.2015 година е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се внасят редица промени в приложимото данъчно законодателство, считано ... [още]

 
Предприятия, подлежащи на задължителен финансов одит от регистрирани одитори според новия Закон за счетоводството 
от Маргарита Тошкина,
от Маргарита Тошкина, 13-Ян-2016
Прочетете за 5 минути и 28 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

Парламентът прие новия Закон за счетоводството. Същият е публикуван в Д.В.бр.95 от 07.12.2015. Разпоредбите на чл. 37 от него определят предприятията, чиито годишни и консолидирани финансови отчети ще подлежат на ... [още]

 
Коментар по новия Закон за счетоводството, в сила от 01 януари 2016 г. 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 12-Ян-2016
Прочетете за 31 минути и 51 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

В ДВ брой 95 от 08.12.2015 година бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закон за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС Относно годишните финансови отчети, консолидираните ... [още]

 
МСС 18 - Приходи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Ян-2016
Прочетете за 18 минути и 45 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година Цел Доходът е дефиниран в Общите положения за изготвяне и ... [още]

 
Кодекс за застраховането 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Дек-2015
Прочетете за 679 минути и 29 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

    ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава първа ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Предмет и приложно поле   Чл. 1. (1) Този кодекс урежда: 1. дейността по застраховане и презастраховане; 2. ... [още]

 
Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Дек-2015
Прочетете за 3 минути и 28 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

(обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 ... [още]

 
Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Дек-2015
Прочетете за 9 минути и 8 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Транспортни услуги

(обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 ... [още]

 
Закон за юридическите лица с нестопанска цел 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Дек-2015
Прочетете за 36 минути и 33 секунди

» Законодателство » Счетоводство » ЗЮЛНЦ

В сила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември ... [още]

 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Дек-2015
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

(обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2013 г., бр. 15, 56 и 71 от 2014 г., бр. 20 и 66 от 2015 г.) § 1. Създава се нов чл. 16а: „Чл. 16а. (1) Когато поради обективна невъзможност член на комисията не може да присъства на заседание, ... [още]

 
Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Дек-2015
Прочетете за 193 минути и 39 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Документи

В извънредния брой 95 от 09,12,2015 г. на Държавен вестник бе обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2016 г. по приходите, помощите и даренията, както ... [още]

 
Новият закон за счетоводството - финансов одит 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Дек-2015
Прочетете за 5 минути и 36 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

Парламентът прие новия Закон за счетоводството. Същият е публикуван в Д.В.бр.95 от 07.12.2015. Разпоредбите на чл. 37 от него определят предприятията, чиито годишни и консолидирани финансови отчети ще подлежат на ... [още]

 
Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Дек-2015
Прочетете за 32 минути и 6 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 35 и 79 от 2015 г.) § 1. В ... [още]

 
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Дек-2015
Прочетете за 104 минути и 7 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ДОПК

В брой 94 от 04.12.2015 г. на Държавен вестник е обнародван Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс: Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален ... [още]

 
Закон за държавните такси 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Окт-2015
Прочетете за 13 минути и 58 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Обн. ДВ. бр.104 от 28 Декември 1951г., доп. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 1959г.,изм. ДВ. бр.21 от 11 Март 1960г., доп. ДВ. бр.53 от 6 Юли 1973г., изм. ДВ. бр.87 от 8 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.21 от 14 Март 1975г., изм. ДВ. бр.21от 13 Март ... [още]

 
Закон за административните нарушения и наказания, в сила от 1.01.2015 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Септ-2015
Прочетете за 45 минути и 51 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Документи

Обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., изм., бр. 54 от 11.07.1978 г., доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., изм. и доп., бр. 28 от 8.04.1983 г., в сила от 1.07.1983 г., изм., бр. 101 от 27.12.1983 г., доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., изм. и доп., бр. 24 от 27.03.1987 г., изм., бр. 94 от 23.11.1990 ... [още]

 
МСС 1 - Представяне на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Авг-2015
Прочетете за 103 минути и 0 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Представяне на финансови отчети   Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година Регламент (ЕО) № 1274/2008 на ... [още]

 
МСФО - Обща рамка 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Авг-2015
Прочетете за 5 минути и 10 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

ЦЕЛ Настоящите Общи Положения за МСФО представят концепциите, които стоят в основата на изготвянето и представянето на финансови отчети за външни потребители. Те не представляват МСС и следователно не определят ... [още]

 
НСС 41 - Селско стопанство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Авг-2015
Прочетете за 19 минути и 2 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и ... [още]

 
НСС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Авг-2015
Прочетете за 28 минути и 34 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за ... [още]

 
НСС 38 - Нематериални активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Авг-2015
Прочетете за 29 минути и 33 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г.  Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните ... [още]

 
НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Авг-2015
Прочетете за 23 минути и 34 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните ... [още]

 
НСС 36 - Обезценка на активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Авг-2015
Прочетете за 31 минути и 58 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава ... [още]

 
НСС 34 - Междинно счетоводно отчитане 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Юли-2015
Прочетете за 2 минути и 14 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови ... [още]

 
НСС 32 - Финансови инструменти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Юли-2015
Прочетете за 56 минути и 26 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за ... [още]

 
НСС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Юли-2015
Прочетете за 9 минути и 22 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 31 определя реда за отчитане на дяловите участия в смесени предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и ... [още]

 
НСС 28 - Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Юли-2015
Прочетете за 8 минути и 42 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.  (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)   Цел НСС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирани ... [още]

 
НСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Юли-2015
Прочетете за 20 минути и 18 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.           (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Цел НСС 27 определя реда за съставяне и представяне на ... [още]

 
Закон за ратифициране на Спогодбата меж­ду Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Юли-2015
Прочетете за 45 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » СИДДО

УКАЗ № 126 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство ... [още]

 
Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Юли-2015
Прочетете за 48 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Наредба № Н-18

 (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 ... [още]

 
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Законодателство » Търговско право » Закон за търговския регистър

(обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.) § 1. В чл. 3 се създава ал. 5: „(5) За ... [още]

 
СИДДО с Кралство Белгия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Юли-2015
Прочетете за 39 минути и 27 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » СИДДО

Ратифицирана с Указ № 1843 от 1988 г. на Държавния съвет - ДВ, бр. 3 от 10.01.1989 г.  Издадена от Министерство на финансите, обн., ДВ, бр. 36 от 30.04.1993 г. кн. 6/93 г., стр. 142 т. 7, р. 1, № 2               ... [още]

 
НСС 24 - Оповестяване на свързани лица 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Юли-2015
Прочетете за 4 минути и 18 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.   Цел СС 24 определя реда за оповестяване на свързаните лица и на сделките между отчитащото се предприятие и тези ... [още]

 
НСС 22 - Отчитане на бизнес комбинации 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Юли-2015
Прочетете за 37 минути и 25 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 22 определя реда за счетоводно третиране на придобиването на едно предприятие от друго, както и обединяването на участия, ... [още]

 
НСС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Юли-2015
Прочетете за 11 минути и 30 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г. Цел НСС 21 определя реда за отчитането на ефекта от промените във валутните курсове при сделки с чуждестранна валута и превръщането на финансовите отчети за ... [още]

 
НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Юли-2015
Прочетете за 5 минути и 46 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 20 определя реда за счетоводно отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената ... [още]

 
НСС 19 - Доходи на персонала 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Юли-2015
Прочетете за 49 минути и 29 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г. Цел НСС 19 определя начина за счетоводното отчитане и оповестяване на разходите, които предприятието понася във връзка с осигуряването на доходи на ... [още]

 
НСС 18 - Приходи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Юли-2015
Прочетете за 26 минути и 1 секундa

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 18 определя счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и в определени случаи, както ... [още]

 
За ратификация се предлага СИДДО с Обединеното кралство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Юли-2015
Прочетете за 51 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » СИДДО

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и ... [още]

 
Закон за допълнение на Закона за държавната собственост 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. ... [още]

 
НСС 17 - Лизинг 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Юли-2015
Прочетете за 17 минути и 13 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 17 определя начина за отчитане и оповестяване на лизинговите ... [още]

 
НСС 16 - Дълготрайни материални активи 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Юли-2015
Прочетете за 18 минути и 19 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Цел НСС 16 определя основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи. Обхват                1. Този стандарт се прилага при отчитането на ... [още]

 
НСС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Юли-2015
Прочетете за 13 минути и 22 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

 сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.   Цел НСС 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ... [още]

 
Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Юли-2015
Прочетете за 9 минути и 9 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Приета с ПМС № 4 от 14.01.2002 г., обн., ДВ, бр. 8 от 22.01.2002 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2008 г. Сборник закони - АПИС, кн. 2/2002 г., стр. 531 Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 6, № 900а Раздел I Общи разпоредби Чл. 1. С наредбата се ... [още]

 
НСС 12 – Данъци от печалбата 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Юли-2015
Прочетете за 6 минути и 29 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 12 определя реда за отчитане и представяне на данъците от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните ... [още]

 
Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Юли-2015
Прочетете за 3 минути и 21 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Обн. - ДВ, бр. 54 от 04.07.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; доп., бр. 56 от 10.07.2007 г.; изм., бр. 43 от 09.06.2009 г., в сила от 09.06.2009 г.; изм., бр. 85 от 28.09.2013 г., в сила от 28.09.2013 г. Приета с ПМС № 157 от 26.06.2006 г. Чл. 1. С наредбата се определят редът и ... [още]

 
НСС 11 - Договори за строителство 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Юли-2015
Прочетете за 11 минути и 34 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 11 определя реда за счетоводно отчитане на приходите и разходите, свързани с договорите за строителство, които ... [още]

 
Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Юли-2015
Прочетете за 10 минути и 4 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение ... [още]

 
Закон за експортното застраховане 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Юли-2015
Прочетете за 48 минути и 47 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Обн. ДВ. бр.61 от 29 Май 1998г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.92 от 15 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. ... [още]

 
НСС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Юли-2015
Прочетете за 5 минути и 18 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 10 определя: а) случаите, при които предприятието извършва корекции при съставянето на годишния финансов отчет по повод ... [още]

 
Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Юли-2015
Прочетете за 45 минути и 54 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Приета с ПМС № 55 от 6.04.2000 г., обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в сила от 14.04.2000 г., изм. и доп., бр. 53 от 12.06.2001 г., в сила от 12.06.2001 г., бр. 59 от 3.07.2001 г., в сила от 3.07.2001 г., изм., бр. 82 от 25.09.2001 г., в сила от 25.09.2001 г., изм. и доп., бр. 8 от 22.01.2002 г., в ... [още]

 
Указание № 24-00-27 от 21.04.2007 г. относно правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Юли-2015
Прочетете за 47 минути и 28 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Със ЗДДС, в сила от 1.01.2007 г., се осъществява хармонизацията на законодателството на Република България с това на Европейската общност по отношение на ... [още]

 
НСС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска дейност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Юли-2015
Прочетете за 9 минути и 12 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска ... [още]

 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Юли-2015
Прочетете за 35 минути и 23 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

(обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; ... [още]

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Юли-2015
Прочетете за 2 минути и 33 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Наредба № Н-18

(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ... [още]

 
Закон за подпомагане на земеделските производители 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Юни-2015
Прочетете за 19 минути и 57 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октмври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.24 от 24 ... [още]

 
НСС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Юни-2015
Прочетете за 22 минути и 22 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводна политика

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 8 определя изискванията за представяне и счетоводно третиране на определени статии от отчета за приходите и ... [още]

 
Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Юни-2015
Прочетете за 17 минути и 6 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводство

(Ратифицирана от 37-о Народно събрание на Република България със закон на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 12 юни 1995 г.) Обнародван, ДВ, бр. 73 от 18 август 1995 г. Договарящите страни  в желанието да повишат ... [още]

 
Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Юни-2015
Прочетете за 79 минути и 59 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводство

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г., отм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г. Отменен ... [още]

 
НСС 7 - Отчети за паричните потоци 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 29-Юни-2015
Прочетете за 37 минути и 59 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел           (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) СС 7 урежда осигуряването на ... [още]

 
НСС 4 - Отчитане на aмортизациите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Юни-2015
Прочетете за 12 минути и 51 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 4 определя начина за отчитането на амортизациите. Обхват 1. НСС 4 се отнася за всички амортизируеми дълготрайни материални ... [още]

 
НСС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Юни-2015
Прочетете за 10 минути и 47 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по ... [още]

 
Постановление № 152 от 19 юни 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Юни-2015
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Законодателство » ДДС » Начисляване на ДДС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 19 ЮНИ 2015 Г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за ... [още]

 
НСС 1 - Представяне на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Юни-2015
Прочетете за 57 минути и 5 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводни стандарти

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Цел НСС 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се ... [още]

 
Закон за пазарите на финансови инструменти 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Юни-2015
Прочетете за 341 минути и 7 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Търговско право

В сила от 01.11.2007 г. Обн. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.,изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември ... [още]

 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Общи разпоредби 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Юни-2015
Прочетете за 4 минути и 1 секундa

» Законодателство » Счетоводство » НСФОМСП

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) С прилагането на Националните стандарти за финансови ... [още]

 
Закон за защита на потребителите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Юни-2015
Прочетете за 251 минути и 30 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Търговско право

Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 105 ... [още]

 
Закон за безмитната търговия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Юни-2015
Прочетете за 24 минути и 2 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводство

Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г. Глава първа  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този закон се определят ... [още]

 
Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Юни-2015
Прочетете за 20 минути и 12 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Документи

Приета с ПМС № 208 от 17.09.2001 г., обн., ДВ, бр. 82 от 25.09.2001 г., в сила от 26.12.2001 г., изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2003 г., изм., бр. 81 от 17.09.2004 г., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 90 от 11.11.2005 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от ... [още]

 
Правилник за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Юни-2015
Прочетете за 57 минути и 12 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Тютюнопроизводители

Приет с ПМС № 39 от 21.02.1994 г. Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 1994г., изм. ДВ. бр.99 от 2 Декември 1994г., изм. ДВ. бр.86 от 11 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 1997г., изм. ДВ. бр.100 от 31 Октомври 1997г.,изм. ДВ. бр.60 от ... [още]

 
Наредба № н-8 засамоосигуряващи се лицаъдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от СОЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Юни-2015
Прочетете за 87 минути и 39 секунди

» Законодателство » Отраслово счетоводство » Счетоводство

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 5 ... [още]

 
Закон за местните данъци и такси 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 31-Май-2015
Прочетете за 186 минути и 11 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗМДТ

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 30 ... [още]

 
Закон за държавната финансова инспекция 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Май-2015
Прочетете за 56 минути и 22 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Счетоводство

 Обн., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 64 от ... [още]

 
Закон за митниците 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Май-2015
Прочетете за 215 минути и 9 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Счетоводство

Oбн. ДВ. бр.15 от 6 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.89 от 3 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. ... [още]

 
Наредба № 3 за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Май-2015
Прочетете за 10 минути и 11 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Акцизи

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г. Глава първа   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за вземане на проби от акцизни стоки, включително от тези под ... [още]

 
Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Май-2015
Прочетете за 62 минути и 21 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Счетоводство

Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., ... [още]

 
Наредба № H-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Май-2015
Прочетете за 38 минути и 42 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Акцизи

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. специфичните изисквания към средствата за измерване и контрол на акцизни стоки; 2. изискванията за предаване на данни от средствата за измерване и ... [още]

 
Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Май-2015
Прочетете за 12 минути и 2 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Счетоводство

Чл. 1.  (1) Коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност по чл. 183, ал. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се определят по методите и в границите на стойностите, установени с ... [още]

 
Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Май-2015
Прочетете за 23 минути и 33 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Счетоводство

Приета с ПМС № 192 от 30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 2 от 7.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 61 от 26.07.2005 г., в сила от 26.07.2005 г., бр. 100 от 13.12.2005 г., в сила от 13.12.2005 г., изм., бр. 83 от 13.10.2006 г., в сила от ... [още]

 
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Май-2015
Прочетете за 359 минути и 53 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ДДС

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. ... [още]

 
НАРЕДБА № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Май-2015
Прочетете за 13 минути и 12 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки ... [още]

 
Закон за Националната агенция за приходите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Апр-2015
Прочетете за 50 минути и 27 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

Обн. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ... [още]

 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Апр-2015
Прочетете за 458 минути и 26 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ДОПК

Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.,изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.73от 5 ... [още]

 
Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Апр-2015
Прочетете за 10 минути и 36 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Счетоводство

Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на ... [още]

 
НАРЕДБА № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Март-2015
Прочетете за 236 минути и 34 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Наредба № Н-18

Обн. - ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 02.10.2007 г.; изм и доп., бр. 77 ... [още]

 
Наредба № н-9 за възстановяването на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на ЕС (загл. Изм. - дв, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 19-Март-2015
Прочетете за 45 минути и 49 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ДДС

В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят: 1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила ... [още]

 
Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Март-2015
Прочетете за 35 минути и 25 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Счетоводство

Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.74 от 22 Август 2003г., попр. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., ... [още]

 
Коментар по промени в Закона за хазарта, в сила от януари 2015 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Март-2015
Прочетете за 1 минутa и 23 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

В ДВ бр. 105 от 19.12.2014 год. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, като въведените от него промени влизат в сила от 01.01.2015 година. Изменено е заглавието на чл. 10а от Закона, като новото ... [още]

 
Коментар по промени в Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от януари 201 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Март-2015
Прочетете за 58 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

С обнародвания в ДВ, бр. 105 от 2014 година Закон за изменение и допълнение на ЗДДС са направени няколко промени в Закона за данъка върху застрахователните премии. С промяната на текста на чл. 11 от Закона се променя ... [още]

 
Интрастат номенклатура - Коефициенти за конвертиране за 2015 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Март-2015
Прочетете за 18 минути и 39 секунди

» Законодателство » Интрастат » Номенклатура и въвеждане в Интрастат

КН 2015 Доп.мярка Коефициент за превръщане  на  1-ца количество по доп.мярка в кг Коефициент за превръщане на стойността за кг  в евро Коментари (фактори за ... [още]

 
Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Март-2015
Прочетете за 17 минути и 33 секунди

» Законодателство » Интрастат » Счетоводство

Обн. - ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда: 1. осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република България и ... [още]

 
Наредба №4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Февр-2015
Прочетете за 34 минути и 52 секунди

» Законодателство » Интрастат » Търговско право

Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.74 от 22 Август 2003г., попр. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., ... [още]

 
Закон за виното и спиртните напитки 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Февр-2015
Прочетете за 162 минути и 26 секунди

» Законодателство » Интрастат » Счетоводство

В сила от 16.09.2012 г. Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 21 Март 2014г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Този закон урежда условията и реда за ... [още]

 
Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 20-Февр-2015
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Наредба № Н-18

В брой 14 от 20.02.2015 на Държавен вестник се публикуват следните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:   § 1. В чл. 3 се създава ал. ... [още]

 
Коментар по промени в ЗАДС, в сила от януари 2015 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Февр-2015
Прочетете за 4 минути и 57 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Акцизи

В ДВ бр. 105 от 19.12.2014 година бе обнародван Закона за изменение и допълнение на ЗДДС като с § 34 от Допълнителните му разпоредби се предвижда промяна и на Закона за акцизите и данъчните складове. Част от направените ... [още]

 
Закон за данък върху застрахователните премии 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Февр-2015
Прочетете за 13 минути и 9 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

В сила от 01.01.2011 г. Обн. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Предмет на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък върху застрахователните премии, ... [още]

 
Коментар по промените в ДОПК, в сила от януари 2015 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Февр-2015
Прочетете за 57 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ДОПК

С § 44 на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 година са направени изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които влизат в сила ... [още]

 
Закон за акцизите и данъчните складове 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Февр-2015
Прочетете за 248 минути и 42 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 ... [още]

 
Коментар по промените в ЗМДТ в сила от януари 2015 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 10-Февр-2015
Прочетете за 4 минути и 21 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗМДТ

В ДВ бр. 105 от 2014 година е обнародва Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, който въвежда, считано от 01.01.2015 година, редица промени в Закона за местните данъци и такси. На първо място е направена промяна в чл. 3, с ... [още]

 
Промени в данъчното законодателство 2015 година 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Февр-2015
Прочетете за 32 минути и 48 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

Промените в данъчното законодателство за 2015 г. са свързани с реализирането на законодателни мерки по приоритетите на данъчната политика, а именно: мерки за намаляване на административната тежест и разходите за ... [още]

 
Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Февр-2015
Прочетете за 9 минути и 40 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Акцизи

Обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 8.03.2011 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Предмет на закона Чл. 1. (1) Този закон урежда възстановяването на надвнесен акциз за внесени ... [още]

 
Коментар по промените в ЗДДФЛ, в сила от 2015 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Ян-2015
Прочетете за 4 минути и 12 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

С § 42 от Преходните заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ бр. 105 от 19.12.2014 година, се извършват промени в Закона за данъците върху ... [още]

 
Промени в ЗКПО, в сила от 2015 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Ян-2015
Прочетете за 3 минути и 11 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

С § 39 от Преходните и заключителни разпоредби на обнародвания в ДВ бр. 105 от 2014 година Закон за изменение и допълнение в ЗДДС са направени редица изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). ... [още]

 
Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Ян-2015
Прочетете за 10 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

В бр. 1 от 06.01.2015 на Държавен вестник се посочва Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Повече информация можете да намерите тук![още]

 
Анализ на промени в ЗДДС, влизащи в сила от 2015 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Ян-2015
Прочетете за 7 минути и 34 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

Най-общо можем да заключим, че посредством ЗИД на ЗДДС се въвеждат промени, касаещи данъчното облагане с косвения данък на доставчиците на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно разпръскване и ... [още]

 
Неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки от ЗДБ на България 2014 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Дек-2014
Прочетете за 1 минутa и 32 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

В брой 104 от 16.12.2014 в Държавен вестник се публикува: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за ... [още]

 
Промени в спогодбата между Р България и Федерална република Германия от 01.01.2015 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Дек-2014
Прочетете за 1 минутa и 2 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

Национална агенция за приходите уведомява платците и получателите на доходи от наем на оборудване, че от 01.01.2015 г.  разпоредбата на чл. 12, ал. 3, б. „б“  от спогодбата между Република България и Федерална ... [още]

 
Промени в закона за хазарта - 15 % върху бингото 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 18-Ноем-2014
Прочетете за 1 минутa и 8 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

С данък от 15% да се облагат приходите от залози в бинго зали и лотарийни игри, предвиждат промени в Закона за хазарта, внесени от социалиста Георги Кадиев, които депутатите от временната бюджетна комисия към ... [още]

 
Класификация на договорите за лизинг – отправна точка за правилното прилагане на счетоводното и данъчно законодателство - Част II 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Апр-2014
Прочетете за 8 минути и 24 секунди

» Законодателство » ДДС » Лизинг

В нашата практика типичен пример за оперативен лизинг е отдаването на вещ под наем.   Съгласно параграф 7 от МСС 17 - "Лизинг" класификацията на лизинговите договори се основава на степента, до която ... [още]

 
Класификация на договорите за лизинг – отправна точка за правилното прилагане на счетоводното и данъчно законодателство - част I 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Апр-2014
Прочетете за 3 минути и 16 секунди

» Законодателство » ДДС » Лизинг

Класификацията на лизинговите договори като финансови и оперативни е особено важна, тъй като различните видове лизингови договори се представят счетоводно по различен начин във финансовите отчети на ... [още]

 
Плоския данък – първи опити за неговото премахване, съгласно измененията в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2014 година. - част II 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Апр-2014
Прочетете за 5 минути и 58 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Възстановяване на данъка – условия, на които трябва да отговарят физическите лица.   Според текста на материалната данъчна норма на чл. 22б от ЗДДФЛ, не превишаването на прага от 12 месечни минимални работни ... [още]

 
Плоския данък – първи опити за неговото премахване, съгласно измененията в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2014 година - част I 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Апр-2014
Прочетете за 5 минути и 27 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Уравниловката – средната класа на едно отминало общество.   В годините на развитото социалистическо общество, в западната научна икономическа литература се срещаше определението „уравниловка”, с ... [още]

 
Нови изисквания по новата Наредба № 27 на БНБ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Апр-2014
Прочетете за 3 минути и 22 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Счетоводство

В ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г. бе обнародвана Наредба № 27 от 13 март 2014г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, която отменя досега съществуващата Наредба ... [още]

 
Кратък обзор на данъчните изменения през м. февруари 2014 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Апр-2014
Прочетете за 2 минути и 42 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

Изминалият месец февруари ще се запомни с отмяната на принципа на действие на „единната сметка” по която данъчно задължените лица до 28.02.2014г. бяха длъжни да превеждат своето задължение за данъци и осигурителни ... [още]

 
Кратък обзор на последните промени в данъчните закони, приети през месец Януари 2014 година - Промени в Закона за хазарта 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Март-2014
Прочетете за 33 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

В ДВ брой 1 от 03.01.2014 година е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Съгласно промените, влизащи в сила считано от 01.01.2014 година, се регламентират текстовете на Закона за хазарта, ... [още]

 
Кратък обзор на последните промени в данъчните закони, приети през месец Януари 2014 година - Промени в ЗАДС и ЗМСМА 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Март-2014
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

Промени в ЗАДС:   С § 5 от Заключителните разпоредби на новоприетия Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях ... [още]

 
Кратък обзор на последните промени в данъчните закони, приети през месец Януари 2014 година - Промени в ДОПК 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Март-2014
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ДОПК

С § 2 от Заключителните разпоредби на новоприетия Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните ... [още]

 
Кратък обзор на последните промени в данъчните закони, приети през месец Януари 2014 година - Промени в ЗДДС 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 28-Февр-2014
Прочетете за 38 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

С § 6 от Заключителните разпоредби на новоприетия Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните ... [още]

 
Кратък обзор на последните промени в данъчните закони, приети през месец Януари 2014 година - Промени в ЗКПО 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Февр-2014
Прочетете за 1 минутa и 46 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

С § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в ДВ брой 1 от 03.01.2014 година, се правят съответните изменения в Закона за корпоративното подоходно ... [още]

 
Кратък обзор на последните промени в данъчните закони, приети през месец Януари 2014 година - Промени в ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Февр-2014
Прочетете за 44 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

С § 3 от Заключителните разпоредби на новоприетия Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните ... [още]

 
Указание за прилагане на ЗДДС при поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Ян-2014
Прочетете за 10 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

Можете да прегледате и изтеглите указанието за за прилагане на ЗДДС при поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения от следния линк: www.portalschetovodstvo.bg/docs/ukazanie prilagane na DDS.pdf източник: nap.bg[още]

 
Днес влиза в сила изменението на ставката по ДДС в Кипър 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Ян-2014
Прочетете за 42 секунди

» Законодателство » ДДС » ДДС

Данък добавена стойност в Кипър от днес се увеличава с 1%, като за над три четвърти от стоките и услугите той достига 19%.   Мярката съответства на задълженията, които правителството пое в рамките на ... [още]

 
Последни промени Закон за Данък Добавена Стойност (ЗДДС) 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Дек-2013
Прочетете за 3 минути и 3 секунди

» Законодателство » ДДС » ЗДДС

С параграф 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в Държавен вестник бр. 98 от 12.11.2013 година са приети промени в Закона ... [още]

 
Последни промени в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Дек-2013
Прочетете за 1 минутa и 45 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ДОПК

В Държавен вестник бр. 98 от 12.11.2013 година бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Промените в кодекса влизат в сила от 01.12.2013 година и са свързани с някои от ... [още]

 
Срок за подаване на корпоративни декларации 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Юни-2013
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

На 1 април изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци. Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2012 г. Тези дружества, които не са работили през ... [още]

 
Промени в законодателството 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Юни-2013
Прочетете за 34 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Министерство на отбраната Правилник за изменение на Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти   Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Правилник за изменение ... [още]

 
Промени в законодателството - 02.04.2013 г 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Апр-2013
Прочетете за 37 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Президент на републиката Указ № 74 за награждаване на г-н Жак Баро – член на Конституционния съвет на Френската република, с орден „Стара планина“ първа степен   Министерство на ... [още]

 
Промени в законодателството 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 01-Февр-2013
Прочетете за 2 минути и 29 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Данъчно облагане и такси

Народно събрание Решение за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до ... [още]

 
Промени в законодателството 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Ноем-2012
Прочетете за 5 минути и 50 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Народно събрание Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между ... [още]

 
Съдържание на официален раздел на Държавен вестник - промени в законодателството от 30.10.2012 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Окт-2012
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Народно събрание Решение за произвеждане на национален референдум Министерски ... [още]

 
Съдържание на официален раздел на Държавен вестник 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Авг-2012
Прочетете за 4 минути и 2 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване Народно събрание Закон за ... [още]

 
Съдържание на официален раздел на Държавен вестник 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Юли-2012
Прочетете за 2 минути и 18 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за защита на потребителите Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и ... [още]